Zborník ASUTV 2004

U n i v e r z i t a    K o m e n s k é h o   v    B r a t i s l a v e

Univerzita tretieho veku

Asociácia Univerzít tretieho veku na Slovensku – ASUTV

Európska federácia starších študentov EFOS

 

 

Zborník príspevkov z metodického seminára

11. novembra 2004, Slovenská technická univerzita v Bratislava

 

 

Úvodný príhovor

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Myšlienky k metodike vyučovania seniorov

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Vzdelávanie seniorov v umeleckých oblastiach

PhDr. Renáta Švarcová

Metody a formy seniorského vzdělávání v České Republice

Prof. Ing. Petr Vavří

Objektivizácia vývoja stresovej situácie vo vyučovacom procese

Květenský, J., Lacko, A., Domenik, J., Bestvina, D., Lacková, L.

Vplyv skúšky ako stresovej situácie na autonómnu reguláciu srdcovej činnosti

Lacko, A., Květenský, J., Domenik, J., Bestvina, D., Lacková, L.

Metodické zásady výučby počítačov pre  seniorov a snahy o ich realizáciu na UTV pri STU

Časť 1 Ing. Miroslav Babinský.

Časť 2 RNDr. Eleonóra Adlerová, PhD.

Pedagogický proces v odbore počítače a informatizácia spoločnosti

Ing. Cárachová M., Mgr. Medveďová E.

Praktická výuka počítačov na UTV pri TU v Košiciach

Ing. Rastislav Antalík

Skúsenosti z prednášok o využití počítačov na UTV pri STU

Ing. Michal Strečanský, CSc.

Vzdelávanie seniorov na Univerzite tretieho veku Univerzity M.Bela v B. Bystrici

doc. Ing. Lýdia Schniererová, CSc.

Zostavovateľ:

RNDr. Eleonóra Adlerová, PhD.

 

Prípravný výbor seminára a redakčná rada zborníka.

            RNDr. Eleonóra Adlerová, PhD. – predseda pracovného výboru

Ing. Miroslav Babinský – odborný garant

Ing. Martina Charišová

Ing. Michal Strečanský, CSc.

 

 

Úvodný príhovor

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Prezidentka Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku

 

 

Vážené dámy, vážení páni!

 

Účasť starších frekventantov na vzdelávaní je dnes už bežnou súčasťou skoro každej univerzity na Slovensku. Vzdelávací proces na univerzitách tretieho veku sa stáva dnes o to významnejším, že pomocou bázy informácií a skúseností, ktoré máme, môžeme proces modifikovať, inovovať a zlepšovať. Využitie skúseností vo svoj prospech je najlepšou formou pre optimalizáciu vzdelávania, výber vhodných vyučovacích metód a  prostriedkov. Neustály progres urýchľuje zmeny aj v organizácii a v obsahu vzdelávania, dynamizuje a modernizuje vzdelávací proces. Nevyhnutnosť využívania nových didaktických techník, otvárania nových odborov na základe záujmu frekventantov a rozvoj počítačovej gramotnosti seniorov je dnes už neoddeliteľnou súčasťou aj univerzít tretieho veku. Dovoľte, aby som  v mene Asociácie univerzít tretieho veku otvorila dnešný celoslovenský metodický seminár, zameraný špeciálne na metodiku vzdelávania seniorov v rôznych študijných odboroch. Vyjadrujem poďakovanie UTV pri STU za organizáciu tohto podujatia a spokojnosť s úrovňou účasti na ňom. Srdečne vítam zahraničných hostí z Čiech, ktorí prejavili záujem odovzdať nám vlastné skúsenosti a súčasne rozšíriť kontakty s UTV na Slovensku, ktoré sme v minulosti začali sľubne rozvíjať

v spoločných projektoch Sokrates Grundtvig.

 

 

Myšlienky k metodike vyučovania seniorov

 

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

(nadezda.hrapkova@rec.uniba.sk)

Univerzita Komenského v Bratislave

 

 

 

V dnešnej modernej spoločnosti  vystupujú  do popredia otázky týkajúce sa kvality života človeka a zmyslu  jeho existencie čoraz častejšie. Týka sa to rovnako každého jedinca bez rozdielu veku a pohlavia. Vystupuje nám však otázka, kto si potrebu vyššej kvality života intenzívnejšie uvedomuje, kto ju potrebuje mať a v akom rozsahu uspokojenú. My sa dnes zameriame na vekovú kategóriu ľudí v staršom dospelom veku, teda ľudí starších ako 45 rokov,  ktorí môžu byť, alebo už aj sú frekventantmi univerzít tretieho veku.

Účastníci vzdelávacích programov  a ďalších aktivít univerzít tretieho veku tvoria dôležitú  skupinu, ktorá vylučuje výskyt psychosociálnych hrozieb v staršom veku. Univerzita dáva seniorom  možnosť sebarealizácie a nového životného naplnenia, vedie ich k aktivizovaniu  tvorivých schopností a súbežne posilňuje sociálne väzby.

Mnohí z nás vieme z vlastných skúseností, že u starších ľudí sa kladie väčší dôraz na vnútorný zmysel činnosti, ktorý je mnohokrát zastúpený potrebou učiť sa. Vzdelávacie potreby seniorov sú veľmi rôznorodé, ale jednoznačne ich napĺňanie vždy vedie k osobnému rastu každého jednotlivca.  Poznatky získané štúdiom pomáhajú starším ľuďom riešiť existenčné otázky, nachádzať nové hodnotové systémy, novú filozofiu života a zvyšujú ich sociálnu aktivitu.

Vytváranie rôznych inštitucionálnych a voľnočasových typov vzdelávacích programov vychádza zo špecifík jednotlivých krajín, podmienok a možností jednotlivých oblastí a regiónov. Pôvodný zámer univerzít pred tridsiatimi rokmi pri  zakladaní kurzov pre starších ľudí bol ponúkať programy podporujúce spoločenskú angažovanosť seniorov, ktoré budú zamerané hlavne na sociálnu a zdravotnícku pomoc pri lôžkach chorých spolu s prípravou na starobu a zdravé starnutie.

V celosvetovom meradle vidíme dva smery orientácie štúdia seniorov. Prvým smerom je model segregačný, v ktorom sa seniori vzdelávajú separátne od mladších, denných študentov a nedochádza k prepojeniu generácií, Táto forma je zameraná na záujmové neprofesijné vzdelávanie, ktoré sa orientuje na uspokojovanie vzdelávacích záujmov seniorov a neponúka možnosť kvalifikačného štúdia.

Druhým smerom, ktorý sa využíva na svetových univerzitách je model integračný, ktorý ponúka vzdelávanie starších študentov spolu s mladými dennými poslucháčmi. Môže byť realizovaný dvoma spôsobmi, a to ako riadne kvalifikačné štúdium alebo ako záujmové štúdium seniorov v integrácii s mladými bez kvalifikačného zámeru. Výhodou tejto formy je prepojenie generácií, ktoré umožňuje v edukácii stavať na životných skúsenostiach starších študentov a na konfrontácii názorov a skúseností navzájom.

Organizátori štúdia v UTV na Slovensku ponúkajú záujemcom možnosti záujmového vzdelávania s využívaním segregačného modelu. Ako uvádza Pavel Paška  (1970, s. 81) predmetom didaktiky dospelých nie je len proces  vyučovania dospelých, ale v zásade každý proces  intelektuálneho pôsobenia na človeka. Vo vyučovacom procese  sa zvýrazňuje funkcia životných a pracovných potrieb, význam  aktuálnych záujmov a motivácií u dospelých poslucháčov. Preto  je samozrejmé, že u seniorov, ktorí majú záujem sa vzdelávať  a navštevujú UTV ide o také záujmy a potreby, ako potreba  rozvíjať sa, potreba sebauplatnenia, potreba odstraňovania  vlastných nedostatkov a utvárania vhodnej spoločenskej klímy  s primeranosťou k ich veku a postaveniu a nejde im o získanie kvalifikácie.  Mnohokrát však organizátori štúdia uvažujú a aj pristupujú k realizácii možnosti interakcie mladších študentov so staršími frekventantmi štúdia na univerzitách.

Možností pre modifikáciu a primeranosť vzdelávacích foriem skupine starších frekventantov je dostatok. Nie sú to len klasické vyučovacie formy ako prednáška, diskusia, seminár, ale aj účasť seniorov na riešení projektov, na  výskumných úlohách i vzdelávanie formou internetovej siete. Široký záujem účastníkov vzdelávania podnietil a viedol organizátorov k rozširovaniu ponuky programov. Tak vznikali popri zdravotne a sociálne orientovaných smeroch štúdia aj odbory vyplývajúce z hlbšieho vzdelávacieho záujmu seniorov, v ďalšom sú to poznávacie zájazdy – exkurzie seniorov so vzdelávacím charakterom zamerané na praktické ukážky práce v záhrade, históriu, architektúru, tradície, prírodné krásy ale i praktické cvičenia v telocvičniach.

Tvorivý prístup frekventantov k vzdelávaniu je veľmi významný pre organizovanie takých vyučovacích stretnutí, ktoré sa budú vyznačovať variabilnosťou v závislosti na metódach vzdelávania i hodnotenia výsledkov. Jednotlivé odbory štúdia ponúkajú rôzne možnosti. Tvorivý prístup je potrebné aplikovať aj pri preverovaní vedomostí, čo odstraňuje z hodiny formálnosť a pomáha prekonávať strach zo skúšania. Dnešná didaktika už nepreferuje klasické vyučovanie, pri ktorom je činný spravidla učiteľ, ale zaujímavo organizované vyučovanie, v ktorom sú aktívni aj poslucháči. Tieto prístupy charakterizuje Petlák (1997, s.147) ako istú vnútornú modernizáciu vyučovacej hodiny.

