STANOVY

I. časť

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

1. Z iniciatívy univerzít a vysokých škôl v Slovenskej republike, ktoré organizujú vzdelávanie na Univerzitách tretieho veku, zakladá sa združenie Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej činnosť sa riadi týmito stanovami.

2. Názov združenia: Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku.  Skratka: ASUTV

3. Sídlo združenia: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.

II. časť

PREDMET ČINNOSTI

1. ASUTV je záujmové združenie právnických osôb vytvorené v súlade s ustanovením Občianskeho zákonníka. Je dobrovoľné a nezávislé združenie s týmto poslaním:

 • iniciovať a podporovať vznik Univerzít tretieho veku (ďalej len UTV) na univerzitách   a vysokých školách v Slovenskej republike,

 • koordinovať činnosť UTV, poskytovať a vymieňať informácie z ich činnosti,

 • organizovať pracovné stretnutia a semináre UTV najmä v pedagogickej a vedeckej oblasti slúžiace k ďalšiemu odbornému rozvoju UTV,

 • spolupracovať s ústrednými orgánmi štátnej správy,

 • spolupracovať s medzinárodnými organizáciami a uchádzať sa o členstvo v nich,

 • spolupracovať s národnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním staršej generácie a dôchodcov a napomáhajú jeho rozvoju,

 • vytvárať predpoklady pre medzigeneračný dialóg, s cieľom hlbšieho porozumenia generácií,

 • vyvíjať legislatívnu iniciatívu v prospech činnosti a ochrany UTV,
 • propagovať činnosť UTV.

III. časť

VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA

1. Členstvo ASUTV je dobrovoľné a môže mať formu riadneho a pridruženého členstva.

2. Riadnym členom ASUTV môže byť vysokoškolská inštitúcia, ktorá organizuje vzdelávanie na UTV a Jednota dôchodcov na Slovensku. Riadne členstvo posudzuje a schvaľuje Prezídium na základe písomnej žiadosti.

3. Pridruženým členom môže byť inštitúcia, ktorá organizuje vzdelávanie staršej generácie a dôchodcov na inej ako vysokoškolskej úrovni, alebo inštitúcia, ktorá významne prispieva k rozvoju UTV. Prijatie za pridruženého člena schvaľuje Rada ASUTV. Pridružený člen využíva služby ASUTV rovnocenne ako riadny člen, na zasadnutí Rady má poradný hlas. Nemá hlasovacie právo.

4. Členstvo v ASUTV nie je časovo vymedzené. Vystúpenie z ASUTV musí byť oznámené písomne, minimálne tri mesiace vopred prezidentovi ASUTV.

5. Členstvo riadneho člena v ASUTV je viazané na zaplatenie členského príspevku. V prípade nezaplatenia členského poplatku sa z riadneho člena stáva člen pridružený.

 IV. časť

ORGÁNY A ICH PÔSOBNOSŤ

1. Orgány združenia sú:

– Rada ASUTV,

– Prezídium ASUTV,

– Revízna komisia ASUTV.

2. Rada ASUTV  je najvyšším orgánom ASUTV.

Rada ASUTV:

a) sa skladá z delegátov, ktorých deleguje štatutárny zástupca riadneho i pridruženého člena ASUTV. Každý riadny člen ASUTV má jeden hlas. Pridružení členovia nemajú právo hlasovať.

b) sa schádza raz do roka. Pre prijatie uznesení je potrebná nadpolovičná väčšina delegátov riadnych členov a prijíma uznesenia väčšinou prítomných delegátov riadnych členov.

c) musí byť zvolaná minimálne jeden mesiac pred jej konaním Prezídiom ASUTV.

d) určuje hlavné smery rozvoja činnosti ASUTV a jej program.

e) volí prezidenta, viceprezidenta, dvoch členov Prezídia ASUTV, tajomníka Prezídia ASUTV, predsedu a dvoch ďalších členov revíznej komisie ASUTV (ďalej RK ASUTV), z delegátov  navrhnutých delegátmi riadnych členov ASUTV.  Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získali väčšinu hlasov všetkých delegátov. Funkčné obdobie Prezídia ASUTV  a Revíznej komisie ASUTV je trojročné.

 f) schvaľuje ročný rozpočet a správu revíznej komisie.

g) určuje výšku členských príspevkov spolu s lehotou na zaplatenie členského príspevku.

