DOKUMENTY

PRIORITY ASOCIÁCIE UNIVERZÍT TRETIEHO VEKU NA SLOVENSKU DO ROKU 2020

 

NÁRODNÝ PROGRAM AKTÍVNEHO STARNUTIA NA ROKY 2014 – 2020

Vydalo
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia
Národný program bol vypracovaný v spolupráci so všetkými relevantnými subjektmi,  t.j. so všetkými ministerstvami z hľadiska vecnej pôsobnosti, Štatistickým úradom Slovenskej republiky, samosprávnymi krajmi, Združením miest a obcí Slovenska, Jednotou dôchodcov na Slovensku, Združením kresťanských seniorov, Fórom pre pomoc starším, Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb  v Slovenskej republike, Republikovou úniou zamestnávateľov
a Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a pod.
Národný program by nevznikol bez prispenia všetkých členov Nadrezortnej pracovnej skupiny pre prípravu Národného programu aktívneho starnutia 2014 – 2020.

úplné znenie  Národný program aktívneho starnutia na roky 2014-2020

 

VÝROČNÁ SPRÁVA ASUTV: 

STANOVY ASUTV:

ZBORNÍK:

METODICKÝ SEMINÁR :

ODBORNÝ SEMINÁR „Dobré praxe vo vzdelávaní seniorov“,  Prešov 4. apríl 2013: