Zborník ASUTV 2007

U n i v e r z i t a    K o m e n s k é h o   v    B r a t i s l a v e

Univerzita tretieho veku

Asociácia Univerzít tretieho veku na Slovensku – ASUTV

Európska federácia starších študentov EFOS

 

 

História a súčasnosť UTV na Slovensku

Zborník k 15. výročiu vzniku univerzít tretieho veku v SR

 

 

OBSAH

Pozdrav a želania od prezidenta AIUTA

Stanley Miller

Idea vzniku a založenie UTV na Slovensku

Doc. PhDr. Rozália Čornaničová, CSc., FF UK v Bratislave

Genéza a súčasný stav UTV v SR

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD., prezidentka Asociácie UTV

 na Slovensku,  riaditeľka UTV CĎV UK v Bratislave

Univerzity tretieho veku a ich vplyv na zdravotný stav

poslucháčov

Doc. MUDr.Josef  Květenský,CSc., Doc. MUDr. A. Lacko, CSc.

Univerzita tretieho veku pri JLF UK v Martine

Univerzita tretieho veku Katolíckej univerzity v Ružomberku

Základné aspekty kvalitného starnutia

Doc. PhDr. Ľudmila Nagyová, CSc., Doc. RNDr. Darina

Marcinková, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Možnosti regenerácie človeka vo vyššom veku

Prof. Ing. Dušan Zachar, DrSc., Technická Univerzita vo Zvolene

Význam prírody pre zdravie človeka

Prof. Ing. Ján Švihra, DrSc.Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.

UTV pri SPU v Nitre

Informačné a komunikačné technológie vo výučbe seniorov

Ing. Stanislav Šuba, Katedra počítačov a informatiky FEI TU Košice, UTV Technickej univerzity v Košiciach

Objavovanie umenia a objavovanie umením

Mgr. art. Danica Doricová, Žilinská univerzita v Žiline

Projekty seniorov a účasť v medzinárodných aktivitách

PhDr. Nadežda Hrapková,PhD., UTV CĎV UK v  Bratislave

RNDr. Eleonóra Adlerová, PhD., UTV pri STU v  Bratislave

Využitie IKT vo vzdelávaní remeselných techník na  Univerzite tretieho veku

Mgr. Ján Širka, Mgr. Miroslav Šebo

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

Zostavovateľ:

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Prípravný výbor konferencie a redakčná rada zborníka:

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD., UK v Bratislave,

predseda prípravného výboru

RNDr. Eleonóra Adlerová, PhD., STU v Bratislave,

tajomník ASUTV

Mgr. Pavol Vlček, TU vo Zvolene, organizačný garant

Za odbornú a jazykovú úroveň textu zodpovedajú autori.

Konferencia sa koná pod záštitou štátneho tajomníka MPSVR SR

Ing. Petra Siku, PhD.

Zborník vychádza s finančnou podporou Ministerstva práce,

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

a podporou projektu  LLP Grundtvig pod názvom EFOSEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrav a želania od prezidenta AIUTA

Stanley MILLER

 

Dear Nadia,

In the midst of my own activities both for the Third Age Trust and for IAUTA, I am aware that your U3As are about to celebrate their 15th anniversary. I would like to offer you warmest congratulations on a significant achievement. I would be grateful if you would pass on my best wishes to your colleagues in the name of the President of IAUTA who hopes that  the international organisation can develop new ways to be supportive of associations and federations of third age learners in such countries as your own.

With every good wish.

Yours,  Stan.

Milá Naďa,

popri mojich aktivitách v Združení tretieho veku a v AIUTA som si vedomý toho, že Tvoje Univerzity tretieho veku oslavujú ich 15. výročie. Dovoľ, aby som Ti venoval najsrdečnejšie blahoželania k dosiahnutému úspechu. Bol by som rád, ak by si mohla odovzdať najlepšie pozdravy Tvojim kolegom menom prezidenta AIUTA, ktorý verí, že medzinárodná organizácia môže rozvinúť nové cesty pre podporu asociácií a federácií študentov tretieho veku v takých krajinách, ako je Vaša.               S prianím toho najlepšieho

Stan

 

 

 

Idea vzniku a založenie UTV na Slovensku

Doc. PhDr. Rozália Čornaničová, CSc.,                                                         (Filozofická fakulta UK v Bratislave.)

 

Vážené predsedníctvo, vážení učitelia a organizátori univerzít tretieho veku, vážení poslucháči týchto univerzít, dámy a páni, dovoľte, aby som Vás pozdravila z príležitosti nášho dnešného sviatočného stretnutia, lebo za také ho považujem a dovoľte, aby som sa spolu s Vami zamyslela nad ideami, s ktorými sme spolu pred 15 rokmi vstupovali na vtedy u nás neznáme pole – sformovanie prvej univerzity tretieho veku na Slovensku.

V školskom roku l990/1991 po prvýkrát Univerzita Komenského, a v nasledujúcich rokoch ďalšie univerzity a vysoké školy na Slovensku, širšie otvorili dvere pre univerzitu neobvyklej generačnej skupine študentov – študentom seniorského veku. Urobili tak zriadením nových organizačných súčasti univerzity, a to univerzít tretieho veku.

Slovenské univerzity sa týmto krokom zaradili do širokej rodiny európskych a svetových univerzít, ktoré už tridsať rokov organizujú podobné študijné možnosti. Nadviazali tým na moderné prúdy vytvárania študijných šancí pre dospelých všetkých vekových kategórií v zmysle napĺňania poslania univerzity ako skutočnej Alma Mater v celoživotnom vzdelávacom úsilí človeka súčasnosti.

Rada by som sa dnes zastavila pri dvoch aspektoch problematiky:

–                 pri východiskovej idei a hľadaní konkrétnej tváre našej (slovenskej) UTV pred 15 rokmi

–                 a pri tom, v čom si myslím, že mala UTV šťastie pri svojom zrode a ďalšej činnosti (vynechám problémy).

Východisková idea a hľadanie konkrétnej tváre našej (slovenskej) UTV

Krátko po novembri 1989 vznikla Jednota dôchodcov na Slovensku, ktorá sa angažovala na MŠ SR, následne priamo na stretnutiach s najvyššími predstaviteľmi UK a ďalších vysokých škôl za založenie UTV ako špecifickej vzdelávacej možnosti pre seniorov na vysokých školách. Doba priala novým aktivitám, v marci 1990 došlo k dohode na najvyššej úrovni o budúcej existencii tohto štúdia na UK, ktoré kompetenčne dostal do vienka prorektor pre vzdelávaciu činnosť, pán profesor Hrnčiar.

Zhoda o potrebe takéhoto štúdia bola jedna stránka veci, tu nebolo pochybností. Druhou bola realizácia tejto myšlienky, prenesenie rámcovej idey do života, odborné zabezpečenie novej inštitúcie na viacerých úrovniach. Bolo treba:

–                 vyjasniť teoretické východiská, z ktorých sa bude pristupovať k  tvorbe projektu tohto štúdia,

–                 predstaviť univerzitným učiteľom, verejnosti, potencionálnym záujemcom určitú cieľovú víziu budúcej výchovno-vzdelávacej inštitúcie,

–                 zabezpečiť práce prakticko-organizačného charakteru (vypracovať štatút, učebné programy atď.).

Spracovaním prvého okruhu problémov a odborným gestorstvom a spoluprácou v ďalších okruhoch bola poverená vtedajšia Katedra vzdelávania dospelých (dnes Katedra andragogiky) Filozofickej fakulty UK. Aj pre pracovníkov katedry (úloha pripadla mne) bolo treba naštudovať to, čo dnes už všeobecne vieme: že pre rôzne UTV v jednotlivých krajinách je charakteristická skôr spoločná východisková idea a samotné hnutie, než jednotnosť jej inštitucionalizácie. Aj v samotnom Francúzsku, krajine zrodu UTV, možno považovať každú UTV za jedinečný variant realizácie spoločnej idey. Niektoré sú založené ako samostatné zložky univerzít (centrá, inštitúcie, školy), niektoré sa rozvinuli ako asociácie medzi vysokými školami a zariadeniami zodpovedajúcimi za starostlivosť o starších občanov, iné si založili miestne samosprávy alebo pracujú ako nezávislé inštitúcie alebo súčasti komunitných vzdelávacích centier.

Poznatky o zahraničných UTV (najmä z Belgicka, Poľska, Francúzska) boli jedným z pilierov formovania našej UTV, druhý pilier predstavovala teória celoživotného vzdelávania, pretože sme chceli novú inštitúciu pevne zakotviť do existujúcej výchovno-vzdelávacej sústavy.

Už v jednom z prvých materiálov, ktorý sme v roku 1990 poskytli vedeniu UK, masmédiám a iným záujemcom, sme budúcu UTV ako inštitúciu charakterizovali piatimi znakmi. UTV sme charakterizovali ako:

–                 jeden z článkov siete inštitúcií a zariadení slúžiacich starším ľudom, ktoré majú zabezpečovať starším ľudom právo na vzdelanie,

–                 inštitúciu, ktorá pôsobí na najvyšších stupňoch výchovno-vzdelávacej sústavy, teda na vysokých školách, preto má starších ľudí nielen vzdelávať, ale i robiť výskum a spolupracovať s inými inštitúciami v prospech starších ľudí,

–                 inštitúciu, ktorá priťahuje ľudí s rozvinutými vzdelávacími potrebami; uspokojovanie vzdelávacích potrieb sa stalo súčasťou ich života; sú to ľudia túžiaci študovať a schopní sledovať odbornú problematiku na úrovni a spôsobom charakteristickým pre prácu vysokej školy, t.j. študijný obsah vychádza z najnovších vedeckých poznatkov a je podávaný metódami vysokoškolského štúdia,

–                 inštitúciu, ktorá nielen učí ako žiť v treťom veku, ale súčasne vytvára podmienky pre činnostnú životnú orientáciu, priestor pre intelektuálnu a spoločenskú realizáciu a afiliáciu starších ľudí,

–                 inštitúciu, ktorá zvyšuje záujem spoločnosti i vedy o problematiku tretieho veku a sama participuje na hlbšom spoznávaní tejto vekovej skupiny obyvateľstva a prispieva k rozširovaniu získaných poznatkov a k formovaniu nového vzťahu spoločnosti k starším ľudom.

Čo sa týka konkrétnej organizácie výučby navrhovali sme jej pevné začlenenie do rámca univerzity s nadfakultnou pôsobnosťou a organizáciu výučby.

V čom mala UTV šťastie pri svojom zrode i neskôr

Veľmi stručne povedané, nazdávam sa, že sú to najmä tieto skutočnosti:

–                 UTV vznikala v správnej dobe, prajúcej zmenám a novým myšlienkam,

–                 v období vzniku UTV zohrala významnú iniciačnú funkciu Jednota dôchodcov na Slovensku, najmä jej zástupcu doc. Ing. Juraja Kaliského, ako aj podpora Ministerstva školstva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, a najmä Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR tejto forme štúdia,

–                 stretla sa s pochopením a podporou vedenia univerzity, jej fakúlt a učiteľov, treba pripomenúť podporu vtedajšieho prorektora UK Prof. RNDr. Pavla Hrnčiara, DrSc.,

–                 mala šťastie na zanietené tajomníčky, či to už bola prvá tajomníčka UTV PaedDr. Marta Fittová (v rokoch 1990-1992) a od roku 1992 až do súčasnosti PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.,

–                 UTV sa stala pevnou a akceptovanou inštitucionálnou a obsahovou súčasťou Univerzity Komenského, čoho výrazom sú tiež každoročné študijné programy UTV ako súčasť študijného programu univerzity,

–                 predstavitelia jednotlivých UTV, nielen bratislavskej, nezanedbávajú odborno-pedagogickú stránku svojej činnosti, svedčí o tom činnosť Asociácie UTV na Slovensku, členstvo v AIUTA, odborné semináre ako je tento, ale i reprezentovanie UTV v zahraničí, v širšej odbornej komunite a na verejnosti.

Záverom mi dovoľte sa po pätnástich rokoch sa obzrieť na UTV ako inštitúciu – teda nielen na bratislavskú UTV – z hľadiska jej cieľových zámerov, možno povedať, že:

–                 UTV sa etablovala ako pevná súčasť systému celoživotného vzdelávania na Slovensku,

–                 UTV plne napĺňa svoje základné poslanie – prispieva k zabezpečovaniu práva starších ľudí na vzdelanie,

–                 UTV získala kredit v očiach širokej občianskej verejnosti, čo sa prejavuje v stálom každoročnom záujme občanov seniorskej generačnej skupiny o toto štúdium.

Avšak, nazdávam sa, že treba zdôrazniť, že univerzity tretieho veku by nemohli fungovať bez širokého kádru spolupracovníkov z radov učiteľov univerzít a ďalších spolupracovníkov. Bez ich ochotnej, dobrovoľnej koncepčnej činnosti pri profilovaní špecifických kurzov UTV a symbolicky honorovanej vyučovacej činnosti by nemohla byť realizovaná široká paleta týchto kurzov.

S touto myšlienkou, s hlbokým a úprimným ocenením práce učiteľov a organizátorov všetkých slovenských univerzít tretieho veku by som sa chcela s Vami rozlúčiť a poďakovať za pozornosť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genéza a súčasný stav UTV v SR

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

(UTV CĎV UK v Bratislave)

 

Vážení prítomní,

na dnešnej konferencii, ktorou si pripomíname 15 rokov existencie UTV na Slovensku by som rada priblížila a popísala vznik, genézu, špecifiká i skúsenosti našich univerzít tretieho veku v podmienkach Slovenska. Keď som prišla v roku 1992 na UK, nevedela som  presne čo sa bude odo mňa očakávať, ale ako absolventke odboru Vzdelávanie dospelých mi bolo jasné, že moje teoretické vedomosti i nemalé životné skúsenosti z práce organizátora mimoškolských aktivít budem mať možnosť využiť v plnej miere. Toto mi bolo umožnené aj plnou dôverou zanietených dôchodcov a priamych nadriadených, ktorí boli poverení uviesť vzdelávanie seniorov do praxe v ďalších mestách na Slovensku. V Bratislave na UK sme nadviazali na skúsenosti českých UTV i Akadémie tretieho veku veľmi dobre fungujúcej na Geriatrickom oddelení Nemocnice v Trenčíne pod vedením MUDr. Ruth Kratinovej.  Veľký podiel na zakladaní nových UTV mala Jednota dôchodcov a hlavne jej predseda doc. Ing. Juraj Kaliský, CSc. i ďalší členovia, z ktorých významne vystupoval doc. Ing. Viliam Horniak,CSc. pri zakladaní UTV v Nitre pri Klube dôchodcov na ulici Okánika, ktorú integrovane zabezpečovali obidve nitrianske vysoké školy.  V Martine na Jesseniovej lekárskej fakulte UK zaujal významné postavenie zakladateľ primár MUDr. Branislav Geryk a doc. MUDr. Josef Květenský,CSc. a v Banskej Bystrici doc. Ing. Lýdia Schniererová, CSc.

Prvá UTV na Slovensku bola slávnostne otvorená dňa 15. októbra 1990 na Rektoráte UK v Bratislave, s významným podielom prorektora UK prof. RNDr. Pavla Hrnčiara, DrSc. Prvých slávnostne imatrikulovaných študentov, dôchodcov, bolo 235. Záštitu nad štúdiom prevzali hlavne Ministerstvo školstva, mládeže a športu SR, Ministerstvo zdravotníctva a Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR. Svoj záujem prejavili páni ministri osobnou účasťou na slávnostnom otvorení prvej UTV na Slovensku v aule UK. Odborným garantom bola Katedra vzdelávania dospelých FFUK v Bratislave za odbornej pomoci doc. PhDr.Rozálie Čornaničovej,CSc. Po dvoch rokoch boli 27. mája 1992 slávnostne odovzdané diplomy prvým 169 absolventom na promócii v aule UK a ďalším 60 – tim v odbore Gerontológia na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Záujem vlády o túto aktivitu bol prejavený aj osobnou účasťou ministerky práce Heleny Wolekovej na promócii v Bratislave. Na činnosti UTV participovali všetky tri bratislavské univerzity, teda aj Ekonomická univerzita a Slovenská technická univerzita. V roku 1991, teda rok po Univerzite Komenského sa začali otvárať ďalšie UTV a to v Nitre a v Martine a v  roku 1992 v Banskej Bystrici a v Košiciach.

            V Nitre sa proces vzniku spomalil snahami o vznik spoločnej Nitrianskej univerzity a preto iniciatívu prebrala Okresná Jednota dôchodcov  a od roku 1991/92 iniciovala možnosť štúdia seniorov v rámci UTV UK v Bratislave. Samostatné UTV vznikli v Nitre až v roku 1993/94 pri Vysokej škole poľnohospodárskej  (od roku 1996 Slovenská poľnohospodárska univerzita) a na Vysokej škole pedagogickej (od roku 1996 Univerzita Konštantína Filozofa). Školné študentov bolo symbolické a také boli aj odmeny prednášateľom na UTV, ktoré mohli učiteľom ponúknuť odmenu 70 Sk za hodinu, čo bolo na úrovni odborného robotníka. Našli sa však nadšenci pre túto prospešnú prácu v prospech seniorov, z ktorých dodnes aktívne prednáša na viacerých UTV na Slovensku prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.

Univerzita tretieho veku Technickej univerzity v Košiciach vznikla v roku 1992 ako 2-ročné záujmové štúdium a na jej činnosti  participujú dodnes  všetky univerzity v Košiciach. Od roku 1996 záujmové štúdium tretieho veku prešlo na 3-ročné štúdium a  po technicko – organizačnej stránke, ako aj po pedagogickej stránke ho riadi prorektor pre vzdelávaciu činnosť .

Univerzita tretieho veku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vznikla v septembri 1992 a po pätnástich rokoch svojho pôsobenia je počtom študentov  druhou najväčšou UTV na Slovensku. V spolupráci s UMB bola zriadená ďalšia UTV na Technickej univerzite vo Zvolene a otvorená v akademickom roku 1993/94. Hneď v tomto prvom roku svojho pôsobenia ponúkla pre I. ročník UTV odbor Krajinná ekológia a od II. ročníka ďalšie tri študijné odbory. Táto UTV sa osamostatnila až v roku 1996, keď na návrh Kolégia rektora TU vo Zvolene schválil Akademický senát zriadenie samostatnej Univerzity tretieho veku na tejto univerzite. Tak už nemuseli seniori zo Zvolena cestovať na niektoré prednášky do Banskej Bystrice.

Na Žilinskej univerzite, vtedy Vysokej škole dopravy a spojov,  vznikla  UTV v roku 1995. Prvý zápis sa uskutočnil 13. októbra 1995. V prvom ročníku bolo 20 účastníkov. V začiatkoch sa organizátori nezameriavali na kvantitu, ale snažili sa získať z prebiehajúceho štúdia čo najviac skúseností pre ďalšie skvalitňovanie organizácie a obsahu vzdelávania.  Účastníci sa aktívne zapojili do fungovania univerzity, zriadili si samosprávu a založili kroniku UTV na Žilinskej univerzite. Za uplynulé desaťročie ukončilo štúdium vyše 120 seniorov .

Univerzita tretieho veku pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave začala svoju činnosť v októbri 1998 otvorením 1. všeobecného ročníka so skromným počtom 42 uchádzačov. Súčasne prevzala pod svoju strechu organizáciu študijného odboru  Architektúra, výučba ktorého sa dovtedy realizovala na UTV pri UK. Hneď v nasledujúcom akademickom roku (1999/2000) k Architektúre pribudli ďalšie dva dvojročné  študijné odbory: Potraviny a zdravie človekaPočítače, na ktoré sa mohli prihlasovať aj záujemcovia, ktorí absolvovali všeobecný ročník na inej UTV na Slovensku. Nie je teda prekvapujúce, že  v júni 2001 mala UTV pri STU už prvých 110 absolventov (z celkového počtu 236 frekventantov).

UTV pri Trnavskej univerzite v Trnave začala svoju činnosť v akademickom roku 1999/2000 v študijnom odbore teológia. V súčasnosti táto univerzita ponúka už 6 študijných odborov s pôsobením aj v Bratislave. na Teologickej fakulte.

Otvorenie UTV v Trenčíne na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka a slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka sa konali dňa 23. októbra 2002 za účasti najvyšších akademických funkcionárov. Do 1. ročníka sa zapísalo 52 študentov a v ďalšom akademickom roku 2003/2004 sa zapísalo až 88 študentov. V tomto meste významnú úlohu zohrala  popri vlastnej univerzite aj miestna organizácia Jednoty dôchodcov.

Na základe spoločného rokovania s Klubom vojenských dôchodcov v Liptovskom Mikuláši otvorila Akadémia ozbrojených síl dňa 13. októbra 2005 štúdium na Univerzite tretieho veku v študijnom odbore Počítače a internet. Vzhľadom na to, že záujem z klubu vojenských dôchodcov nebol taký ako sa očakávalo, štúdium sa otvorilo aj pre ostatnú verejnosť z regiónu Liptova. Na UTV nastúpilo 26 študentov  s vekovým priemerom 67 rokov. Najstaršia študentka má  82 rokov a absolvovala už niekoľko UTV na iných vysokých školách.

Jednou z inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie starších ľudí v regióne Liptova sa stala Univerzita tretieho veku Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá zahájila svoju činnosť v mesiaci september 2006. Univerzita tretieho veku KU v Ružomberku je mladá inštitúcia, ktorá svoju činnosť ešte len zahajuje. Slávnostnou imatrikuláciou bolo zapísaných do 1.ročníka  na UTV v akademickom roku 2006/2007  celkom  21 študentov. Študijný program 1.ročníka  je zameraný na poskytnutie všeobecných poznatkov z oblasti kultúry, dejín Cirkvi, zdravovedy, spoločenských a filozofických vied. Pomoc pri zriaďovaní UTV pri Katolíckej univerzite v Ružomberku poskytla UTV z Martina, ktorá pomohla pri organizácii celej činnosti,   ako aj pri zabezpečení niektorých prednášok so zdravotníckou problematikou.

Veľmi nás teší, že nedávno nás kontaktovala aj UTV v Prešove, ktorá od septembra 2006 začala vzdelávať starších študentov na Prešovskej univerzite. Táto univerzita akceptovala ponuku pripojiť sa k aktivitám ASUTV a stať sa jej členom v roku 2007. Takto  môžeme v roku 2007 skonštatovať, že po viac ako 15 rokoch sa nám podarilo celoplošne pokryť Slovensko ponukou vzdelávania pre starších študentov a títo študenti už nebudú musieť cestovať aj 300 km, aby mohli aktívne vzdelávaním sa na univerzitách napĺňať svoj voľný čas.

Dnes, po sedemnástich rokoch sa situácia veľmi zmenila. Zmenila sa počtom UTV, ktorých máme už 13, počtom starších študentov, ktorých je dnes na Slovensku viac ako 5200 i dĺžkou a možnosťami štúdia.

 

UTV Rok založenia Počet študentov/ženyv roku 2006/07
UTV UKv Bratislave 1990 1518 / 1352
JLF UK v Martine 1991 70 / 64   v rámci UK
SPU Nitra 1991 Klub dôch.1993 VŠP

1996 SPU

498
UKF Nitra 1991 Klub dôch.1993 VŠP

1996 UKF

295 / 249
TU Košice 1992 348 / 310
Banská Bystrica 1992 1138 / 968
Zvolen 1993 na UMB1996 samostatne 144 / 100
Žilinská univerzita 1995 132 / 110
STU 1998 583 / 495
Trnavská univerzita 1999 371 / 303
Trenčín 2002 144 / 127
Liptovský Mikuláš 2005 25 / 16
Ružomberok 2006 21
Prešov 2006 65

Tabuľka 1: Prehľad vzniku jednotlivých UTV na Slovensku

Rok 1994 bol pre naše UTV veľmi významný z viacerých hľadísk. Záujem vládnych inštitúcií o vzdelávanie seniorov bol prejavený venovaním štátnej dotácie na činnosť UTV z rezervy vlády vo výške 4 miliónov korún, ktorou sme si významne pomohli pri zariaďovaní učební, nákupom didaktickej techniky i zabezpečením aktivít pre našich študentov.  Veľmi významným a užitočným rozhodnutím bolo založenie Asociácie UTV na Slovensku a zorganizovanie zakladajúcej konferencie ASUTV, ktorá sa konala 1. decembra 1994 na Technickej univerzite v Košiciach. Práve táto skutočnosť prispela k prehĺbeniu našich vzájomných kontaktov,  k vzniku právnej formy spolupráce UTV i k reprezentácii  seniorského vzdelávania navonok. Tento krok bol nevyhnutný i z dôvodu potreby zastupovania záujmov starších študentov na rokovaniach s predstaviteľmi vládnych orgánov, rôznych  inštitúcií a združení doma i v zahraničí.  Prvým prezidentom ASUTV sa stal prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc. a sídlom Asociácie sa stala SPU v Nitre. Asociácia sa od svojho vzniku schádzala pravidelne minimálne dvakrát do roka. V  roku 2003 prešlo sídlo ASUTV na UK v Bratislave a prezidentkou sa stala PhDr. Nadežda   Hrapková, PhD., ktorou je až dodnes. V uvedenom  roku sme zriadili aj internetovú stránku ASUTV, ktorá je prezentovaná okrem slovenského jazyka aj v anglickom, nemeckom a  francúzskom jazyku s  adresou: www.uniba.sk/asociaciautv.

Ďalším, pre nás významným rokom bol rok 1999, ktorý bol Medzinárodným rokom starších. V pracovnej komisii vlády pre prípravu aktivít boli zástupcovia všetkých ministerstiev, predstavitelia inštitúcií a združení zaoberajúcich sa starostlivosťou o starších vo všetkých smeroch a dovolím si povedať, že tento rok bol podľa mňa výrazným prejavom záujmu o generáciu skôr narodených. Ako členka komisie som mala možnosť predložiť návrhy na rozšírenie činnosti UTV na Slovensku, čo prakticky znamenalo zakladanie Klubov UTV, účasť a propagáciu na Veľtrhu Senior v Bratislave, ktorý sa dnes už nekoná, zavedenie Pochodu seniorov, ktorý je dodnes organizovaný Klubom UTV na UK na podnet Svetovej zdravotníckej organizácie WHO. Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine bola prvá, ktorá založila Klub absolventov a vypracovala organizačný  poriadok pre jeho činnosť. Ďalšie kluby sa rozšírili ako plánovaná aktivita v Medzinárodnom roku starších aj na iných UTV, a to na .UTV CĎV Univerzity Komenského v Bratislave, v Nitre na SPU a ako Senior klub   na UTV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Kluby pracujú veľmi aktívne aj dnes. Myslím si, že naša spoločnosť bola aktivitami v roku starších výrazne upozornená na skutočnosť starnutia populácie a hlavne potrebu venovať sa starším ľuďom vo výraznejšej miere ich aktívnym podielom v spoločnosti. Dokument, ktorý bol schválený vo vláde v roku 1999 ako „Národný program ochrany starších ľudí“ bol pôvodne  chápaný ako záväzný a významný materiál, čo dnes po viacerých zmenách vo vláde je len formálnou záležitosťou alebo možno aj neznámym dokumentom.

