Seminár Nitra 29.9.2016

Seminár:                 Štandardy a indikátory kvality na univerzitách tretieho veku

Cieľová skupina:  manažéri univerzít tretieho veku
Termín konania:  29.9.2016 od 9.30 – 13.00 hod.
Miesto konania:   Zasadačka rektora UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Prednášajúci:       doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.

Cestovné:               vo výške verej.dopr.prostriedku hradí ASUTV
Poplatok:               zdarma pre členov ASUTV
                                   30 eur    pre nečlenov ASUTV
VS:                            290916
Tatra banka:         č.ú. 2625016247/1100
IBAN:                       SK81 1100 0000 0026 2501 6247
BIC (SWIFT):         TATRSKBX