AKTIVITY

PREVENCIA KRIMINALITY – SČITANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

Odbor prevencie kriminality kancelárie Ministerstva vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania v období

od 1.4. 2021 do 31.10.2021

MV sčítanie obyvateľov SK

______________________________________________________________________

Predstavitelia jednotlivých slovenských UTV sa pravidelne stretávajú, odovzdávajú si informácie a konzultujú problémy spojené s organizáciou, financovaním a pedagogicko – metodickou prípravou vzdelávania v UTV. Spoločné odborné semináre dokumentujú bohatú činnosť UTV na celom Slovensku.

Rok 2013 bol rokom realizácie a hodnotenia prieskumnej štúdie zameranej na intergeneračné vzdelávanie v podmienkach univerzít.

Operačný program Vzdelávanie vytvoril svojou výzvou pre rok 2013 nové možnosti pre rozvoj vzdelávacích aktivít seniorov na UTV. Nie všetky UTV však mali možnosť podať projekt, ktorý by podporil záujmové vzdelávanie seniorov.

Metodický seminár „Príklady dobrých praxí na UTV v SR“ spojený s rokovaním ASUTV na pôde Prešovskej univerzity v apríli 2013 poskytol priestor pre diskusiu na aktuálne témy.

Presov1010141   Prešov1010124

Odborný seminár ASUTV, ktorý sa konal v dňoch 26. – 27. apríla 2012 v školiacom stredisku TUZVO Šachtičky nad Banskou Bystricou bol bohatou inšpiráciou pre kvalitnú diskusiu. Program seminára a odborné príspevky sú k dispozícii na našej stránke v časti Dokumenty.

Asociácia UTV na Slovensku je od roku 2004 členom AIUTA (medzinárodnej asociácie UTV), kde na činnosti aktívne participujeme aj členstvom prezidentky ASUTV vo výbore AIUTA www.aiu3a.com výkonom funkcie generálnej sekretárky AIUTA. Kontakty v rámci Európy rozširujeme spoločnými aktivitami a projektmi v rámci Európskej federácie starších študentov EFOS: www.efos-europa.eu, kde je v súčasnosti prezidentka ASUTV vo funkcii viceprezidentky EFOS.

Dňa 10. septembra 2012 sa rokovanie exekutívy medzinárodnej asociácie UTV AIUTA konalo na Slovensku na pôde UK v Bratislave za účasti jej prezidenta prof. Francoisa Vellasa, syna zakladateľa prvej UTV na svete a prvého prezidenta AIUTA Pierra Vellasa.

Projekt Grundtvig SVP (Senior Volunteers Project), ktorý asociácia začala v roku 2010 za partnerstva s Univerzitou v Ulme bol úspešne ukončený za participácie UTV pri UK v Bratislave, UTV pri UKF v Nitre a UTV pri STU v Bratislave. Viac na stránke: www.svp-project.eu. Ďalší projekt seniorov dobrovoľníkov realizuje UTV pri Žilinskej univerzite v spolupráci s Karlovou univerzitou v Prahe.

V roku 2011 sa členovia ASUTV stretli na svojom pravidelnom rokovaní dvakrát v Nitre, a to na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Krátku správu zo stretnutia spolu s fotogalériou nájdete na nižšie uvedenom linku: www.ukf.sk/udalosti/1897-Stretnutie-univerzit-tretieho-veku-zo-Slovenska.

Rok 2010 bol rokom 20. výročia otvorenia prvých kurzov pre seniorov na slovenských univerzitách, keď boli prví študenti imatrikulovaní dňa 15. októbra 1990 v aule UK v Bratislave. Možno preto sa symbolicky opäť v aule UK konala 7. októbra 2010 pod záštitou rektora UK v Bratislave doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc. celoslovenská konferencia pre študentov, lektorov i organizátorov z UTV na Slovensku s účasťou 210 reprezentantov. Vzácnymi hosťami boli dipl. Ing. Anna Klenovec, vedúca komisie pre starnutie OSN vo Viedni, generálny riaditeľ sekcie ďalšieho vzdelávania MŠ SR Mgr. Boris Sloboda a ďalší pätnásti zahraniční účastníci z 9 európskych univerzít, ktorí zvýraznili svojimi vystúpeniami význam tohto podujatia.

aktivity2 aktivity1

Prezidentka ASUTV prezentovala v septembri 2009 možnosti vzdelávania seniorov, aktivity slovenských UTV na konferencii poľských UTV a ich asociácie v Nowom Saczi. Súčasne bola hosťom diskusného panelu v rámci Ekonomického fóra v Krynici Zdroj.

aktivity3-polsko

Ostatné zasadnutie Rady a Prezídia ASUTV roku 2008 sa konalo dňa 25. novembra 2008 na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Zástupcovia členských UTV informovali o otvorení nového akademického roku 2008/09 s bohatou ponukou aktivít a kurzov pre seniorov.

aktivity5-nov08Nitra aktivity4-nov08Nitra aktivity6-nov08Nitra aktivity7-nov08Nitra aktivity8-nov08Nitra aktivity9-nov08Nitra