Organizátori UTV a kompetentní na univerzitách veľmi dobre vedia, že napriek našim túžbam dodnes nie je vzdelávanie seniorov na univerzitách zakotvené v niektorom zo zákonov. Veríme, že ak činnosť UTV nemohol obsiahnuť Zákon o VŠ, či konkrétne uviesť Zákon o ďalšom vzdelávaní, tak by túto dnes už bežnú aktivitu nielen európskych ale i slovenských univerzít  mala na náš podnet vyvinutý smerom k Slovenskej rektorskej konferencii zahrnúť pripravovaná Novela Zákona o ďalšom vzdelávaní v roku 2008.

 

Ako sa konkrétne rozvíjala činnosť na našich UTV?

Prvé roky vzdelávacích aktivít pre seniorov boli organizované hlavne pod záštitou UTV pri UK v Bratislave. Jej model vzdelávania bol prevzatý aj ďalšími vznikajúcimi UTV na Slovensku.  Model, ktorý začínal  prvým všeobecným ročníkom a pokračoval ročným štúdiom v konkrétnom študijnom odbore bol rozšírený na 2 roky štúdia v odbore i o ponuku nadstavbových ročníkov.  Tak ako dolná veková hranica nie je v rámci Slovenska jednotná, tak aj niektoré UTV upustili od prvého všeobecného ročníka. Väčšina univerzít však tento úvod do štúdia naďalej zachováva z niekoľkých dôvodov:

–          ponúka základy študijných odborov a prehľad pre fázu rozhodovania sa vo výbere študijného odboru

–          je vhodným spôsobom adaptácie na nové prostredie

–          stavia nových študentov UTV do pozície rovnocenných vo vlastnej študijnej skupine

–          je výhodou pre tých, ktorí neboli zvyknutí študovať či nevykonávali pravidelnú aktivitu, teda ide o tvorbu návykov na novú povinnosť

–          dáva možnosť naučiť sa študovať, pracovať s literatúrou  a orientovať sa v nej

–          pre niektoré UTV (pri vyššom záujme verejnosti ako sú možnosti univerzít) slúži ako brzdiaci element.

Pôvodne boli UTV určené len dôchodcom, ale vplyvom rušenia štúdií popri zamestnaní a zvyšovaním sa záujmu verejnosti bolo štúdium sprístupnené pre záujemcov, ktorí sú 10 rokov pred odchodom do dôchodku. Posunom hranice odchodu do dôchodku zmenili aj UTV hranicu pre prijímanie študentov do tejto formy ďalšieho vzdelávania. Tak sa stalo, že dolná veková hranica pre prijímanie na štúdium nie je v súčasnosti jednotná a kolíše od 40 až 50 rokov. Horná hranica je neobmedzená. Preto aj niektoré univerzity „súperia“ o najstaršieho študenta, či absolventa UTV.

Zameranie študijných odborov na slovenských UTV je rozličné vzhľadom na orientáciu vlastnej materskej univerzity. Pôvodne boli študijné smery hlavne humanitného zamerania , ale založením UTV na technických univerzitách sa  ponuka rozšírila aj iným ako humanitným smerom.

Ako to je na jednotlivých UTV s ponukou študijných odborov?

Študijná ponuka  na UTV CĎV UK v Bratislave je nasledovná:

Archeológia Dejiny výtvarného umenia Dejiny náboženstiev
Astronómia Dejiny a pamiatky Bratislavy Dejiny Slovenska
Ekonomika Divadlo a hudba v premenách času Filozofia
Gerontológia Etnografia a folkloristika Joga
Počítače Latinčina a kultúra antického Ríma Právo
Psychológia Lieky a zdravie Všeobecná medicína
Žurnalistika Regenerácia psychofyzických síl seniorov Všeobecné dejiny
Záhradníctvo Služby a cestovný ruch Sociálna práca

 

Na Teologickom inštitúte RKCMBF UK v Nitre ponúka UTV študijné odbory  Dejiny náboženstievZáklady katolíckej teológie  a na JLF UK v Martine odbor Všeobecná medicína. Univerzita tretieho veku CĎV UK má vo svojom programe rôzne formy činnosti a popri prednáškach v študijných odboroch sú to aj praktické cvičenia jogy v posilňovni PF UK.  Má v ponuke aj  jazykové kurzy nemeckého a anglického jazyka,  je to aj organizovanie odborných exkurzií, riešenie projektov EU Grundtvig, aktivity Klubu UTV, organizovanie medzinárodných konferencií a partnerských stretnutí a rozvoj spolupráce s inými UTV na Slovensku i v Európe. Exkurzie  sú nevyhnutnou súčasťou štúdia archeológie, astronómie, dejín výtvarného umenia, žurnalistiky a poľnohospodárskych odborov, v odbore Dejiny a pamiatky Bratislavy i UNESCO. Tak  študenti navštívili okrem lokalít na Slovensku aj Českú republiku, Maďarsko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Rakúsko i štáty Beneluxu. Počas 17 rokov absolvovalo štúdium UTV UK v Bratislave 3831 absolventov. Po úspešnom ukončení štúdia bol v minulosti absolventom UTV odovzdaný slávnostne v aule UK diplom, za ostatné dva roky od zmeny Zákona o VŠ  je absolventom podľa Zákona o ďalšom vzdelávaní 386/1997 Z.z. odovzdané osvedčenie o absolvovaní  záujmového štúdia na UTV. Najstaršou študentkou tejto UTV je pani Irena Lizoňová, ktorá má 93 rokov a navštevuje štúdium už pätnásť rokov. Celá činnosť je financovaná z vlastných zdrojov UTV a náklady sú kryté poplatkami frekventantov štúdia na školné. V prípade úspešnosti získava táto UTV prostriedky aj z projektov Grundtvig.  Aktívnou účasťou na európskych projektoch sa naši seniori vzdelávajú v odbore informačných technológií, získavajú informácie o živote seniorov v ďalších krajinách Európy a majú možnosť rozširovať kontakty a vzájomnú spoluprácu. Priestory má UTV zdarma od Rektorátu UK, ale rastom počtu mladých študentov sa priestory stávajú nepostačujúce. Táto UTV by uvítala finančnú podporu, ktorou by bolo možné hradiť prenájom priestorov, dovybaviť technické zariadenie UTV a uspokojiť vysoký záujem verejnosti, čím by sa naplnili ciele Národného programu  ochrany starších ľudí. UTV CĎV UK je členom Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku (AIUTA), Európskej federácie starších študentov na univerzitách (EFOS) a Európskeho zväzu starších ľudí (EURAG), čím sa významne zaraďuje do svetového i európskeho spoločenstva seniorov. Táto UTV vydala pre seniorských študentov niekoľko študijných textov a to texty pre prvý všeobecný ročník, študijný materiál pre zdravotné cvičenia seniorov i zborník záverečných prác študentov Etnológie pod názvom Spomienky a úvahy seniorov. V súčasnosti aj vplyvom projektov a informácií zo zahraničia umiestňuje prednášky učiteľov aj na vlastnú internetovú stránku: www.uniba.sk/utv alebo na stránku www.cdvuk.sk/utv.

            Univerzita tretieho veku pri Jesseniovej lekárskej fakulte  UK v Martine začala svoju činnosť  pred 15 rokmi ako druhá UTV v SR. Za uvedený čas absolvovalo výučbu v UTV pri JLF UK v Martine  360 poslucháčov. Po celý čas táto UTV organizuje výučbu  v troch ročníkoch. Štúdium na UTV je trojročné. Náplňou prednášok v prvom ročníku je všeobecná problematika a v ďalších dvoch ročníkoch je obsahom štúdia hlavne zdravotnícka problematika v odbore Všeobecná medicína. Veľkú pozornosť UTV venuje  aj problematike genetiky, liečbe chorobných stavov a hlavne ich prevencii. Veľký záujem je o prednášky o zdravej výžive, o problematike starnutia, racionálnej liečbe  atď. Prednášky   zabezpečujú  špičkoví odborníci Jesseniovej lekárskej fakulty  v Martine, ako aj pozvaní odborníci z iných pracovísk.  UTV organizuje aj alternatívne spôsoby výučby formou  workshopov, exkurzií, návštevou galérií, pracovísk Matice slovenskej a iné. UTV zorganizovala niekoľko exkurzií (Poľsko. Bratislava, Nitra, Turčianske Teplice, Ružomberok). Klub absolventov  zorganizoval aj výmenné návštevy klubov absolventov z Bratislavy a Martina. Pre poslucháčov zabezpečili podľa potreby aj špeciálne odborné vyšetrenie ich zdravotného stavu. UTV sa teší po celé roky veľkému záujmu a pomoci vedenia vlastnej   fakulty.

V akademickom roku 1993/04 sa založili v Nitre dve samostatné UTV a to na Vysokej škole poľnohospodárskej a Vysokej škole pedagogickej. Tajomníkom UTV bol až do roku 1996 doc. Ing. Viliam Horniak, CSc. V trojročnom štúdiu sa tu študovali okrem všeobecného odboru aj odbory: Sociológia, Biológia, Psychológia, Estetika a umenie. Značný podiel na činnosti UTV v tomto období mal prodekan prof. PhDr. T. Žilka, DrSc. a prorektor VŠPg PhDr. R. Trošok, CSc.  Od akademického roku 1996/97 sa po ustanovení Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pokračuje samostatne. Garanciu štúdia zabezpečoval prof. PhDr. V. Obert, DrSc. a prof. PhDr. J. Kopál, CSc. Od akademického roka 1999/2000 rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ing. D. Kluvanec, CSc. poveril garanciou prof. PhDr. K. Felixa, CSc. a PhDr. A. Koprdovú, CSc. V období rokov 1996 – 2001 na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre študovalo približne 350 študentov pochádzajúcich z okresov Nitra, Levice, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Topoľčany, Trenčín a Veľký Krtíš. Najstaršou absolventkou bola Anna Kováčiková, narodená v r. 1919 z Veľkej Doliny okres Nitra. Štúdium v odbore Psychológia a slovenská literatúra ukončila v r. 1998. V súčasnosti je evidovaných na Univerzite tretieho veku UKF v Nitre 295 poslucháčov v 13 študijných odboroch a ich ponuka sa neustále rozširuje podľa požiadaviek verejnosti. Do vyučovacieho procesu sa snažia, pokiaľ to charakter študijného odboru dovoľuje, zaradiť určitý podiel hodín zameraný na získanie praktických zručností – v odboroch ľudové remeslá, dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, relaxačné a pohybové aktivity pre seniorov. Veľký ohlas mala exkurzia do Drotárskeho múzea v Žiline a plánujeme exkurziu do niektorej z galérií vo Francúzsku alebo v Taliansku.

Univerzita tretieho veku pri VŠP v Nitre, terajšej Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, realizuje pätnásty rok svojej vzdelávacej činnosti. V prvom školskom roku 1991/92 absolvovalo úspešne 32 poslucháčov prvý všeobecný ročník, na ktorom sa   podieľali tak učitelia vtedajšej VŠP, ako aj učitelia z Pedagogickej fakulty. Súčasne študenti navštevovali aj druhý ročník študijného zamerania Záhradníctvo. Prví 26 absolventi dostali diplomy na slávnostnej promócii v aule UK v Bratislave dňa 17. mája 1992. V akademickom roku 1992/93 otvorila Univerzita Komenského pre seniorov v Nitre štúdium v ďalších študijných odboroch. Študijný odbor Ovocinárstvo zabezpečovali učitelia VŠP a významní odborníci z praxe, odbor Humanitné vedy Pedagogická fakulta v Nitre a študijný odbor Právo zabezpečovala Právnická fakulta UK v Bratislave a poprední nitrianski odborníci. V akademickom roku 1993/94 sa založili dve samostatné UTV, a to pri Vysokej škole poľnohospodárskej (VŠP) a Vysokej škole pedagogickej (VŠPg), pričom štúdium už bolo trojročné. Na VŠP boli otvorené dva študijné odbory v rámci študijného smeru Záhradníctvo zamerané na odvetvia záhradníckej výroby a to Zeleninárstvo, kvetinárstvo a okrasné sadovníctvo a druhý odbor Ekonomika a manažment. Na štúdium sa zapísalo 172 seniorov, z toho na detašovanom pracovisku VŠP v Žiline sa do prvého ročníka študijného odboru Záhradníctvo zapísalo 64 poslucháčov. Výrazný vzostup počtu študijných odborov a počtu seniorov nastal v akademickom roku 1994/95. Na VŠP vznikli okrem uvedených dvoch študijných odborov aj zamerania Chov drobných hospodárskych zvierat a odbor Agroturistika s počtom 113 študujúcich. V tomto roku vznikli detašované pracoviská v Nitre, v mestách Žilina, Košice, Bojnice, Trnava a Nové Zámky, na ktorých bol jediný študijný odbor Záhradníctvo. Na tomto študijnom zameraní študovalo v Nitre a v detašovaných strediskách 376 seniorov, čo vtedy predstavovalo 23 % z celkového počtu poslucháčov UTV v Slovenskej republike. Na vzniku detašovaných pracovísk (stredísk) majú najväčšiu zásluhu prof. Ing. Ivan  Hričovský, DrSc. a prof. Ing. Ján Švihra, DrSc., súčasný tajomník UTV Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V akademickom roku 2003/04 strediská v Nových Zámkoch a Bojniciach už  neprijali nových poslucháčov, takže záujemcovia o štúdium musia v súčasnosti dochádzať do Nitry. V akademickom roku 2000/2001 bolo otvorené nové stredisko v Prievidzi a v roku 2006 stredisko v Martine. Štúdium je primerane náročné, aby sprostredkovalo hodnotné poznatky, ale na druhej strane, je dostatočne voľné, aby vytváralo dostatočný priestor pre diskusiu a tvorivé myslenie poslucháčov. Štúdium je 4-6 semestrálne, pričom na tejto UTV odstúpili od jednotného všeobecného zamerania v prvom ročníku a prešli na odborné zameranie už na začiatku štúdia.  Študujúci si môžu zapísať okrem už spomínaných aj odbor Agroturistika a cestovný ruch (Nitra, Prievidza), Výživa a zdravie (Nitra), Potraviny, výživa a zdravie (Nitra, Martin, Prievidza), Informatika a manažment (Nitra), Účtovníctvo (Nitra),  Malá poľnohospodárska technika (Nitra), Okrasné záhradníctvo (Nitra), Cestovný ruch (Prievidza), Sociálna práca a zdravie (Prievidza), Ovocinárstvo, vinohradníctvo a vinárstvo (Nitra), Okrasné záhradníctvo (Nitra), Špeciálne záhradníctvo (Trnava, Nové Zámky), Špeciálne  záhradníctvo a agroturistika (Žilina),  Jednoduché účtovníctvo (Nitra), Ochrana rastlín (Nitra), Liečivé rastliny (Žilina),  Liečivé rastliny a zdravie (Nitra), Záhradná architektúra (Nitra, Žilina). Doplnkom ku štúdiu sú exkurzie, zvlášť na popredné záhradnícke strediská, výstavy a agroturistické podniky. Okrem uvedených špecializácií v akademickom roku 2000/2001 založili Klub absolventov UTV. Za pätnásťročné obdobie vzdelávania seniorov na SPU v Nitre ukončilo štúdium na UTV 1400 absolventov. Najstarší absolvent mal 79 rokov. V súčasnej dobe sa zúčastňuje výučby viac ako 490 poslucháčov. UTV pri SPU v Nitre má veľmi dobré miesto v systéme ďalšieho vzdelávania. Vedenie univerzity má porozumenie s touto formou vzdelávania a podľa možností vychádza v ústrety pri zabezpečovaní chodu UTV, priestorov pre výučbu a poverovaním učiteľov pre zabezpečenie kvalitnej výučby. Podobne i na detašovaných pracoviskách cez vedúcich stredísk vidíme mimoriadne porozumenie pri uskutočňovaní výučby v ich priestoroch.

Univerzita tretieho veku Technickej univerzity v Košiciach vznikla v roku 1992 ako 2-ročné záujmové štúdium s počtom 124 prvých zapísaných študentov. Podmienkou prijatia na štúdium je dnes vek aspoň 40 rokov, stredoškolské vzdelanie s maturitou a zaplatenie zápisného. Štúdium  1. ročníka je pre všetkých študentov spoločné. Prebiehajú v ňom úvodné prednášky z celého spektra študijných odborov. Akademický rok je rozdelený do 2 semestrov. Úspešným vykonaním záverečných testov sa poslucháči môžu zapísať na študijný odbor. Ide o týchto 9 odborov:  Informatika a telekomunikačná technika – pod vedením prof. Ing. Milana Jelšinu, CSc. na Katedre počítačov Fakulty elektrotechniky a informatiky TU Košiciach; Stavebníctvo a architektúra, pod vedením Ing.  Evy Palinulovej, PhD. na Stavebnej fakulte TU v Košiciach; Dejiny umenia, pod vedením Dr. Ing. arch. Jána Krcha, na Fakulte umení TU v Košiciach;  Človek – zdravie – životné  prostredie – spôsob  života, pod vedením Mgr. Věry Medveďovej na Katedre telesnej výchovy UPJŠ v Košiciach; Ekonomika a hospodárstvo, pod vedením Ing. Albíny Kostkovej na Podnikovo-hospodárskej fakulte v Košiciach EU Bratislava; Veterinárna medicína, pod vedením MVDr. Miroslava Húsku,CSc. na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach; Medicína, pod vedením prof. MUDr. Kamily Bernasovskej, CSc. na Ústave hygieny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach;  Psychológia, pod vedením doc. PhDr. Evy Šimovej, CSc. na Katedre psychológie Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach;  Právo, pod vedením JUDr. Jaroslava Jágra, na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. V akademickom roku 2006/2007 študuje 327 poslucháčov. Štúdium sa ukončuje slávnostnou promóciou a v tomto roku dňa 8. 6. 2007  v Aule Maxima Technickej univerzity budú slávnostne odovzdané diplomy 75 poslucháčom. Najstaršou študentkou je pani Megová Edita (1919) a študentom pán Ing. Bolda Jozef (1916). Celkový počet absolventov za celé obdobie činnosti záujmového štúdia tretieho veku  v Košiciach je 1630 poslucháčov.

Pri vzniku UTV UMB v Banskej Bystrici v roku 1992 bolo do prvého ročníka prijatých 44 seniorov a dnes v akademickom roku 2006/2007 na nej študuje 1138 študujúcich. Pôvodný model trojročného štúdia, ktorý zahŕňal prvý ročník zameraný všeobecne a dva ročníky štúdia v špecializovanom odbore sa na žiadosť študentov zmenil tak, že všetky tri ročníky boli preorientované na odborné štúdium. Pre študujúcich, ktorí po ukončení šesťsemestrálneho štúdia, majú záujem študovať ďalej, sa otvára nadstavbové, alebo rozšírené štúdium, čo seniori vo veľkej miere využívajú.  Pri vzdelávaní sa osvedčili hlavne názorné formy vyučovania. Záujemcom o štúdium UTV ponúka celkom 17 študijných odborov a kurzy cudzích jazykov. Najviac vyhľadávané sú študijné odbory: Právo, Fytoterapia, Gerontológia, Informačné a komunikačné technológie, Výtvarné umenie a Psychológia. Jednotlivé fakulty UMB ponúkajú ďalšie nové zaujímavé študijné odbory pre vzdelávanie seniorov. V niektorých študijných odboroch sa štúdium končí vypracovaním záverečných prác, čo jednoznačne prináša zvýšenie úrovne štúdia v príslušnom študijnom odbore. Vyučovací proces vhodne dopĺňajú odborné exkurzie a v poslednej dobe aj poznávacie zájazdy. V minulom akademickom roku navštívili študenti UTV Paríž a Krakov, v roku 2007 to bude Londýn. Milovníci vodných športov navštívia Chorvátsko. V akademickom roku 2004/2005 boli pri UTV UMB vytvorené dve detašované pracoviská, a to v Poprade a v Dolnom Kubíne, na ktorých študuje okolo 650 študentov. Okrem vlastného štúdia sa seniori venujú kultúrno-spoločenskej a zdravotno-kondičnej činnosti. Študentom je umožnené plávanie a cvičenie v športových zariadeniach vysokej školy. Členovia turistického krúžku navštevujú prekrásne okolie Banskej Bystrice. Pri príležitosti Medzinárodného roka starších ľudí bol pri UTV utvorený Senior klub. Program klubu je zameraný hlavne na prednášky a besedy doplňujúce vzdelávací program seniorov. Študenti sú zapojení do medzinárodného programu CINDI, kde sa zúčastňujú pravidelne zdravotných prehliadok a sú informovaní o svojom zdravotnom stave.

Už sme spomínali, že vo Zvolene začali študovať seniori v roku 1993/94 pod  hlavičkou UMB v Banskej Bystrici. V tomto roku ponúkla TU vo Zvolene pre I. ročník UTV odbor Krajinná ekológia a od II. ročníka tri študijné odbory: Komplexné využitie biomasy v lesnom hospodárstve (gestor prof. Ing. J. Pagan, CSc.), Ochrana prírody (gestor prof. Ing.  Rudolf Midriak, CSc.) a Kultúra bývania (gestor prof. Ing. arch. Jozef Chrobák, CSc.).  V akademickom roku 1995/96 bol  ponúknutý ďalší odbor štúdia a to  Komplexné využitie produktov lesa. Prví absolventi III. ročníka v závere štúdia obhájili záverečné práce „Nové usporiadanie zariaďovacích elementov v jednej izbe bytu“ a boli im slávnostne odovzdané diplomy na UMB v Banskej Bystrici. Od akademického roku 1996/97 UTV vo Zvolene ako samostatná UTV imatrikulovala nových 34 študentov vo svojich priestoroch a rozšírila svoju ponuku o odbor  Okrasné rastliny a tvorba životného prostredia. Prvé promócie UTV sa konali pre 8 študentov UTV a slávnostne im boli odovzdané diplomy spolu s poslucháčmi Drevárskej fakulty vo Zvolene dňa 6. júla 1997. V ďalších rokoch sa ponuka rozšírila o odbor Zdravotníctvo , odbor Výpočtová technika a jej využitie, čím sa počet ponúkaných odborov zvýšil na 8 (Ekológia krajiny a ochrana prírody, Komplexné využitie produktov lesa, Okrasné rastliny a tvorba životného prostredia, Zdravotníctvo, Kultúra bývania, Liečivé rastliny, Filozofia a etika). Tento počet  sa v ďalších rokoch (1999 až 2005) udržal i keď došlo k zámene niektorých študijných odborov. UTV na TU Zvolen má dnes odbornú garanciu vo všetkých štyroch v súčasnosti existujúcich fakultách. Záujemcom je ponúkané štúdium v 9 študijných odboroch. Okrem vyššie uvedených  je to aj  konverzačný kurz  anglického jazyka, Humánna výživa, Právo a nový odbor Dejiny umenia. UTV v akademickom roku 2006/2007  zaznamenala 60%  nárast nových záujemcov o štúdium, s čím počítajú aj do budúcna najmä so zvyšujúcim sa vekom dožitia ako aj čoraz väčšou popularitou UTV medzi seniormi.  Celkom je na UTV v tomto akademickom roku zapísaných 160 študentov – seniorov. Počas desaťročnej samostatnej histórie UTV na TU vo Zvolene doteraz ukončilo štúdium slávnostnou promóciou 181 absolventov. Okrem prednášok a praktických cvičení sa pre  študentov UTV pravidelne organizujú exkurzie do Arboréta vo Zvolene, Arboréta v Mlyňanoch, návštevy Banskej Štiavnice, prehliadky hradu v Nitre, vodného diela v Gabčíkove, exkurzie do Piešťan i Ledníc na Morave.

Štúdium na UTV Žilinskej univerzity v Žiline je tak ako na ostatných UTV záujmovým štúdiom a doklad o ukončení neslúži ako doklad o získaní kvalifikácie.  Poslucháči – seniori sa nepripravujú na budúcu profesiu ani na  získanie sociálnej pozície, ale toto štúdium je prípravou i realizáciou  plnohodnotného  a dôstojného prežívania tretieho veku jedinca. Prvým študijným odborom bol odbor Doprava a spoje vychádzajúci z profilu bývalej Vysokej školy dopravy a spojov. Tak ako Žilinská univerzita rozširovala svoj profil pôvodne zameraný na dopravu a spoje, tak sa ponúkali väčšie možnosti pre výber obsahu štúdia pre Univerzitu tretieho veku. Učebný plán je spracovaný spravidla na celé obdobie štúdia a univerzita umožňuje, aby samotní účastníci ovplyvnili obsah štúdia. Univerzita akceptuje ich návrhy na úpravy  pokiaľ prejavia záujem o rozšírenie  učebného plánu a pripravuje pre nich aj nadstavbové štúdium k danému odboru. Výber programov pre Univerzitu tretieho veku je podmienený predovšetkým poslaním tohto typu štúdia a jeho zaradením do kategórie „záujmové štúdium“ a univerzita sa snaží napĺňať záujmy uchádzačov či študujúcich. Prvý ročník štúdia bol tradične zameraný všeobecne. Podnety pre nové študijné programy poskytlo  meniace sa ekonomické prostredie, ktoré povzbudilo záujem o ekonomické a manažérske poznatky. Žilinská univerzita reagovala  ponukou odboru Manažment a ekonomika podniku, ktorý bol realizovaný v rokoch 1998 – 2000. Spoločenské zmeny v novom tisícročí a nové životné podmienky ovplyvnili aj zaradenie ďalšieho nového  programu Univerzity tretieho veku Človek a spoločnosť. V období, keď sa v rámci Žilinskej univerzity budovala Katecheticko-pedagogická fakulta so sídlom v Ružomberku, vznikla myšlienka využiť odborné zázemie pracoviska a pripraviť študijný odbor Dejiny výtvarného umenia a architektúry. V roku 2005 boli tieto prednášky doplnené cyklom prednášok a exkurziou zameranou na kultúrnu históriu regiónu Žilina. Príprava a realizácia doplňujúceho cyklu bola finančne podporená mestom Žilina v rámci jeho grantového systému. Ďalším študijným odborom v ponuke UTV Žilinskej univerzity zameraným na umeleckú oblasť je odbor Hudba, ktorý odborne pripravila, garantuje a realizuje Katedra hudby  Žilinskej univerzity. Pre veľký záujem účastníkov pokračoval aj cyklom výberových prednášok. V akademickom roku 2006/2007 študuje na UTV 132 účastníkov, z toho 110 žien v štyroch odboroch: Človek a umenie, Človek a spoločnosť, Človek a počítač, Človek a medziľudské vzťahy.