Na zasadnutie Rady ASUTV môžu byť prizvaní hostia, ktorí nemajú hlasovacie  právo.

3. Prezídium ASUTV je riadiacim a výkonným orgánom ASUTV. Je päťčlenné a je volené Radou ASUTV. Je zložené z prezidenta, viceprezidenta, dvoch členov a tajomníka. Členstvo v prezídiu je nezastupiteľné. Prezídium ASUTV je zvolávané prezidentom ASUTV minimálne dvakrát za rok. Prezídium ASUTV rozhoduje väčšinou hlasov a je uznášaniaschopné pri prítomnosti minimálne troch členov. Pripravuje program Rady ASUTV. Zasadnutí Prezídia ASUTV sa zúčastňuje s hlasom poradným predseda  RK ASUTV.

4. Prezident ASUTV

– je štatutárnym zástupcom združenia, zastupuje ASUTV pred verejnosťou a v medzinárodných organizáciách,

– pripravuje program zasadnutí Prezídia a zvoláva Radu ASUTV,

– riadi bežnú administratívnu agendu ASUTV,

– zvoláva Prezídium ASUTV a riadi jeho zasadnutie,

– zvoláva mimoriadnu Radu ASUTV, ak to písomne požiada aspoň tretina členov.

5. Viceprezident ASUTV zastupuje prezidenta ASUTV počas jeho neprítomnosti.

6. Tajomník ASUTV zabezpečuje hospodársku aj administratívnu agendu ASUTV. Jeho prácu riadi prezident. Za výkon funkcie mu prislúcha odmena.

7. RK ASUTV je nezávislý kontrolný orgán ASUTV, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Rade ASUTV. V jej čele je predseda RK ASUTV, ktorý sa zúčastňuje zasadnutí Prezídia ASUTV a Rady ASUTV  s hlasom poradným. Trojčlenná RK ASUTV je  volená Radou ASUTV:

– kontroluje účelnosť a hospodárnosť vynakladania finančných a materiálových prostriedkov podľa schváleného plánu činnosti a rozpočtu ASUTV,

– preveruje, či sa dodržiavajú finančné, mzdové, rozpočtové a daňové predpisy, či sa správne vedie účtovníctvo, výkazníctvo a operatívna evidencia v zmysle platných predpisov, či sa dodržuje pokladničná disciplína a stanovy ASUTV,

– kontroluje včasnosť a správnosť odvodu členských príspevkov,

– do mesiaca po skončení kalendárneho roka robí dokladovú revíziu, o výsledkoch ktorej podáva správu Rade ASUTV.

8. V osobitných prípadoch môže zriadiť Prezídium ASUTV pracovné skupiny.

V. časť

ZÁSADY HOSPODÁRENIA

1. ASUTV hospodári na základe ročného rozpočtu schváleného Radou ASUTV.

2. ASUTV  získava finančné prostriedky na plnenie svojich úloh:

– z členských príspevkov,

– z príspevkov na činnosť poskytnutých univerzitami, vysokými školami a inými právnickými a fyzickými osobami,

– z darov a sponzorských príspevkov,

– z iných príjmov.

VI. časť

ZMENY STANOV

Návrhy na zmeny v Stanovách sa predkladajú písomnou formou prezidentovi ASUTV. Zmeny v Stanovách v akomkoľvek rozsahu schvaľuje Rada ASUTV dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých delegátov riadnych členov ASUTV.

VII. časť

ZÁNIK  ASUTV

 1. ASUTV zaniká uznesením Rady ASUTV, za ktoré musí hlasovať dvojtretinová väčšina prítomných delegátov. Rada rozhodne o likvidácii majetku ASUTV podľa kľúča vyplývajúceho z pomeru zaplatených členských príspevkov členov, ktorí majú v čase zániku štatút riadneho člena. Zrušenie združenia podpisuje prezident ASUTV.

 2. Rada ASUTV určí likvidátora, ktorý bude zodpovedný i za uskutočnenie výmazu z registra združení.

 3. ASUTV zaniká výmazom z registra združení príslušného registrového úradu, kde je ASUTV zaevidovaná.

Schválené na zasadnutí Rady ASUTV v Banskej Bystrici dňa 14. apríla 2016.