Dvadsiate výročie UTV

Prvá univerzita tretieho veku na Slovensku vznikla v októbri 1990. Dvadsať rokov vzdelávania seniorov na Univerzite Komenského v Bratislave a neskôr aj na ďalších univerzitách na Slovensku boli hlavnou témou konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 7. októbra 2010 v aule UK v Bratislave. Konferencia sa konala pod záštitou rektora UK v Bratislave, doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc.

 fotky9 fotky10

Významnými hosťami boli okrem rektora UK v Bratislave aj vedúca komisie pre starnutie pri OSN vo Viedni Ing.arch. Monika Anna Klenovec a generálny riaditeľ sekcie pre celoživotné vzdelávanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Mgr. Boris Sloboda.
Konferencie sa zúčastnili ďalší zahraniční hostia z 9 európskych univerzít, viceprezident EFOS (Európskej federácie starších študentov) Dipl. Ing. Peter Hug a ďalší členovia výboru EFOS a jej členských univerzít. Účasť za Slovensko bola zastúpená 210 účastníkmi zo všetkých slovenských univerzít tretieho veku. Zborník z konferencie nájdete v Dokumentoch našej stránky.

fotky14 fotky8

 Závery z konferencie „Dvadsať rokov univerzitného vzdelávania seniorov na Slovensku“.

Medzinárodné stretnutie prinieslo rad zaujímavých a inšpiratívnych podnetov, ktoré je možné zhrnúť do nasledovných bodov:

– študenta Univerzity tretieho veku odporúčame považovať za partnera lektora a nositeľa jedinečných a celoživotných skúseností;

– ponúkané študijné programy a ďalšie doplňujúce aktivity vychádzajú z požiadaviek študentov a sú realizované aj s využitím zážitkových metód výučby;

– je potrebné motivovať mladšiu generáciu k aktívnejšiemu intergeneračnému dialógu

– zmena demografie v zmysle nárastu počtu obyvateľov starších ako 50 rokov a zvyšujúci sa vek odchodu do dôchodku navodzuje potrebu tvorby novej vízie a stratégie univerzít tretieho veku, umožňujúcej ďalšie šírenie a „využitie“ znalostí, zručností a poznatkov získaných štúdiom spojených s celoživotnými skúsenosťami seniora;

– meniaca sa situácia v sociálnej oblasti otvára otázku transformácie záujmového vzdelávania ku vzdelávaniu zameranému na rozvoj kompetencií pre úspešné uplatnenie sa starších učiacich sa na trhu práce;

– v dôsledku neustále narastajúceho záujmu o seniorské vzdelávanie je potrebné eliminovať všetky faktory (napr. nedostatok priestorov pre vzdelávanie) podporou a rozvojom spolupráce s vedením materských univerzít, jednotlivými fakultami ale i ďalšími internými či externými organizáciami (základné a stredné školy, mestá, VÚC atď.);

– je nevyhnutné a mimoriadne dôležité rozvíjať a prehlbovať existujúcu, podporovať novovznikajúcu spoluprácu v oblasti seniorského vzdelávania na národnej i medzinárodnej úrovni a medzi organizáciami rôzneho zamerania.

V Bratislave dňa 7.10.2010