Lektori prednášajúci na UTV UKF v Nitre vo výučbových programoch „Dejiny výtvarného umenia a výtvarnej tvorby a ľudové remeslá“ sa rozhodli prezentovať prácu svojich seniorských študentov a zorganizovali výstavu ich prác. Vernisáž sa konala  dňa 9.6. 2008 o 14 00 hod. čas  v areáli PF UKF pod Zoborom. Tu je fotogaleria:

http://www.pf.ukf.sk/dokumenty/ofakulte/DEP/KTITludoveremesla/

V roku 2006 sa členovia ASUTV rozhodli pripraviť konferenciu  k 15. výročiu UTV na Slovensku. Organizáciu konferencie zabezpečovala UTV pri Technickej univerzite vo Zvolene. Podujatie sa konalo 24. mája 2007 pod záštitou štátneho tajomníka MPSVR SR Ing. Petra Siku, PhD.

aktivity11-Zvolen aktivity10-Zvolen

Bohatá účasť bola dôkazom zaujímavého programu a odborných vystúpení, ktoré sa dotýkali rôznych oblastí a aktivít slovenských UTV. Všetky príspevky sú dostupné v zborníku „História a súčasnosť UTV na Slovensku“

aktivity16-Zvolen aktivity15-Zvolen

 aktivity17-Zvolen  aktivity12-Zvolen   

  aktivity13-Zvolen                                                              aktivity14-Zvolen

UTV na Slovensku sa zapájajú do riešenia projektov Grundtvig a projektov ESF, ktoré sa dajú nájsť na stránkach:

www.cdvuk.sk/utv

www.gemeinsamlernen.de/euconet

http://www.uni-ulm.de/uni/fak/zawiw/elill

http://www.efos-europa.eu/

http://www.stuba.sk

http://www.sennet.felk.cvut.cz

http://www.neighbours.spsa.sk

Dňa 2. decembra 2005  sa konalo rokovanie Rady ASUTV na pôde UKF v Nitre. Na tomto rokovaní sa  účastníci rozhodli osloviť listom Slovenskú rektorskú  konferenciu so žiadosťou o podporu legislatívneho riešenia otázky UTV pri predkladaní nového zákona o CŽV alebo novelizácii Zákona o ialšom vzdelávaní.

aktivity18-nitra3Na zasadnutí Asociácie konanom dňa 27.11.2003 zhodnotili zástupcovia jednotlivých UTV svoju činnosť a prezidentka ASUTV predniesla ročnú správu o činnosti. Súčasne bola podaná správa o hospodárení, informácia o činnosti EFOS a EURAG a o výsledkoch projektu EuCoNet. Projekt sa realizoval v rokoch 2002 – 2004 ako projekt Grundtvig, v ktorom seniori sledovali situáciu v používaní počítačov a internetu na Slovensku a v Európe. Projekt sledoval aj aktivity UTV a iných organizácií pri organizovaní kurzov výpočtovej techniky na Slovensku a rozširovaní počítačovej gramotnosti seniorov.

Projekt ovplyvnil  organizátorov  na Slovensku a členov  Asociácie k príprave odborného stretnutia k otázkam teórie vyučovania seniorov.  Na jeseň v roku 2004 pripravila UTV pri STU v Bratislave pod hlavičkou Asociácie UTV metodický seminár s medzinárodnou účasťou hostí z Brna a z Prahy. Príspevky boli vydané v zborníku „Vzdelávanie seniorov na Slovensku“

aktivity20             aktivity19

V januári 2003 sa na pôde UTV pri UK konalo zasadnutie ASUTV s voľbami do Prezídia ASUTV, kde sa po prof. Ing. Ivanovi Hričovskom, DrSc. stala novou prezidentkou PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

aktivity22 aktivity21

Odborný seminár s medzinárodnou účasťou „Vzdelávanie seniorov a nové trendy v treťom tisícročí“ sa konal na pôde UK v decembri 2002 za účasti 18 zahraničných hostí a zástupcov všetkých UTV na Slovensku. Príspevky boli publikované v zborníku príspevkov.

V dňoch 5.- 8. októbra 1999 zorganizovalo výstavné a kongresové centrum INCHEBA prvý ročník veľtrhu Senior. Od toho času mali po niekoľko rokov svoj stánok na tomto veľtrhu aj UTV. Popri iných inštitúciách a zariadeniach pre dôchodcov sme ponúkali a vysvetľovali  návštevníkom a záujemcom možnosti štúdia na UTV na Slovensku a a zdôraznili potrebu kvalitného využívania voľného času vzdelávaním.

Rok 1999, ktorý bol Medzinárodným rokom starších bol bohatý na aktivity seniorov.  Na UTV pri SPU v Nitre bola v novembri 1999 pripravená konferencia „UTV na prelome tisícročia“ z príležitosti Medzinárodného roka starších ľudí.

aktivity24-nitra2 aktivity23-nitra1

V tomto roku členovia ASUTV aktívne vystúpili aj na odbornom seminári „Obohacovanie života starších ľudí edukačnými aktivitami“, ktorý bol zorganizovaný Filozofickou fakultou UK v Bratislave.

Celoslovenský odborný seminár „5 rokov UTV na Univerzite Komenského a na Slovensku“ bol zorganizovaný  v októbri 1995 v Bratislave z príležitosti 5. výročia založenia univerzít tretieho veku  s bohatou účasťou učiteľov, organizátorov i študentov UTV. Ialší odborný seminár s medzinárodnou účasťou pripravila Asociácia UTV v Bratislave na pôde UK  pod názvom „Prínos vzdelávania starších pre psychofyzické zdravie človeka“ v roku 1998.

aktivity26 aktivity25

aktivity17-Zvolen