Odborná konferencia k 20.výročiu založenia ASUTV

    IMG_0156a 

  “Edukácia v treťom veku”

27. november 2014

                                          ZÁVERY

 Konferencia prostredníctvom niekoľkých prezentovaných príspevkov (vrátane výsledkov výskumnej štúdie ASUTV) poukázala na spoločenskú potrebu zavedenia intergeneračného modelu vzdelávania a kompetenčného vzdelávania seniorov v rôznych oblastiach. Je potrebné inšpirovať sa skúsenosťami i modelmi best practices zo zahraničia, napr. z Nemecka či Poľska.

 1. Demografické zmeny, feminizácia staroby a odlišný životný štýl (identifikovaný tak na úrovni celej spoločnosti, ako aj v kategórii seniorov) vyvoláva potrebu presnejšieho zadefinovania cieľových skupín seniorského vzdelávania a potrebu aktualizácie ponuky vzdelávacích programov (ďalej VP) pre seniorov so zohľadnením genderového hľadiska i odlišných potrieb tzv. tretieho a štvrtého veku.
 2. V ponuke záujmového seniorského vzdelávania musia mať stále miesto VP zamerané na prácu s počítačom a IKT, ktoré by mali byť neustále aktualizované, pretože prevažná väčšina seniorov študujúcich na UTV využíva moderné IKT.
 3. Nevyhnutnou súčasťou vzdelávania seniorov na UTV je kvalitná spätná väzba od účastníkov vzdelávania o ponuke VP, kvalite lektorského zabezpečenia, metódach výučby a študijných materiáloch, ktorá má byť získavaná kvantitatívnymi (dotazník, anketa) i kvalitatívnymi metódami (napr. rozhovor). Tieto zistenia je potrebné nielen evidovať, ale aj implementovať do praxe.
 4. Tradičnú prezenčnú formu seniorského vzdelávania je nutné dopĺňať aj o inovatívne formy využívajúce IKT, sociálne siete a systém MOODLE, čo umožní rozšíriť cieľovú skupinu UTV vzdelávania o ďalšie sociálne kategórie (napr. ľudia ohrození „digitálnou priepasťou“, marginálne a sociálne znevýhodnené skupiny, hendikepovaní ľudia a pod.).
 5. Súčasná situácia preukázala dopyt po seniorskom záujmovom vzdelávaní na vidieku (najmä v menších vidieckych sídlach) a tiež rastúcu potrebu vzdelávania vedúceho k rozvoju podnikateľských zručností seniorov.
 6. Seniori – účastníci UTV vzdelávania demonštrovali potenciál a ochotu participovať na dobrovoľníckych aktivitách, čo je potrebné vziať do úvahy a primeraným spôsobom využiť (napr. pri vzdelávacích aktivitách alebo pri organizácii sprievodných akcií, podujatí pre deti a mládež, kluby seniorov a pod.).

IMG_0155a        IMG_0223ab

V rámci programu konferencie odzneli nasledovné príspevky a vystúpenia hostí:

 • Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. – prorektorka UK v Bratislave
 • Mgr. Bibiana Lazarová – poverená vedením odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR
 • Doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. -prezident Asociace univerzít třetíhověku ČR
 • PhDr. Mária Chaloupková – Jednota dôchodcov Slovenska
 • PaedDr. Janka Chládecká, PhD. – riaditeľka CĎV UK v Bratislave
 • Dvadsať rokov Asociácie UTV na Slovensku a jej členských UTV,  PhDr. Nadežda Hrapková, PhD. – prezidentka ASUTV
 • Idea of the U3A in Poland, Dr. Aleksander Kobylarek (Univerzita Wroclaw, Poľsko)
 • Intergenerational Education – Development Trends for elderly and young People in Germany, Prof.Dr.paed. Roland Schöne(Univerzita Chemnitz, Nemecko)
 • Špecifiká vzdelávania dospelých, PhDr. Sandra Kotlebová (Trnavská    univerzita, Trnava)
 • Demografické zmeny – výzva aj pre UTV – PhDr. Mária Zvaríková (Technická univerzita Košice)
 • Sledovanie vybraných faktorov  životného štýlu študentov na UTV – doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD. (Technická univerzita Košice)
 • Cesty k dlhovekosti. Starnutie ako pokračujúce, aktívne prežívané obdobie. – PhDr. Mariana Račková, PhD.(Technická univerzita Košice)
 • Intergeneračné vzdelávanie: názory a postoje dvoch generácií (prípadová štúdia ASUTV) – doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)
 • Vzdelávanie v treťom veku na UMB Banská Bystrica – doc. Ing. Irena Šulajová, CSc.(Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica)
 • Prenosné počítače – Ing. Miroslav Babinský, Ing. Milan. Slezák (Slovenská technická univerzita v Bratislave)
 • Spätná väzba ako motor zmien aj v seniorskom vzdelávaní – Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. (Žilinská univerzita)
 • Využitie nových technológií vo vzdelávaní seniorov – Ing. Erik Selecký, PhD.  (Technická univerzita Zvolen)
 • Zlepšenie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených osôb v EU pomocou projektu Grundtvig– učiace sa partnerstvá – PhDr. Katarína Zrubáková, PhD,     PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., PhDr. Mária Novysedláková, PhD. (Katolícka univerzita Ružomberok)
 • Vidiecka univerzita tretieho veku – doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)
 • Projekty seniorov podporujúce rozvoj nových zručností – PhDr. Nadežda Hrapková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave)
 • Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania na U3V pri UKF v Nitre – doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD. (UKF v Nitre)
 • Školstvo – miesto pre dobrovoľníctvo seniorov – Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. (Žilinská univerzita)
 • Vízia prepojenia štúdia UTV a študijného programu Ošetrovateľstvo na JLF UK v Martine – Mgr. Mária Zanovitová, PhD., Mgr. Martina Lepiešová, PhD., Mgr. Ivan Farský, PhD. (Jesseniova lekárska fakulta v Martine – Univerzita Komenského v Bratislave)

IMG_0295b      IMG_0162a IMG_0279b      IMG_0187b  IMG_0272a     IMG_0320a