UTV pri STU v Bratislave po osamostatnení sa v roku 1998/99 od UTV UK pokračovala v  študijnom odbore Architektúra a v nasledujúcom roku  ponúkla ďalšie dva dvojročné  študijné odbory: Potraviny a zdravie človeka a Počítače, na ktoré sa mohli prihlasovať aj záujemcovia, ktorí absolvovali všeobecný ročník na inej UTV na Slovensku. Nie je teda prekvapujúce, že  v júni 2001 mala UTV pri STU už prvých 110 absolventov (z celkového počtu 236 frekventantov). Na zvyšujúci sa záujem seniorov o túto formu vzdelávania reagovalo vedenie UTV rozširovaním vzdelávacích aktivít. V akademickom roku 2001/2002 boli poznatky z architektúry ponúkané v rozšírenej a prepracovanej forme už na dvoch odboroch: Dejiny architektúry a Architektúra a urbanizmus a k odboru Počítače bol pridaný nadstavbový ročník Využitie počítačov v práci a v domácnosti, neskôr premenovaný na stručnejšie Praktické využitie počítačov. Novinkou bol aj študijný odbor Starostlivosť o telesné a duševné zdravie. Presťahovaním všeobecného ročníka do zrekonštruovanej auly STU na Mýtnej ul. v roku 2002/2003  sa  zlepšila kvalita vyučovacieho prostredia po stránke didaktickej i estetickej,  pribudol kurz anglického jazyka a o rok neskôr ďalší odbor Záhradná a krajinná architektúra a nadstavbový ročník Internet. Týchto 7 študijných odborov a nadstavbu Internet si v ponuke zachováva UTV aj v súčasnosti. Za významnú zmenu v metodike výučby IT považuje vedenie UTV i študenti zavedenie „učenia sa na projektoch“ na študijnom odbore Praktické využitie počítačov, na ktorom si frekventanti vyberajú z pripravenej ponuky malých počítačových projektov a za pomoci lektora ich vypracovávajú. Výsledky svojej celoročnej práce potom prezentujú na koncoročnom seminári.  Je nutné zdôrazniť, že vzdelávacie a doplnkové  aktivity na odboroch IT sú v ostatných troch rokoch realizované s výraznou finančnou podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci projektu v rezorte MPSVR SR (bližšie v inom príspevku konferencie).  Pokiaľ ide o celkový počet študentov, jeho nárast je citeľný, aj keď je regulovaný úmerne možnostiam materskej univerzity. V minulom akademickom roku mala UTV pri STU 509 frekventantov,  v súčasnosti  je ich  583, z toho 495 žien. Vďaka dobrému menu, ktoré si UTV získala najmä zásluhou zaujímavých prednášok, kvalitných prednášateľov, príjemného prostredia a priateľskej atmosféry, vytváranej  spoločne so študujúcimi, tento záujem určite pretrvá aj do budúcnosti.

UTV pri Trnavskej univerzite v Trnave začala svoju činnosť v akademickom roku 1999/2000. V súčasnosti je možné na nej študovať v týchto 6 študijných odboroch: Sociálna práca a opatrovateľstvo, Právo, Politológia,  Základy práce s počítačom, Psychológia a Teológia (štúdium prebieha na Teologickej fakulte v Bratislave). Prvý ročník je pre všetky študijné odbory okrem študijného odboru Základy práce s počítačom spoločný. Od druhého ročníka sa štúdium člení podľa odborov. V akademickom roku 2006/2007 študuje na UTV pri Trnavskej univerzite celkom 371 študentov. Celkový počet absolventov od začiatku existencie UTV na TU v Trnave je 423.

Štúdium na UTV pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne začalo v októbri 2002. Trojročné štúdium, ktoré obsahuje 1. všeobecný ročník a 2 roky štúdia vo zvolenom študijnom odbore je ukončené slávnostným odovzdávaním osvedčení o absolvovaní UTV. V 1. všeobecnom ročníku študenti absolvujú prednášky ako: Pohybový režim a šport, Psychologické aspekty úspešného štúdia, Základy ekonómie, Základy psychológie, Základy sociológie, Drogová závislosť, Civilizačné ochorenia s prihliadnutím na vyšší vek, Sociálna politika, Základy  výroby, Základy environmentalistiky, Základy žurnalistiky a ďalšie. Zimný a letný semester 1. ročníka sa končí semestrálnym testom. V jednotlivých akademických rokoch sa po 1. všeobecnom ročníku študuje Spoločensko-vedný odbor. V 2. ročníku študenti absolvujú prednášky – bloky z oblasti psychológie, filozofie a práva. Semestre sa končia obhajobou semestrálnych prác. V 3. ročníku sú to prednášky – bloky z oblasti sociológie a semester informatiky  – praktické cvičenia v počítačových laboratóriach. V rámci svojho štúdia, blok Sociológie, sa študenti zúčastnili politickej relácie SITO v televízii Markíza a v súčasnosti relácie De facto v televízii JOJ. V akademickom roku 2006/2007 Univerzita tretieho veku prvýkrát otvorila druhý študijný odbor  Opatrovateľstvo. Študenti tohto odboru sa zúčastňujú i praktického vyučovania vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. V akademickom roku 2004/2005 ukončilo UTV a prevzalo si osvedčenia 46 študentov a v akademickom roku 2005/2006 to bolo 30 absolventov.

Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši otvorila trojročné štúdium na UTV v októbri 2005. Vyučovanie je spravidla raz za dva týždne. V prvom ročníku študenti navštevujú prednášky všeobecného charakteru napr. Vzdelávanie seniorov – životný program starších ľudí, Pohybový režim a šport, Psychológia životnej cesty. Študentom neprednášajú len vysokoškolskí učitelia z AOS, ale aj lekár a externí lektori. Prvý ročník úspešne absolvovalo a do druhého ročníka v akademickom roku 2006/2007 nastúpilo 25 študentov. Vyučovanie v ďalších dvoch ročníkoch je zamerané na oblasť informačných technológií, ich praktické využitie a používanie internetu. Vyučovanie prebieha na počítačových učebniach Katedry informatiky AOS. Na základe dohody s Klubom vojenských dôchodcov v Liptovskom Mikuláši je vyučovanie na UTV bez poplatkov. Prevádzkové náklady sú v réžii Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, ktorá  bezplatne poskytuje priestory a počítačové vybavenie. Vyučovanie vykonávajú učitelia katedier bez nároku na honorár, spravidla v pracovnej dobe.

Organizátorom Univerzity tretieho veku v Ružomberku, je Katolícka univerzita v Ružomberku. UTV je rektorátnym útvarom. Výkonom riadenia UTV je poverený prorektor pre výchovu a vzdelávanie KU v Ružomberku. Pre akademický rok 2006/2007,  ktorý je rozdelený na dva semestre je pripravený študijný plán s tematickým zameraním prednášok na okruh problémov týkajúcich sa  predovšetkým poslania a úloh Cirkvi v živote starších ľudí, prednášky zamerané na zdravý životný štýl, prevenciu predčasného starnutia, rizikové faktory pri vzniku kardiovaskulárnych chorôb, kultúru a aktívny život seniorov, návštevy galérií a múzeí, ale aj oblasť vnímania cirkevnej hudby, literárnej vedy, jazykovedy. Univerzita tretieho veku v Ružomberku je na začiatku svojho pôsobenia. Vďaka pomoci zo strany KU v Ružomberku, poskytnutia materiálnych podmienok a organizačného  zabezpečenia môže svoju činnosť rozvíjať  a tak plniť svoje poslanie. Do budúcna plánuje rozšíriť počty študujúcich, okruh prednášok, nápadov a podnetov a tak sa stať aktívnym činiteľom pri vzdelávaní  a budovaní  zdravého povedomia širokých vrstiev obyvateľstva  seniorského veku.

V januári 2007 nás listom oslovila najmladšia UTV na Slovensku a to UTV Prešovskej univerzity v Prešove. Táto vznikla v akademickom roku 2006/07 na základe rozhodnutia Kolégia rektora  a schválenia v Akademickom senáte. Otvorenie a slávnostná imatrikulácia študentov bola 8. novembra 2006. V prvom ročníku všeobecného základu študuje 65 študentov. Študenti si môžu vybrať štúdium v siedmych študijných odboroch. Táto UTV vypracovala projekt aj pre otvorenie Akadémie tretieho veku pre záujemcov o štúdium, ktorí nemajú stredoškolské vzdelanie v spolupráci s Akadémiou vzdelávania v Prešove. Súčasne univerzita rokuje o vytvorení spolupráce s UTV v Hradci Králové a s UTV v Štetíne v Poľsku. UTV v Prešove už teraz pripravuje založenie Klubu seniorov UTV a vytvorenie Rady UTV ako poradného orgánu. UTV je súčasťou Centra celoživotného vzdelávania Prešovskej univerzity.

Asociácia UTV sa v minulosti podieľala na príprave niekoľkých odborných seminárov k problematike vzdelávania starších študentov na univerzitách. V spolupráci s Katedrou andragogiky FiF UK bol v roku 1993 pri príležitosti Európskeho roku starších ľudí a solidarity medzi generáciami realizovaný seminár pod názvom „Obohacovanie života starších ľudí edukačnými aktivitami I“. Z príležitosti 5. výročia založenia univerzít tretieho veku bol v roku 1995 v Bratislave na UTV UK zorganizovaný odborný seminár pod názvom „5 rokov Univerzity tretieho veku na Univerzite Komenského a na Slovensku“. V roku 1998 pripravila Asociácia UTV  odborný seminár s medzinárodnou účasťou na pôde UK pod názvom „Prínos vzdelávania starších pre psychofyzické zdravie človeka“. Na UTV pri SPU v Nitre bola v novembri 1999 pripravená konferencia „UTV na prelome tisícročia“ z príležitosti Medzinárodného roka starších ľudí s bohatou účasťou učiteľov, organizátorov i študentov UTV. V tomto roku členovia ASUTV aktívne vystúpili aj na odbornom seminári „Obohacovanie života starších ľudí edukačnými aktivitami II.“, ktorý bol zorganizovaný Filozofickou fakultou UK v Bratislave. V roku 2002 pripravila UTV UK v Bratislave medzinárodný odborný seminár „Vzdelávanie seniorov a nové trendy pre tretie tisícročie“,  ktorého sa zúčastnili nielen reprezentanti a frekventanti slovenských UTV, ale aj zahraniční účastníci a členovia výboru EFOS z príležitosti rokovania európskeho výboru EFOS v Bratislave. Zúčastnil sa ho aj prorektor pre vzdelávanie Viedenskej univerzity prof. Mettinger. Odborný seminár bol aj diseminačným seminárom pre projekt Sokrates Grundtvig, ktorý pod názvom EuCoNet táto UTV riešila do roku 2004. Na metodickom seminári konanom v novembri 2004 na STU v Bratislave pod názvom „Vzdelávanie seniorov na Slovensku“ účastníci diskutovali okrem optimálnych metodických postupov aj o vhodnosti  skúšok pre poslucháčov UTV. Seminár bol zameraný na metodiku vzdelávania a skúšania starších študentov a zúčastnili sa ho aj zahraniční hostia z Brna a prezident Českej Asociácie UTV prof. Vavřín. V tomto období pripravila odborný seminár aj Žilinská univerzita z príležitosti osláv 10. výročia založenia UTV v Žiline. Naše kontakty v zahraničí sú veľmi široké. Asociácia UTV na Slovensku má od roku 1994 zastúpenie vo výbore Európskej federácie starších študentov EFOS a od roku 2003 je vo funkcii prezidenta EFOS prezidentka našej ASUTV. Od roku 2000 máme aj člena vo výbore svetovej asociácie UTV AIUTA, ktorá sídli v Paríži. Naša ASUTV sa stala členom AIUTA v roku 2004 na svetovom kongrese v Šanghaji v Číne, čím máme prepojenie a informácie aj od iných UTV v zahraničí. Kontakty v zahraničí nám pomáhajú získavať informácie zo života seniorov, z diania a ponuky programov na univerzitách a v neposlednom rade pri hľadaní partnerov pre spoluprácu a medzinárodné projekty. V nedávnom období sme mali možnosť zúčastniť sa odborných konferencií v zahraničí na pozvanie partnerských asociácií a UTV konkrétne v Poľsku na oslavách 30. výročia vzniku UTV vo Wroclawe, na konferenciách na základe pozvania Českej Asociácie UTV i na pozvanie UTV na Masarykovej univerzite v Brne.

Organizácia štúdia našich UTV predstavuje vzdelávací systém, ktorý umožňuje priebežne aktualizovať ponuku študijných zameraní a ich obsah. Štúdium sa zvyčajne realizuje formou sústredení raz za dva týždne počas 6 semestrov. Aby sme zabezpečili vysokú úroveň vzdelávania, výučbou na tejto forme štúdia sú poverení najskúsenejší učitelia, profesori a docenti materských univerzít. Príprava učiteľov na výučbu kladie vysoké požiadavky na prípravu vyučovacieho procesu aj z toho dôvodu, že poslucháči sú mnohokrát absolventmi vysokých škôl s celoživotnými skúsenosťami Preto učitelia pristupujú k tejto výučbe s vedomím vysokej zodpovednosti. UTV ponúkajú záujemcom s rôznou úrovňou vzdelania priestor, aby sa mohli venovať svojim záujmom a naplnili svoj voľný čas v kolektíve, kde ich spájajú spoločné záujmy. Z doterajších poznatkov možno povedať, že počas štúdia na UTV vznikajú nové priateľstvá, ktoré pretrvávajú aj po ukončení štúdia. UTV je príkladom toho najlepšieho – vzťahy medzi poslucháčmi a učiteľmi, kde iniciatívny záujem účastníkov  štúdia vyvoláva aj v učiteľoch potrebu rozdeliť sa so svojimi poznatkami, ale zároveň hľadať odpovede vo vzájomnom dialógu, ktorý mnohokrát na graduálnom štúdiu chýba. Učiteľ sa často nachádza v pozícii skúšaného, kde je auditórium plné skúšajúcich a obojstranná komunikácia, či spätná väzba sa stávajú bežnou praxou vo vyučovaní.

Absolvovanie UTV na Slovensku sa nekončí štátnou záverečnou skúškou, ale univerzity dávajú tejto forme vzdelávania patričnú vážnosť, keď sa štúdium začína imatrikuláciou a po ukončení štúdia promóciou. Svedomitosť študujúcich a ich nádej a naplnenie určitej životnej šance je pre nás všetkých zaväzujúca i keď neprináša univerzite formálne výhody vo forme finančnej dotácie alebo bodov do evaluácie. Táto aktivita si zaslúži plnú zodpovednosť a vážnosť pre vedomie, že patríme do jednej spoločnosti s našimi spoluobčanmi tretieho veku.          Máme záujem, aby slovenskí seniori mali vytvorené podmienky ďalšieho vzdelávania na úrovni iných vyspelých krajín sveta a Európy. Preto sa snažíme poskytovať starším ľuďom rozličné možnosti vzdelávania na univerzitách čím môžu získavať najnovšie informácie a súčasne kvalitne využívať voľný čas. Namiesto návštev nemocníc a lekárov im ponúkame stretnutia v prednáškových sálach a vďaka UTV sa viac ako 5200 dôchodcov na Slovensku cíti zdravšie a vitálnejšie na tele aj duchu.

Počet študentov na UTV v rámci Slovenska neustále rastie, čo najlepšie dokumentuje tabuľka a graf:

 


Rok

Počet študentov

2001/02

2751

2003/04

3635

2004/05

4133

2005/06

5069

2006/07

5282

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univerzity tretieho veku a ich vplyv na zdravotný stav poslucháčov

Doc. MUDr.Josef. Květenský,CSc.

Doc. MUDr. A. Lacko, CSc.

(Univerzita tretieho veku pri JLF UK v Martine

Univerzita tretieho veku Katolíckej univerzity v Ružomberku)

 

 

Vzdelávací proces je charakterizovaný na Univerzitách tretieho veku (UTV) určitými špecifikami. Mimo iné ide o skutočnosť, že poslucháči sú vyššieho veku väčšinou nad 55 rokov. Táto skutočnosť je spojená s ďalšími odlišnosťami oproti mladým študentom vysokých škôl. Jedným z dôležitých faktorov je zdravotný stav.

Podľa niektorých štúdií je na Slovensku u osôb nad 60 rokov len u 38% zdravotný stav dobrý. Viacej ako u 62% je zdravotný stav rôzne narušený. Nárast chorobnosti je spojený s nárastom veku. Tendencie spoločnosti sú vytvárať pre seniorov komplex podmienok, ktoré by pomáhali zabezpečovať zdravé starnutie. Jednou z foriem kedy sa spoločnosť snaží riešiť problematiku komplexného ovplyvňovania seniorského veku, je činnosť Univerzít tretieho veku. Majú pomáhať zabezpečovať vyplňovanie voľného času, umožňovať celoživotné vzdelávanie seniorov a súčasne dávať návody ako zabezpečovať prevenciu predčasného starnutia. V UTV pri lekárskych fakultách chceme poskytnúť seniorom znalosti o všetkom čo súvisí so zdravím aj s chorobami a chceme ich viesť k tomu, aby prakticky uplatňovali pozitívny životný program ako je komplexná prevencia k uchovaniu svojho optimálneho zdravotného stavu.

Celá činnosť UTV musí byť realizovaná aj s ohľadom na zdravotný stav našich poslucháčov – seniorov. Je potrebné si uvedomiť, že na zdravotnom stave človeka sa podieľa rad faktorov. Pri výučbe UTV je potrebné akceptovať skutočnosti, že je treba vytvárať také komplexné podmienky výučby, ktoré majú eliminovať záťažové (stresoidné) situácie, ktoré by mohli mať negatívne dopady na zdravie poslucháčov. Zvláštnu pozornosť by bolo vhodné venovať jedincom, u ktorých je zdravotný stav narušený. Zatiaľ sa zdá, že tejto problematike je všeobecne venovaná menšia pozornosť. O zdravotnom stave našich poslucháčov vieme málo. Tu ovšem pripomíname, že by nebolo do budúcna vhodné eliminovať z činnosti UTV  tých seniorov, u ktorých je zdravotný stav narušený.

Na základe našich skúseností a výskumov chceme zdôrazniť význam niektorých faktorov, ktoré pri výučbe v UTV budú mať na celkový výukový proces vplyv, s jeho možným negatívnym sekundárnym dopadom na zdravie poslucháčov. Problematika je široká a my môžme zdôrazniť len niektoré zásadné skutočnosti.

Pri výučbe hrajú veľkú úlohu individuálne osobnostné faktory jednotlivých poslucháčov. Tieto majú závažný význam, ale ich individuálne ovplyvňovanie prakticky nie je pri výučbe UTV možné.

Je preukázané, že na celý proces výučby aj v UTV vplýva rad faktorov pozitívneho aj negatívneho charakteru. U seniorov môže mať pozitívny, ale aj negatívny dopad na efektívnosť vyučovacieho procesu, ale aj na zdravotný stav poslucháčov niekoľko činiteľov:

 1. zloženie kolektívu
 2. náročné materiálne požiadavky
 3. monotónnosť činností pri výučbe a nezaujímavá tematika
 4. nadmerné požiadavky, neprimerané schopnostiam študentov
 5. neprimerané tempo výukového procesu
 6. nevhodne zostavený rozvrh
 7. nedostatočné vysvetľovanie niektorých skutočností (cudzie slová atď.)
 8. nevhodné správanie učiteľa
 9. nedostatok dostupnej literatúry, nedostatok učebných textov (odborne vyspelé podklady ale prístupné poslucháčovi)
 10. neadekvátne nároky pri previerkach znalostí poslucháčov (skúšky, zápočty, atď. )
 11. momentálny neprimeraný telesný a psychický stav študentov
 12. nedostatok odpočinku, časová záťaž
 13. nedostatočný priestor na diskusiu
 14. nedostatočná reakcia učiteľa a vedenia UTV na podnety poslucháčov.

Uvedené skutočnosti a zrejme aj rad ďalších faktorov môžu pôsobiť u niektorých študentov ako záťažové (stresoidné) faktory, ktoré ovplyvňujú aj zdravotný stav našich študentov – seniorov.

Chceli by sme znovu upozorniť, že pomocou moderných diagnostických metód je dnes možno hodnotiť aj vplyv vyučovacieho procesu na zdravotný stav poslucháčov. Je možno sledovať napr. vplyv na autonómny nervový systém a tak diagnostikovať reálny stav organizmu so sledovaním vplyvu niektorých stresoidných faktorov na ľudský organizmus behom vyučovacieho procesu.

My sa výskumne venujeme niektorým diagnostickým metódam k verifikácii závažnosti pôsobenia niektorých stresoidných faktorov pri výučbe na zdravotný stav študentov. Jednou z metód je vyšetrenie variability srdcovej frekvencie spektrálnou analýzou. Analýzou srdcovej frekvencie nepriamo posudzujeme aktivity sympatika a parasympatika. Zrovnávame výsledky za štandardných podmienok a pri záťaži. Závery vyšetrenia dávajú informácie o funkcii vegetatívneho nervového systému na rôzne podnety zvlášť o aktivite sympatiku a parasympatiku a o vplyve na regulácii srdcovej činnosti a tým nepriamo o dopade na celkovú činnosť a stav organizmu. Využitie tejto metódy dovoľuje objektivizovať stav autonómneho nervového systému počas stresoidnej situácie, a teda aj možné dôsledky. Na základe získaných skutočností môžme preventívne zasiahnuť pozitívnemu ovplyvneniu záťažových situácií s ich negatívnym dôsledkom.

Snažíme sa na základe vedeckých poznatkov zabezpečiť prenikanie nových prístupov do vzdelávacieho procesu aj v UTV. Chceme odstraňovať negatívne pôsobiace stresoidné faktory, ktoré by mohli narušiť zdravie a zdravé starnutie našich študentov. Zmenili sme prístupy k previerkam znalostí poslucháčov a k ich hodnoteniu. Snažíme sa zabezpečiť zaujímavosť prednášok a novelizovať prístupy učiteľov. Chceme dať študentom návody ako komplexne riešiť niektoré skutočnosti, ktoré prináša vek, samota, narušenie zdravotného stavu, ale aj ako riešiť udržovanie dobrej fyzickej a duševnej kondície. Preto zaraďujeme do výučby prednášky obsahujúce nové trendy vo výžive, ako zvyšovať regeneráciu psychických a fyzických síl a ako udržovať fyzickú aj psychickú kondíciu, ako predchádzať najčastejším chorobám atď. Domnievame sa, že dôležité sú aj naše návody ako využívať všetky prístupné metódy k prekonávaniu niektorých stresoidných situácií.

Do výučby sa spolu s pedagógmi snažíme zapájať aj alternatívne metódy výučby ako sú: workshopy, panelové diskusie aj za účasti poslucháčov, zamestnania v ktorých sa snažíme odpovedať na otázky poslucháčov so zdrav. tematikou, organizujeme exkurzie, výlety, návštevy niektorých zaujímavých pracovísk, ale venujeme pozornosť aj spoločenským akciám mimo výučby. Veľmi sa osvedčuje spoluúčasť poslucháčov pri zostavovaní výučbových plánov na ďalšie obdobie. Prednášky spoločne hodnotíme a tie, ktoré mali menšie ohlasy vyraďujeme. Naši poslucháči si organizujú aj návštevy divadla a iných podujatí. V každom ročníku si vedú kroniku. Snažia sa zapájať do edičnej činnosti pri vydávaní prednášok atď.

Celá činnosť našej UTV je zameraná na zvýšenie duševnej a  fyzickej aktivity poslucháčov a tým aj na zvýšenie adaptačnej schopnosti ovplyvňovať pozitívne vyskytujúce sa stresoidné faktory vo výučbe, ale aj v celom živote. Odborná náplň prednášok má priniesť poznatky, ktoré študenti môžu uplatniť v rámci preventívnych opatrení, nielen pre zlepšenie svojho zdravia, ale aj pre príbuzných, známych, atď. Tak sa stávajú aj pomocníkmi pri zvyšovaní úrovne preventívnych komplexných zdravotníckych opatrení v širokej populácii. Našim komplexným cieľom je prispieť k zdravému starnutiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné aspekty kvalitného starnutia

Doc. PhDr. Ľudmila Nagyová, CSc. – Doc. RNDr. Darina Marcinková, CSc.

(Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

 

 

Starnutie ako významný spoločenský problém sa dostáva čoraz častejšie na program celosvetových podujatí. Nastoľujú sa problémy, riešenie ktorých priaznivo zasiahne do procesu starnutia a ktoré pomôže človeku lepšie sa vyrovnať so zmenami v starobe. Za najdôležitejší faktor spokojnej staroby považujeme dobré zdravie, ktoré okrem zdedených vlastností (asi 30 %) môže ovplyvniť celý rad faktorov tak negatívnych ako aj pozitívnych vonkajšieho prostredia, v ktorom človek žije a pracuje. Práve z týchto dôvodov je nutná naliehavá informácia hlavne o faktoroch, ktoré človeku ukážu cesty, ako si zachovať zdravie, čo je podmienkou predlžovania života.

Starnutie je považované za biologický proces, ktorý prebieha u každého človeka inak. Starší vek, staroba, starnutie, sú kategórie, s ktorými sa ľudstvo stretávalo vždy a stretáva sa každý z nás. Skôr či neskôr každý z nás prejde štádiom seniorského a staršieho seniorského veku (v produktívnom a postproduktívnom období).

„Len tak je staroba vážená, ak sa vie sama brániť, ak si zachová svoje právo, ak nie je na nikom závislá, ak až do posledného dychu vládne nad sebou. Schvaľuje, aby v mladíkovi bolo dačo stareckého a v starcovi dačo mladíckeho. Potom v starobe budeme starcami telom a nie duchom.“ (Cicero)

Podľa štatistík ľudstvo akoby  „stárlo,“ ide ale o predĺženie dlhovekosti, pričom počet obyvateľov nad 65 rokov neustále stúpa (v SR v r. 1974 13 %, po roku 2000 nad 25 %), v Európskom spoločenstve žije viac ako 60 miliónov šesťdesiatročných a starších ľudí (Labudová, 1993).

Nielen vo výchove mladých ľudí, ale aj v období starnutia sa filozofia kalokagatie dostáva do popredia, pretože všetky pochody CNS a pohyblivosť organizmu sú závislé od duševného zdravia a duševné zdravie je ovplyvňované kondíciou a telesnou mobilitou. Je preto potrebné vytvárať podmienky na realizovanie komplexu starostlivosti o ďalší psychický, sociálny, biologický, kultúrny a športový život pre týchto občanov.

Všeobecne známy úzus „že po 40-tke je každý zodpovedný za výraz svojej tváre (a nie len tváre), je jasným avízom, že nie len lekár a spoločnosť je zodpovedná za naše zdravie. Povinnosťou každého človeka je starať sa o svoje zdravie po celý život. Zdravie a aktívny život sa nezískava lenivosťou, zaháľaním, ale zapojením sa do spoločenského, kultúrneho a telovýchovného života.

Spôsob života – životný štýl, je závislý od vzdelávania, výchovy v rodine, kultúry a prírodného prostredia, v ktorom žijeme, technickej vyspelosti a ekonomického zázemia spoločnosti. Všetky tieto aspekty ovplyvňujú, či žijeme zdravým spôsobom alebo uprednostňujeme pohodlný hypokinetický spôsob, prejedanie sa – prijímame viac kalórií ako spotrebujeme, upúšťame od kontaktov so svojím okolím (sociálne ochudobňovanie) a tým psychicky, intelektuálne, fyzicky i sociálne „upadáme.“ Životný štýl ovplyvňuje naše zdravie a teda i kvalitu stárnutia. Životný štýl praktizujeme vo voľnom čase – je to časový úsek dňa, v ktorom sa venujeme telesnému i duševnému rozvoju osobnosti.