Didaktická problematika práce so staršími frekventantmi edukácie je dnes málo rozpracovaná. V nemalej miere sa vplyvom  potreby odborného rastu a výmeny skúseností rozšírili odborné stretnutia v rámci asociácií i samotných univerzít. Výsledkom takýchto snáh bolo na Slovensku už niekoľko zrealizovaných odborných seminárov , ktoré boli pripravené členmi  Asociácie UTV na Slovensku. Z toho dôvodu sme sa rozhodli v dnešnom odbornom seminári, na základe informácií a skúseností ktoré máme, rozpracovať didaktické hľadiská vzdelávania seniorov s uvedením klasických, ale i moderných foriem vzdelávania starších ľudí. Vychádzať budeme hlavne z praktických edukačných skúseností z práce so staršími  ľuďmi v univerzitách tretieho veku.

Zo špecifík, ktoré je potrebné rešpektovať  vo vzdelávaní starších študentov, vychádzajúc z osobitostí a fyziologických predpokladov dospelých by som podčiarkla nasledovné:

dôležitú úlohu vo vzdelávaní dospelých zohráva správna  motivácia študujúcich;

–         dospelí majú už určitú sústavu vedomostí a bohaté praktické  skúsenosti, ktoré treba pri vzdelávaní rešpektovať;

–         pri vzdelávaní najmä pri samoštúdiu viac uplatňujú logickú pamäť pred mechanickou pamäťou;

–         starší študujúci vyžadujú aktívnu účasť na  výchovno-vzdelávacom procese;

–         do popredia sa dostáva tvorivý dialóg medzi prednášajúcim  a poslucháčmi (Konôpka, 1989, s.14).

Pri výbere metód a foriem vzdelávania by sme mali vychádzať zo psychológie učenia s prihliadnutím na vekové osobitosti frekventantov štúdia UTV ako starších ľudí. Životné skúsenosti starších ľudí, záujem o diskusiu k téme a komunikáciu v pléne, ale mnohokrát i zhoršujúci sa sluch, si žiada meniť u učiteľov metódy, ktoré bežne využívajú v práci s mladými študentmi. Je potrebné častejšie opakovať učivo a robiť zhrnutie základných myšlienok preberanej témy spolu s osnovou výkladu. Zapájanie poslucháčov do vyučovacieho procesu má význam nielen z pohľadu poslucháča, ale aj z pohľadu učiteľa. Organizátori a učitelia seniorského vzdelávania by mali dbať na používanie primeranej slovnej zásoby hlavne pri odbornej terminológii, na zreteľnú artikuláciu, dostatočnú hlasitosť a vhodné tempo s využívaním aj prostriedkov neverbálnej komunikácie a názorných ukážok. Okrem iného je dôležité nezabúdať na skutočnosť, že starší ľudia potrebujú viac času na učenie, čo je potrebné rešpektovať pri zvolení tempa výučby.

Nielen organizovanie a realizácia edukačných aktivít seniorov,  ale aj hodnotenie a spätná väzba má pre seniorov a vzdelávateľov  veľký význam. Spätná väzba nám dáva informácie o úrovni osvojenia si poznatkov poslucháčmi a pri nedostatočných výsledkoch nám signalizuje potrebu prispôsobovať tempo i priebežne. Zisťovanie úspešnosti, ktoré vedie k reálnemu obrazu o výsledkoch vzdelávacích aktivít má mnohokrát za úlohu hodnotiť priebeh, realizáciu a výsledky celého procesu edukácie popri zistení nadobudnutých vedomostí v skupine frekventantov. Preverovanie vedomostí sa realizuje rôznymi formami, či už diskusiou, písomným testom, vypracovaním písomnej práce na danú tému, alebo ústnou formou odpovede na zadanú problematiku. Tejto problematike sa ešte budeme venovať v ďalších príspevkoch. Pri organizovaní vzdelávania seniorov je potrebné optimalizovať výučbu na základe nových poznatkov a praktických skúseností z edukácie a pri tvorbe programov myslieť na uvedené aspekty.

Veľký vplyv na vzdelávanie dospelých má motivácia. Cirbes (1989) hovorí, že za najsilnejší motivačný činiteľ v učení považujeme záujem. V motivácii k učeniu je treba rátať aj s individuálnymi skúsenosťami, ktorými je minulá skúsenosť s úrovňou predchádzajúcich vedomostí, sebarealizácia a ašpiračná úroveň. Motivácia spolu s osobnými postojmi sú dôležitými determinantmi výkonu starších ľudí. Motivácia ku štúdiu je významnou pedagogicko-psychologickou kategóriou, ktorá ovplyvňuje rozhodovanie študovať a prečo ísť študovať. Pri zisťovaní motivačných pohnútok ku štúdiu sme v realizovanom výskume na vzorke 414 respondentov zistili, že na prvom mieste je záujem o rozšírenie si vedomostí v cudzom odbore, na druhom mieste potreba kvalitne využívať voľný čas, na treťom mieste túžba študovať na vysokej škole,  na štvrtom mieste potreba spoločenského kontaktu a až na poslednom mieste snaha vyrovnať sa okoliu.

motivačná kategória

počet frekventantov

%

Záujem rozšíriť si vedomosti v cudzom odbore

265

64

potreba kvalitne využívať voľný čas

187

45

túžba študovať na VŠ

119

29

Potreba spoločenského kontaktu

114

27,5

potreba rozšírenia vedomostí potrebných k povolaniu

86

20

Záujem rozšíriť si vedomostí vo vlastnom odbore

71

17

snaha vyrovnať sa okoliu

19

4,6

Tabuľka 1 Motivačné pohnútky k štúdiu

Výchovno-vzdelávací proces v univerzite tretieho veku je dialógom dvoch rovnoprávnych subjektov – učiteľa a poslucháča. Starší človek, ktorý sa do tohto dialógu dostáva, vo vzájomnej interakcii obohacuje nielen sám seba, ale obohacuje aj učiteľa o svoje životné skúsenosti a poznatky.  Frekventanti UTV teda vystupujú vo vzdelávacom procese nielen v úlohe edukanta, ale aj edukátora, teda vzdelávateľa.

Efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu závisí vo veľkej miere od osobnosti pedagóga. Pri zisťovaní názorov frekventantov štúdia na osobnosť učiteľa, nás zaujímali stránky osobnosti učiteľa a ktoré z nich frekventanti najviac oceňujú. Respondenti uviedli, že si vážia:

 • trpezlivosť a ochotu prednášať seniorom;
  • kolegiálnosť a rovnocennosť v diskusii;
  • srdečnosť, pozornosť a milý prístup;
  • zanietenosť a zodpovednosť;
  • úprimnosť a radosť z odovzdávania vedomostí.

Pri zisťovaní názorov frekventantov štúdia na odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti učiteľa, poslucháči UTV najviac oceňujú:

 • vysokú odbornosť, fundovanosť a profesionalitu;
  • prístupnú a zrozumiteľnú techniku prednášania, primeranú osobnosti seniorov;
  • dochvíľnosť a presnosť;
  • výstižnosť výkladu, jednoduchosť podania zložitých vecí;
  • jasne koncipovanú, dobre pripravenú prednášku;
  • učivo podané primerane danostiam a schopnostiam poslucháčov  tretieho veku;
  • poznatky a ich aplikácia na život, životné skúsenosti;
  • používanie názorných ukážok a didaktickej techniky.

Pedagóg dospelých nie je len učiteľom odovzdávajúcim vedomosti  a informácie, ale je  pre poslucháčov osobnosťou, s ktorou môžu konfrontovať svoje názory, skúsenosti a prediskutovať  preberanú aktuálnu problematiku učiva.

 

     Vo vzdelávaní starších ľudí ide v podstate o naplnenie troch skupín základných cieľov – ciele poznávacie, postojové a psychomotorické. Poznávacie ciele, ktoré sú zamerané na  získavanie vedomostí a na ich prehlbovanie sú orientované podľa toho, či frekventantom bolo v mladosti umožnené študovať. Na druhej strane sú častokrát ovplyvňované aj druhom povolania i zmenou hodnotovej orientácie človeka po odchode na dôchodok. Vo veľkej miere sú poznávacie ciele zamerané na sféru zdravotníctva a oblasť zdravého starnutia, niekedy sú však zamerané umeleckým smerom a niekedy zas orientáciou na technický pokrok a svet počítačovej techniky. V neposlednom rade sú zamerané na oblasť spoločenského diania a zmien v oblasti spoločenskej a právnej. Postojové ciele sú orientované na vytváranie vzťahu k novému obdobiu života, k problematike prispôsobovania sa zmenám v nových životných podmienkach a nachádzania zmysluplnosti tejto etapy života. K napĺňaniu týchto cieľov významne prispievajú študijné odbory filozofické, psychologické a sociálnej práce. Napĺňanie psychomotorických cieľov, týkajúcich sa telesných i psychických spôsobilostí je aj v staršom veku veľmi významné v záujme realizovania pravidelnej pohybovej činnosti. Práve telovýchovné odbory  ako  Joga, Regenerácia psychofyzických síl seniorov, Zdravé starnutie a ďalšie v spojitosti s využívaním plavární, telocviční a organizovaním turistických vychádzok sú možnosťami starších študentov pre ich úspešné vzdelávanie a udržiavanie si telesnej kondície zároveň.

Pri vzdelávaní seniorov by mal byť každý metodický postup zameraný nielen na odovzdávanie informácií, ale i na pomoc pri prekonávaní nedôvery človeka vo vlastnú schopnosť učiť sa, pri nachádzaní novej životnej orientácie a pod. Táto požiadavka súvisí jednak so špecifickými cieľmi vzdelávania seniorov, jednak vychádza z pedagogicko-psychologickej charakteristiky seniorov (Klingler, 1994). Záujemcovia o štúdium prichádzajú do inštitúcií väčšinou so všeobecným cieľom ďalej sa vzdelávať a až potom sa orientujú v ponúkaných možnostiach a hľadajú študijný odbor, ktorý by bol ich špecifickým cieľom vzdelávania. Tak sa dostanú ku konkrétnemu odboru štúdia. Je typické pre starších ľudí, že mnohokrát nie sú rozhodnutí, čomu sa chcú venovať.

