ORGÁNY ZDRUŽENIA

Prezident:
Ing. Lucia HREBEŇÁROVÁ, PhD.
Adresa:
Žilinská univerzita v Žiline
Ústav celoživotného vzdelávania
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina, SLOVAKIA
phone: +421 41 513 5041, +421 905 780 396
mail: asutvsk@gmail.com  mail: lucia.hrebenarova@uniza.sk

Viceprezident:
doc. PaedDr. Marcela VEREŠOVÁ, PhD.
Adresa:
Univerzita Konštantína Filozofa
Rektorát
Trieda Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra, SLOVAKIA
phone: +421 37 6408 221
mail: mveresova@ukf.sk


Tajomník:
Ing. Martina KRBAŤOVÁ
Adresa:
Slovenská technická univerzita v Bratislave                                                                                      Inštitút celoživotného vzdelávania
Vazovova 5
812 43 Bratislava, SLOVAKIA
phone: +421 917 669 526
mail: martina.krbatova@stuba.sk

Člen prezídia:
PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.,  MPH, MBA
Adresa:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva
Námestie A. Hlinku 48
034 01 Ružomberok
phone: +421 918 722 189
mail: mariana.magerciakova@ku.sk

Člen prezídia:                                                                                                                                                      Mgr. Stanislava Šuščáková
Adresa:
Prešovská univerzita v Prešove
Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania                                                                          ul. 17. novembra č.15
080 01 Prešov, SLOVAKIA
phone : +421 51 7563 166
mail: stanislava.suscakova@unipo.sk

Revízor:
Ing. Dana ŠTÍMELOVÁ
Adresa:
Technická univerzita vo Zvolene
Centrum ďalšieho vzdelávania
T.G.Masaryka 24
960 53 Zvolen, SLOVAKIA
phone: +421 455 206 599
mail: dana.stimelova@tuzvo.sk

Revízor:
Mgr. Dana HAVRANOVÁ
Adresa:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
ul. Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava, SLOVAKIA
phone: +421 02 9010 2078
mail: dana.havranova@uniba.sk

Revízor:
Ing. Janka VERNÁ
Adresa:
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Referát vzdelávania a organizácie štúdia
Študentská 2
911 50 Trenčín, SLOVAKIA
phone: +421 32 7400 117
mail: janka.verna@tnuni.sk