Je múdre a potrebné začať s prípravou na starobu už v strednom veku pravidelnou životosprávou, primeraným pracovným a športovým zaťažením. Viac než štvrtinu až tretinu života starneme a sme starí. Od  25 rokov sa stráca v mozgu 200-300 tisíc neurónov denne. Funkčné rezervy mozgu sú v 70. rokoch o pätinu až tretinu nižšie ako v 25. rokoch. Vlastná involúcia sa začína od 45 do 65 rokov, skorá staroba je od 65 do 75 rokov, pokročilejšia od 75-80 rokov a vysoká staroba nad túto hranicu. Involučné zmeny však prebiehajú aj v ostatných bunkách tela, čo sa prejavuje napr. ubúdaním aktívnej svalovej hmoty, ubúdaním bielych a červených svalových vlákien (atrofia svalstva), zníženou činnosťou srdcového svalu, rednutím kostnej trámčiny (osteoporóza) atď.

Rozsiahle epidemiologické štúdie presvedčivo ukázali pozitívny efekt pravidelnej pohybovej aktivity v primárnej a sekundárnej prevencii tzv. civilizačných ochorení. Zároveň sa potvrdilo, že aj pre túto oblasť platí zásada vyslovená až v 16. storočí Paracelsom: „Užitočnosť alebo škodlivosť vecí závisí od ich dávkovania.“ Všeobecné odporúčania venovať sa telovýchovnej pohybovej aktivite neprináša adekvátne a hodnotiteľné zdravotné výsledky. Žiadaný zdravotný efekt možno dosiahnuť len vtedy, keď voľba štruktúry pohybových aktivít, ich trvanie, frekvencia a intenzita zodpovedajú aktuálnemu zdravotnému stavu, kondícii, pohlaviu a predovšetkým veku cvičenca. Prirodzený sklon  bagatelizovať telesnú námahu, nekompetentnosť vo výbere a dávkovaní náhradných telovýchovných pohybových aktivít zaviňujú, že neplní svoje poslanie a často je zdravotne nebezpečnejšia ako nedostatok pohybu (Dzurenková D. a kol. 1992).

Zdravie nie je len neprítomnosť choroby!!!

Zdravie je stav úplnej fyzickej, psychickej a sociálnej pohody človeka. Už v 70. rokoch WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) vo svojich zverejnených štúdiách hovorila o podstatných vplyvoch na zdravie, a to:

§         životný štýl 50-70 %

§         prostredie (ekológia) 20%

§         lekárska starostlivosť 10 %

Svetová organizácia ochrany zdravia:

21% od ekologických problémov

21 % od genetických činiteľov

8 % od lekárskej starostlivosti

50 % od vlastnej životosprávy – životný štýl.

Zdravie, kvalita a dĺžka života závisia v najväčšej miere od životného štýlu. Kvalitný životný štýl obsahuje: výživu, pohyb, vodu, slnečný svit, striedmosť a vyváženosť, vzduch, odpočinok a spánok, dôveru a pozitívnu životnú orientáciu (NWE START).

O zdraví môžeme teda hovoriť, keď je jedinec v kondícii, t.j. má dostatočnú telesnú (fyzickú) zdatnosť, duševnú (psychickú) zdatnosť a je v sociálnej pohode. Telesnú zdatnosť zisťujeme motorickými, funkčnými a somatickými testami. Psychickú odolnosť získame psychohygienou a dostatočnou prispôsobivosťou prostrediu, snažíme sa odbúravať stresy, relaxujeme, upevňujeme duševnú rovnováhu a to zmenou činnosti, zmenou prostredia, aktívnym odpočinkom (60 % voľného času), pasívnym odpočinkom (40 % voľného času).

V prípade absencie telesnej a duševnej zdatnosti, príp. sociálnej nedostatočnosti a nedostatočnej adaptácie na komplexné zmeny v prostredí, ktoré prináša civilizácia, dochádza k tzv. civilizačným ochoreniam. Medzi civilizačné ochorenia zaraďujeme: srdcovocievne ochorenia (poruchy srdcového rytmu, infarkt, TK, varixy…), ochorenia pohybového aparátu (chrbtica, kĺby…), tráviace ťažkosti (žalúdočné vredy, žlčník, cukrovka…), psychické poruchy, alergie (kožné, dýchacie), rakovina atď.

Za základnú prevenciu proti civilizačným ochoreniam je považovaná pohybová aktivita. Ľudský organizmus reaguje na každú pohybovú aktivitu ako celok. Vedúcu úlohu má pritom centrálny nervový systém. Podľa druhu pohybovej aktivity sa kladú rôzne požiadavky na jednotlivé orgánové systémy (srdcovo-cievny, oporno-pohybový, tráviaci, dýchací). Z fyziologického hľadiska ide pritom o vytrvalostné, rýchlostné, silové, obratnostné, koordinačné a rovnováhové schopnosti (Hrčka, 1992). Podľa Hrčku (1992) sú účinky prevencie pohybovou aktivitou nasledovné:

– pravidelná telesná činnosť má priaznivé účinky na funkciu srdca,

– pravidelné cvičenie môže vplývať na hladinu cholesterolu, cukru,

– telesným cvičením možno vplývať na normalizáciu krvného tlaku,

– pravidelná pohybová aktivita je významná v prevencii ochorení

a pri liečbe chrbtice,

– telesná zdatnosť získaná cvičením predlžuje aktivitu človeka

a jeho dlhovekosť,

– pohybovou aktivitou možno prispieť k normalizácii telesnej

hmotnosti.

Uvedomenie si potreby vykonávať pohybové aktivity vo voľnom čase a ich zaradenie do režimu dňa, týždňa, víkendov, resp. počas dovolenky, je založený na racionálnom podklade. Veľkú úlohu však zohráva aj motivácia, resp. uskutočnenie tzv. „prvého kroku“ k ich realizácii. Motivácia môže byť uskutočnená inou osobou alebo je odrazom vnútorných potrieb osobnosti.

 

Motivačné činitele telovýchovných pohybových aktivít:

 1. inou osobou – napr. rodičmi, učiteľom TV, súrodencami, partiou, v ktorej sa najčastejšie pohybuje,

masovokomunikačnými prostriedkami, susedmi, priateľmi

 1. osobná motivácia

a)     telesné zdravie – motorická výkonnosť, funkčná zdatnosť, zdravie

b)     duševné zdravie – psychická pohoda, relaxácia, uspokojenie, ukľudnenie, emocionálne zážitky, sebarealizácia, radosť a dobrá nálada, vzrušenie

c)      estetické hľadisko – pekná postava, atraktívnosť cvičenia pri hudbe, snaha schudnúť

d)     sociálno-psychologické hľadisko – zábava, rozptýlenie, súťaživosť, potreba cvičiť, túžba po pohybe, cvičí priateľ, nové sociálne kontakty, súčasť životného štýlu.

 1. iné: napr. prostredie, podmienky (materiálne vybavenie, dobrý cvičiteľ atď.). Je dôležité upresniť si pojmy: pohybová aktivita, pohybový režim, pohybový program.

Pod pohybovými aktivitami rozumieme činnosti, ktoré môžeme diferencovať podľa ich zamerania:

–          praktické lokomočné aktivity (chôdza, jazda na bicykli a pod.) spravidla používané na presun – do zamestnania, nákupy, návštevy a pod.)

–          manuálne praktické aktivity (záhradkárstvo, štiepanie dreva, modelárstvo, kosenie, kutilstvo, zber lesných plodín, úprava okolia domu a pod.)

–          telovýchovné a športové aktivity (telesné cvičenia zamerané na rozvoj organizmu, udržiavanie kondície alebo súčasného stavu). Môžu byť individuálne alebo kolektívne, organizované alebo neorganizované.

Pohybový režim – je pohybová aktivita pravidelne a dlhodobo začlenená do nominálneho fondu času.

Pohybový program – je cieľavedome zostavený súhrn rôznorodej činnosti a rozvoj kvality vo vymedzenom časovom úseku s určitým cieľom.

Príklad týždenného telovýchovného programu:

P: gymnastické cvičenia (10-15 minút)

silové a rýchlostno-silové cvičenia (20-30 minút)

aeróbna aktivita (20-40 minút)             Celkovo 50-85 minút

U: voľný deň

S: aeróbna aktivita (20-40 minút)

gymnastické cvičenia (10-20 minút)                   Celkovo 30-60 minút

Š: koordinačné cvičenia (20-30 minút)

silové a rýchlostno-silové cvičenia (30-40 minút)

Celkovo 50-70 minút

P: aeróbna aktivita (20-40 minút)

gymnastické cvičenia (10-20 minút)                   Celkovo 30-60 minút

Sobota alebo nedeľa: dlhšie trvajúca aeróbna aktivita nízkej intenzity   (60-120 minút) vrátane koordinačných cvičení (hra) najlepšie v prírode

Celkovo 60-120 minút

Celkové týždenné zaťaženie: 220-395 minút (Hrčka 1992).

 

 

Z fyziologického pohľadu považujeme za najväčšie nedostatky u starších ľudí:

1.      nesprávne držanie tela,

2.      zníženú kĺbovú pohyblivosť,

3.      nedostatočné kondičné schopnosti,

4.      zníženie koordinačných schopností.

Tieto nedostatky je potrebné neustále korigovať a to podľa individuálnych daností, veku, úrovne zdravia a pod. Model pohybovej aktivity pre zdravie teda nemožno zovšeobecniť, ale musíme dodržiavať základné zásady s prihliadnutím na jedinca a jeho predpoklady (Šimonek 1993).

Telovýchovné pohybové aktivity napomáhajú eliminovať nedostatky v oblasti:

–          biofyziologickej – zvýšením telesnej zdatnosti – funkčnej i motorickej výkonnosti, úprava involučných zmien,

–          psychologickej – relax, pohoda, uvoľnenie, orientácia na príjemný zážitok,

–          sociálnej – začlenenie do sociálnej štruktúry cvičiacich, nadväzovanie nových priateľstiev, stretávania sa s ľuďmi s rovnakou záľubou, komunikácia.

Najsilnejší sociálny motív cvičenia pripadá na skupinu starších osôb. Zmeny v ich spôsobe života sa najcitlivejšie dotkli komunikačných možností. A práve v staršom veku, keď dochádza k involučným zmenám a časté sú pocity osamelosti, môže u starších ľudí cvičenie v skupine zlepšiť sociálnu pohodu. Navyše väčší priestor voľného času im umožňuje, aby získané kontakty udržiavali aj mimo cvičenia (Hrčka, Drdácka, 1992).

Od prírody sme dostali schopnosť prirodzeného pohybu – správne a rozumné zaobchádzanie s telom. My sme však stratili schopnosť telu rozumieť, chápať jeho reakcie, signály (týka sa to samozrejme všeobecne mužov i žien). Preto je treba vyberať cvičenia tak, aby sme sa naučili telo vnímať, precítiť a uvedomiť si ho, prijať ho so všetkými nedostatkami, rozumieť mu, ovládať ho (Adamírová, 2000).

Správne zostavený a realizovaný program pohybovej aktivity poskytujúci adekvátne pohybové zaťaženie môže spomaliť procesy starnutia a predĺžiť život človeka o 6 až 9 rokov. Úlohou pohybovej aktivity (PA) je brániť predčasnému starnutiu, imobilite, brzdiť involučné procesy, zachovať zdravie, primeranú fyzickú výkonnosť, predchádzať civilizačným chorobám. Nároky na PA sa vekom dokonca postupne zvyšujú, mení sa jej zameranie, obsah ako aj frekvencia a veľkosť zaťaženia (objem a intenzita).

Odporúčané telovýchovné pohybové aktivity možno zatriediť podľa Šimoneka (1996) do štyroch skupín: aeróbne aktivity, silové aktivity, koordinačné aktivity, gymnastické cvičenia. Na upevnenie zdravia, zachovanie motorickej výkonnosti, funkčnej zdratnosti, dosiahnutie aktívneho veku, je potrebné nie jedna-dve pohybové aktivity, ale ich vhodný komplex.

Aeróbne aktivity:  chôdza, beh, beh a chôdza na lyžiach, korčuľovanie, plávanie, cyklistika, aerobik, ale aj beh na mieste, skákanie na malej trampolíne a cez švihadlo, vystupovanie po schodoch. Frekvencia zaťažení 2-3-krát týždenne, trvanie 20-60 minút, intenzita 120-160 úderov za minútu (u starších aj nižšia).

Silové aktivity: orientujeme sa na zaťaženie všetkých svalových skupín (chrbta, brucha, dolných i horných končatín) s dôrazom na tie, ktoré atrofujú najskôr. Silu svalov možno zvyšovať až do veku 70 rokov. Využiť môžeme cvičenia bez náčinia i s náčiním, cvičenia vo vode, doma môžeme použiť gumové šnúry, knihy, vodou naplnené fľaše, odpor iného cvičenca a pod.

Koordinačné aktivity: nohejbal, bedminton, tenis, stolný tenis, volejbal, hádzaná, basketbal, futbal na malé bránky, hokej s loptou, ale aj špeciálne koordinačné cvičenia rozvíjajúce reakčnú, rovnováhovú a kinesteticko-diferenciačnú schopnosť s využitím náčinia. Cvičenia často meníme, kombinujeme a sťažujeme tak, aby sa postupne zvyšovala ich koordinačná náročnosť.

Gymnastické cvičenia: cvičenia, ktoré vyžadujú značný rozsah pohybov v jednotlivých kĺbov, ako aj ohybnosť chrbtice. Na udržanie potrebnej ohybnosti chrbtice a kĺbovej pohyblivosti sú potrebné časté, objemovo primerané zaťaženia. S vekom sa musí zvyšovať počet opakovaní.

Využiť možno aj jogové a strečingové cvičenia, aerobik vo vode, kalanetika, step aerobic, pilates, stacionárny bicykel atď. Dôležitý je pohyb v prírode, turistika, záhradkárstvo, hubárčenie, rybolov. Známe sú rehabilitačné cvičenia: jogoterapia, ekoterapia, ergoterapia, psychoterapia, muzikoterapia.

Dôležité je, aby boli v programe zastúpené v potrebnom pomere uvedené štyri druhy aktivít, pričom každý si môže vybrať také pohybové aktivity, ktoré ovláda a sú preňho príťažlivé.

Autor László 1997 ustanovil desať zásad zdravého starnutia:

1.      nefajčiť

2.      neopaľovať sa medzi 10,00 až 17,00 hod.

3.      zanechať zlozvyky pri stravovaní, konzumovať viac ovocia, šalátov, mliečnych výrobkov a semená – sója, kukurica, slnečnica, tekvicové semienka, sezamové semienka atď.

4.      prijať každý deň kalcium 1-1,5 g.

5.      aspoň trikrát do týždňa sa venovať pohybovej aktivite (cvičenie, plávanie, beh – 1 hodinu), prechádzky a práce v záhrade

6.      hmotnosť tela by nemala prekročiť ideálnu hmotnosť o viac ako 18 %

7.      denne vypiť 6-8 pohárov vody.

8.      počas týždňa aspoň raz premýšľať ako ste zdolali problémy – meditácia

9.      vyhýbať sa alkoholu, sedatívam (tabletky na ukľudnenie a spanie), nebyť zlostný a nespokojný

10.  zaujímať sa o rodinu, príbuzných, priateľov a udalosti vo svete, plánovať svoje činnosti intenzívne.

Súčasná veda o starnutí na základe nových vedeckých poznatkov predpovedá predĺženie života až na 120-150 rokov. Zlepšenie životnej úrovne vplýva na dožitie vyššieho veku, čoho dôkazom je aj to, že za posledných 70 rokov sa podiel starých ľudí zdvojnásobil (okrem Afriky).

Starnutie je výsledkom vzájomného pôsobenia zdedených vlastností – teda genetických informácií a faktorov vonkajšieho prostredia. Pri objasňovaní povahy starnutia má význam prispôsobenie sa meniacim sa faktorom vonkajšieho prostredia – čo nazývame adaptačnou schopnosťou. Adaptácia pôsobí po celý život, žiaľ starnutím adaptačná schopnosť klesá. Tým je dané, že starší človek často horšie znáša meniace sa podmienky, napr.: teplotné výkyvy, rôzne stupne stresov, úrazy, adaptáciu v inom prostredí, napr. v domove dôchodcov. Starnutie človeka často signalizuje hlavne vonkajší vzhľad – vypadávanie vlasov, vrásky, pomalšie pohyby atď. Zmeny sa značne prejavia aj v znížených funkciách vnútorných orgánov – pľúca, srdce, mozog, obličky, v žľazách s vnútorným vylučovaním. Celkový stav starých ľudí neovplyvňuje normálne starnutie, avšak nepriaznivo pôsobiace choroby vyvolávajú predčasné starnutie.

Mnohé faktory prostredia, ktoré negatívne pôsobia na človeka, môže sám regulovať. Závisí to od pevnej vôle, taktiež od inteligencie. Medzi najčastejšie negatívne faktory patrí: fajčenie, nadmerné pitie alkoholu, nesprávna výživa, nedostatok pohybu (hlavne na čerstvom vzduchu), liečba určitých chorôb a ich prevencia, zlé životné prostredie a často aj zlé rodinné vzťahy.

Goethe: V prvej polovici života sa človek stará o svoje deti, v druhej zasa o rodičov.

Dôležitú úlohu v starobe hrá aj využitie voľného času, kde sa odporúča okrem rôznych spoločenských aktivít a rodinných povinností aj ďalšie vzdelávanie, ktoré často spĺňa vysnené túžby mladosti.

Zabezpečenie kvalitného starnutia je zložitý a komplikovaný proces, ktorý obsahuje viacero základných položiek. Ide o poznanie, rešpektovanie, resp. eliminovanie involučných zmien v organizme (atrofia svalstva, dýchací aparát, oporno-pohybový, srdcový), psychickú labilitu (rýchle vzrušenie a dlhodobé doznievanie vzruchov a pod.), znížená činnosť centrálnej nervovej sústavy, nedostatočnosť sociálnych kontaktov, konverzácie (deti opúšťajú rodinu, nástup do dôchodku).

Proces starnutia z pohľadu biologicko-fyziologických, psychologických, sociálnych zmien môžeme ovplyvniť vhodnou pohybovou aktivitou, zmenou životného štýlu, v ktorom má nezastupiteľné miesto správna výživa, režim dňa, úprava rodinných vzťahov, udržiavanie priateľstiev, kultúrna aktivita, spoločenské vyžitie, pohyb v prírode, dostatok pohybu a telovýchovných aktivít, pozitívny emocionálny postoj k životu.

 

Použitá literatúra:

 

1.     ADAMÍROVÁ, J.: Úvod do psychomotoriky. In: Trendy športu pre všetkých a psychomotorika, Bratislava, 2000, s. 27.

2.      DZURENKOVÁ, D.-MARČEK, T.-HÁJKOVÁ, M.-HORNIAK, E.: Pohybová aktivita v staršom veku. In: Šport pre všetkých, bull. č. 0, s. 95.

3.      HEGYI, L.: Klinické a sociálne aspekty ošetrovania starších ľudí, Trnava, Slovak Academic Press, 2001.

4.      HRČKA, J.-DRDÁCKA, B.: Rekreačná telesná výchova a šport, SNP Bratislava, 1992.

5.      LABUDOVÁ, J.: Úvodník, In: Šport pre všetkých, bull. č. 8, 1993, s. 3.

6.      LÁSZLÓ, I.: Neféljünk az öregedéstöl!, Budapest, Sub Rosa Kiadó, 1997.

7.      LITOMERICKÝ, Š. a kol.: Gerontológia a geriatria, Bratislava, Teleflesk, 1993.

8.      ŠIMONEK, J.: Model pohybovej aktivity dospelého človeka pre zdravie. In: Šport pre všetkých, bull. č. 8, 1993, s. 9.

9.      ŠIMONEK, J.: Východiská tvorby kondičných programov pre dospelých. In: Šport pre všetkých, bull. č. 16, 1996, s. 39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnosti regenerácie človeka vo vyššom veku

Prof. Ing. Dušan Zachar, DrSc.

(Technická Univerzita vo Zvolene)

 

Ako každý živý organizmus aj organizmus človeka má ohraničený život narodením a smrťou, začiatkom a koncom. Počas svojej existencie dochádza k rýchlemu rastu a vývoju, reprodukcii a k úpadku, degenerácii. Bez reprodukcie by život na Zemi nebol možný. Tento kolobeh života človeka je založený na spájaní genetických informácií prostredníctvom reprodukčných orgánov, pričom vzniká nová genetická línia, generácia. Generovať znamená vyvíjať sa v zmenených podmienkach vonkajšieho prostredia. Žiť a reprodukovať sa, to je hlavná stratégia života. Táto stratégia života je zakódovaná v genóme každého živého  organizmu.

Aby život človeka, ako druhu organizmu bol možný, musí byť dodržaná určitá dĺžka reprodukčného procesu, presahujúca najmenej dvojnásobok dĺžky reprodukčného obdobia, aby bolo možné odovzdať skúsenosti materskej generácie dcérskej. Súčasne je potrebné, aby bol človek v tretej fáze života, to znamená v postreprodukčnom veku vitálny, nebol odkázaný na cudziu pomoc a bol schopný plniť funkciu odovzdávania skúseností svojej generácie a nebol spoločnosti na príťaž. Takáto veková štruktúra spoločnosti sa môže dosiahnuť pri priemernom veku 80 až 90 rokov za predpokladu, že ľudia v tomto veku sú ešte činní, nie sú sociálne odkázaní. Tento vek možno dosiahnuť len pri splnení určitých životných podmienok zo strany spoločnosti a jedincov, ktoré treba sústavne vytvárať a dosiahnuť toho, aby bola kvalita života vo vyššom veku čo najvyššia.

Hlavnou príčinou skracovania života a znižovania jeho kvality sú degeneratívne choroby, ktoré spôsobujú zníženie funkcií dostatočnosti jednotlivých orgánov a ich sústav. Veľký podiel na týchto degeneratívnych zmenách majú neinfekčné a infekčné zápaly. Ich dlhodobý výskyt môže spôsobovať nielen oslabenie imunitnej sústavy, ale aj  vznik autoimunitných chorôb, pri ktorých dochádza ku neschopnosti imunitnej sústavy rozlišovať cudzie antigény od vlastných, v dôsledku toho dochádza k napádaniu vlastných štruktúr bielymi krvinkami. S vekom sa počet a rozsah degeneratívnych ochorení zvyšuje a vo vyššom veku, to znamená v postreprodukčnom veku prevládajú a sú hlavnou príčinou skracovania dĺžky života a znižovania jeho kvality.

Počas viac ako desaťročného výskumu regenerácie jednotlivých orgánov a celého organizmu, sme sa zamerali predovšetkým na poznanie hlavných príčin týchto degeneratívnych zmien, bez poznania ktorých nie je možné úspešne kladné zmeny v organizme cieľavedome uskutočňovať. Hlavná pozornosť bola pritom zameraná predovšetkým na výživu, pohyb a životosprávu, ako možné príčiny degeneratívnych zmien funkcií jednotlivých orgánov, sústav a dezintegrácie celého organizmu a narušenie jeho spoločenských funkcií, jeho vedomia a schopnosti plniť funkcie v spoločnosti.

Zistilo sa, že výživa, pohyb a životospráva sú hlavnými piliermi zdravia a možnosti regenerácie človeka v meniacich sa podmienkach životného prostredia. Na druhej strane chemické a syntetické látky túto možnosť obmedzujú.

Ďalej bolo zistené, že mnoho porúch zdravia je spôsobených poruchami výživy, zlou životosprávou a nevhodným prostredím matky, a to už pred oplodnením. Tieto poruchy sa zvýrazňujú v embryonálnom štádiu dieťaťa, ktoré môžu vyústiť do potratu a v prípade pokračovania tehotenstva do abnormálneho vývoja plodu, ťažkostí pôrodu, strate laktácie, jej skrátenia a porúch vývoja dieťaťa v dojčenskom veku. Sú to tiež príčiny problémového oplodnenia a založenia zdravej novej generácie. Tieto tzv. genetické poruchy sa prenášajú do ďalšieho života človeka.

Všetky tieto poruchy majú degeneratívny charakter a sú jednou z foriem stratégie prežitia druhu, a to každého, a nielen v prírode. Rozdiel je len v tom, že prírodné druhy, žijúce v ich areáli rozšírenia takéto poruchy nemajú a ak majú, tak len vinou človeka. Zmeny, spojené s narušením výživy, výskytom jedovatých látok, nadmerného žiarenia, stresu a iných činiteľov životného prostredia vedú k zániku druhu. Vyhynutiu druhu v takýchto zmenených podmienkach sa nedá zabrániť žiadnymi chemickými látkami, ktoré sú cudzie chémii života. To je poznatok, ktorý má v oblasti starostlivosti o zdravie človeka a kvalitu jeho života prvoradý, primárny význam.

Druhou príčinou degeneratívnych chorôb je konzumovanie potravín a látok, ktoré neodpovedajú genómu ľudí. Každý organizmus obsahuje látky, ktorými sa chráni pred škodcami, z ekologického hľadiska povedané pred konzumentmi, akým je aj človek. Takéto látky môžu pôsobiť ako cudzie antigény a spôsobovať chronické zápaly. Človek ich rozlišuje pomocou svojich antigénov, ktorými sú cukry jednotlivých krvných skupín, ktoré sa nachádzajú na povrchu buniek červených krviniek, ale aj iných buniek a nachádzajú sa aj v telesných tekutinách. Už viac ako polstoročie sú známe látky, zvané lektíny, ktoré spôsobujú zlepovanie červených krviniek a iné vážne poruchy imunitnej sústavy. Vďaka, alebo vinou krvných skupín sa výrazne odlišuje aj schopnosť ľudí žiť a stravovať sa v určitých podmienkach. Krvná skupina je najvýznamnejším rozlišovacím znakom, vlastnosťou človeka, ktorá mu pomáha existovať a množiť sa v určitých podmienkach. Túto skutočnosť je nutné rešpektovať aj pri výžive človeka, pri jeho individuálnych programoch výživy v odlišnom vonkajšom prostredí.

Treťou príčinou zdravotných porúch, ktoré majú degeneratívny charakter je narušenie vnútornej rovnováhy, vnútorného prostredia organizmu. Medzi najvýznamnejšie patrí acidobazická rovnováha. Jej narušením dochádza ku spomaľovaniu metabolizmu, narastaniu zvyškov nestrávenej potravy, narušeniu rovnováhy medzi symbiotickou a infekčnou mikroflórou a inými ukazovateľmi degenerácie človeka. Veľmi nebezpečné je najmä metabolické okysľovanie, ktoré spôsobuje postupnú deštrukciu spojivových štruktúr a nástup degeneratívnych chorôb. Medzi normálnou hodnotou pH krvi a hodnotou pH obalu rakovinových buniek je asi 100 000 násobný rozdiel, ktorý spôsobuje dramatické zmeny v zdravotnom stave a spôsobuje smrť organizmu. Poznanie závislostí medzi kyslosťou vnútorného prostredia a zdravím orgánov umožňuje účinne regenerovať poškodené tkanivá, orgány a celý organizmus.