Pierre Vellas, zakladateľ prvej UTV na svete označil za základný  cieľ UTV zlepšiť kvalitu života ľudí tretieho veku  prostredníctvom vzdelávacích programov. Myslím, že sa nám to na slovenských UTV darí a verím, že budeme naďalej môcť v našej práci úspešne pokračovať.

 


 

Vzdelávanie seniorov v umeleckých oblastiach

PhDr. Renáta Švarcová

(svarcova@rekt.utc.sk)

Žilinská univerzita v Žiline

 

 

Univerzita tretieho veku patrí už desaťročie k významným „non-profit“ aktivitám Žilinskej univerzity v rámci celoživotného vzdelávania. Univerzita poskytuje priestor na kultivované využívanie voľného času seniorov i ostatných záujemcov, umožňuje uspokojovať túžbu po poznaní a  prispieva tak ku skvalitneniu ich života. Dôležitým poslaním Univerzity tretieho veku je okrem obohatenia vedomostí prispieť i k obohateniu sociálnych kontaktov. Štúdium v rámci Univerzity tretieho veku  a rôzne sprievodné akcie sú priestorom pre aktivitu seniorov v spoločenskej sfére. Sú tiež priestorom pre medzigeneračnú komunikáciu starších seniorov smerom ku kolegom v produktívnom veku a v neposlednom rade i smerom ku lektorom a organizátorom.

Obsah štúdia

            Výber programov pre Univerzitu tretieho veku je podmienený predovšetkým poslaním tohto typu štúdia a jeho zaradením do kategórie „záujmové štúdium“. Sledujeme teda predovšetkým záujem uchádzačov či študujúcich. Tak ako Žilinská univerzita rozširovala svoj profil pôvodne zameraný na dopravu a spoje, tak sa nám ponúkali väčšie možnosti pre výber obsahu štúdia pre Univerzitu tretieho veku.

Prvý ročník štúdia je tradične zameraný všeobecne. V úvodnej prednáške sa účastníci zoznámia s problematikou celoživotného vzdelávania,  postavením Univerzity tretieho veku v celoživotnom vzdelávaní a s jej históriou. V ďalších predmetoch sa oboznamujú s významom pohybovej aktivity, s problematikou zdravej životosprávy a duševnej hygieny,  poznatkami lekárskych vied a alternatívnej medicíny,  s vybranými právnymi a sociálnymi problémami.

Podnety pre nové študijné programy nám poskytlo  meniace sa ekonomické prostredie, ktoré povzbudilo záujem o ekonomické a manažérske poznatky. Žilinská univerzita reagovala  ponukou programu „Manažment a ekonomika podniku“.

Spoločenské zmeny v novom tisícročí a nové životné podmienky ovplyvnili aj zaradenie ďalšieho nového  programu Univerzity tretieho veku – „ Človek a spoločnosť“. Program obsahuje  aktuálne a zaujímavé poznatky z vied o človeku a spoločnosti – z psychológie, zo sociológie, práva,  politológie a taktiež z oblasti obrany a bezpečnosti. Odborné zázemie pre tento program nám poskytla katedra ekonomiky – oddelenie spoločensko-právne a pracovníci Fakulty špeciálneho inžinierstva, ktorí  realizovali aj jednorazovú besedu pre seniorov s názvom „Pohovorme si o NATO“.

V období, keď sa v rámci Žilinskej univerzity budovala Katecheticko-pedagogická fakulta so sídlom v Ružomberku, vznikla myšlienka využiť odborné zázemie pracoviska zabezpečujúceho štúdium výtvarnej výchovy a pripraviť študijný program zameraný na dejiny výtvarného umenia a architektúry. Program sa venuje dejinám svetového umenia od praveku cez starovek v širšom územnom pohľade. Od stredoveku je sústredený na vývoj v Európe. Od 20. storočia sa rozširuje zameranie aj na americký kontinent. V roku 2005 budú prednášky z dejín umenia doplnené cyklom prednášok a exkurziou zameranou na kultúrnu históriu regiónu Žilina. Prednášky v cykle budú z oblasti výtvarného umenia a architektúry, archeológie a etnografie v žilinskom regióne. Príprava a realizácia doplňujúceho cyklu bola finančne podporená mestom Žilina v rámci jeho grantového systému.

Ďalším študijným programom v ponuke Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity zameraným na umeleckú oblasť je program „Hudba“ . Program odborne pripravila, garantuje a realizuje Katedra hudby  Žilinskej univerzity. Obsah štúdia tvoria prednášky na témy Človek a umenie zo sociálno-psychologického hľadiska, Hudobné dielo z hľadiska interpretačného, percepčného a estetického, témy z dejín hudby (od stredoveku po barok, klasicizmus, romantizmus, 20. storočie). Ďalšie predmety sú napr. Hudba rôznych národov- tradícia a jej metamorfózy, Slovenský hudobný folklór, Opera, opereta, muzikál a Hudba a počítač.

Program „Hudba“ sa stretol s veľkým záujmom účastníkov a pokračoval aj cyklom výberových prednášok. Účastníci si mohli vybrať z tém: Jazz, Cirkevná hudba v období baroka,  Cirkevná hudba J.S Bacha, Piesne sveta, Tvorba hudby pomocou počítača a ďalších.

            Organizácia štúdia  a metódy v umeleckých zameraniach

Výučba na Univerzite tretieho veku na Žilinskej univerzite je organizovaná v dvojdňových sústredeniach (piatok, sobota) jedenkrát za jeden až dva mesiace. Každý semester obsahuje 25 hodín výučby, po piatich hodinách z jedného predmetu. Účastníci majú  k dispozícii učebný text v rozsahu minimálne 10 strán z každého predmetu.

Z hľadiska metód je najčastejšie používaná prednáška. Umelecké odbory však vyžadujú veľmi kvalitnú podporu výučby prostredníctvom materiálnych prostriedkov a doplnenie prednášok ďalšími organizačnými formami. Pre výučbu dejín umenia používame názorné ukážky reprodukcií , videozáznamy, publikácie. Neoddeliteľnou súčasťou výučby sú exkurzie k reálnym architektonickým objektom a do galerijných a muzeálnych expozícií.

Odborná garantka programu Mgr. Doricová charakterizovala cieľ prednášok z dejín umenia nasledovne: „Cieľom prednášok je obohatiť svet poslucháčov, rozšíriť jeho hranice, otvoriť oči pre nové vnímanie a videnie…“

Študijný program „Hudba“ má tiež výrazné špecifiká týkajúce sa organizácie a metód výučby. Okrem toho, že výučba programu „Hudba“ prebieha v špecializovanej učebni katedry hudby, ktorá je vybavená najmodernejšou auditívnou technikou, zúčastňujú sa študujúci rôznych živých koncertných podujatí. Čo je v rámci univerzity tretieho veku veľmi vítaným prvkom, viacero aktivít prebieha spoločne pre denných študentov aj pre študentov Univerzity tretieho veku.

Hodnotenie štúdia v umeleckých zameraniach

Hodnotenie štúdia v umeleckých oblastiach vyžaduje osobitný prístup. Pre záverečné hodnotenia sme volili kombináciu písomných otázok, ktoré vedú účastníkov skôr k úvahám ako k memorovaniu faktov. Niektoré predmety sú ukončené  spracovaním  samostatných prác, ktoré účastníci predniesli na záverečnom kolokviu. Dôraz je kladený na vytváranie osobného postoja, ktorý vedie k vybudovaniu aktívneho a vedomého vzťahu k umeniu a k životu.

Záver

Žilinská univerzita napriek istým špecifikám a náročnosťou organizácie výučby v umeleckých oblastiach bude pokračovať vo výučbe  týchto programov, sledujúc tak predovšetkým uspokojenie záujmu tých, pre ktorých je štúdium príjemným obohatením života.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody a formy seniorského vzdělávání v České Republice

Pof. Ing. Petr Vavřín, DrSc, Lenka Shromáždilová

 

(vavrin@ro.vutbr.cz, lenkas@ro.vutbr.cz)

Vysoké učení technické v Brně

 

Historie

Seniorské vzdělávání na univerzitní úrovni prošlo v ČR podobným vývojem jako v ostatních  zemích se srovnatelnou kulturní a vzdělanostní úrovní a tradicí. Pokud je nám známo první  kurzy byly zahájeny na Univerzitě Karlově v Praze v osmdesátých letech minulého století.  Týkaly se vesměs témat, která jsou zajímavá z hlediska starších lidí, tj. gerontologie, vztah  člověka a přírody, zdravé stravování, předcházení nemocem apod. Kurzy sestávaly  z přednášek, které více či méně na sebe navazovaly. Postupně se okruh nabízených kurzů  rozšiřoval o atraktivní témata z oblasti fyziky, astronomie ale i tělesné výchovy a sportu.  Z technických oblastí se uplatnilo použití osobních počítačů (PC). Tyto aktivity mají již  dlouholetou tradici na Vysoké škole ekonomické a na Fakultě elektrotechniky ČVUT v Praze.

V devadesátých letech se spolu se změnami politického a společenského života měnil i názor  na tradiční úlohy vysokých škol. Dosavadní dvě hlavní role, tj. výchovu profesních elit a vědu  a výzkum, doplnila třetí úloha – podílet se na životě a vývoji společnosti. Obvykle se tak děje  v těch oblastech, kterými se fakulty univerzit zabývají (legislativa, architektura, doprava,  umění). Tyto změny jsou v plném souladu s obecně přijímaným názorem, že univerzity jako  centra nejvyšší vzdělanosti nemají být uzavřeny do „slonovinových věží“, nýbrž mají  přispívat k vývoji společnosti v žádoucím směru v zájmu zkvalitnění života lidí.

Právě uvedená slova „kvalita života“ jsou podle našeho názoru klíčová pro konstrukci,  provoz a rozvoj seniorského vzdělávání. Na jedné straně jde o zvyšování úrovně vzdělání (at‘  už v obecné či speciální rovině). Neméně závažná je však i druhá stránka, totiž umožnit  lidem, kteří přešli z aktivního výkonu své profese do (relativně) klidnějších vod důchodového  stavu, příjemnou a z hlediska fyzického a zejména duševního stavu vysoce prospěšnou  aktivitu.

