ORGÁNY ZDRUŽENIA

Prezidentka:
Ing. Lucia HREBEŇÁROVÁ, PhD.
Adresa:
Žilinská univerzita v Žiline
Ústav celoživotného vzdelávania
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina, SLOVAKIA
phone: +421-41-513 5041
mail: asutvsk@gmail.com

Viceprezidentka:
doc. PaedDr.Marcela VEREŠOVÁ, PhD.
Adresa:
Univerzita Konštantína Filozofa
Rektorát
Trieda Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra, SLOVAKIA
phone: +421-37-6408 278, +421-37-6408 006
mail: mveresova@ukf.sk


Tajomníčka:
doc. Mgr. Ing. Danka MORAVČÍKOVÁ, PhD.
Adresa:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Kancelária celoživotného vzdelávania
Trieda Andreja Hlinku 2
949 76 Nitra, SLOVAKIA
phone: +421-37-641 5516
mail: danka.moravcikova@uniag.sk

Členovia prezídia:
doc. PhDr. Martin JAVOR, PhD.
Adresa:
Prešovská univerzita
Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania
17. novembra 15
080 01 Prešov
phone: +421-51-7563 166
mail: martin.javor@unipo.sk

doc. PhDr. Mgr. Helena KADUČÁKOVÁ, PhD.
Adresa:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 5512/1A
034 01 Ružomberok, SLOVAKIA
phone : +421-918-722 173
mail: helena.kaducakova@ku.sk

Predseda revíznej komisie:
Mgr. Ivana RIGASOVÁ
Adresa:
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
Šrobárova 2
041 80 Košice, SLOVAKIA
phone: +421-55-234 1289
mail: ivana.rigasova@upjs.sk