Veľmi významné sú poruchy zdravia, zavinené nedostatkom a prebytkom živín v potravinách, ktoré spôsobuje poruchy trávenia potravy, vznik nestrávených zvyškov a narušenie črevnej mikroflóry. Rozklad týchto enzymaticky nestrávených zvyškov potravy rozhoduje o pomere medzi symbiotickými (probiotickými) a infekčnými (parazitickými) mikroorganizmami. Spolu s potravinami, okysľujúcimi vnútorné prostredie, spôsobujú tieto neplnohodnotné potraviny najväčšie nebezpečie vzniku degeneratívnych chorôb vo vyššom veku, sú príčinou znižovania kvality života a jeho skracovania. Pôsobia cez narušovanie rovnováhy pohlavných hormónov, ktorá je závislá od vnútorného a vonkajšieho prostredia, do ktorého patrí aj výživa, pohyb, stres, infekcie, jedovaté látky, syntetické lieky, drogy, alkohol a iné škodliviny.

Naopak plnohodnotná výživy, odpovedajúca požiadavkám jedincov podľa rodu (pohlavia), veku, činnosti, zdravia a vonkajšieho prostredia je základnou podmienkou regenerácie človeka. Pretože vo vyššom veku sa tvorba pohlavných hormónov, tráviacich štiav a obranných látok v organizme znižuje, zvyšuje sa tým požiadavka na dodržanie správnych zásad výživy, životosprávy a pohybu vo veku urýchleného starnutia, senescencie. Bolo zistené, že v každom veku existujú možnosti veľmi účinnej regenerácie organizmu, pričom je dôležité poznať príčiny vzniku zdravotných porúch, ktoré degeneratívne zmeny spôsobili. Základnou požiadavkou pritom je normalizácia funkcií organizmu, ktorá je zhodná s normalizáciou štruktúry a funkcií živín, vyskytujúcich sa v strave.

Na základe poznania týchto vzťahov medzi výživou a zdravím človeka možno konštatovať, že náuka o výžive, trofológia má pre život človeka ako druhu kľúčový význam. Osobitný význam má výživu najmä v štádiu oplodnenia, tehotenstva a dojčenia, prechodom na nemliečnu stravu, to znamená v štádiu reprodukcie, čase najvyššieho pracovného zaťaženia intenzívnych aktivít, ale aj v štádiu starnutia, senescencie. V týchto fázach života dochádza k najčastejším výskytom a urýchľovania degeneratívnych chorôb. Na tejto teoretickej základni možno regenerovať orgány tráviacej, obehovej, vylučovacej, dýchacej, opornej, pohybovej, krycej, rozmnožovacej, nervovej, imunitnej a čiastočne aj endokrinnej sústavy a celého organizmu. Na týchto princípoch sa vypracovávajú programy výživy s cieľom regenerovať, obnoviť poškodené funkcie organizmu alebo spomaliť ich degeneráciu a starnutie organizmu.

Veľmi výrazne sa degeneratívne zmeny prejavujú na obehovej sústave, zodpovednej za prenos živín a kyslíka k bunkám. Vyšetrením kvapky krvi možno zistiť pomer zdravých zložiek krvi, najmä červených krviniek, k červeným krvinkám, poškodených nesprávnou výživou, nedostatkom niektorých živín (napr. železa), ich prebytkom (napr. nasýtených mastných kyselín a živočíšnych bielkovín), výskytom lektínov, spôsobujúcich aglutináciu krvi, toxických látok, stresových hormónov, okysľovania organizmu, výskytu tukov a cholesterolu v krvi, ako aj napadnutie organizmu parazitickými mikroorganizmami.

Výrazné zmeny nastávajú v krvi pri poškodzovaní ciev zápalmi, chorobným zhlukovaním červených krviniek a krvných teliesok v dôsledku silného okysľovania, dehydratácie a vzniku voľných radikálov. Účastníci konferencie si môžu nechať urobiť si krvné snímky, in situ, na mieste. Opakovaným snímkovaním kvapky krvi si možno overiť účinnosť regeneračných opatrení. Súčasne je možné nechať si zistiť aj hladinu antioxidantov v organizme.

Pri regenerácii majú veľký význam výživové doplnky, ktoré môžu v krátkom čase nahradiť chýbajúce látky a odstrániť ich deficit, ktorý vzniká najmä pri chronických, dlhodobých poruchách. Ide najmä o vitamíny, minerálne látky, adaptogény a komplexne pôsobiace látky, ktoré v priemyselne spracovaných potravinách chýbajú. Ide najmä o rôzne polyfenoly, akými sú oligomérne, resp. polymérne bioflavonoidy, ktoré rastliny využívajú na svoju ochranu pred škodlivými činiteľmi. Tie isté látky pôsobia v ľudskom organizme nielen ako prírodné mikrobiocídne (fytoncídne) látky, ale aj intenzívne protizápalové a regeneračné prostriedky, obnovujúce kolagénové a elastínové štruktúry v cievach, črevách, kostiach a spojovacích tkanivách, zabezpečujúcich celistvosť, pevnosť a pružnosť organizmu.

Medzi veľmi účinné látky so silnými regeneračnými účinkami patrí karnosin, ktorý patrí k najúčinnejším látkami, spomaľujúcim starnutie. Karnosin maximálne zvyšuje kapacitu buniek pri delení, ochraňuje DNA pred voľnými radikálmi, stabilizuje bunečné steny. Je účinný pri obnove a posilňovaní zdravia, ako aj pri mnohých telesných duševných poruchách. Ide o látku, ktorá sa vyskytuje predovšetkým v živočíšnych produktoch, v mäse, no možno ju získať aj vo forme výživových doplnkov. Podobnú úlohu má aj karnitín.

Poukázal som len na dve skupiny látok, ktoré sa vyskytujú v prirodzenej potrave človeka, a ktoré sú potrebné pre normálne funkcie. Zhodou okolností bioflavonoidy aj karnosin, podobne ako aj arginín vplývajú súčasne aj na prekrvenie a normálne funkcie pohlavných orgánov a omladzujú celý organizmus. Poznanie týchto možností otvára novú éru, revolučný pohľad na zdravie a nové možnosti zvyšovania kvality života vo vyššom a vysokom veku. Vďaka týmto poznatkom sa zmení pohľad na starobu, nie ako príťaž a strach zo staroby, ale radosť a životnú silu počas celého života.

 

 

Význam prírody pre zdravie človeka

prof. Ing. Ján ŠVIHRA, DrSc., prof. Ing. Ivan HRIČOVSKÝ, DrSc.

(UTV SPU NITRA)

         Príroda je matka najmocnejšia a všetko čo nie je s ňou v súlade, je zlé. Samo regulujúce faktory fungujú dlhodobo, spoľahlivo a postupne po každom zásahu do prostredia dochádza k vyrovnaniu a rovnováhe. Prírodné zákony rešpektujme a zohľadňujme potreby živých organizmov, ktoré nám spestrujú a obohacujú život. Každý človek je indivíduum, má svoje problémy, plány, sny, predstavy i úlety do sveta fantázie. Kým žijeme, chráňme si prírodu s celou školou jej osadenstva, širokým spektrom rozmanitosti.

Kontext vzájomných vzťahov väzieb medzi človekom a ostatnými prírodnými živými organizmami usmernenie diania prináša patričný efekt. Určitý kompromis vhodný pre všetkých umožňuje pochopenie koexistenciu života na krásnej modrej planéte. Je to morálny záväzok a cieľ voči predkom a potomkom.

Príroda sa mení vplyvom ľudskej činnosti. Toho času otázka klimatická zmena je realitou či fikciou, zbytočne diskutovať (klimatické zmeny prebiehali aj v dávnej minulosti, bez účasti človeka). Je otázka do akej miery človek k zmene klímy prispieva. Súčasná zmena klímy súvisí s rastom skleníkového efektu atmosféry podmieneným ľudskou činnosťou, čo pozorujeme od začiatku technickej revolúcie, približne od polovice 18. storočia. Treba povedať, že bez prirodzeného skleníkového efektu by neexistoval život na Zemi, pričom by teplota na povrchu našej planéty dosahovala – 23 °C. Najvýznamnejším skleníkovým plynom je vodná para, ale podstatnú úlohu celkovej tepelnej bilancie zohráva  oxid uhličitý po spaľovaní fosilných palív (uhlia a nafty). V minulosti sa dostal CO2   do atmosféry prostredníctvom sopečných erupcií od konca ľadovej doby, ktorá sa skončila pred 12 000 rokmi do polovice 18. storočia. Koncentrácia skleníkových plynov sa menila len nepatrne. Dôsledkom priemyselnej revolúcie bol zaznamenaný prírastok všetkých skleníkových plynov okrem CO2  , ide o metán a freóny, tak v roku 2003 bola koncentrácia CO2   vyššia o 33,5 % a stále sa zvyšuje. Spaľovaním fosílnych palív sa do atmosféry uvoľňujú obrovské množstvá oxidu uhličitého a ďalších znečisťujúcich látok, tie prehlbujú skleníkový efekt a sú zodpovedné za globálne otepľovanie. Vplyvom skleníkového efektu nastupujú extrémy v režime zrážok (sucho, prívalové dažde, následné povodne), tvorba hlbokých tlakových níž, sprevádzané silným ničivým vetrom.

Na našej planéte v ostatných rokoch sa odohrávajú pozoruhodné zmeny, z ktorých nám začína byť poriadne horúco. Mysleli sme, že zmeny sa odohrávajú mimo nás na iných kontingentoch, iných krajinách, situácia sa dramaticky mení. Príznaky sú topenie ľadovcov, ubúdanie dažďových pralesov výrubmi – prírodná rovnováha je narušená. Kladieme si otázku, čím môžeme prispieť k zmene tohto vývoja. Mierne teplé zimy vyhovujú motoristom, stavbárom, cesty bez ľadu, môžeme vykonávať také aktivity, ktoré sa cez zimu nemohli. Príroda je zmetená a správa sa netradične, zmeny môžu ohroziť úrodu, pretože ako človek po pracovnom vypätí potrebuje oddych i príroda potrebuje svoj oddych, ak ho nedostane, nebudú sa ani nám vyhýbať živelné pohromy, veterné smršte, povodne, suchá – stratou rovnováhy v prírode.

Víchor láme ihličnaté stromy, zničené Tatry, toho roku Šumava, Boubín v Čechách. Všetci inštiktívne cítime, že čosi nie je v poriadku. Každá tragédia je na čosi dobrá, núti prehodnotiť situáciu. Opakujúce sa povodne, obdobia sucha, zničujúce vetry nás prinútili rozmýšľať, de sa stala chyba. Schybili sme, v minulom storočí lesníci, keď vysadili smreky pre výnosové lesné hospodárstvo ako drevinu, dodnes vysoko cenenú. Príroda ukázala po vyše 100 rokoch, že ju nemožno oklamať – prekabátiť. Prežívame postindustriálny šok – smreky vysadené tam, kde nemali byť, oslabené priemyselnými emisiami, vytrápené suchom, chorobami a škodcami padli. Víchor – ničiteľ pripomenul, že hospodársky výnos nie je všetko, človekom obnovený les by mal byť prírode blízky, taký, ako pôvodne vznikol, bez dotyku ľudskej ruky a prispôsoboval sa prostrediu. Historickým vývojom sme dospeli do situácie, kedy si nemôžeme dovoliť všetky činnosti bez okamžitého a perspektívneho hľadiska a poučenia. Poznávať zákonitosti vzťahu v prírode a rešpektovať vzťahy človeka a jeho životnému prostrediu, prispôsobovať im ďalší rozvoj a využitie vedy a techniky. Musíme sa naučiť cieľavedome dôsledne „ekologicky“ myslieť, cítiť a jednať. Je to proces celospoločenský a každého jedinca.

Nastolenie harmonických vzťahov medzi človekom a prostredím je dôležité, pretože lepší stav ľudského života, závisí od správnej výchovy a vzťahu človeka k prírode, príroda vyžaduje súlad a čo nie je v súlade s ňou je zlé.

Z vedomia človeka postupne miznú také hodnoty ako je úcta k životu, láska k blížnemu, solidarita. Ľudským zásahom do prírodného prostredia vytvorením nového produktu (nových vecí, nástrojov, potravín, obrábaním pôdy, kultiváciou potrebných druhov rastlín, udomácňovaním živočíšneho sveta, atď.) dochádzalo k aktu tzv. humanizácie prírody – k pretváraniu  prírody, jej prostredia.

Proces humanizácie prírody začal v prvobytnej spoločnosti, kde prvky cieľavedomej činnosti vidieť v lovectve, v zbieraní plodov, neskôr v rozvíjaní primitívnej poľnohospodárskej činnosti. Používanie prirodzených pracovných prostriedkov, vrátane energie zvierat, nenarušilo prírodnú rovnováhu. Zásah bol do prírody priemyselnou revolúciou. Človek vďaka rôznym objavom si začal podmaňovať prírodu vo svoj prospech, čím sa narušuje chápanie prírody ako živou, dynamickou, mnohotvárnou, tvorivosťou disponujúca realita. Je zdrojom krásy, pôvodnosti (prirodzenosti) a čistoty, neskazenosti v protiklade k epoche „rozumu a civilizácie“. Epocha vedy a techniky chladnej racionality, preinštrumentalizovaného vzťahu človeka k svojmu okoliu, prírode neprispievajú k celkovej dokonalosti človeka.

Rastie moc človeka nad prírodu, pôsobí na ňu cez vedu a techniku oveľa účinnejšie ako kedykoľvek predtým človek, prírodu mení na svoj obraz veľkým úspechom, na druhej strane tá istá príroda , ten istý predmet pôsobenia, je čoraz menej tou istou prírodou a tým istým predmetom. Človek z prírody odchádza, ale odchádza aj príroda od človeka. Zostáva človeku veda a technika, ktorá toto zapríčinila a nad ktorou stráca moc a kontrolu. Toto všetko spôsobil človek svojimi zásahmi a naďalej bude dochádzať k technickým haváriám  s nenahraditeľnými škodami.

Pokazená príroda sa už nedá úplne napraviť, preto už nie je možný návrat k nej. Človek bude musieť prehodnotiť svoju činnosť seba samého a pomocou vedy a techniky prírodu viac chrániť ako devastovať viac jej pomáhať v procese sebaobnovy. Človeka nútia dnešné okolnosti zrealizovať ekologický bod obratu, globálne prehodnotenie spôsobu existencie spoločenstva ľudského.

Ľudský organizmus má charakter otvoreného systému, za predpokladu neustálej výmeny látkovej a energetickej s okolitým prostredím. Podmienkou života človeka na Zemi je zachovanie rastlinstva a živočíšstva nielen ako priamych zdrojov potravín, ale nespočetne ďalších druhov, na ktoré súhrnne pôsobia úžitkové rastliny  a živočíchy.

Človek ako každý iný živý organizmus je v neustálej interakcii s okolitým prostredím. Človek sa snaží aktívne si prispôsobiť prostredie svojím potrebám a tak sa oslobodiť v závislosti  na prírode. Vplyvom človeka sa príroda mení nielen kvantitatívne (umelé ekosystémy), ale i kvalitatívne, vytváraním synantropných druhov rastlín i živočíchov, druhov závislých vo svojom výskyte v blízkosti sídiel človeka.

Ľudská spoločnosť za  ostatné obdobie dospela k situácii, ktorá je celkom nová. V úvahách o prostredí sa umele vytvára rozpor medzi prírodným a umelým životným prostredím. Človek dnes často neprichádza do styku s prírodou prirodzenou, nedotknutou ľudskou činnosťou, ale prírodou určitým spôsobom v rôznej miere ovplyvnenou alebo kultivovanou. Návrat podľa spôsobu života dnešnej doby k pôvodnému prírodnému prostrediu je neprijateľný.

Dnešné životné prostredie nadobúda hrozivé rozmery na Zemi pri čerpaní najrôznejších prírodných zdrojov, ktoré sa spotrebujú len čiastočne a nevyužité zbytky sa vracajú do prostredia ako odpad, ktorý znehodnocuje ovzdušie, vodu a pôdu. Znečistené prostredie, ovzdušie, pôda, voda pôsobí na živočíšne organizmy a na človeka a vyvoláva hromadenie škodlivín s kostiach alebo v tukovom tkanive, môže spôsobiť rakovinotvorný účinok. Niektoré látky rozšírené v dnešnom životnom prostredí majú mutagenný účinok v zárodočných bunkách, čo ohrozuje potomstvo.

Hluk, vibrácie a žiarenie ako fyzikálne škodlivé faktory neustále pri stúpajúcej hladine spôsobujú neurotizáciu, rušenie spánku a rôzne vegetatívne poruchy a pri vyšších úrovniach. Hluk poškodzuje sluch. Vibrácie (pneumatické stroje, píly motorové, chvenie strojov a pod.) narušujú vegetatívnu rovnováhu.

Človek sa odtrhá od prírody, miesto prírodného prostredia nastupuje prostredie umelé, miesto telesných záťaží celkove spohodlnenie a  nepohyblivosť, miesto pokojného vyrovnaného duševného života nervové preťažovanie, rast psychogénnych konfliktov a napätí. Miesto skromnejšej prirodzenej stravy, je bežné prejedanie a potrava denaturovaná prípravou extraktov (cukor) chemickými (adetívnymi) prísadami a pod. Človek nie je dostatočne pripravený. Fajčenie, alkoholizmus, zneužívanie liekov a posledne omamné drogy.

Uvedené zmeny v životných návykoch a v životnom štýle prispievajú k riziku civilizačných chorôb. Je preto plne na mieste všetky snahy priblížiť človeka aspoň k športu, otužovaniu, rozšíreniu pohybu na čerstvom vzduchu (záhradke, lese, parku a pod.) ochrane na nadmernými psychogénnymi stresmi, racionálnou úpravou výživy, vhodným využívaním voľného času, víkendov, dovoleniek a odmietanie toxikomanických návykov akéhokoľvek druhu.

Človek má možnosť adaptovať sa na zmenené podmienky prostredia, ale nie neobmedzene. Existujú však hranice ekologickej valencie, po prekročení tejto hranice dochádza k ovplyvneniu normálnej činnosti tela, poškodeniu zdravia alebo až k smrti. Preto sú stanovené kritériá hygienickej neprípustnosti, podľa určitého efektu od fyziologického po trvalý patologický efekt. V našich podmienkach je stanovená hranica po patofyziologický efekt, kedy pod vplyvom škodlivého faktora dochádza k vybočeniu normálneho funkčného stavu (prejav bolesti, zníženej výkonnosti, dokonca k ochoreniu, tieto prejavy sa po vystavení faktora po určitej dobe, liečení, vrátia k normálu. Prístupné limity sú stanovené tak, že určujú aj prijateľný denný limit, ktoré vstupujú do organizmu rôznymi cestami (potravou, vdychovaním, vstrebávaním kožou). Zatiaľ neexistuje nijaký všeobecne uznávaný systém, ktorý by podľa koeficientu závažnosť škodlivých vplyvov umožnil súhrnne hodnotiť životné prostredie súbormi škodlivín.

Každá ľudská činnosť smeruje k priamemu či nepriamemu uspokojovaniu potrieb, ide o potreby základné, existenčné, či spríjemnenie a uľahčenie  života a plnenie ľudských prianí.

Za problémové odvetvia vplyvom vedecko-technického pokroku, ktoré narušujú životné prostredie sú palivovo energetický komplex, metalurgia, chémia, poľnohospodárstvo, doprava, priemysel stavebných hmôt a ďalšie obory. Za hlavné rušivé vplyvy industrializácie na životné prostredie sú emisie škodlivých a toxických plynov, úlety pevných látok a škodlivé látky v odpadových vodách, splašky pesticídov a hnojív z polí.

Špecifický negatívny vplyv dnešného pôdohospodárstva na prostredie je spojené s rozvojom mechanizácie, chemizácie a špecializácie výroby a koncentrácie. Široké využívanie ťažkých mechanizmov narušuje pôdnu štruktúru a predpoklady pre eróznu chemizáciu, používanie hnojív a chemický boj s chorobami a škodcami zamoruje prostredie. Dôsledky sa prejavujú v pôde a v podzemných vodách.

Človek potrebuje prírodné zdroje, ale ich musí ovplyvňovať tak, aby nevyčerpateľné nepoškodzoval a vyčerpateľné, udržovateľné obnovoval alebo nahrádzal. V poľnohospodárstve nám ide o trvalo udržateľný systém obrábania pôdy a pestovania rastlín, udržanie správneho striedania rastlín a zastúpenie trvalých krmovín. Obnovujúci proces prebieha len v podmienkach ekologickej rovnováhy.

Komplexná starostlivosť o životné prostredie sa musí opierať o rozvoj vedy, techniky a sociálny rozvoj spoločnosti. Musia sa nevyhnutne využívať poznatky prírodných a technických vied s ohľadom na spoločenské vedy.

Vo vzťahu k prírode a v ekologických súvislostiach, človek svoju moc definoval mierou či stupňom svojej vlády nad jej bytím, mierou poľudšťovania či humanizácie. Prírodu možno ovládať len potiaľ, ako mu príroda dovolí, ktorej je človek sám  jej organickou súčasťou. Znamenie ohraničenej moci človeka nad prírodou vydávajú dnešné ekologické katastrófy. Vzťah človeka k prírode musí byť limitovaný ekologickými normami – ekologickej racionality. Prístup k prírode z pozície, že človek je meradlom celej prírody, že všetko môže, dnes vieme, že človek ohrozoval a ničil to, čo mu je najvlastnejšie – domov svojej prirodzenosti – prírodu, ktorá bola jeho neorganickým telom, sanatóriom, zveľaďovania jeho zdravia, zásobárňou tepla, pokrmu, energie, bezpečnosti, t.j. existenčnej istoty. Ničil ju človek „dieťa prírody“ silou svojej tvorivosti si zadovážil svoju protirečivú, proti prírodnú existenciu. Človek nielen tvorí, ale aj ničí, bude sa musieť na úsilí harmonizácie svojej existencie podieľať.

Ničenie prírody je ničením samotných základov ľudskej spoločnosti. Fenomén 20. storočia je ekologická kríza – núti človeka eliminovať proces devastácie Zeme.

Pred ľudstvom stoja 3 možnosti. Prvá: vyvolanie nukleárnej vojny a zničenie Zeme a ľudstva. Druhá: je prijať tisíce malých a múdrych možností a vymaniť sa z dnešných ťažkostí. Tretia: že sa nič neurobí a situácia sa zhorší, že Zem zdedia chudáci, ktorí budú navždy žiť v biede.

Sme súčasťou prírody, preto nemôžeme byť dokonalí. Invázia našej populácie je pliagou zemegule len dočasne. „Viróza“ človečenstva má obmedzené hranice, pretože samo regulujúce faktory fungujú dlhodobo a spoľahlivo, vzruch samotnej planéte nezaškodí aspoň na čas.

Z prírody sme všetci vzišli, a potrebujeme ju o to viac, o čo rýchlejšie sa jej zbavujeme a vzďaľujeme sa od nej.

Podľa autora Pokorný (2006) odvodnením a odstránením zelene na veľkých plochách zavádzame najmä v mestách, či na poliach, púštnu klímu, ktorú nevyváži žiadne technické zariadenie. Je to pravda, veď na plochách bez vegetácie sa väčšina dopadajúceho slnečného žiarenia premieňa na teplo, okolie sa prehrieva a vysychá. To dobre poznajú a využívajú vyznavači bezmotorového lietania ako teplé stúpavé prúdy ohriateho vzduchu nad takýmito plochami. Na malú záhradu o ploche 400 m2 dopadá v lete slnečné žiarenie o výkone až 400 kW, čo počas letného dňa predstavuje 1600 až 2400 kWh slnečnej energie. Rovnaké množstvo energie sa na suchých nezazelenaných plochách odráža v podobe nevyužitého tepla. Ak je však plocha pokrytá rastlinami a zásobená vodou, potom sa viac ako polovica energie viaže do vodnej pary a naša zavlažovaná záhradka so stromami a ďalšími rastlinami chladí seba i okolie výkonom okolo 200 kW. Robí tak nehlučne, nenápadne, za spevu vtákov, vône kvetín a dozrievajúceho ovocia. Len za energiu potrebnú na prevádzku chladiaceho zariadenia porovnateľných technických parametrov by sme zaplatili 5200 až 9800,- Sk denne pri dnešných cenách energií.

Na Slovensku je asi 800 tisíc rodín, ktoré majú záhradku alebo predzáhradku. Plošne to predstavuje okolo 78 tisíc ha pôdy.

Každá udržiavaná záhradka je koreňom kultúry i zrkadlom kvality života. V záhradkách uchovávame a ochraňujeme aj dedičstvo našich predkov.  Prídomové alebo osadové záhradky majú tradične na Slovensku prevažne úžitkový charakter a len vzdialene sa podobajú záhradkám vo väčšine iných európskych krajín. Sú to však naše záhradky, vznikli z našich tradícií a mali by im byť verné. Avšak na otázku, aký charakter budú mať v budúcnosti, či budú úžitkové, úžitkovo okrasné alebo prevažne okrasné, si musí odpovedať každý záhradkár sám. Radu či pomoc pri tvorbe a rekonštrukcii záhrady dostávajú záhradkári i naši poslucháči Univerzity tretieho veku formou celoživotných vzdelávaní, poradenstvami cestou Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, UKSUP-u, odborných záhradníckych škôl vrátane Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Reálny život nikdy nie je priamočiary, jasný. Kráčame po nevychodených chodníkoch, podtkýnajúc  sa na kľukatých cestách poznania, občas blúdia nočnou temravou. Pritom človek nikdy nezostáva sám, zostáva krédo vzájomnej spolupatričnosti.

Voda, vzduch, zem nie sú trhové statky, nie sú ani súkromné vlastníctvo, je to náš životný svet, ktorý si musíme chrániť a zveľaďovať, nie ničiť cez ekonomický rast, nie cez rast Rastu, ale rast solidarity medzi ľuďmi, rast porozumenia pre štruktúru ľudskej existencie budovania priateľskej spoločnosti.

Spaľovaním sa do atmosféry uvoľňujú obrovské množstvá CO2 a ďalších znečisťujúcich látok. Tie sa podieľajú na prehlbovaní skleníkového efektu a sú priamo zodpovedné za globálne otepľovanie. Zemské teplo môže byť energiou budúcnosti. Naša planéta disponuje geotermálnou energiou a teplom zo zemského jadra. S hĺbkou stúpa teplota približne každých 30 m o 10 °C. V hĺbke 3000 m je to 1000 °C v 10 km hĺbke až 3000 °C. Za rok vyžiari Zem do okolia teplo, ktoré by vydalo 30 miliárd čierneho uhlia. Zem postupne chladne, zmršťuje sa a tekutá láva, magma vniká z vnútra na povrch a spôsobuje veľké škody. Geotermálne elektrárne budú teplo získavať z hĺbky okolo 1,6 km.

Svieži vetrík horou vanie, zima končí, jar prichádza zo zelených svrčín a jedlí prebúdzanie, miazga prúdiť začína, z rán sa roní živica, kôra stromov hojí sa. Už praskajú púčiky, mládiky pučia, peľnice žltý peľ prášia, zo spánku prebúdza sa záhrada, park, hora a les. Šum starého stromu a ostatných z okolitých strání, spev bystrín horských potokov sú miestom odpočinku po uponáhlenom dnešnom živote. Zabudnúť na starosti, trápenia a zamyslieť sa nad živou vegetujúcou prírodou, umožní znova oživenie, nabranie novej energie ako života budič. Šumiaci les šepká uspávanku a znovu nabratie síl potrebných na prekonávanie každodenných ťažkostí a vyriešenie mnohých problémov.