V polovině devadesátých let minulého století se několik dobrovolníků rozhodlo založit v ČR  neziskové občanské sdružení „Asociace Univerzit Třetího Věku“. Postupně tato organizace  získala více než 40 členů (vesměs z akademického prostředí, tj. univerzit nebo jednotlivých  fakult). Finanční příspěvek byl stanoven na 2 000 Kč na člena a rok, což bylo jednak  ekonomicky únosné a současně to umožnilo již zmíněným dobrovolníkům realizovat základní  kontakty a vyvíjet potřebnou informační a servisní činnost. Díky těmto nadšencům bylo v r.  2002 na čem stavět, když VUT v Brně poskytlo pro sekretariát AU3V potřebné prostory,  vybavení a odborně vyškolenou pracovní sílu. Jak se velmi brzy ukázalo, mělo to zcela  zásadní význam pro další vývoj univerzitního seniorského vzdělávání. Byl založen  Internetový Zpravodaj ( www.vutbr.cr/AU3V) na kterém lze najít další informace, včetně popisu  některých nabízených výukových aktivit.

Současný stav

V průběhu devadesátých let minulého století se pojem „Univerzita třetího věku“ postupně  stával známým a na několika vysokých školách se začali seniorských vzděláváním vážně  zabývat (UP Olomouc, TU Liberec, MU Brno). Formy a rozsah vzdělávání byly velmi  různorodé. Od jednotlivých přednášek, vypisovaných třeba i nepravidelně, přes tématické  cykly (obvykle v délce jednoho až dvou semestrů) až po paralelní studium, vedoucí i k získání vysokoškolských diplomů, které však neopravňovaly držitele k výkonu povolání (na rozdíl  např. od univerzity ve Vídni). ­V r. 2000 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vypsalo program  Transformačních a rozvojových projektů. V rámci těchto projektů bylo možno přihlásit  projekt na vzdělávání seniorů. Z 23 veřejných vysokých škol bylo podáno více než 15  takových projektů a celková dotace v r. 2003 už byla cca 6,5 mil. Kč. Součástí většiny  projektů byla práce s počítačem.

Domníváme se, že pro další rozvoj byl důležitý nový program U3V, který v r. 2000 zahájilo  VUT. Naše škola je technicky orientovanou univerzitou, která svými 8-mi fakultami pokrývá  prakticky celé spektrum technických věd, včetně užitného výtvarného umění (zejména design,  sochařství a malířství). Jádrem naší výuky je použití moderních technologií v každodenním  životě. Pochopitelně, že na prvním místě jsou to informační a komunikační technologie.  Stejně tak důležitá je však užitná chemie (údržba domácnosti, kosmetika a pod), moderní  dopravní prostředky, ale i současné bankovnictví, obchod, marketing a další. Náš základní  kurz se proto skládá ze dvou přednáškových ročníků (1 hodina týdně + diskuse), ve kterých  poskytujeme našim posluchačům přehled o vědeckých výsledcích našich fakult. V posledním  (třetím) ročníku jim umožníme prakticky (i v laboratořích univerzity) si vyzkoušet a ověřit  získané vědomosti. Tento základní kurz doplňuje celá řada kurzů použití PC (od začátků až po  internet, PPT apod.) Tento model následovalo několik odborně zaměřených škol ( Veterinární  a farmaceutická Univerzita v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita a další). Za  zmínku stojí i speciální provoz internetových studoven. V rámci rozvojového projektu jsme  byli schopni vybudovat 20 pracovišť, vybavených PC s připojením na internet. Tato  pracoviště jsou přístupná 12 hodin denně a seniorští posluchači mají přednostní právo na  jejich využití. Pokud je pracoviště volné, může je používat kterýkoliv student VUT. Tím je  zajištěno efektivní využití instalované techniky. V letošním roce zřizujeme další studovnu s  12 pracovišti.

V r. 2002 byla pod vedením předsednictva AU3V vypracována „Situační zpráva“, která  pojednávala o současném stavu seniorského vzdělávání v ČR, o kontaktech se zahraničními  partnery i možných perspektivách těchto aktivit. Časově se vydání této zprávy protínalo  s poměrně velmi široce pojatým materiálem vlády ČR nazvaným „ Návrh opatření na přípravu  ČR na stárnutí populace“. V tomto materiálu je uveřejněna statistika, která ukazuje  vzrůstající podíl občanů starších 60 let na celkové populaci. V r. 2030 přesáhne tento podíl  30%. Vzhledem k těmto skutečnostem, poskytne vláda ČR, počínaje rokem 2003, roční dotaci  na vzdělávání seniorů ve výši 15 mil.ročně. Letošní dotace byla směrována na vybudování  internetových studoven celkem na 17 českých vysokých školách.

Perspektivy

Ve dnech 19.-20 května 2004 se na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích konala  dvoudenní konference o seniorském vzdělávání, která poskytla poněkud ucelenější přehled o  programech, které jednotlivé školy nabízejí. Spektrum vzdělávacích aktivit je co do obsahu i  použitých forem ještě širší, než tomu bylo před deseti léty. Jednoznačně se potvrzuje, že  úkoly a možnosti univerzit ve vzdělávání dospělých (nejen seniorů) nabývají na významu.  Odpovídá to i zkušenosti našich partnerů z Finska, Irska, Německa, Velké Británie, Rakouska  a dalších zemí (jmenovali jsme země, se kterými jsme měli společné projekty v rámci  Socrates-Grundtvig 2).

Co je potřeba udělat v nejbližší budoucnosti. V prvé řadě je nutné se pokusit formulovat  systém seniorského vzdělávání, tj. stanovit kritéria pro jednotlivé formy (přednášky,  tematické cykly, specializované programy s praktickou částí apod.). Důležitá je  metodologická stránka vzdělávání, počínaje maximálním uplatněním audiovizuální techniky přes informační zdroje ve speciálně „přátelské“ (user-friedly) úpravě až po výrobu  přenositelných výukových materiálů (presenční forma výuky je dostupná ve velkých  městech). Komunikace a obecně veškerá práce se seniorskými posluchači je pro úspěch  nabízených aktivit nesmírně důležitá.

 

Specifika vzdělávání a komunikace se staršími lidmi

Univerzity třetího věku plní nejen vzdělávací, nýbrž i společenskou roli, ke které patří i  komunikace se seniory, senioři očekávají vstřícnou a vlídnou komunikaci při vyřizování  formalit (přihlášky, zápisy, termíny) a upřednostňují osobní jednání.

Osobní jednání na rektorátu považují za společenskou událost a očekávají, že jim bude  věnován dostatek času a není výjimkou, že přichází i se svými vnoučaty a očekávají slova  chvály a pozornosti, často mimo úřední dny, hodiny a při pracovním vytížení. Důvodem je  potřeba komunikace, mnohdy únik z osamocení. Je nezbytné ovládat umění slušně a zdvořile  ukončit rozhovor, máte-li sami málo času k dispozici. Informace a pokyny si senioři ověřují,  někdy i opakovaně, ujišťují se z obavy, aby nic nezapomněli.

Většina ochotně nabízí pomoc např. při prezenci na přednáškách a své „funkce“ si považují.  Se zájmem využívají všech besed, exkurzí a výletů , které jsou pořádány nad rámec  stanovených přednášek ke společenskému kontaktu.

Velký počet seniorů „zapustí“ na U3V kořeny, takže absolvují nejen základní přednáškové  kurzy U3 V, nýbrž všechny typy nabízených počítačových kurzů, v různých úrovních.  Diplomy a osvědčení, které seniory neopravňují k výkonu povolání, ale připomínají jim  úspěšné absolvování a obohacení novými informacemi, jsou pro ne velmi vydatným zdrojem  radosti.

Senioři , spokojeni s výukou, prostředím a komunikací na U3V, doporučují Univerzitu třetího  věku i svým přátelům a známým.

Spokojený senior = vděčný senior.Vzdělávání seniorů vychází ze životních zkušeností.  Učitel často plní úlohu „rádce“, který usnadňuje proces vzdělávání.

Senioři vyžadují více času pro plnění zadaných úkolů i více příležitostí pro procvičení nových  znalostí. Látku je třeba vykládat pomalu. Je dobré látku často opakovat – je však třeba  zdůraznit, že jde o opakování a je vhodné uvést i hodinu (v nějakém kontextu), kdy se daná  problematika poprvé probírala. Pokud je to možné, měly by se zadávat domácí úkoly (někdy  je i senioři sami vyžadují).

Senioři mají většinou přesnou představu o tom, co by se chtěli naučit, často směřují ke  konkrétnímu cíli (chtějí se např. naučit jen jednu konkrétní věc). Proto je dobré na začátku  hodiny říct, co se bude probírat a zdůraznit, jaké tím získají dovednosti a čeho tím dosáhnou.  Starší lidé mají často problémy se zrakem a sluchem. Vyučující by měl mluvit pomalu, nahlas  a zřetelně artikulovat. Na tabuli psát velkými písmeny, cizí slova vždy psát na tabuli a uvést  jejich český ekvivalent. U anglických slov vždy uvádět výslovnost.

Senioři mají někdy problémy s eliminací irelevantních informací. Nikdy by se nemělo odbíhat  od tématu. Doplňující poznámky raději uvádět až na konci hodiny.

Měl by se používat individuální přístup (při 15 až 20 lidech to ještě možné je).

Je dobré uvádět i etymologii slov, dost seniorů umí latinsky a lépe si potom význam slova  zapamatují. Raději ale nezabíhat do detailů, často se potom rozpoutá diskuse.

V učebně být raději již 5 minut před začátkem hodiny. Senioři mají rádi přesnost.

Obecně konstatovaný rozdíl proti řádnému studiu:

Nesrovnatelné lepší studijní morálka, zájem i chování.

