Projekty

PROJEKT PODPORY FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

Na základe predloženej cenovej ponuky na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR začali členovia ASUTV realizáciu vzdelávacích a propagačných aktivít vedúcich k zvýšeniu počtu študentov zapojených do vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti. Projekt je zameraný na prípravu obsahov vzdelávania, metodických listov pre cieľovú skupinu 45+ a pre cieľovú skupinu 60+, na tréning lektorov, propagáciu na regionálnej (letáky, informácie v regionálnych médiách) i národnej úrovni (RTVS, JDS, TASR + strategickí partneri), vlastné vzdelávanie, podporu networkingu. Projekt na podporu finančnej gramotnosti potrvá od júna 2017 do júna 2018 a implementuje sa na úrovni ASUTV a na úrovni jednotlivých členov, do ktorého sa zapojili :
UTV Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, v Liptovskom Mikuláši
UTV Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave
UTV Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
UTV Katolícka univerzita v Ružomberku
UTV Prešovská univerzita v Prešove
UTV Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
UTV Slovenská technická univerzita v Bratislave
UTV Technická univerzita v Bratislave
UTV Technická univerzita v Košiciach
UTV Technická univerzita vo Zvolene
UTV Trenčianska univerzita v Trenčíne
UTV Trnavská univerzita v Trnave
UTV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
UTV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
UTV Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
UTV Žilinskej univerzity v Žiline