Základná literatúra:

CISÁR Václav a kol.: Človek a životní prostředí, SPN, Praha 1987

DOOST J.:                 Ohrožená prírada, SPN, Praha 1974

ODUM, E.P.:             Základy ekológie, Praha 1977

CHARDIN, P.T.:       Vesmír a lidstvo, Praha 1990

VASKO, KUŠIN :     Človek – príroda – ekológia, Bratislava 1995

 

 

 

Informačné a komunikačné technológie vo výučbe seniorov

Ing. Stanislav Šuba,

(Katedra počítačov a informatiky FEI TU Košice,

UTV TU Košice)

ÚVOD

Súčasné zmeny správania a štruktúry spoločnosti v rozvinutých krajinách Európy iniciované novými technológiami spôsobujú aj nárast nepriaznivých stresových efektov u ľudí, na jednej strane u najmladších a na druhe strane odlišným spôsobom u starších ľudí. Akademická sféra sa po stránke priameho vzdelávania môže zaoberať druhou uvedenou ohrozenou skupinou.

Výučba seniorov je v Slovenskej republike zabezpečovaná v súlade s koncepciou, a ako jedna súčasť celoživotného vzdelávania [3], [4] v nadväznosti na gerontologický program UNESCO. Realizuje sa v prostredí Univerzít tretieho veku (UTV, U3V), ktorých poslaním je vhodnou formou sprístupniť súčasné poznatky vo vybraných odboroch, akým je napr. informatika. Dvom cieľovým skupinám, aktívne pracujúcim seniorom alebo ďalším, ktorí sú z rôznych dôvodov vyradení z každodenného pracovného procesu, toto štúdium umožní aktívnejšie žiť a  zúčastňovať sa rozvoja spoločnosti, školstva, vedy a techniky. Členom asociácie Univerzít tretieho veku (ASUTV) na Slovensku [5] je aj Technická univerzita v Košiciach[1], ktorá garantuje Záujmové štúdium tretieho veku [2] na základe troch dokumentov: Zákona č.386/1997 (o ďalšom vzdelávaní), Štatútu TU v Košiciach a schválenia v Klube rektorov košických vysokých škôl[2] v roku 1992. Prví absolventi UTV Košice promovali 27.5.1994.

Študijný odbor Informatika a informačné technológie (I&IT) pre UTV TU Košice garantuje Katedra počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach[3]. Okrem KPI sa aktuálne na vyučovacom procese seniorov podieľajú odborne blízke pracoviská FEI – Katedra kybernetiky a umelej inteligencie a Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií.

Príspevok sa nezaoberá príbuznou problematikou vzdelávania tzv. „znevýhodnených skupín ľudí“, vážne poškodených zdravotne alebo imobilných, kde sú taktiež na TU Košice rozbehnuté špecializované projekty využitia informatiky.

Špecializované odborné preškoľovanie pracovníkov firiem a iných organizácií sa rieši v rámci ich manažmentu, zvyčajne zmluvne na komerčnej báze.

 

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A ICH NOVOSŤ

Ambiciózny program e-Europe (*2000) cieľovo zaisťuje (?) že všetci v EÚ, jednotliví občania, školy a vzdelávacie zariadenia, každý podnik a každý článok verejnej správy, budú mať prístup ku novým (práve používaným) informačným a komunikačným technológiám (IKT, ICT) a súčasne ich budú mať možnosť plne využívať.

Podmienky:

 • všeobecná cenová dostupnosť komunikačnej infraštruktúry svetovej úrovne a služieb = lacnejší, rýchlejší a bezpečnejší Internet pre všetkých
 • umožnenie všetkým získať kvalifikáciu pre život a prácu v informačnej spoločnosti (e-Society) = zvýšenie investícií do informačnej vzdelanosti, zručností
 • celoživotné vzdelávanie pre všetkých ľudí = všeob. podpora používania Internetu
 • vytvorenie predpokladov pre všeobecné používanie služieb typu e-Learning, e-Government, e-Healthe-Business = moderné verejné on-line služby
 • vytvorenie predpokladov pre e-Business = dynamické prostredie pre elektronické podnikanie

Zámer programu si vyžaduje vysvetlenie prečo je taký nekompromisný dôraz na IKT. Veľa sa dá uvidieť cez spoločný polarizačný filter terminológie, politiky a ekonomiky.

Informatika – veda o informáciách, je v súčasnosti chápaná ako veda o spracovaní informácií na počítačoch, pretože výpočtová technika je takmer výhradným prostriedkom na spracovanie informácií. Pôvodný význam tohto pojmu je však širší. Primárne sa zaoberá štruktúrou, správou, uchovávaním, získavaním, šírením a prenosom informácií. Sekundárne študuje aplikáciu informácií v organizáciách, ich použitie v komunikácii medzi ľuďmi, organizáciami a informačnými systémami (IS).

Pojem informačné technológie alebo skratka IT, sú moderným aktivizátorom pozornosti sledovača médií, resp. obľúbeným korenidlom v množstve článkov propagujúcich moderné firmy, technické produkty (výrobky s pridanou hodnotou, sofistikované výrobky,) a tiež v popisoch vyučovacích prostredí, nevynímajúc použitie v metodikách pre seniorov. Implicitne sa u čitateľa predpokladá znalosť obsahu pojmu. Často dochádza ku zámene významu pojmov informačná technika a informačná technológia. Nehmotné zložky v podobe softvéru, znalostí a služieb celého životného cyklu informačnej technológie sú často ignorované a preto môžu vzniknúť nejasnosti. Pre zabránenie sporom sa v niektorých krajinách definícia dostala do noriem aby fungoval rozvoj ekonomiky (IT budget) a aby netrpelo vzdelávanie (základ pre diskusiu seniorov). Podstatné jadro z jednej definície prostredia na informačnú výrobu: IT znamená použitie hardvéru, softvéru, služieb a podpornej infraštruktúry na manažovanie a distribúciu informácie použijúc hlas, dáta a obraz, pričom v komplexe IT rozpočtu by mali byť zahrnuté:

 • všetky počítače s ľudským (vyšším) interfejsom,
 • všetky poč. periférie, ktoré nebudú pracovať bez pripojenia na počítač alebo sieť,
 •  všetky hlasové, obrazové a dátové siete a zariadenia, ktoré sú nutne využívané obsluhou a kúpenými službami,
 • všetky odmeny a podpory pre obsluhu, ktorej popis práce je špecificky súčasťou technologických funkcií (sieťové služby, vývoj aplikácií, systémová administrácia, a pod.),
 • všetky služby technológie poskytnuté zákazníkom alebo zmluvným objednávateľom,
 • operačné náklady spojené s poskytovaním informačnej technológie,
 • všetky náklady spojené s vývojom, nákupom, licencovaním alebo údržbou softvéru.

Táto definícia sa dá rozšířit o modernizačný aspekt – … manažovanie a distribúciu informácie s optimalizáciou manažmentu zdrojov a procesov na dosiahnutie vyššej efektivity, kde sú kľúčové faktory kvalita a rýchlosť informovania (know-how ako konkurenčná výhoda novej IT).

Z najširšieho sociálneho pohľadu  informačné technológie vyvinuté na báze počítača umožňujú rapídny prechod od industriálnej ku informačnej spoločnosti (e-Society) v  ktorej sa podstatným sektorom produkcie stáva produkcia informačných hodnôt [1]. Skutočnosť, že rozvoj informatiky ako technickej vedy a  na  ňu naviazaný rozvoj informačného priemyslu sú uskutočňované okrem výpočtovej, aj prostredníctvom telekomunikačnej techniky, vyjadruje upresňujúci pojem – Informačné a komunikačné technológie.

Rozširovanie vplyvu informatiky prebieha hlavne v nasledovných aktivitách spoločnosti:

 • výroba,
 • informačné a telekomunikačné systémy,
 • služby,
 • vzdelanie, výskum, kultúra.

V informačnej spoločnosti sa pôvodná hodnotová váha troch sfér industriálnej spoločnosti zmení a základom bude priemysel znalostí (computópia) s kvartérnou sférou tvorenou priemyslom so vzťahom ku informáciám.

V prípade zjednocovania Európy nie je vyzdvihovanie IKT samoúčelné – cieľový ideál: európska konkurencieschopnosť, kvalita života všetkých jej obyvateľov každého veku a životného prostredia. Vzhľadom na „babylonskú“ množinu národných hovorových jazykov v Európe sa jej zjednotenie dá realizovať iba pomocou rýchleho inteligentného spoločného média, ktorým je práve využívanie IKT.

Problémom pre súčasných ľudí nie je samotná novosť IKT (ich technika – vývoj, fungovanie, prevádzka) ale bezpodmienečné integrovanie do života. Systém, resp. politika a stratégia celoživotného vzdelávania sa stane hlavným motorom vytvorenia e-Society v zjednotenej e-Europe.

Cieľom nového informačného priemyslu (aj nového školstva) rozvíjaného na báze trvalej inovácie IKT nie je, ako by sa možno zdalo, zmocnenie sa a ovládanie duší ľudí, ale vytvorenie média dohovoru a tvorby znalostí pre všetkých, ktorí sa dohovoriť, vedieť a tvoriť chcú. Ide len o otvorenie nového frontu boja dobra so zlom a temnom nevedomosti.

POHĽADY NA TVORBU OBSAHU SENIORSKÉHO ŠTÚDIA V ODBORE  I&IT

Štatút UTV Košice [2] definujúci podmienky prijatia poslucháča obsahuje dve dôležité podmienky: vzdelanie minimálne s maturitou a vek minimálne 40 rokov. Pokiaľ by sa ignorovali možné absolvované doškoľovania a samovzdelávanie u jednotlivých záujemcov o štúdium, je potrebné v informačnom obsahu ponúkaných vyučovacích tém preklenúť obdobie min. 15 rokov (podľa veku max. 50 rokov). Zo súčasného pohľadu na dynamiku a rozsah uplatnenia informatiky interval 15 rokov zachádza pred vznik prvkov dnešných IKT. Doterajšie praktické skúsenosti zúčastnených pedagógov potvrdzujú súčasne veľký rozptyl úrovne znalostí u jednotlivých seniorských študentov v celom priereze informatickej problematiky avšak o to väčšiu vyrovnanosť v záujme o poznatky.

Uvedené znamená podstatný rozdiel voči „juniorským“ poslucháčom denného štúdia, kde je obsah a charakter štúdia pripravovaný na  takmer unifikované vstupné IT vedomosti a ktorý pokračuje hromadným spôsobom, čo si vynucuje ale  súčasne aj umožňuje účinné nasadenie poloautomatizovaných a dištančných vyučovacích metód s využitím IKT (e-Learning).

U prednášajúcich UTV odboru I&IT sa predpokladá, okrem vhodnej formy a obsahového rozsahu prezentácie, schopnosť reagovať na otázky poslucháčov, ktorí majú najrozmanitejšie aktuálne alebo len historické skúsenosti s používaním IT produkujúcich v špecifických aplikačných oblastiach, prípadne ojedinele aj skúsenosti s navrhovaním a realizáciou IT, IKT.

V jednom extrémnom prípade sa môže poslucháč UTV nachádzať v subjektívnom stave maximálnej fyzickej a intelektuálnej výkonnosti s reálnymi očakávaniami resp. požiadavkami na podporu jeho pracovného znovuuplatnenia v prostredí využívajúcom IT. V inom extréme, napr. u najvyšších vekových skupín je potrebné často vybudovať základnú znalostnú úroveň (IT gramotnosť) alebo odstrániť nedôveru voči súčasným počítačovým aplikáciám. V týchto dvoch, a aj vo všetkých ostatných neuvedených prípadoch individualít poslucháčov sa musia, pokiaľ je to možné, splniť znalostné očakávania.

Iným dôležitým aspektom pre tvorbu obsahu vyučovania je objavovanie nových možností realizácie seniorských individuálnych záujmov v prostredí podporovanom IT. Inšpirácia sa objaví až keď sa problematika možností dostatočne objasní. Teda nie len kvantita a úradné mechanické plnenie študijného programu.

Výsledný efekt a radosť zo štúdia sa môže ešte znásobiť pri  upevňovaní rodinných vzťahov s mladšími generáciami, ktoré môžu mať takto po ruke domáceho IT konzultanta alebo aspoň partnera do diskusie. Jednou z vďačných nekonečných diskusných problematík sa určite stane vyhľadávanie a hlavne obsahové hodnotenie Internetu – informačnej zbernice sveta. Podľa skeptikov – informačná stoka, podľa optimistickejších pohľadov – expertný systém č.1 alebo chrbtová kosť e-Society.

ODBOR INFORMATIKA A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE PRE UTV

Cesta ku samostatnému využívaniu vymožeností IT (IKT) seniormi vedie cez pochopenie a praktické zvládnutie nevyhnutných základov aktuálnej personálnej výpočtovej techniky (PC), základných aplikačných programov a základných sieťových služieb Internetu prístupných cez PC. Popis vyučovacej (informačnej) technológie štúdijného programu I&IT poskytovanej na KPI pre seniorov je nasledovný:

 • počítačové vybavenie učební v laboratóriách KPI a Počítačového centra FEI TUKE (súčasná PC technika, kancelársky aplikačný softvér)
 • multimediálne vybavenie prednáškových priestorov pre vyučovaciu funkciu (data, obraz, zvuk, hlas – priamo, digitálny archív, pamäťové nosiče)
 • sieťová infraštruktúra so službami KPI a FEI, zodpovedajúca súčasným potrebám výučby (informačné systémy KPI, FEI a TUKE podporujúce výučbu, sieťový softvér pre bezpečný prístup ku interným multimediálnym zdrojom KPI, Internet, administrácia používateľov a serverov KPI)
 • vyučovacia metodika (harmonogram, náplň tém, ľudská komunikácia, skúšanie)
  • prednášatelia odboru I&IT, ich znalosti a zručnosti
  • ostatné nutné náklady podriadené študijnému poriadku UTV [2]

Technológia obsahuje v prvom rade prednášky na podporu praktika základov IKT na báze personálnej výpočtovej techniky lokalizovanej v laboratóriách alebo učebniach KPI, vybavenej potrebným softvérom a servisom ako na úrovni lokálnej, tak sieťovej.

Prvým kľúčovým uzlom je oboznámenie sa s prostriedkami počítačových sietí novej generácie (manažovateľné, rekonfigurovateľné, so zvýšenou bezpečnosťou a odolnosťou). Pokračovanie štúdia je tu v dvoch vetvách, účinne dokresľujúcich výstavbu a význam počítačových sietí. Vetva o zabezpečení potrebných vlastností prenosového média pre multimediálne aplikácie a vetva o bezpečnosti, odolnosti a „inteligencii“ informačných systémov, ako jedných z najzložitejších aplikácií počítačových systémov.

Druhým kľúčovým uzlom je oboznámenie sa, tu už praktické, s operačným prostredím počítača. Pre záverečné praktické činnosti sú k dispozícii aktuálne verzie MS-Windows, (prípadne Linux) so základným kancelárskym balíkom MS-Office alebo OpenOffice, s nástrojmi na tvorbu web stránok a na priamu Internet komunikáciu.

Finále tvorí exkurzia s prednáškou o aktuálnom počítačovom a multimediálnom vybavení, ktoré je inštalované v laboratórnych priestoroch KPI, o službách poskytovaných informačným systémom KPI a použitých informačných technológiách. Náročnosť teoretických testov je zvýraznená v oblastiach:  počítačové architektúry, kvalita a bezpečnosť počítačových systémov, multimediálne telekomunikácie. Podrobnejšie je program štúdia v odbore I&IT uvedený v [2].

V rámci tém Počítačové siete novej generácie a Informatika manažmentu a riadenia je pre seniorov dôležité úvodné vysvetlenie štruktúry informačného systému (operačný systém, databázový systém, aplikačné jadro a komunikačný systém) a nimi zabezpečované funkcie. Demonštračným spôsobom budú uvedené technológie, ako sú napr. virtuálno-realitné podsystémy, ktorých pespektívnym určením je aj používateľská komunikácia s IS. Základné technológie IS sú demonštrované na jednoduchom príklade s jadrom a procesnou logikou (PHP, Java, JavaScript) a databázou (SQL), a na prezentačnej vrstve s používateľským rozhraním.

Základom výučby celého štúdia zostávajú rozvíjajúce sa technológie Internetu so službami [6]:

 • elektronická pošta (e-mail)
 • hyperlinkové spojenia (www)
 • priama komunikácia používateľov (irc, icq, mud, skype, miranda)
 • prenos údajov (ftp)
 • emulácia terminálu (telnet, ssh)
 • diskusné fóra (netnews)
 • distribuované info-centrum (gopher)
 • prehľadávanie údajov podľa obsahových kritérií (wais)

Základná kostra vyučovacej metodiky je uvedená na nasledovnom obrázku:

zbornik2007-image004

V téme zaoberajúcej sa technickými prostriedkami sietí sú vysvetlené špecifické úlohy serverov, ako procesných platforiem pre jednotlivé technologické funkcie v rámci informačných systémov (súbory, databázy, aplikácie, tlač, proxy, autentifikácia, FTP, HTTP, pošta, fax, archive).

Projektovanie a tvorba internetových aplikácií je preberaná priebežne teoreticky na modeli životného cyklu so zvýraznením hlavných druhov činnosti – obsahovej, grafickej, programátorskej a manažérskej. Samostatná práca je smerovaná do individuálnych alebo nadstavbových aktivít.

Téma Bezpečnosť počítačových systémov, resp. informačných systémov je pre seniorov z praktických dôvodov zúžená na bezpečnosť internetových aplikácií s jednotlivými úrovňami zabezpečenia (kontrola dát, formuláre a URL, databázy, autentifikácia a autorizácia, zdrojový kód a premenné) – viď. služby Internetu.

Na dokreslenie dôležitosti Internetu pre seniorov je pripravená náplň o technológiách elektronického obchodovania (e-Commerce, e-Business) s aplikáciami, vrátane obchodovania s informáciami. Priame obchodovanie alebo sprostredkovanie je dnes už štandardnou súčasťou firemných informačných systémov (e-shop, e-mall, e-banking, e-procurement, e-auction, Virtual Communities, e-service providing, Information brokerage), kde služba prebieha buď priamym sprístupnením informácií o produkte na www alebo on-line formulármi s e-mail komunikáciou.

Problémy, ktoré boli v predošlých rokoch v tejto osnove zistené, vyplývajú z určitého zahltenia študentov UTV informáciami, ktorých pripravená forma, množstvo a umiestnenie v časovom pláne štúdia vychádzajú z optimistického modelu vedomostí priemerného poslucháča. Existuje nebezpečenstvo stresovania, ako študentov, tak aj prednášajúcich.

Plán 3-ročného štúdia počíta iba s naštartovaním základných zručností PC, text, grafika, siete, Internet. Skúsenosti ukázali, že treba sledovať súčasný prudký nárast aplikácií informatiky a súčasne riešiť extrémny záujem seniorských študentov o problematiku, a hlavne o praktické použitie.

Jeden pokus o riešenie na pôde UTV Košice bol predložený v roku 2005 zo strany odb. garanta I&IT v podobe obsahovej náplne nadstavbového 4. ročníka UTV. Realizácia tohoto návrhu by si vyžadovala podstatné zväčšenie poskytovanej učiteľskej kapacity v čase normálnej dennej semestrovej výučby, vhľadom na prevažujúci praktický charakter náplne.

Vhodnejší postup je propagovaný ako program „seniori on-line“, so zriadením trvale prístupného IT strediska prevádzkovaného na univerzitnej pôde, kde sa môžu uplatniť aj spomínané nadstavbové praktické aktivity UTV.

Častým prostredím tzv. „kurzov informačnej prípravy seniorov“, organizovaných pre dôchodcov mestkými časťami sú verejné knižnice. Údajne perspektívne hlavne v mestských častiach kde demografický vývoj prekračuje v počte dôchodcov 25 percent obyvateľov.

Posledným prostredím v tomto prehľade, avšak nie čo sa týka kvality, sú platené služby rôznych IT školiacich zariadení.

    PERSPEKTÍVNE IKT POUŽITEĽNÉ VO VÝUČBE SENIOROV

    Katedra počítačov a informatiky v rámci Laboratória počítačových sietí (http://www.cnl.tuke.sk) pracuje viac rokov na výskumných a rozvojových projektoch orientovaných na podporu e-Learningu. Hlavný IKT produkt je globálny CNAP program sieťovej akadémie firmy CISCO (http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html). Táto produkčná platforma na informácie a vzdelanie nesie v sebe ukážkovo všetky prvky uvedenej definície IT. Technologický proces je poháňaný sponzoringom na báze zmlúv a služieb, a tiež grantami z výskumných a rozvojových projektov. Pre seniorov sú z toho programu vhodné niektoré materiály vybraných kurzov, ako sú  IT Essentials1 a úvodné časti série CCNA, obsahujúce základy sieťovej komunikácie. Pre konštrukčne zdatných študentov je vhodný materiál Panduit Network Infrastructure Essentials zameraný na technické prostriedky komunikácie.

Okrem základných materiálov na diskových nosičoch je pre výučbu seniorov z tohoto komplexu možné predviesť vlastný IKT produkt KPI VirtualLab (http://vl.cnl.tuke.sk), ktorý je manažovaný vlastným informačným systémom a štandardne využívaný vo výučbe a základných kurzoch pre viacprístupové konfigurovanie laboratórnej počítačovej siete cez Internet. Vzhľadom na veľké množstvo potrebných štúdijných podkladov pre samostatnú prácu v tomto prostredí, predpokladá sa demonštračný prístup priamo v laboratóriu a rozloženie tejto praktickej aktivity priebežne podľa časových možností prednášajúcich.

Podobnou na KPI vyvíjanou IKT sú pracoviská RemoteLab, určené pre  podporu výučby logických a číslicových systémov s multimediálnymi prvkami vzdelávania, ktorých jednou súčasťou je vzdialené sieťové konfigurovanie a odlaďovanie riadiacich jednotiek,  špecializovaných alebo neštandardných rozhraní a testovanie digitálnych obvodov.

Účel a architektúra uvedených súčastí e-Learningu na KPI je prezentovaná projektom Laboratória počítačového inžinierstva (https://hornad.fei.tuke.sk/~suba/LPI/prezentacia.pps).                  Praktické predvedenie funkcií uvedených vyučovacích IKT sa môže uskutočniť v rámci laboratórneho exkurzu.

Najperspektívnejšou IKT pre všetky formy štúdia, vrátane seniorského je na KPI vyvíjaná Interaktívna IP vzdelávacia televízia (IPTV). IPTV bude riešiť problém tvorby videozáznamov prednášok, s archivovaním záznamov ku ktorým budú mať možnosť pristupovať zaregistrovaní pedagógovia a študenti. IPTV vysielacie štúdio bude okrem zabezpečovania archívu organizovať a moderovať aj už existujúce videokonferenčné služby. Finančné krytie je na základe sponzoringu a výskumného projektu VEGA. Aktuálne od Marca 2007 prebehli videokonferenčné prednášky v rámci medzinárodného projektu VENUS, venované špecifickým problematikám informačnej spoločnosti (www.venus-seminars.net).

Napriek technickej exkluzívnosti zamerania odboru I&IT v rámci UTV, napriek uvedeným rôznym novým možnostiam e-Learningu, v prípade seniorov zostane vyučovanie s fyzickou prítomnosťou lektora vždy základným prvkom technológie odovzdávania informácií.

ZÁVER

Koordinované úsilie pri uplatňovaní modernej celoživotnej školy v Európe (Slovensku) pri ktorom musí byť významná pozornosť venovaná úlohe študentov-seniorov, by malo zabrániť ďalšiemu prehlbovaniu tzv. „digitálnej priepasti“ medzi dvomi skupinami obyvateľstva – niekde ironicky označovanými ako e-Include a e-Exclude.

Percento seniorov v dôchodcovskom veku v nových krajinách EÚ, vrátane Slovenska, používajúcich základnú IKT pomenovanú „PC-poskytovateľ-Internet“ sa pohybuje údajne v priemere okolo čísla 3. O platených službách v tomto prostredí nehovoriac. Nezamestnaní a seniori s nižším vzdelaním alebo spoločne s nižším záujmom sa učiť ešte niečo nové, tvoria akýsi základ skupiny e-Exclude. Vzdelanejší seniori majú šancu. V tejto súvislosti sa málo hovorí o neznalosti anglického jazyka, ktorého technická terminológia, hoci často slangová,  je dnes IT (IKT) esperantom. Jeho neovládanie môže byť istým obmedzením pri začiatkoch používania počítačov a Internetu.

Digitálna priepasť má teda objektívne dôvody na (trvalú?, dočasnú?) existenciu. Na rozhodovanie vzdelaných seniorov či sa premiestnia do e-Include skupiny vplývajú nielen financie, ale aj motivácia – Internet im v súčasnej dobe nemá čo ponúknuť. V starých krajinách EÚ sa starší ľudia na internete venujú elektronickej komunikácii (rodina, priatelia, hobby), navštevujú stránky určené výhradne im, majú možnosť objednať sa u lekára, resp. cez internet vybaviť seniorské úradné záležitosti. U nás sa zatiaľ v tomto smere veľa nerobí – zisk v zvrátenom chápaní nulový. V skutočnosti ide aj o nevyužitú možnosť zabrániť stratám, pretože v našich komunitách znalosti vzdelaných a skúsených seniorov odchádzajú do nenávratna. Pre budúcu znalostnú ekonomiku je to plytvanie už dnes. Akademická aktivizácia trvalej IT motivácie seniorov alebo on-line IT služby knižníc a iných neziskových centier sú jediným reálnym riešením.

 

LITERATÚRA

 

[1]  Jelšina, M.: Informatizácia spoločnosti. Prezentačný text predmetu UTV – Katedra počítačov a informatiky FEI TU Košice 2005

[2]  Záujmové štúdium tretieho veku TU v Košiciach. Informácie o štúdiu. Portál UTV TUKE. http://www.tuke.sk/tu/u3v/ (Internet 3.2007)

[3]  Informatizácia v školstve. Politika a stratégia v SR. Portál MŠ SR. http://www.minedu.sk/VS/IT/IT.htm (Internet 3.2007)

[4]  Ďalšie vzdelávanie. Portál MŠ SR.

http://www.minedu.sk/DVZ/dvz.htm (Internet 3.2007)

[5]  Univerzity tretieho veku. Škola s úsmevom. Portál Moderná škola.

http://www.moderna.skola/site/index.php?Tmp|=ssu&m=text&Itemid=399 (Internet 3.2007)

[6]  Sobota, B. : Informačné technológie. Skriptá – Katedra počítačov a informatiky FEI TU Košice,  Elfa 2006, ISBN 80-8086-045-9

[7]  IADIS – International Conference e-Society 2004. Avila, Spain, July 16-19, 2004

http://www.iadis.org/es2004 (Internet 3.2004)

[8]  Bača, J., Šuba, S., Jakab. F., Hauliš, M.: Využitie informačných a komunikačných technológií v študijnom odbore počítačové inžinierstvo. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Informatika a informačné technológie I & IT ‚ 04, Banská Bystrica, 10.-11.11. 2004

[9]    Sobota, B., Porubän, J., Giertl, J.: Internet a internetové technológie

v podnikovej praxi (1), (2). In: AT&P Journal 5-6, 2004

[10]  Šuba, S.: Infraštruktúra KPI FEI TU Košice – technické zabezpečenie,

Computer Science Education Workshop – CSEW´2001, 25.-26.10.2001,

Košice – Herľany, 2001, pp. 87-92, ISBN 80-7099-705-2

 

 

 

 

Objavovanie umenia a objavovanie umením

Mgr. Dana Doricová

(Žilinská univerzita, Žilina)

 

Predmet dejín výtvarného umenia a architektúry, všeobecne zaužívaný pod pojmom dejiny umenia má  na Univerzite 3. veku pri Žilinskej univerzite v Žiline rozsah dvojročného cyklu so 4 semestrami. Od tohto ročníka je UTV súčasťou Ústavu celoživotného vzdelávania ŽU.