(námět na mezigenerační dialog)

Domníváme se, že při současné ekonomické podpoře ze strany MŠMT i regionálních vládních  institucí, je reálné v poměrně krátké době realizovat velmi kvalitní, moderní a prospěšný  systém seniorského vzdělávání. Návratnost vynaložených investic ( a to jak materiálních, tak  pracovních) je nepochybná

 


Objektivizácia vývoja stresovej situácie vo vyučovacom procese

Květenský J., Lacko A., Domenik J., Bestvina D., Lacková L.

 

(lacko@uvn.sk)

Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ruźomberok, UTV pri JLF UK MARTIN

Komplex pedagogického procesu más svoje špecifická a problémy aj pri výuke na Univerzitách tretieho veku (UTV). Cieľom celej činnosti UTV je poskytnúť poslucháčom nové poznatky v problematike, ktorá ich zaujíma, ale súčasne vytvárať komplex pohody, pokoja a spokojnosti v priebehu celého vyučovacieho procesu.

            Avšak aj pri zachovávaní týchto cieľov je výuka na UTV spojená s niektorými problémami. Toto je potrebné analyzovať a riešiť, aby následne nedochádzalo k možným negatívnym dopadom na celý priebeh činnosti UTV a zvlášť na optimálnu pohodu pre poslucháčov UTV. Z hľadiska zdravotníckeho môžu byť závažné niektoré situácie, ktoré sú konfliktného, stresujúceho charakteru a môžu mať vplyv i na zdravie poslucháčov a učiteľov. Sem patria napríklad: vysoké nároky a ciele učiteľa pri výuke kolektívu, ktorý nemá pre pochopenie prednášanej tématiky dostatočné predbežné znalosti. Sú to i nesprávne didaktické a ľudské prístupy, nedostatočná komunikácia na úrovni učiteľ – poslucháč, ale aj medzi poslucháčmi navzájom, nejednotný kolektív s rôznou mentálnou i spoločenskou kvalitou, probelmatickí jednotlivci v kolektíve, zlé medziľudské vzťahy, rôzne formy skúšok, ktoré sú vyžadované pre zakončenie jednotlivých semestrov výuky, atď. Neadekvátne požiadavky pri skúške môžu byť pre seniorov – poslucháčov stresovým podnetom. A to nechceme.

Negatívne dôsledky na spokojnosť poslucháčov i učiteľov v UTV môžu mať aj narastajúce ekonomické problémy a konfliktové požiadavky na riadenie a organizáciu UTV.

            Akýkoľvek závažný stresový faktor je zvlášť pre seniorov nevhodný, pretože prináša i nepriaznivé zdravotnícke dopady.

            Pre učiteľov môže byť nepriaznivým činiteľom pri výuke na UTV zlyhávanie pozornosti študentov, možný negativizmus v prístupoch riešení niektorých problémov, časová tieseň, nevhodné pracovné podmienky, nedostatočné hodnotenie problémov súvisiacich s organizovaním činnosti UTV zo strany vedenia vysokých škôl, ekonomické problémy, atď.

            Je potrebné zdôrazniť, že na ľudský organizmus aj za bežných podmienok života pôsobí rad faktorov, ktoré môžu mať negatívny dopad na zdravie človeka. Preto je treba docieliť, aby výuka na UTV tieto negatívne dopady pre zdravie seniorov nepodceňovala. Je skutočnosťou, že behom života každého jedinca sa vyvinuli obranné mechanizmy, ktoré zabezpečujú optimálne reakcie organizmu na negatívne podnety a ktoré zabezpečujú optimálny režim životných podmienky (homeostáza). Pri určitých akútnych či chronických zaťažujúcich podmienkach tieto obranné mechanizmy môžu zlyhať a organizmus sa stáva na podnety prostredia zraniteľným, čo môže vyústiť do poškodenia zdravotného stavu človeka.

            Všetky negatívne vplyvy, ktoré porušujú stav pohody a spokojnosti organizmu, môžu vyústiť i v závažný zaťažujúci, stresový stav. Stres je  možno obecne charakterizovať ako závažný exogénny či endogénny podnet, proti ktorému sa organizmus bráni. Pri strese sa v optimálnych podmienkach mobilizuje rad obranných a reparačných pochodov, ktoré majú umožniť optimálne prežitie záťažovej situácie.

            Niektoré dôsledky stresu pozitívne aktivizujú organizmus a sú pre zdravie človeka prospešné (eustres), ale niektoré sú pre zdravie organizmu škodlivé, so závažnými dôsledkami pre zdravie (distres).

            Výchovný a pedagogický proces môže mať pre človeka veľa pozitívnych, ale aj negatívnych dopadov. Záťažové situácie stresového charakteru pri pedagogickom procese sa môžu zúčastňovať na vzniku niektorých somatických a psychických ochoreniach poslucháčov aj učiteľov. Môžu ale aj spätne ovplyvniť úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu a môžu byť príčinou zlyhania výukových cieľov.

            Za základný znak vyučovania môžeme považovať interakciu medzi učiteľom a študentom. Cieľom optimálnej výuky by malo byť vytváranie rovnováhy medzi dosiahnutou úrovňou znalostí poslucháčov a nárokmi, ktoré sú kladné učiteľom. Vyučovací proces ale ovplyňujú i ďalšie faktory, ktoré môžu mať negatívny-stresový dopad. Ten sa potom prejaví v poškodení zdravotného stavu a to aj u učiteľa, tak aj u poslucháča – študenta. Sem patrí napríklad: učiteľ zvolil také hodnotiace postupy, ktoré nezodpovedajú úrovni znalostí poslucháčov, hodnotenie študentov je len teoretického charakteru a nedáva predstavu o tom, čo sa poslucháči naučili, ako dokážu poznatky využiť pre seba, svoje okolie atď. V našom prostredí sa snažíme konkrétne verifikovať, ako poslucháči vedia znalosti získané v UTV využiť v prevencii vzniku chorôb. Podobných problémov pri výuke v UTV pri JLF UK Martin máme celý rad.

            Problematike stresu je v súčasnosti venovaná veľká pozornosť. A to aj v klinickej a experimentálnej medicíne, v oblasti psychológie a v pedagogickej praxi. Túto problematiku sa snažíme riešiť aj na našich pracoviskách. Stres a jeho závažné dopady na výuku i celú činnosť UTV nás veľmi zaujímajú. Stres sa dá objektivizovať, vyšetrovať i hodnotiť. K hodnoteniu dopadov stresových vplyvov sa používajú rôzne psychologické dotazníkové metódy, laboratórne postupy i prístrojové vyšetrenia. Všetky doterajšie vyšetrovacie metódy sú ovplyvňované radom objektívnych i subjektívnych činiteľov, ktoré môžu výsledky znehodnotiť. Umelé podmienky pri výskume stresu nemusia byť všeobecne platné pre správanie rôznych osôb v reálnych situáciách. Sú snahy hľadať nové, spoľahlivejšie diagnostické metódy a postupy, pomocou ktorých by bolo možné získať komplexnejšiu, objektívnejšiu predstavu o vplyve stresu na zdravie človeka. A to aj v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, konkrétne v našom prípade, pri výuke na UTV. Našou snahou ja predikovať eventuálne citlivejšie riziká, ktoré môžu mať negatívne dôsledky na zdravie človeka.

            Citlivým ukazovateľom vplyvu stresu na organizmus človeka je ovplyvnenie autonómnej srdcovej činnosti, vyjadrením čoho je variabilita srdcovej frekvencie (VSF). Bola vypracovaná metodika vyšetrovania variability srdcovej činnosti, zvláštne srdcovej frekvencie metódou spektrálnej analýzy. Táto metóda citlivo zaznamenaná stresom vyvolané zmeny v obehovom systéme, tak ako sú ovplyvňované aktuálnym stavom autonómneho nervového systému a schopnosťou organizmu komplexne reagovať na stresové podnety. Túto metódu vyšetrenia realizujeme aj pri našich sledovaniach a to predovšetkým v oblasti pôsobenia rôznych stresových podnetov. Metódu sme využili aj pri niektorých navodených stresových podnetoch pri komplexe výchovno-vzdelávacieho procesu na UTV pri JLF UK Martin, pričom sme sledovali ich vplyv na VSF.

            O princípoch vyšetrenia, metodike, výsledkoch a realizačných výstupoch informujeme v ďalšom príspevku.

 

Vplyv skúšky ako stresovej situácie na autonómnu reguláciu srdcovej činnosti

Lacko A., Květenský J., Domenik J., Bestvina D., Lacková L.

 

(lacko@uvn.sk)

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, UTV pri JLF UK Martin

 

Vonkajšie vplyvy a vnútorný stav organizmu určujú stav pohody a spokojnosti, tým i pocit zdravia (závislosť aj na genetickej predispozícii). Pocit pohody sa stal dominantným pojmom už v prvej definícii zdravia Svetovej zdravotníckej organizácie: „Zdravie je stav úplnej telesnej, psychickej a sociálnej pohody a nie iba neprítomnosť chorôb, či nevládnosť (WHO, 1986). Toto všetko ovplyvňuje jednotlivé činnosti človeka.

Vo výučbovom procese a v živote vôbec sa často vyskytujú záťažové situácie (stresové situácie), ktoré negatívne môžu ovplyvniť konečný efekt ľudskej činnosti a zdravie. Niektorí jedinci stresorom odolávajú, iní podliehajú. Len u zdravých jedincov organizmus sa pokúša prispôsobiť stresorom. Pri silnom strese, najmä pri jeho dlhodobom pôsobení, dôjde nakoniec k zrúteniu tohto odolávania. Niektorí jedinci úspešne zdolávajú stres a dokonca tvrdia, že im zvládnutie stresovej situácie zväčšuje sebavedomie.

Jedným z prvých krokov správneho a objektívneho hodnotenia momentálneho výkonu je pedagogická diagnóza. Pojmy diagnostika a diagnóza sa pôvodne používali v lekárskej terminológii. Diagnóza je výsledkom diagnostiky, jedná sa o označenie diagnostikovanej choroby, defektu alebo narušenia. Súčasná úroveň psychodiagnostiky považuje za kompetentného psychológa zisťovať úroveň a kvalitu psychických vlastností, stavov a procesov so zreteľom na osobnosť. Spoločnou črtou všetkých diagnostických aktivít (pedagogickej, psychologickej i lekárskej) je snaha zabezpečiť rovnováhu medzi požiadavkami a možnosťami.

