Aktivity našich členov pre akademický rok

UTV Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika, Liptovský Mikuláš 
UTV Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave
UTV Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave  internetová stránka
UTV Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine internetová stránka
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom  UTV internetová stránka
UTV Katolícka univerzita v Ružomberku  internetová stránka
UTV Paneurópska vysoká škola v Bratislava   internetová stránka
UTV Prešovská univerzita v Prešove internetová stránka
UTV Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre internetová stránka
UTV Slovenská technická univerzita v Bratislava  internetová stránka
UTV Technická univerzita Košice  internetová stránka
UTV Technická univerzita vo Zvolene internetová stránka
UTV Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne   internetová stránka
UTV Trnavská univerzita v Trnava   internetová stránka
UTV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  internetová stránka
UTV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  internetová stránka
UTV Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach internetová stránka
UTV Žilinská univerzita v Žiline  internetová stránka