Pri príprave štúdia, ktoré sa otvorilo po prvý raz v roku 2001, som zvažovala jeho obsah, metódu a cieľ. Mohli by sme ho pomenovať objavovanie umenia, objavovanie umením.  Od praveku cez starovek sa venuje dejinám svetového umenia v širšom územnom pohľade. Od stredoveku je sústredený na vývoj v Európe. Od 20. storočia sa jeho pohľad rozširuje aj na kontinent Ameriky. Táto štruktúra štúdia s pohľadom na celý vývoj umenia sa osvedčila. Poslucháči vnímajú umenie ako historický celok. Objavujú niektoré, dovtedy pre nich nepoznané etapy vývoja a nové súvislosti.

Mnohí po tomto, často prvom vstupe do histórie výtvarného umenia siahajú k hlbšiemu štúdiu podľa vlastného záujmu. Vedú ich k tomu aj zadávané seminárne práce, ku ktorým prejdem neskôr.

V metóde prednášok je forma zvolená tak, aby približovala dobu, jej historické, filozofické a spoločenské východiská a ich odraz v architektúre a vo výtvarnom umení. Tieto pamiatky a diela sú priamym dokumentom doby a my sa cez ne môžeme akoby naživo a nesprostredkovávane „stretať a rozprávať“ s jej ľuďmi. Veď sú to diela ich mysle a vznikali priamo dotykom ich rúk.

Upriamujeme pozornosť aj na formu a prostriedky výtvarného umenia. Tvorcovia ich volili tak, aby čo najzodpovedajúcejšie vyjadrili svoje myšlienky, hodnoty i predstavu krásy. Sústreďujeme sa na výtvarnú reč diel, na ich umelecké a estetické kvality. Terminológiu umeleckej histórie a základné vedomosti o jej odboroch si poslucháči osvojujú a  postupne rozširujú priamo v procese a priebehu výuky.

Umenie vnímame a objavujeme v troch vrstvách. Ako samostatný jav, ako súčasť doby a spoločnosti i prejav osobnosti tvorcu.

Cieľom prednášok je obohatiť svet poslucháčov, rozšíriť jeho hranice, otvoriť dvere pre vstup umenia do ich života a ich oči pre nové vnímanie a videnie. Témy prednášok sú v súčasnosti sprevádzané ukážkami reprodukcií na veľkoplošnej obrazovke. Priamym rozborom reprodukovaných prác hlbšie prenikáme do „čítania“ a preciťovania výtvarných diel a princípov architektúry. Prechádzame k vedomého vnímaniu a rozlišovaniu rozmanitých foriem a techník  výtvarného prejavu a ich výrazu.

Dávame dôraz aj na možnosti priameho kontaktu s dielami. Prvé dva dvojročné cykly prednášok sme mohli dopĺňať len exkurziami do okolia, najma na výstavy a expozície galérií v Žiline, Martine a Liptovskom Mikuláši. Exkurzia do zahraničia sa uskutočnila minulý rok po prvý raz. Boli to poslucháči 1. semestra už tretieho dvojročného cyklu prednášok. Boli sme vo Viedni v Kunsthistorische múzeu na výstave Bellini, Giorgione, Tizian a benátske renesančné maliarstvo, pozreli sme si tam expozíciu starovekého umenia. V Hornom Belvederi sme navštívili výstavu Osvietení mešťania – Portrét od Gainsborougha po Waldmüllera 1750 – 1840.

Hlavným cieľom výuky dejín výtvarného umenia v tejto podobe nie je vychovávať historikov umenia, ale vnútorne bohatších ľudí. Preto pri záverečnom ročníkovom hodnotení je volená aktívna písomná práca podľa vlastného výberu z daných tém, s ktorými sú poslucháči oboznámení v priebehu semestra.  Úlohy sú stavané tak, aby viedli poslucháča k úvahám o téme a nie k memorovaniu faktov. Dôraz je kladený na vytváranie osobného postoja, aby viedol k vybudovaniu aktívneho, vedomého a napĺňajúceho objavného vzťahu k umeniu a k životu.

Študenti si sami volia nielen tému, ale aj formu práce. Sú to eseje, vecnejšie umelecko-historické popisy, sumarizujúce informácie z rozširujúceho štúdia literatúry, popis a dojmy z osobného poznania diel, návštevy pamiatok, výstavy, zo stretnutia s výtvarným umelcom. Niekedy majú priam podobu krátkeho literárneho útvaru.

Vypracovávajú ich na konci jednotlivých semestrov. Témy rozširujú učivo, vedú poslucháčov  k tomu, aby objavovali svet minulosti i prítomnosti, okolie a prostredie, v ktorom žijú i v ďalekých krajinách. Aby umením a cez umenie objavovali nielen nové poznatky, zážitky, hodnoty, ale obohacovali i seba samých. Pri štúdiu nám ide aj o medziľudskú komunikáciu. Preto práce na záver semestrálneho štúdia prednášajú pred svojimi kolegami. Na začiatku sa táto forma stretla s obavami, ale už po prvých skúsenostiach si získala ich obľubu a môžeme povedať, že sa na takéto ukončovanie semestrov tešia.

My veríme, že takéto objavovanie umenia a objavovanie umením je jedna z ciest vzdelávania na Univerzitách 3. veku v tomto storočí a pomáha napĺňať jeho zmysel. Doterajšie skúsenosti nám dovoľujú konštatovať, že si štúdium dejín výtvarného umenia získalo záujem poslucháčov.

Pri v poradí už treťom dvojročnom cykle, ktorý sme otvorili na jeseň minulého roka narastol aj počet záujemcov. V súčasnosti štúdium navštevuje 41 poslucháčov z rôznych miest Slovenska. Potešujúce je, že k nim pribúdajú mladší ľudia. Súčasní študenti sú vo veku od 39 do 73 rokov života.

Tieto úvodné slová vedú k podstatnému obsahu môjho vystúpenia, k citáciam z vybraných seminárnych prác poslucháčov zo všetkých doterajších troch cyklov štúdia. Verím, že vám ich priblížia ako ľudí i snáď aj atmosféru štúdia. Pri vyberaní z toho množstva prác to veru nebolo ľahké rozhodovanie.

Ako prvé predstavujem ukážky z prác s témou MOJE PRVÉ STRETNUTIE S VÝTVARNÝM UMENÍM. Jej cieľom bolo viesť k spomínaniu, uvedomeniu si a popísaniu zážitku a prehlbovať cestu k budovaniu vedomého vzťahu k výtvarnému umeniu.

Elena Blažková – 1. semester, 2003/2004

Pochádzam z Liptova. Tam je Bohúňova galéria. V minulosti bola menšia, ale mne nesmierne milá. V nej pracoval reštaurátor maliar Ondrej Ivan z Popradu. Často spomínal Miša Kerna. Mne však vtedy Kernove obrazy nič nehovorili.

Až raz!

Boli to 70-te roky. V Tatranskej galérii v Smokovci vystavovali maliari Liptova a Spiša. Moju pozornosť upútala malá kresbička – práve od Kerna – Sneženie.

Pár čiar a sivosť – taká zvláštna. Celú ma pohltila. Nevidela som, len som cítila! Zdanlivá stručnosť až strohosť. Napriek tomu bol vytvorený obrovský priestor, do ktorého som sa vtesnala. Ako do veršov M. Haľamovej. Naraz to pre mňa neboli obyčajné čiary. Olovená sivosť bola nesmierne teplá. Zdalo sa mi, že teraz – práve v túto chvíľu začnú z nej vypadávať snehové vločky!

Bol v nej kus môjho raného detstva, keď som stála za oknom a preciťovala úžas i radosť nad padajúcim snehom.

Uplynuli takmer 2 hodiny, kým som sa dokázala dostať z galérie von. Zážitok zdanlivo jednoduchej kresby doznieva – verte, neverte – dodnes!

Ľudmila Heneková – 1. semester, 2003/2004

Pre niekoľkými rokmi ma oslovila – hoci som videla len videozáznam – výstava sochárskych diel Henry Moora na terasách vo florentskom Belvederi. … sochy rozmiestnené na takomto voľnom prirestore akoby presviedčali, že patria do priestranstva, že ťažko znášajú samotu v múzeách, že majú žiť medzi ľuďmi.   ….

Niektoré veľké mestá, ale aj tie mešie, majú svoje sochárske dominanty. … Chcem napísať svoj dojem zo súsošia „Kráľ a kráľovná“.

Široká škótska rovina a v nej dvojica. Patria k sebe – tak to má byť, a predsa popri ich spolupatričnosti sa dá vycítiť odcudzenosť. Dalo by sa to vyjadriť aj takto – spolu, no každý sám so sebou.

Zapôsobili na mňa tieto štíhle postavy, mlčky sediace pri sebe s upreným pohľadom na krajinu, ktorej vládnu. A pritom Moore nevyužil atribúty moci – hlavy nie sú ovenčené korunami, v rukách nevidno žezlo, kráľ a kráľovna nesedia na tróne, z ich pózy, držania tela cítime majestát.

Ďalšou témou je PRIBLÍŽENIE VÝSTAVY VÝTVARNÉHO UMENIA ALEBO EXPOZÍCIE, KTORÚ STE NAVŠTÍVILI V OSTATNOM ČASE so zámerom uplatniť schopnosti vidieť, popísať umelecké dielo, vnímať a vyjadriť zážitok, odovzdať ho ďalej.

Ľuba Igondová – 2. semester, 2003/2004

Lucas van Valckenborgd: Predavač hydiny (SNG Bratislava)

Vnímala som detailné spracovanie postáv, hydiny, ovocia, zeleniny, mäsa … sklenený pohár, v ktorom sa trblieta nápoj … ožarujú ho záblesky svetla, čo zvýrazňuje jeho ostrosť.

Silná monumentálne postava muža mi pripomína skôr obra so živými, jasnými očami – prezrádzajú silu až zákernosť … Na stole je položené mäso. Hrozno s kapustou vytvára zátišie, ktoré neguje tvrdú hrôzu predavača hydiny.

František Zvarík – 1. semester, 2006/2007

Po silnom dojme z výstavy Bellini, Giorgione, Tizian v KHM vo Viedni sa poslucháč vo svojej práci Moje stretnutie s umením venoval najmä obrazu Traja filozofi od Giorgioneho. Premýšľal nad ním v kontexte vtedajšej vedy dobových súvislostiach a vo fabulovaní vlastných, priam literárnych predstáv:

„Vedec pravdepodobne ani nezoberie peniaze za svoje poznatky od muža v červenom šate. Tento muž je bohatý a múdry kupec, ktorý obchoduje po celom svete. Vedec má istotu, že kupec nieže použije jeho poznatky, ale ich s tovarom rozšíri po celom svete. Tým vedec definitívne dovršuje svoje dielo, lebo našiel aj spôsob, ako ho dostať všade tam, kde bude užitočné. Mladý muž pri práci používa sextant. … Mladý muž teda nadväzuje na poznatky vedca, obohatí vedu o nové teórie, potrebné pre prax.“ 

Helena Janotová – 1. semester, 2006/2007

Venuša z Moravian pri Piešťanoch

Bolo to asi v 1. polovici 90-tych rokov, keď som mala možnosť vidieť ju „naživo“. Rozmerovo malú, ale dokonalú predhistorickú Venušu objavenú na teritóriu našej vlasti. Vystavovali ju na Bratislavskom hrade … Ktovie, ako ju nazývali dávni predkovia. Možno to bol symbol Veľkej matky, či všerodiacej a všadeprítomnej prírody alebo fantázia osamelého muža, ktorého predstava o ideálnej žene nadobudla takéto tvary. Jednoducho miniatúrna ženská soška, ktorá sa zmestí do ruky človeka. … Stála som pred ňou a nemohla sa nasýtiť pohľadom, bol to pre mňa silný zážitok. Vhodná inštalácia vo vrchole sklenenej pyramídy umocňovala celkový dojem.

Tretia téma viedie k vnímaniu STARÉHO A SÚČASNÉHO UMENIA v jednote hodnôt, blízkosti minulosti a prítomnosti, k hľadaniu príbuzností a hlbšieho porozumenia.

Ladislav Flamík – 2. semester,  2002/ 2003

Z úvahy nad obrazmi A. Da Messinu ok.1430 – 1479) a V. Rónaiovej(nar.1951):

Na obraze Sv. Sebastián od Antonella da Messinu) ma upútala odovzdanosť až rezignácia ústrednej postavy, ktorá je už zmierená so svojím osudom. Z hľadiska kompozície je pozoruhodné virtuálne mesto za ním, zaplnené postavami, ktoré žijú svojím životom a problémy ústrednej postavy akoby sa ich netýkali. Budovy podliehajú prísnym pravidlám perspektívy, ktorá dielu dodáva ten povestný tretí rozmer. Autor vedel dokonale narábať so svetlom. … Scenéria sa odohráva v jasný slnečný deň a rozptýlené svetlo vytvára teplé farebné odtiene.

So súčasným umením som sa stretol na exkurzii v Považskej galérii v Žiline na výstave maliarky Veroniky Rónaiove) pod názvom: Malá retrospektíva. Jej dielo Večerný program naplno charakterizuje našu skutočnosť, keď sa cítime osamelí nielen uprostred davu, ale i uprostred vlastnej rodiny. Komunikácia medzi nami viazne, naša pozornosť je sústredená na obrazovku televízora … Zdá sa, že ani priame zábery z oblastí skutočných bojov nás priveľmi nevzrušujú. Veď je to také vzdialené … to sa nás netýka … a prah našej citovej vnímavosti povážlivo klesá.

Tieto úvahy mi prebehli mysľou, keď som si dal do súvislosti obraz A. da Messinu Sv. Sebastián a obraz od V. Rónaiovej. Obe diela sú od seba časovo vzdialené pol tisícročia a zdá sa mi, ako by sa úroveň našej etiky od tej doby neposunula ďalej.   

Eva Cibičková – 2. semester, 2002/ 2003

Pri celkovom pohľade na výtvarné umenie zistíme, že téma madony je snáď všade. … Zastavím sa u Madony v skalách L. da Vinciho. … Je iste ťažšie prejaviť svoje pocity z reprodukcie ako z obrazu, ale napriek tomu postava madony predstavuje pre mňa pôvab, vyvoláva pocit bezpečia a ochrany nad tými, ktorí sú okolo nej a to nielen na obraze.

Aj maliar slovenskej moderny Mikuláš Galanda vytvoril obraz … Ružová madona.  … Napriek tomu, že mám rada obrazy čo najviac detailne prepracované, som sama prekvapená, že práve obraz „Ružovej madony“, ktorý taký vôbec nie je, pôsobí tak silno na moju dušu. A je tu   ten istý pocit ako z obrazu starého päť storočí. Pôvab, krása a pocit bezpečia.

Štvrtou témou býva MOJE STRETNUTIE S VÝTVARNÝN UMELCOM (osobné, na výstave či besede s ním, v dokumente v TV a pod.), AKO A ČÍM OBOHATILO MÔJ ZÁŽITOK A  VNÍMANIE VÝTVARNÉHO UMENIA

Oľga Laučoková – 4. semester, 2002/2003

Tvorba Vojtecha Stašíka a Jána Skrisu

Tvorba Jána Skrisu … je celkom iná. Okrem maľby sa venuje aj poézii, hudbe, sám si textuje hudobné kompozície, aby (ako sám hovorí) vystihol totálne zhmotnenie určitých nálad. Tvrdí, že spätosť hudby, výtvarného umenia a textu je pre neho navzájom sa prelínajúci proces, pomocou ktorého dešifruje svoje životné pocity, témy a problémy. … Námety svojich prác živí požiarmi, potopami, katastrofickými scenármi človeka ako jednotlivca či ako celku … Druhá oblasť námetov je vracanie sa ku kritickým situáciám subjektívneho charakteru, dešifrovanie alebo analýza nejakého dňa … Filozofia jeho tvorby vychádza zo sna, zo snových vecí. Nad posteľou má zavesený skicár na silóne. Rekonštruuje sny, úplne podvedome ich dokončuje alebo zapisuje. … Nemôžem povedať, že by sa mi tematicky jeho obrazy páčili. Nie je to moja filozofia. Medzi všetkými som však našla niekoľko, o ktorých môžem tvrdiť, že sa mi páčia, že mi nevadia a že by som ich prípadne chcela mať. No musím J. Skrisovi poďakovať, že mi dovolil nahliadnuť do jeho tvorby. …

Nakoniec by som chcela dodať, že tieto 2 ročníky štúdia dejín výtvarného umenia rozšírili môj obzor o ďalšie videnie  … a že ma „donútilo“ napísať takúto prácu.

Tarhajová  – 2. semester 2003/2004

V tomto roku som navštívila výstavu prác výtvarníčky pani Gity Matisovej. Mala som to šťastie, že výstavou nás sprevádzala sama výtvarníčka … Zanietenosť, s akou nám predstavovala svoje práce a životný optimizmus ma oslovili tak, že som sa bližšie zaujímala o jej tvorbu…. Dôverne blízky vzťah k matérii a nadšenie pre textílie rôzneho druhu, od nitiek a priadzí, cez handričky až k pestrofarebným podobám mäkuškého a poddajného rúna, sa stal pre výtvarníčku, obrazne povedané, onou bájnou Ariadninou niťou, ktorá sa odvíja celým jej profesionálnym životom až dodnes. … Svoju krajinu vníma a interpretuje ako poetka, ktorá hľadá a nachádza metaforické vyjadrenia nie v slovách, ale v textile. … V takejto krajine začneme intenzívnejšie vnímať potrebu splynúť s ňou, tešiť sa viac z kytice ruží od blízkych, načúvať, ako rastie tráva, šumí les, kochať sa z prvých dotykov jarného slnka, ktoré rozochvieva stuhnutú zem – byť pri tom a v nemom úžase sledovať magické tajomstvá zrodu nového života.  

V 3. semestri dostali poslucháči tému SPOZNÁVANIE VÝTVARNÉHO UMENIA VO SVOJOM OKOLÍ s úlohou uplatnenia znalostí zo štúdia pri objavovaní pamiatok so svojom okolí. Téma priniesla aj zaujímavý podnet pre skúmanie.

Anna Vojtasová – 3. semester, 2002/2003

Ja som si vybrala kláštorný kostol u Piaristov v Prievidzi, ktorý je postavený v barokovom slohu z roku 1765

Kostol je zasvätený Nanebevzatiu P. Marie. Jej obraz je na hlavnom oltári – je nádherný v jemných odtieňoch farieb. Po jeho oboch stranách sú na oltári stĺpy, pilastre, točené stĺpy, bohatá rokajová výzdoba a všetko doplnené puttami. Celkom na jeho okrajoch ma upútala dekoratívna výzdoba akoby zhrnutého závesu, ktorým sa tá krása dá zakryť. Záves vychádza z boltcu a dole je zapnutý ozdobnou mašľou. Nad obrazom je súsošie Najsv. Trojice s bohatou výzdobou. Putti, stĺpy, akanty a to všetko – akoby čakali na P. Máriu a brali ju k sebe do Neba. Súsošie Trojice je bielo-zlaté, pôsobí veľmi zduchovnele. Keďže bola slnečná nedeľa, lúče slnka cez okná kostola osvetlili presbyterium, celý priestor v kostole ponorili do krásneho pološera a tak umocnili a odhmotnili môj citový zážitok z celého vnímania interiéru kostola. Pôsobenie svetla– v tomto prípade slnečných lúčov v barokovej architektúre  robí divy.  Kostol by potreboval opravu, ale v tom nádhernom osvetlení bol tak krásny, duchovný, že divák na to zabudne.

 

 

Mária Silášová – 3. semester, 2002/2003

Barok v Žiline – podľa kalendára je už novovek, no doba sa len ťažko lúči so stredovekom a ako spieva Werich: „u každé věsnice – šibenice“ – šibenice sme mali aj v Žiline. Svedčí o tom aj miestny názov pozemku nad dnešnou priehradou. Aby vešanie bolo slávnostnejšie, viedlo k šibeniciam 14 zastavení … Začínali nad krížom Na čepieli, kde stála šatlava a katov dom, ďalej kríž na predmestí, Božie muky pri SAD, kríž pri Tescu, Božie muky a kríž v Celulózke a Božie muky na Šibeniciach. Božie muky sú vytvorené v ľudovom baroku.

(Čerpala so spomienok svojho starého otca)

Miroslav Blaha – 3. semester, 2002/2003

Barokový kostol sv. Barbory (františkánsky) v Žiline

V barokovom kostole sv. Barbory ma zaujala najmä vnútorná rezbárska výzdoba a vybavenie. Veď slovenské sochárstvo už z obdobia gotiky sa viaže na tento materiál. Drevo je všade prístupné, tvárne, ľahko opracovateľné. Drevené sochárstvo nie je monumentálne … je určené pre interiér, ktorý ozdobuje, ale aj vhodne doplňuje bohoslužobné úkony. … Pri podrobnejšom pozorovaní celého komplexu doplnkov interiéru kostola predpokladám, že ich podstatnú časť vytvorila skupina bratov laikov sústredených v kláštore pod vedením skúseného rezbára..

Úlohou prác bolo aj ZVOLIŤ SI DIELO, AUTORA ALEBO TÉMU Z PREBERANÝCH DEJÍN UMENIA, popísať ich a vyjadriť V ČOM MA ZAUJALI, ČÍM OBOHATILI

Elena Blažková – 2. semester, 2003/2004

Umenie starej Kréty (maľby)

(Maľba) … Zobrazuje dievčenský profil. Vidieť na ňom výraz koketnej ľúbeznosti, nenútený maliarsky rukopis a jas komplementárnych farieb. Nie náhodou dostal tento obraz názov Malá Parížanka. … Jedným z najkrajších príkladov prvého neskorého minojského štýlu z polovice 2. tisícročia je váza z Gurnie. Zobrazená je na nej chobotnica. Už aj voľba. motívu na výzdobu nádoby na tekutinu svedčí o vzťahu medzi funkciou predmetu a jeho výzdobou.

Chobotnica nie je iba prostá kresba na povrchu nádoby, svojimi dlhými chápadlami obopína celú nádobu. Tvar nádoby s jej mäkkými zaoblenými obrysmi a uchami je zladený s tvarom chobotnice. Všetko toto vyjadrujú zvlnené svižné línie, ktoré sú pre krétskeho umelca výrazom života.

Anna Vojtasová – 2. semester, 2001/2002

… „Právom sú pyramídy prvým zo siedmich divov sveta. To všetko človeka fascinuje a mňa tiež. Človeka z čias, keď veril, že mesiac je boh, tak i človeka, ktorý sledoval priamy prenos pristátia človeka na mesiaci.“  

Emília Filová – 3. semester,  2004 – 2005

Gotické umenie vo Francúzsku, zamerané na gotickú katedrálu NOTRE DAME v Paríži:

Vstúpili sme do chrámu plní očakávania, že zažijeme spoločne niečo úžasné. … Vtedy som ešte netušila, čo ktorý prvok architektúry znamená. Nevedela som, čo je lomený oblúk, vimperk, archivolta s figúrami, tympanon, krížová rebrová klenba, trifórium, svorník, luneta, tupá veža, rozeta…, ale pociťovala som niečo mystické, vznešené a krásne. … Pri absolvovaní 4. semestra prednášok Dejín umenia na UTV, som s veľkým záujmom počúvala … prednášku o „gotike“. A tu sa začalo vybavovať …

J. Lenártová – 4. semester,  2004/2005

Impresionizmus –

Je ťažké v krátkom rozsahu záverečnej práce rozhodnúť, čomu venovať pozornosť. Mňa zaujali krajinomaľby oživené postavami, téma, ktorá sa dosť často objavuje u rôznych maliarov daného obdobia. Postavy, i keď sú súčasťou obrazu, sú drobné, pri prvom pohľade akoby sa strácali v krajine, akoby naznačovali, aký je človek malý voči prírode, ktorej krása takto vyniká. I napriek svojej drobnosti tieto postavy žijú, siluety sa pohybujú v svetle plenéru, všetky odtiene farieb sú svetlé, tiene farebné a …  zdá sa, akoby vzduch vibroval vo svetle. ( C. Monet: Pole s červenými makmi, 1873, A. Renoir: Cesta cez lúku, 1875, C. Pissarro: Poštový voz z Louveciennes, 1870)

Viera Šalagová – 4. semester, 2004/2005

Téma záverečnej práce posledného semestra dejín umenia dáva širokú možnosť pre vyjadrenie obdivu k umeleckému dielu, ktoré ma najviac oslovilo. Pátrala som v pamäti i v spomienkach z návštev umeleckých galérií, listovala a prechádzala som cez množstvo dostupných publikácií o umení a každú chvíľu sa mi zdalo, že toto je ten autor a toto je to umelecké dielo, ktoré vo mne zanecháva nezabudnuteľný pocit krásy a obdivu. … zrazu predo mnou ležala publikácia, ktorej reprodukcia umeleckého diela na titulnej strane bola pre mňa šokom … Nemohla som odtrhnúť oči od obrazu „Výkrik! nórskeho maliara a grafika Eduarda Muncha. Nie je to obraz, ktorý by sme chceli mať doma … Vyrazila mi dych emotívna sila tohto výjavu, podčiarknutá farebnosťou (krvavé zore), plošným kresebným štýlom a výrazovou polohou, ktorá je silne expresionistická. E. Munchovi sa podarilo tak pravdivo a presvedčivo zobraziť emócie strachu, samoty, bezradnosti a zúfalstva, že bez toho, aby sme poznali autora, pochopíme, že v jeho živote bolo veľa tienistých, depresívnych období, ktoré nazabudnuteľne stvárnil vo svojich obrazoch.

Mária Krajčíková – 1. semester, 2006/2007

Pri téme Mezopotámia – akádske sochárstvo

Prvé známe zachovalé dielo je hlava (asi panovníka Sargona Akkadského) z bronzu … Má detailne vypracovaný účes sčesaný dozadu . … Výraz tváre má nezmieriteľný, čo zdôrazňuje ešte dvojitá vráska pri koreni nosa.

Je ešte veľa sôch v múzeách celého sveta, ktoré je treba spomenúť z tohoto obdobia. Pre mňa je dôležité, že som si uvedomila, že sa nebudem dívať na tieto veci iba ako na vzácne historické vykopávky ako doteraz, ale naučila som sa hľadať viac – umenie…

Študenti majú v prácach možnosť ROZŠÍRIŤ TÉMY PREDNÁŠOK VLASTNÝM ŠTÚDIOM. Jeho výsledky rozširujú poznanie a obohacujú kolegov vlastným výberom a pohľadom

Magdaléna Kvasnicová – 1. semester, 2003/2004

V základných informáciách sa venuje urbanizmu v jednotlivých starovekých ríšach, len stručne priblížim pohľad na Čínu:

Prednáška o architektúre miest ma veľmi zaujala, tak som sa ju rozhodla spracovať i v tejto semestrálnej práci.