Stres je psychofyziologická reakcia organizmu na vonkajšiu a vnútornú záťaž. Pri strese sa mobilizuje systém obranných a reparačných procesov za účelom prekonania záťažovej situácie. Zvýšená hladina nadobličkových hormónov stimuluje mozog k pohotovosti. Organizmus je ovládaný sympatickým nervovým systémom. Prejavuje sa to zvýšenou látkovom premenou, zhoršením prekrvenia pokožky i tráviacich orgánov, činnosť srdca sa zrýchľuje, krvný tlak stúpa, atď. Pri strese sa hodnotí úloha „pozitívneho“ a „negatívneho“ stresu v ontogenéze človeka. Sú hľadané spôsoby, ktorými by bolo možné predchádzať negatívnym účinkom stresu na zdravie človeka  (vznik  tzv. civilizačných alebo psychosomatických ochorení).

V dôsledku involučných zmien vznikajú špecifické znaky nielen čiastočné ako sú morfologické, funkčné zmeny, ale predovšetkým celkové (adaptačné, regulačné, ovplyvňujúce bio-psycho-sociálnu jednotu organizmu). Vekom sa mení napr. zloženie organizmu, regulačné mechanizmy, pohybový aparát, nervový systém, metabolizmus, endokrinný, obehový, respiračný, vylučovací, tráviaci, imunitný systém, atď. V období involúcie môže byť napríklad afebrilný priebeh zápalových ochorení, bezbolestný priebeh rôznych ochorení, častá je hypotermia, zmeny termoregulácie, atď. Ich jednou z príčin  môžu byť zmeny autonómneho nervového systému.

Citlivým ukazovateľom vplyvu stresu na organizmus je reakcia autonómneho nervového systému (ANS). Funkčný stav ANS (sympatika a parasympatika) odráža variabilita srdcovej frekvencie (VSF). Pôsobením stresu na organizmus sa mení autonómna regulácia srdcovej činnosti, vyjadrením čoho je práve zmenená VSF (srdcová frekvencia sa zrýchľuje alebo spomaľuje). Jednou z nových a zaujímavých metód, ktorá sa v  posledných rokoch úspešne začína uplatňovať v rutinnej praxi je analýza variácie srdcovej frekvencie. VSF je bežná u zdravých jedincov, naopak strata VSF môže byť príznakom rôznych ochorení (organického postihnutia myokardu, metabolických chorôb, atď.). Porucha VSF sa hodnotí ako fenomén, ktorý zavčasu a citlivo reaguje na prechod medzi zdravím a chorobou. Znížená VSF býva znakom zmenenej adaptability a mala by imitovať cielenú diagnostiku príčiny (príčinou môže byť aj stres). Rozvoj poruchy srdcovo-cievnych regulácií pri vyšetrení VSF môžeme vizuálne posúdiť z  trojrozmerného grafu (obr. 1, 2), kedy v počiatočnej fáze poruchy dochádza predovšetkým k poruche v oblasti parasympatika. Pri rozvinutom postihnutí dochádza k poklesu v nízkofrekvenčných oblastiach, teda v oblasti vplyvu sympatika.

zbornik2004-image003 zbornik2004-image002 

Obr.1 VSF  u študenta v pokoji         Obr.2 VSF u  študenta počas maturity

Osobitnou skupinou sú seniori, ktorí absolvujú Univerzitu tretieho veku (UTV). S vekom ANS má zníženú plasticitu (obr.4). Je celkovo znížená aktivita sympatika i parasympatika, prípadne môže čiastočne prevažovať sympatická zložka autonómneho nervového systému, ktorá je menej výhodná a môže sa podielať na vzniku niektorých komplikácií (napr. zvýšenie krvného tlaku). Spôsob hodnotenia ich študijných výsledkov v rámci výučbového procesu vyžaduje veľmi individuálny prístup. Stresová situácia pri skúške môže negatívne ovplyvniť zdravotný stav. Preto sa domnievame, že vyučujúci má voliť zvlášť u seniorov adekvátne spôsoby hodnotenia. Najlepšie zvoliť také hodnotiace spôsoby, ktoré odpovedajú úrovni mentálnych schopností študenta a úrovni realizovaného výučbového procesu (obr.3).

zbornik2004-image004 zbornik2004-image006

Obr.3 Stav autonómneho nervového systému u seniora v pokoji a jeho reakcia  pri strese.

zbornik2004-image007

Obr.4 Aktivita ANS v jednotlivých vekových kategóriách

 

 

Psychická záťaž je charakterizovaná pocitom napätia, zvýšenou nervozitou, atď. Môže podmieniť vznik ischémie myokardu. Intenzívne emócie, rovnako ako fyzická záťaž môžu byť doprevádzané prechodnými ischemickými zmenami srdcového svalu. Sú to vonkajšie stresory, ktoré ostávajú psychicky nezvládnuté. Vhodné by bolo, aby sa hladina stresu mohla kvantifikovať. Tu sa zdá byť pomocnou metódou vyšetrenie variability srdcovej frekvencie spektrálnou analýzou. Toto by mohlo doplniť psychologické metódy hodnotenia jedinca.

 

Metodické zásady výučby počítačov pre  seniorov a snahy o ich realizáciu na UTV pri STU

E. Adlerová, M. Babinský

eleonora.adlerova@stuba.sk, miroslav.babinsky@stuba.sk

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Cieľom tohto príspevku je, na základe porovnania štúdia (učenia a učenia sa) a charakteristík študujúcich seniorov, zrekapitulovať základné pedagogické zásady výučby dospelých so zameraním sa na informačné technológie. Keďže  tento odbor vyžaduje nielen poznatky, ale aj zručnosti, navrhujeme maximálne využívať učenie sa na projektoch (project-based learning). Na príklade zavádzania predmetu „Praktické využitie počítačov“ na UTV pri STU demonštrujeme ciele, postupy a výhody učenia sa na projektoch. Zásady a skúsenosti vychádzajúce ako z literatúry, tak aj  z osobných skúseností autorov,  sú zrekapitulované v druhej časti príspevku (E. Adlerová – výučba počítačov na UTV STU) a doplnené príspevkom M. Strečanského.

Časť 1

Proces štúdia ako postupu získavania poznatkov a zručností možno charakterizovať z viacerých aspektov1. Z hľadiska porovnania tradičného (školského) a celoživotného vzdelávania dospelých sme vybrali tri hlavné aspekty: študujúci, výučba a podpora študujúcich, ktoré znázorňuje nasledujúca tabuľka.

Porovnanie štúdia

  Tradičné štúdium Celoživotné vzdelávanie
študujúci na relatívne rovnakej vedomostnej úrovni rôznorodí
  na rovnakom mieste v rovnakom čase (v škole) “roztrúsení”
  existujú učebné návyky učebné návyky vo všeobecnosti nemožno predpokladať
  pod kontrolou relatívne nekontrolovaní
výučba základom je učenie tvárou-v-tvár základom je sprostredkované učenie, s ohľadom na predchádzajúce skúsenosti
  predmety s presne definovanými sylabami, postupmi, ktoré sa opakujú so zložitejšou prípravou výučby a zločitejšou tvorbou, výrobou a distribúciou  učebných pomôcok s ohľadom na špeciálne funkcie a multidisciplinaritu
podpora študujúcich automaticky vo výučbe, zriedkakedy individuálne zosúladenie osobných a časových možností vyžaduje špeciálne podporné služby pre problematických študentov za účelom mininalizovania „strát“

1Babinský M, Orbánová I, Ilavská A.: Otvorené a dištančné vzdelávanie, NSDV Bratislava 1999

Študujúci v celoživotnom vzdelávaní sú v porovnaní  so študujúcimi v tradičných formách vzdelávania na rôznorodej vedomostnej úrovni, čo vyplýva aj z rôznorodosti ich veku, stupňa dosiahnutého vzdelania, získaných životných (pracovných, osobnostných, ai.) skúseností. Našou cieľovou skupinou sú dospelí/seniori, ktorí sa vyznačujú tým, že sú to rozvinuté osobnosti s vlastným sebahodnotením a sebavnímaním (obavy, emócie), majú  bohaté vlastné, osobné skúsenosti (nielen pracovné, ale aj životné). Vyznačujú sa  vlastnými postupmi získavania poznatkov (learning style), majú zažité  predstavy a očakávania o prostredí (pracovnom, vzdelávacom). Mnohí seniori sú ešte pracujúci a sú zaťažení vlastnými povinnosťami aj starosťami (rodina, zdravotné problémy).

Navyše odbor výučby „Informačno-komunikačné technológie“ (počítače) má oproti iným viaceré špecifiká:

–                    je nový a dynamicky sa rozvíjajúci,

–                    je náročný na techniku, zariadenia (financie),

–                    je široký a nekodifikovaný (literatúra),

–                    predpokladá ovládanie  angličtiny (poznať aspoň základné termíny),

–                    vyžaduje nielen vedomosti a poznatky, ale aj zručnosti.

Z analýzy rozdielov, charakteristiky odboru, prehľadu literatúry (najmä Prusáková2) a našich skúseností sme sa pokúsili sformulovať všeobecné metodické zásady výučby počítačov pre seniorov,  platných pre lektorov ako aj pre inštitúciu (UTV).

Zásady pre lektorov

Keďže  získavanie poznatkov dospelých prebieha aj v neformálnych prostrediach, účastníci sú  na výučbu (aspoň spočiatku a aspoň niektorí)  motivovaní. Udržanie počiatočnej a podnecovanie novej motivácie u dospelých je najdôležitejšou zásadou, ktorá vďaka aktívnemu zapájaniu smeruje nielen k efektívnemu osvojovaniu poznatkov a zručnosti ale aj k vnútornému uspokojeniu (learning satifaction). Lektori, ktorí pôsobia v celoživotnom vzdelávaní a vzdelávaní seniorov obzvlášť, by mali dodržiavať nasledujúce zásady:

1.      posilňovať správne postupy učenia sa, poskytovať priestor pre spätnú väzbu,

2.      umožniť kritické pripomienky a podnecovať pozitívne sebahodnotenie

3.     vytvoriť atmosféru spolupráce a nie súťaživosti

4.     poznať skúsenosti účastníkov, nadväzovať na ne a využiť ich

5.     využívať skúsenosti z praxe  a orientovať výučbu problémovo

6.     zdôrazňovať význam toho, čo sa učí (aplikovaný obsah, individualizované učenie)

2 Doc. PhDr. Viera Prusákova, CSc.: Systémový prístup k ďalšiemu vzdelávaniu, Inštitút pre verejnú správu, Bratislava 2000, ISBN 80-968308-2-1

 

7.      poznať učebné štýly (spôsoby získavania poznatkov = learning styles) a viesť študujúcich k nájdeniu vlastného štýlu

8.     umožniť študujúcim, aby sa stali spoluaktérmi vzdelávania (dospelí sa radi zúčastňujú učenia, ak sú partnermi a participujú na riešení úloh a problémov).

9.     rešpektovať zrak, sluch, klímu, krivku učenia sa (learning curve)

10. poznať účastníkov a prispôsobovať sa ich požiadavkám a problémom

Zásady sme sformulovali do „desatora“ len pre ľahšie zapamätanie. Poradie ani počet zásad nie je významný.

Zásady pre inštitúciu (plánovanie, realizácia a hodnotenie štúdia)

Pre inštitúciu, ktorá poskytuje a realizuje vzdelávanie seniorov, by mali platiť nasledujúce   zásady:

1.                 plánovať aktívne zapájanie sa účastníkov

2.                 umožňovať precvičovanie, ktoré podporuje zapamätanie

3.                 uplatňovať názornosť a zapájanie všetkých zmyslov

4.                 vytvoriť jasnú a zrozumiteľnú štruktúra učebných osnov, ktorá rešpektuje vekové, individuálne           a skupinové osobitosti (napríklad stanoviť tempo učenia sa)

5.                 poskytovať spätnú väzbu a primerané hodnotenie

6.                 vytvoriť bezstresové prostredie (podporovať lektorov v jeho vytváraní aj pomocou technického vybavenia)

7.                 zabezpečiť technické vybavenie rešpektujúce špecifiká (bod 9 u lektorov)

8.                  zamestnať lektorov, ktorí ovládajú a uplatňujú hore uvedené zásady pre lektorov

Ako to skĺbiť?

Ako dosiahnuť efektívnejšie učenie sa je základnou otázkou celých odborov pedagogiky (ako aj čo to presne znamená efektívnejšie učenie sa). V našom technickom ponímaní k relevantným záverom speje poučka zakladateľa dynamickej psychológie prof. Hejného, voľne prepísaná do rovnice:

Lepšie (efektívnejšie) učenie sa = lepšia motivácia + lepšia klíma + lepší lektori

Jednostrannejší pohľad ponúka Henry , ktorá v zhode aj s našimi skúsenosťami tvrdí, že lepšie, teda pre študujúceho relevantnejšie učenie sa, je učenie sa založené na vlastných skúsenostiach (experience-based learning),pričom ho rozdeľuje nasledovne:

–        učenie sa na projektoch  (project-based learning)

–        učenie sa založené na portfóliu (portfolio based learning )

Pod učením sa založenom na portfóliu sa rozumie vzdelávanie úzkej skupiny alebo dokonca jednotlivca podľa jeho aktuálnych potrieb a jeho aktuálnych vedomostí a zručností (portfóliu vedomostí). Najmä pre našu účasť v dištančnom vzdelávaní a podieľaní sa na projektovej práci riadnych študentov STU  sme sa zamerali na učenie sa na projektoch.

Učenie sa na projektoch: Podľa Jane Henry3 možno projekt definovať ako objavný (enquiry) proces charakterizovaný(pre študujúceho) možnosťou:

1)  vybrať  tému,

2)  zozbierať materiál,

3)  utriediť, analyzovať materiál,

4)  prezentovať výsledky.

Výhody učenia sa na projektoch sú nasledujúce:

–                    zlepšuje (aj testuje) vyššie kognitívne procesy: schopnosti analýzy, syntézy, ..

–          hodnotenia

–                    zvyšuje mieru výberu učenia a aj zodpovednosti

–                    zlepšuje motiváciu možnosťou sledovať vlastné záujmy

Nevýhody:   ťažšie sa hodnotí

Všeobecným princípom učenie sa na projektoch je, že študent má niečo vykonať samostatne, prípadne ako člen skupiny. Často ide o riešenie problému, ktorý je zvyčajne interdisciplinárny. Rola učiteľa sa mení z pedagóga (experta) na podporovateľa, poradcu. Z nasledovného stručného prehľadu cieľa, postupu a výhod, ktoré sme spracovali pri zavádzaní odboru „Praktické využitie počítačov“ na UTV vyplýva, že naše predstavy boli v zhode s anglickými metodikami, o ktorých sme sa dozvedeli, až pri príprave tohto príspevku.

Na UTV pri STU v Bratislave bol v roku 2004 zavedený nový študijný odbor:: Praktické využitie počítačov.

Cieľom  tohto študijného odboru  je:

–                    zlepšiť výučbu

–                    pritiahnuť poslucháčov

–                     podporiť skutočné využitie počítačov, prístup k počítaču, motiváciu, ďalšie .individuálne vzdelávanie

–                    zamerať sa na osobitné problémy tretieho veku

3 Jane Henry: Teaching Through Projects, Kogan page, 1995, ISBN 0 7494 0846 4

 

Praktické využitie počítačov – postup

–                    výber oblasti a témy (aj témy navrhnuté poslucháčmi)

–                    vytvorenie skupiny (tímu)

–                    vyhľadanie existujúcich podkladov (prieskum) s podporou lektora

–                    zozbieranie údajov (naplnenie súborov údajmi)

–                     spracovanie témy (vytvorenie súboru, súborov, prípadne programu, stránky

a pod.)

–                    vyhodnotenie spracovania projektu (prezentácia, správa,  súbor,…)

Výhody odboru Praktické využitie počítačov spočívajú najmä v tom, že:

–                    ide naozaj o  praktické využitie zamerané na potreby poslucháčov

–                    tímová spolupráca umožní aj slabším zdokonaliť sa v tíme

–                    témy sú postavené tak, aby vyžadovali rôzne zručnosti a tým umožnili zapojiť sa .všetkým ( zbieranie podkladov, výmena skúseností, komunikácia,..)

–                      dokončené  projekty  budú slúžiť aj UTV  napr. ako propagácia

 

Časť 2

Univerzita tretieho veku pri Slovenskej technickej univerzite začala svoju činnosť v októbri 1998 otvorením prvého, tzv. všeobecného ročníka. Podľa tradície, uplatňovanej v rámci Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku (ASUTV), je tento ročník vstupnou bránou do štúdia v rámci pestrej palety študijných odborov, ktoré slovenské UTV  seniorom ponúkajú. Prednášky, zaradené do tohto ročníka, majú okrem vzdelávacej funkcie často aj funkciu motivačnú, predstavujú  úvod do problematiky, ktorá je obsahom konkrétneho študijného odboru, otvoreného na príslušnej UTV. Nie je tomu inak ani na UTV pri STU. Vo všeobecnom ročníku je zaradená  prednáška na tému „Informačná spoločnosť“, na ktorú hneď v nasledujúcom roku nadviazalo otvorenie študijného odboru „Počítače“. Jeho obsah bol navrhnutý odborníkmi tak, aby sa študenti-seniori v úvode prvého ročníka zoznámili s princípmi činnosti počítačov, a základmi ich obsluhy, osvojili si hlavné prvky operačného systému  MS Windows a naučili sa pracovať s oknami. V ďalšej časti sa postupne prepracovávali cez najdôležitejšie poznatky o MS Word-e a osvojovali si zručnosti v jeho praktickom používaní.

V druhom ročníku štúdia sa výučba koncentrovala najmä na základné poznatky a zručnosti o programe  MS Excel. V závere tohto ročníka boli zaradené aj stručné základy práce so sieťou Internet (jednoduché vyhľadávanie informácii a používanie elektronickej pošty). Podrobnosti možno vyčítať z harmonogramu, uvedeného v Študijnom programe UTV pri STU 2000/2001.

Skúsenosti, získané už počas prvých dvoch rokov štúdia, si vynútili malú zmenu v tejto postupnosti: základy práce s Internetom boli presunuté medzi úvodnú časť a MS Word, čo frekventantom umožnilo prístup k Internetu a využívanie elektronickej pošty už počas štúdia. V tejto (obsahovej) podobe sa výučba na študijnom odbore Počítače realizuje aj v súčasnosti.

Záujem väčšiny absolventov dvojročného štúdia počítačov rozšíriť si získané vedomosti viedol vedenie UTV k otvoreniu nadstavbového ročníka pod názvom „Využitie počítačov v práci a v domácnosti“. Jeho obsah tvorili prednášky a praktická výučba orientovaná najmä na tvorbu zoznamov, hromadnú korešpondenciu, šablóny, databázy, filtrovanie a pod.. V prvej verzii tohto ročníka boli zaradené aj 3 ukážkové prednášky o využívaní počítačovej grafiky (v medicíne, v technike a v architektúre) a prednáška o využití počítačov vo vzdelávaní. V akademickom roku 2003/2004 bol pridaný ďalší ročník, v ktorom sa záujemci mohli postupne oboznámiť s počítačovými sieťami, ich technickým a programovým vybavením, podrobnejšie sa zaoberať Internetom (www služby a ich využitie, prehľad prehliadačov, poštový server, atď.). Stručné informácie im boli poskytnuté aj o elektronických novinách, interaktívnych komunikáciách, HTML jazyku a tvorbe www stránok (viď Študijný program UTV pri STU na akademický rok 2003/2004).