… V Ríši stredu podľa archeologických nálezov boli mestá opevnené už asi v 21. – 17. st. pr.n.l. … Zvyk, podľa ktorého žila spolu široká rodina, viedol k výstavbe rozsiahlych komplexov, ktoré za múrmi skrývali mnoho domov, spleť dvorov. Prekrásne boli už vtedy čínske záhrady, kde majú svoj pôvod dnes populárne bonsaje. …

Silvia Náterová – 1. semester cyklu dejín výtvarného umenia, 2006/2007

Egyptské klenotníctvo

Pred 5 rokmi som mala šťastie nakrátko zhliadnuť v Louvri zbierky egyptského umenia. Najväčší dojem na mňa urobila zbierka klenotníctva. …  popisuje niektoré diela … Spomenuté šperky boli len malou ukážkou expozície… Pri zhliadnutí tejto krásy som začala pochybovať o schopnosti a šikovnosti dnešného moderného človeka.

Jozef Frank – 1. semester cyklu dejín výtvarného umenia, 2006/2007

Stretnutie s umením Mezopotámie ho viedlo k tomu, že našiel v polštine literatúru k zákonom Chammurapiho (Klima: Prawa Hammurabieho) a vo svojej práci nám v systematickom prehľade priblížil ich obsah.

Na záver prikladám CITÁCIE Z PRÁC, KTORÉ HOVORIA O ŠTÚDIU NA UTV, najlepšie svedčia o jeho zmysle, význame a poslaní a netreba k nim nič dopĺňať.

Milada Budošová – 1. semester, 2006/2007

Zdá sa mi, že schopnosťou vnímať umenie sa všetci rodíme. Mnohí z nás však žiaľ nemajú to šťastie, aby podobný vklad rozvinuli. Vždy ma priťahovali galérie a podobné miesta, kde sa vystavovali rôzne umelecké predmety a diela. Teraz mám viac času a tak chcem dobehnúť to, čo som možno v živote zmeškala. … a získam trochu viac istoty pri vstupe do galérií, múzeí…

Sidónia Šimúnová – 1. semester, 2006/2007

Asi pred rokom som utrpela ťažkú traumu v mojom živote po strate blízkeho človeka. Veľmi dlho sa mi nedarilo dostať sa z tohto stavu… na podnet priateliek som sa rozhodla prihlásiť na UTV na odbor človek a umenie. … Pri počúvaní prednášok a pri čítaní literatúry som sa preniesla do iných svetov a uvedomila som si, že žiť je krásne, život nám neustále ponúka niečo, za čo stojí žiť. Stretnutie s umením pre mňa znamená prebudenie sa do života.

 

 

 

 

 

 

Projekty seniorov a účasť v medzinárodných aktivitách

 

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD., UTV CĎV UK v Bratislave

RNDr. Eleonóra Adlerová, PhD., UTV pri STU v Bratislave

                                  

 

Účasť seniorov UTV pri UK v Bratislave v projektoch ďalšieho vzdelávania:

1.Ideálna Európska knižnica pre

seniorského čitateľa (výber literatúry vhodnej

pre seniorského čitateľa, ktorá reprezentuje krajinu Európy) [Ge]

2. Svedkovia doby (kolekcia príbehov písaných seniormi z obdobia

2. svet. vojny [GB]

3. SoLiLL – Chlebové tradície v Európe [Ulm – Ge]

4. EuCoNeT- European competence network [Ulm-Ge]G2

5. EFOSEC – Európska federácia starších študentov jej rozšírenie a

                      spolupráca [Ba-Sk] Sokrates Grundtvig2

6. E-LiLL – projekt spolupráce pri tvorbe dištančného vzdelávania

    pre seniorov [Ulm – Ge ]Sokrates G1

Projekt EuCoNeT– European competence network, bol realizovaný v rokoch 2002 – 2004,  financovaný z prostriedkov Sokrates Grundtvig 2.

Koordinátor: ZAWiW (Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Ulm). Pozvanie do projektu sme dostali na základe dlhoročnej vzájomnej spolupráce a partnerstva v medzinárodných organizáciách.

Partneri: – U3V, Elektrotechnická fakulta ČVUT v Prahe, ČR

– U3V, Vysoké Učení Technické v Brne, ČR

– Istituto di Scienze Sociali Nicolo Rezzara  Vicenza, Taliansko

– Senior Studies Institute University of  Strathclyde Glasgow, (VB)

– Universidad Permanente Alicante, Španielsko

– Univerzita tretieho veku CĎV UK v Bratislave

Hlavný cieľ projektu: – rozšíriť používanie informačných

technológií vo vzdelávaní starších dospelých

– zvyšovať počítačovú gramotnosť seniorov a špeciálnych

skupín ľudí, ktorí majú sťažené možnosti počítačového

vzdelávania sa a používania Internetu

Konkretizácia cieľov: – motivovať účastníkov seniorských foriem

vzdelávania, ale i ďalších skupín seniorov k práci s PC

– viesť frekventantov kurzov, obyvateľov penziónov, návštevníkov

knižníc k používaniu Internetu za účelom vzdelávania sa

– mapovať ponuku počítačových kurzov  vo svojej krajine na

UTV a iných inštitúciách ďalšieho vzdelávania

– porovnávať koncepcie a hľadať nové možnosti a ich aplikácie

vo vlastných podmienkach

Zistenia na Slovensku:

– Nie všetky UTV majú vlastnú homepage

– Nie všetky UTV ponúkajú počítačové kurzy a prístup na

Internet [1/2]

– Popri  UTV sú tu ďalšie možnosti pre seniorov v Akadémii

vzdelávania, v centrách ďalšieho vzdelávania a internetových

kaviarňach

– Je nutné rozšíriť kurzy IKT  pre starších ľudí a informovať o

výhodách a spôsobe používaniu IKT a Internetu

Prínos projektových stretnutí: Šesť spoločných stretnutí obsahovalo:

– prezentácie výsledkov jednotlivých partnerov a ich  porovnávanie

– výmenu informácií s cieľom hľadať najlepšie možnosti rozvoja

vo vlastnej krajine

– prehlbovanie osobných kontaktov a spoznávanie  histórie a

kultúry partnerských krajín

– spoločná tvorbu vhodných didaktických materiálov

a overovanie rôznych metód vzdelávania v oblasti IKT

Účinky a dopady projektu: –  CD o UTV UK

– CD a DVD o projekte EuCoNet

– rozšírenie počítačových kurzov  v UTV na Slovensku

– kurzy pre verejnosť v penziónoch a v knižniciach

– Testovanie nových foriem vzdelávania (e-learning, Selfhelp

groups, Peer learning)

– vplyv na ďalšie UTV na Slovensku – rozšírenie ponuky kurzov,

webstránok,  metodický  seminár

– Internetová stránka ASUTV www.uniba.sk/asociaciautv

Projekt E-Lill : začal v marci 2006 ako nepriame pokračovanie projektu EuCoNet ale v podobe Grundtvig 1.

Cieľ:  Tvorba programov pre dištančné vzdelávanie seniorov

Koordinátor: ZAWiW (Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Ulm)

Realizátor na Slovensku: Katedra knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislave, seniori UTV CĎV UK sú cieľovou skupinou pre testovanie realizovaných produktov

Projekt EFOSEC: začal v auguste 2006 (projekt Gruntvig 2)

Koordinátor: Univerzizta tretieho veku CĎV UK v Bratislave

Partneri:     –  Univerzita tretieho veku Wroclaw (Poľsko)

–  Seniorenacademie Groningen & Drenthe (Holandsko)

Rast záujmu o vedecké vzdelávanie seniorských študentov na univerzitách si žiada:

– otvoriť nové národné a medzinárodné diskusné fóra a kreovať

európsku sieť pre seniorských študentov formou Internetu a

osobnými spoločnými stretnutiami a  výmenami.

– Prekonať bariéry seniorov a realizovať ich vlastné výskumy z

oblasti vzdelávania, tréning lektorov a trénerov z radov študentov.

– Hľadať lepšie možnosti vzdelávania skúmaním vzdelávacích

metód a potrieb seniorov so zámerom určenia primeranejších

foriem a metód vzdelávania.

– Tématické semináre a mobility študentov a organizátorov do

terénu poskytnú rozvoj aktivít, spoznávanie dobrých skúseností a

ich výmenu priamo v krajine  projektového partnera.

Plán aktivít na rok 2006-07: Prispôsobený akceptovaným žiadostiam z troch krajín.

1. stretnutie vo Viedni 8.-10. novembra 2006: Porovnávacia tabuľka    pre členské UTV a seniorské akadémie,  prieskumný dotazník pre študentov

2. stretnutie Groningen Holandsko: tematický seminár, hodnotenie prieskumu, porovnávacia analýza podmienok štúdia v rôznych krajinách

3. stretnutie Bratislava: letný kurz (prednášky, praktické ukážky, tréning)

Do projektových aktivít je zapojená aj Univerzita tretieho veku pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (UTV STU) prostredníctvom  nasledovných projektov:

–          projekt  Európskeho sociálneho fondu (ESF) , v ktorom je hlavným riešiteľom;

–          projekt „SEN-NET“ (Seniors in Network), s hlavným riešiteľom: U3V, Elektrotechnická fakulta ČVUT v Prahe;

–          projekt „NEIGHBOURS“ (Susedia).

Projekt ESF                                             

Na jednu z prvých výziev štrukturálnych fondov EU (20 mája 2004)  reagovalo vedenie UTV pri STU  vypracovaním projektu pod názvom „Zlepšovanie IT zručností seniorov ohrozených rizikom straty zamestnania, živnostníkov a malých podnikateľov“. Tento projekt bol prijatý Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Jeho realizácia bola plánovaná na roky 2005 a 2006, po schválenom predĺžení bude ukončená 30. júna 2007.

Hlavný cieľ projektu: umožniť občanom v seniorskom veku nadobudnúť, resp. zlepšiť vedomosti a zručnosti v oblasti informačných technológií a ich aplikácií.

Aktivity projektu: realizácia vzdelávacích cyklov v rámci študijných odborov  Počítače, Praktické využitie počítačov a Internet. Z doplňujúcich a podporných aktivít treba z pedagogického hľadiska  spomenúť úpravu obsahu a zmenu metód výučby a najmä veľmi užitočnú a efektívnu konzultačnú a poradenskú činnosť, z hľadiska materiálovej podpory zabezpečenie údržby HW a SW, vylepšenie vybavenia počítačovej učebne a vypracovanie vhodných učebných materiálov. Do časti aktivít bola zapojená aj UTV pri UK.

Dosiahnuté výsledky:

– kvalita vzdelávacích cyklov sa výrazne zvýšila najmä

poskytovaním konzultačnej a poradenskej činnosti frekventantom

(minimálne 5 – 6 hodín týždenne) a možnosťou využívať

dataprojektor  (zapožičaný v rámci projektu);

– na študijnom odbore Praktické využitie počítačov bola úspešne

realizovaná výučba  formou vypracovávania počítačových

projektov, výsledky ktorých sú dobre použiteľné v zamestnaní,

v podnikaní i v domácnosti;

– zaviedla sa tradícia seminárov, na ktorých frekventanti

prezentujú svoje výsledky (ukážky budú prezentované na

konferencii);

– zlepšilo sa technické vybavenie počítačovej učebne UTV.

Hlavným výsledkom sú  nadobudnuté vedomosti a zručnosti, ktoré absolventi  vzdelávacích cyklov budú môcť využiť v praxi.

Projekt SEN – NET je projektom v rámci programu Socrates Grundtvig 1. Jeho  cieľom je podporovať vzdelávanie seniorov v IKT zručnostiach a vytvoriť sieť vzdelávateľov. Za týmto účelom je vytvorené interaktívne web virtuálne centrum, ktoré umožňuje zdieľanie poznatkov medzi učiteľmi a učiteľmi seniorov na národnej a medzinárodnej úrovni. Aj keď hlavnými cieľovými skupinami sú učitelia a ostatný personál zapojený do vzdelávania seniorov, do projektových aktivít sa môžu  zapájať aj samotní seniori. UTV sa zúčastňuje na jeho realizácii prostredníctvom Inštitútu celoživotného vzdelávania STU a to najmä v oblasti tvorby  vzdelávacích materiálov a aplikácií moderných technológií vzdelávania.

V ostatnom čase bola UTV pri STU požiadaná o partnerstvo v ďalšom projekte programu Socrates Grundtvig s názvom (skrátene) Neighbours (Susedia).  Projekt riadi slovenská inštitúcia  Euro-Projektservis s. r. o., partneri sa grupujú predovšetkým  z  Nemecka, zastúpené je aj Bulharsko, Grécko, Rumunsko. Cieľom projektu je zlepšovanie IT zručností starších ľudí a vytváranie možností stretávania sa „európskych susedov“ prostredníctvom Internetu. Partnerom sa stal Inštitút celoživotného vzdelávania STU (vrátane UTV) a spolupráca sa ešte len rozbieha.

Formy diseminácie (rozširovania) projektov:

–  odborné semináre, zborníky z odborných seminárov

–  vystupovanie na verejnosti – rozhlasové i televízne relácie,

–  zasadnutia národných asociácií,  medzinárodné  stretnutia

–  príspevky v tlači,  letáky, CD, vlastné časopisy, kroniky

–  Internetové stránky projektov, internetové časopisy

Problémy pri plnení úloh projektov:

Projekty LLP Grundtvig:

–  čiastočná jazyková bariéra medzi partnermi

–  chýbajúce / nedostatočné technické vybavenie

–  nedostatočná počítačová gramotnosť účastníkov projektu

–  u starších, či postihnutých účastníkov obmedzená mobilita

Projekty Európskeho sociálneho fondu:

–   komplikované dokladovanie zúčtovávania zálohových platieb

a neprimerane dlhé lehoty  realizácie zálohových platieb

Internetové stránky k uvedeným projektom:

www.uniba.sk/utv

www.gemeinsamlernen.de/euconet

http://www.uni-ulm.de/uni/fak/zawiw/elill

http://www.efos-europa.eu/

http://www.stuba.sk

http://www.sennet.felk.cvut.cz

http://www.neighbours.spsa.sk

 

 

 

Využitie IKT vo vzdelávaní remeselných techník na  Univerzite tretieho veku

Mgr. Širka Ján, Mgr.  Šebo Miroslav

 

ÚVOD

        Posledné storočie prinieslo so sebou obrovské zmeny v životnom štýle obyvateľov priemyselných krajín. Civilizovaný spôsob života postavil človeka pred doteraz nepoznané situácie a problémy. Technizácia spôsobila zníženie podielu fyzickej práce a zvýšila nároky na psychiku človeka. Na takúto duševnú záťaž ľudský organizmus nie je často dostatočne pripravený. Takto môže dochádzať k stresu, narušeniu imunity a celkovým prejavom poruchy zdravia. Omnoho ťažšie tieto okolnosti zvláda starší človek – senior ukončiaci svoju profesijnú aktivitu odchodom do dôchodku. Zo dňa na deň stráca človek svoju dominantnú sociálnu rolu, mení sa jeho postavenie a spravidla nepripravený sa stretáva s problémom straty životného programu.

Systém celoživotného vzdelávania

Nie všetci ľudia sú rovnakí, jedni sa na túto etapu svojho života tešia, iní menej. Mnohým chýba ich zamestnanecká rola, sú postihnutí citovo, osamelosťou a niektorí aj nudou. Tí, ktorí majú predstavu, čo budú robiť, vystačia aj s praktickými radami. Niektorí však nemajú žiadnu konkrétnu predstavu a potrebujú pomoc iného druhu. Nakoľko odchodom z aktívneho pracovného života človek stráca svoj pracovný program, je potrebné ponúknuť mu a vytvárať možnosti tzv. druhého životného programu .

Jedným zo základných materiálov ktoré vo svojom programe riešia vzniknutú situáciu  a ponúkajú pomocnú ruku je projekt „Celoživotného vzdelávania“, ktorého predpokladaný zámer prelína všetky úrovne vzdelávacej sústavy teda aj vzdelávanie ľudí v dôchodkovom veku. Celoživotné vzdelávanie zahŕňa vzdelávacie aktivity uskutočňované v školskom subsystéme vzdelávania ( formálne vzdelávanie ) a v subsystéme mimoškolského vzdelávania ( podnikové, rezortné, záujmové)  ktoré označujeme ako neformálne. Oba subsystémy možno charakterizovať ako organizovanú činnosť zameranú na získanie vedomostí a zručností. [Hrapková 2005: 3]

          Jednou zo zložiek projektu  sú aj Univerzity tretieho veku (U3V), ktoré ponúkajú vzdelávacie aktivity na univerzitách ľuďom v prechodnom období pri odchode do dôchodku, ale aj v období staroby. Vytváranie rôznych inštitucionálnych a voľno časových typov vzdelávacích programov pre starších ľudí vychádza zo špecifických podmienok a možností jednotlivých oblastí, regiónov a krajín.

V rámci Európy a Slovenska rozoznávame niekoľko typov vzdelávacích programov a projektov. V zahraničí sú rozšírené, popri riadnom štúdiu na univerzitách, rôzne druhy sezónnych vzdelávacích kurzov, rôzne programy mnohokrát zamerané na sociálnu a zdravotnícku pomoc pri lôžkach chorých spolu s prípravou na starobu a zdravé starnutie. Veľmi rozšírené sú poznávacie zájazdy seniorov so vzdelávacím charakterom zamerané na históriu, prírodné krásy a spôsob života. U nás sa vzdelávacie programy pre seniorov a starších ľudí zatriedili do typov univerzít tretieho veku, akadémií tretieho veku, do prednáškových cyklov v rámci klubov dôchodcov, cyklické vzdelávanie organizované Jednotou dôchodcov Slovenska a odborných stretnutí v rámci seniorských centier.

 Univerzita tretieho veku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita tretieho veku má v novodobej histórií UKF už niekoľkoročnú tradíciu. Jej zameranie je rôznorodé a prispôsobuje sa záujmom seniorov. Štúdium vychádza zo špecifických podmienok a možností fakúlt, ktoré ponúkajú v školskom roku 2005/06 tieto   študijné odbory:

 • anglický jazyk pre začiatočníkov
 • anglický jazyk pre mierne pokročilých
 • nemecký jazyk pre začiatočníkov
 • nemecký jazyk pre mierne pokročilých
 • psychológia tretieho veku
 • dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba
 • história – vybrané kapitoly zo slovenských a svetových dejín
 • ľudové remeslá
 • informačné technológie a edukačné aktivity seniorov

Vymenované odbory sa v súčasnosti všetky realizujú a je v nich zaangažovaných 265 študentov seniorov. V každom školskom roku sa programy aktualizujú podľa možností priestorovej realizácie, učiteľského obsadenia a záujmu o druh štúdia.

  Katedra techniky a informačných technológii ( KTaIT ) vypracovala  ponuku štúdia v U3V v dvoch študijných celkoch a v súčasnej dobe bežia dva ročníky so zameraním na rozšírenie teoretických vedomostí o praktické zručností v oblasti remesiel a remeselných tradícii a dva ročníky v programe s názvom informačné technológie.

Prvý okruh svojím zameraním a obsahom oslovil  celkom dvanásť adeptov, ktorí otvorili prvý ročník štúdia U3V so zameraním na ľudové remeslá a remeselné tradície. Katedra techniky a informačných technológii ponúkla svojich odborníkov, priestory a materiálne zabezpečenie pre záujemcov, ktorí sa chceli vzdelávať a pracovať s materiálom s ktorým v minulosti pracovali mnohí remeselníci. Najviac však s drôtom, drevom, textíliami  a prírodnými pletivami.

Štúdium je organizované podobne ako u iných odborov do piatich semestrov. Obsah 1. ročníka má spravidla všeobecný informatívny základ spoločný pre všetkých študujúcich. Každý semester je rozdelený na 7 stretnutí po 3 hodiny, celkom spolu 21  hodín. Program každého stretnutia bol podrobne rozpracovaný a zahŕňa informácie o histórii remesla o materiáloch a o náradí s ktorými sa budú pri praktických činnostiach stretávať. Nezabúda sa ani na poučenie o bezpečnosti pri práci.

Program prvého semestra bol realizovaný nasledovne :

1.                Drotárstvo, história, používaný materiál, nástroje, bezpečnosť pri  práci.

2.                Rozdelenie a druhy drôtu, zhotovenie  jednoduchých ornamentov a výpletov.

3.                Opletenie kameňa, zhotovenie jednoduchej ryby.

4.                Dokončenie výrobku, povrchová úprava drôtu.

5.                Opletanie veľkonočnej kraslice a opletenie rôznych nádob.

6.                Dokončenie rozpracovaných výrobkov.

7.                Rozbor a zhodnotenie semestra

Jednotlivé semestere vytvárajú uzavreté celky so zameraním na určitý druh materiálu a stupeň náročnosti pri praktických činnostiach. Podobne ako na všetkých stupňoch vzdelávania aj tu platí zásada primeranosti, postupnosti, ale aj názornosti.

Záujem o študijný odbor zo strany prihlásených bol veľmi veľký a pracovný zápal študentov – seniorov úplne pohltil. Nie všetci mali rovnaké manuálne zručnosti a chýbala im aj skúsenosť pri práci s drôtom , ktorý bol prvým používaným materiálom. Všetci však mali nadmieru záujmu a chuti pootvoriť dvere do zabudnutej drotárskej dielne a vyskúšať niekoľko základných prvkov tohto remesla. Veľmi dobrým pomocníkom nám bola dostúpná literatúra s názvom „ Drôtovanie s džarkom Markom“ (vydaná Považským múzeom v Žiline 2003), ale aj publikácia„ Dráteníctví.“ (z edície Grada) od A. Vondruškovej.

V študijnom programe Informačné technológie sa jeho účastníci naučia pracovať s počítačom a informačnými technológiami. Študijný program je rozdelený na päť semestrov s nasledovným obsahom:

1.      Počítačový hardwér a digitálne technológie

2.      Operačný systém Windows XP

3.      MS Word 2003

4.      MS Excel 2003

5.      Sieť internet a elektornická pošta

Štúdijný program bol koncipovaný tak, aby sa jeho účastníci naučili pracovať s najčastejšie používanými aplikáciami.

O študijný program Informačné technológie prejavilo záujem 33 študentov z toho 19 je už v druhom ročníku. Zručnosti z ovládania počítača sa u jednotlivých účastníkov veľmi odlišovali. Prevažná väčšina mala len minimálne alebo vôbec žiadne skúsenosti s počítačom. Po skončení prvých dvoch semestrov sme zaznamenali výrazné pokroky v ovládaní počítača u všetkých účastníkov.  Počítače a digitálne technológie účastníkov nadchli do takej miery, že veľa krát sme diskutovali dlho po oficiálnom skončení vyučovania. Mnohých účastníkov mrzelo, keď nemohli prísť na vyučovanie z rôznych dôvodov, preto sme im aspoň v prvom semestri, kde to bolo možné, poskytli všetky prednášky v elektornickej podobe, čo veľmi ocenili.

Po niekoľkoročných skúsenostiach s prácou na U3V sme dospeli k názoru, že okrem klasickej formy výučby by bolo dobre rozšíriť možnosti edukácie o multimediálnu podporu vzdelávacieho procesu. Stáva sa , že seniori sa najčastejšie zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť svojich prednášok a ťažko sa im potom nadväzuje na nasledujúce okruhy učiva. Kombináciou klasického vzdelávania a e-learningu bude možné dosiahnuť kontinuitu ich vzdelávania. Vzdelávanie sa tak stane zaujímavejším, adresnejším a efektívnejším.

Pri tvorbe takéhoto e-learningového kurzu je potrebné mať na zreteli cieľovú skupinu, pre ktorú bude určený. Zo systému Moodle, v ktorom je k dispozícií niekoľko nástrojov, si vyberieme len určité typy vzdelávacích modulov. Hlavný vzdelávací modul  vytvára prístup k učebným materiálom, textovým aj multimediálnym k zabezpečeniu samoštúdia seniorov.

Uvažujeme o tom  že účastníci študijného programu Informačné technológie vytvoria v rámci hodín fotografickú a video dokumentáciu zo študijného programu ľudové remeslá a ich materiály sa použijú na vytvorenie e-learningových modulov v systéme Moodle. Vytváranie takejto foto-video dokumentácie by okrem precvičovania si práce s digitálnou technikou malo aj silný motivačný efekt, lebo samotný účastníci sa môžu aktívne pričiniť k vytvoreniu e-learningových kurzov.

Nakoľko U3V je svojim programom a zameraním špecifická, upustíme od niektorých krokov e-learningového modulu, ako napríklad testovací modul a rozšírime ho o animácie a  videosekvencie približujúce tú ktorú remeselnú činnosť.

ZÁVER

Po absolvovaní dvoch ročníkov U3V v oboch programoch sme zistili, že záujem o tieto formy a obsah štúdia je veľký. S výsledkami prác seniorov sme sa mali možnosť pochváliť  na malej výstavke kde boli  veľmi pekné práce z drôtu, dreva ale i pedigu. Myslíme si však, že U3V im dala omnoho viac ako len zhotovené výrobky či počítačovú gramotnosť. Dala im možnosť sebarealizácie a nového životného naplnenia, viedla ich k aktivizovaniu tvorivých schopností, posiľňuvala sociálne väzby a podporovala integráciu starších ľudí do spoločnosti. Aplikáciou e-learningu sa mnohým rozšíri obzor vedomostí o prácu na počítači a ďalších multimédiách.

 

 Použitá literatúra :

1.      Hrapková N.2005, Štúdium na univerzitách tretieho veku- podpora kvality života. Univerzita Komenského, Bratislava.  Aktualizované 30.11.2005. Dostupné na www.uniba.sk/utv/skripta_1_rocnik/hrapkova.htm –

2.      Čornaničová, R.1995, Vzdelávanie v procesoch rozvoja osobnosti ľudí 3. veku. In: Učebné texty pre študujúcich na univerzite tretieho veku. UK, Bratislava 1995, s.3-6.

 

Abstrakt

Autor v príspevku poukazuje na možnosti plnohodnotného využitia voľného času seniorov v systéme celoživotného vzdelávania- špeciálne v univerzite tretieho veku s pomocou využívania e- learningu ako jednej z foriem vzdelávania.

Práca vznikla za finančnej podpory projektu KEGA 3/4018/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum ďalšieho vzdelávania

Univerzita tretieho veku

Vydala Univerzita Komenského v Bratislave

Zodpovedný redaktor: PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Rozsah 123 strán, náklad 500 ks, vytlačené v máji 2007

Vytlačilo Polygrafické stredisko UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Technická univerzita v Košiciach (pôvodne Vysoká škola technická) v roku 2007 oslavuje 55. rokov činnosti

[2] Technická univerzita v Košiciach, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, Podnikovo-hospodárska fakulta v Košiciach – EU Bratislava

[3] prof. Ing. Milan Jelšina, CSc. (* 19.5.1934 ,† 6.12.2006)  – dlhoročný odborný garant študijného programu Informatika a informačné technológie záujmového štúdia tretieho veku na TU v Košiciach.