Napriek dostatočnému záujmu o toto nadstavbové štúdium v navrhnutej podobe priebežné diskusie s frekventantmi ukázali, že záujem sa začína výrazne diferencovať, dokonca v dvoch rovinách. V prvej išlo o možnosť výberu medzi „Využitím počítačov…“ a Internetom, v druhej o rozdielnosti v záujme o konkrétne formy využitia počítačov v práci, resp domácnosti. Vedenie UTV sa preto s nastupujúcim akademickým rokom 2004/2005 rozhodlo pre určité úpravy. Prvý problém by mala vyriešiť ponuka absolventom študijného  odboru Počítače zvoliť si ako nadstavbový ročník alebo  „Využitie počítačov…“, alebo Internet, teda nie  pôvodnú postupnosť obidvoch. Asi nie je bez zaujímavosti, že zatiaľ čo študentky – seniorky (najmä mladšie) si zvolili prvú možnosť, mužská časť bude hlavne surfovať po Internete.

Závažnejšie bolo rozhodnutie, ako riešiť druhý problém – diferencovaný záujem vo vnútri ponúkaného nadstavbového štúdia, ktorý sme premenovali na stručnejšie „Praktické využitie počítačov“. Ako už bolo uvedené v prvej časti tohto príspevku, rozhodli sme sa nielen pre nový názov, ale najmä pre nový metodický postup a to „učenie sa na projektoch“. Aplikácia tejto metódy v našom prípade spočíva v tom, že pred začatím výučby bola (za spolupráce so študentmi) pripravená ponuka asi 40 menších počítačových tímových projektov, a miesto harmonogramu „prednášok“ bol v Študijnom programe zverejnený len okruh tém súvisiacich s prácou na  projektoch. Študenti-seniori si z tejto ponuky vyberú projekty (postupnosť projektov), ktoré chcú vypracovať, podľa zvolených projektov sa zgrupujú do skupín (tímov) a za odbornej pomoci učiteľov – konzultantov postupne projekt vypracujú. Nie je predpísaný ani počet projektov, ani tempo prác na projekte, ani počet osôb v tíme, ale cieľ je jasne stanovený a podrobne sformulovaný v prvej časti tohto príspevku.

Na záver ešte stručná konfrontácia doterajších postupov v organizovaní výučby na UTV pri STU s vyššie uvedenými „Zásadami pre inštitúcie“. Aj keď v čase štartu výučby na študijnom odbore Počítače  nemalo vedenie UTV tieto zásady slovne formulované, bola tu snaha dodržiavať aspoň nasledovné základné zásady:

–                    výučba na študijných odboroch orientovaných na IT má od prvej hodiny charakter praktickej výučby a realizuje sa v počítačovej učebni po skupinách;

–                     skupina študentov má maximálne 16 členov a každý člen skupiny má k dispozícii počítač;

–                    štruktúra učebných osnov bola vytvorená odborníkmi a schválená odborným garantom študijného odboru; je jasná, zrozumiteľná a rešpektuje najmä vekové osobitosti študentov;

–                    vedenie UTV po celý čas vyvíja maximálne úsilie o zabezpečenie vyhovujúceho technického vybavenia počítačovej učebne a jeho údržby (napr. formou sponzorských darov);

–                    zamestnáva lektorov, ktorí zohľadňujú špecifiká výučby pre seniorov a uplatňujú spomínané „Zásady pre lektorov“;

–                    umožnilo a bude ešte vo väčšej miere umožňovať precvičovanie formou konzultácií, ktoré využívajú najmä študenti-seniori, ktorí nemajú prístup k počítaču mimo učebne UTV;

–                     realizuje spätnú väzbu neformálnymi diskusiami so študentmi ako aj pomocou dotazníkov.

 

V tomto kalendárnom roku sústredilo vedenie UTV pozornosť aj na možnosti získania finančnej podpory výučby seniorov v oblasti IT z vonkajších zdrojov.  postupne vypracovalo 3 projekty: projekt s názvom „rozšírenie vzdelávacieho programu univerzity tretieho veku pri stu na získanie počítačovej gramotnosti starších občanov regiónu Bratislava a zabezpečenie trvalého prístupu k informačným zdrojom Internetu“ (výzva MŠ SR pre ESF), projekt „podpora e-learningu v celoživotnom vzdelávaní na stu“ (spolu s  ICV STU v rámci rozvojových projektov MŠ SR pre rok 2004). ani jeden z uvedených projektov nebol akceptovaný.

Tretí projekt bol vedením  UTV pri STU vypracovaný na základe výzvy MPSVR SR  a podaný  pod názvom „Zlepšovanie IT zručností seniorov ohrozených rizikom straty zamestnania, živnostníkov a malých podnikateľov“ (projekt ESF). Tento projekt bol v októbri 2004 schválený rozhodnutím Komisie na výber dopytovo orientovaných projektov MPSVR.  S realizáciou projektu možno počítať najskôr od 1. decembra 2004, projekt musí byť ukončený do 15. 12. 2006. Do projektu je formou partnerstva zahrnutá aj UTV pri UK v Bratislave.(študijný odbor Počítače a informatizácia spoločnosti). Vedenie UTV pri STU je presvedčené, že aj vďaka finančným prostriedkom získaným prostredníctvom projektu dokáže pre seniorov  vytvoriť bezstresové, technicky dobre vybavené prostredie, uplatňujúce názornosť a zapájanie všetkých zmyslov do výučby, ako to požaduje ďalšia z vyššie uvedených zásad pre Inštitúcie celoživotného vzdelávania.

Záver

 O tom, že učenie sa na projektoch (project-based learning, nazývané tiež projektové semináre alebo projektové práce) je metodika, ktorá podporuje osvojovanie si vedomostí, znalostí a zručností v súlade so skúsenosťami, sme presvedčení nielen my, ale aj odborná literatúra. Či sa nám podarí o tom presvedčiť aj  seniorov, študujúcich na našej  UTV v odbore „Praktické využitie počítačov“,  bude závisieť  aj od osobného nasadenia lektorov a dodržiavania  zásad, ktoré sme sa snažili v tomto príspevku sformulovať.  Odprezentovali sme aj celkový postup UTV pri STU pri realizovaní praktickej výučby v oblasti IT a snahy zabezpečiť túto činnosť po stránke personálnej i materiálnej.  Ani v jednom  smere  si  nerobíme  nároky na úplnosť či dokonalosť a budeme povďační za komentáre a pripomienky ako  k uvedeným zásadám,  tak i ku celkovej koncepcii výučby.


Pedagogický proces v odbore počítače a informatizácia spoločnosti

Ing. Cárachová M., Mgr. Medveďová E

carach@euba.sk, medved@euba.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave

            Úvod

Univerzity tretieho veku (UTV) otvárajú možnosti vzdelávania pre občanov na sklonku produktívneho a v postproduktívnom veku, často v oblastiach, ktoré v čase ich mladosti ešte neboli vôbec známe, resp. v oblastiach, ktoré boli mimo rozsahu ich zamerania v produktívnom veku, uspokojujú túžbu po vedomostiach  a  ponúkajú aktivity pre kvalitné využitie voľného času. Ich cieľom je na vysokoškolskej úrovni sprístupniť študujúcim nové poznatky a zručnosti z vedeckých disciplín v priamej nadväznosti na ich životné skúsenosti, záujmy a schopnosti.

Vo všeobecnosti preto môžeme konštatovať, že poslaním UTV je:

 • prispievať k zabezpečovaniu práva starších ľudí na vzdelanie,
 • vytvárať hodnotný životný program seniorov,
 • prispievať ku kvalitnému vypĺňaniu voľného času,
 • prispievať k rozširovaniu obzoru, zvyšovaniu vedomostí, objasňovaniu neznámych skutočností a k poskytovaniu najnovších informácií z oblasti vedy a spoločenského diania, pomáhať integrovaniu sa do spoločnosti v nových podmienkach, ktoré vznikajú v období prechodu do dôchodku i počas dôchodku,
 • prispievať  k spomaľovaniu starnutia seniorov.

V rámci záujmového štúdia na univerzite získavajú účastníci nielen nové odborné poznatky, ale aj nové kontakty a priateľstvá. UTV teda plnia aj funkciu komunikatívnu, umožňujú prekročenie individuálneho, izolovaného sveta starších ľudí. Inštitucionálne vzdelávanie seniorov má nezastupiteľný význam vo vytváraní podmienok pre činorodú životnú orientáciu, vo vytváraní priestoru pre intelektuálnu a spoločenskú sebarealizáciu. Seniori začlenením sa do vzdelávacieho procesu preukazujú svoju produktívnu orientáciu, orientáciu na prítomnosť a budúcnosť. Svojím aktívnym prístupom spochybňujú zaužívané, aj nami v úvode spomenuté označenie „poproduktívny vek“ a ukazujú cestu tým, ktorí sa rozhodli pre mobilizáciu ľudských možností.

Problematika vzdelávania starších ľudí sa zaraďuje medzi aktuálne otázky súčasnosti. UTV ako najvyššie formy zmysluplného vyplnenia voľného času seniorov, ponúkajú túto možnosť ľuďom v staršom veku, ktorých informatizácia zastihla až v tejto etape ich života.

1 Informatizácia spoločnosti

Koncom minulého storočia a v súčasnom období nadobúda informácia veľkú hodnotu. Spoločnosť sa transformovala na informačnú spoločnosť, v ktorej vďaka rozvoju informačných technológií skutočnosť neraz prekonáva vízie a nové možnosti sú často akoby nad naše schopnosti. Problémom sú v tomto prípade ľudia, resp. vedomosti a schopnosti ľudí a skutočnosť, že človeka na rozdiel od počítačov nemožno „upgradovať“, možno ho len pomerne prácne vychovávať, učiť, vzdelávať, školiť a motivovať.

Rozvojom informačných technológií sa vytvoril technologický potenciál, ktorý svojimi dôsledkami a možnosťami začína zasahovať do mnohých  oborov ľudskej činnosti. Informačné technológie sú a vždy budú nástrojom, ktorý ľudia môžu používať k tomu, aby lepšie a efektívnejšie vykonávali to, čo považujú za potrebné či vhodné vykonať. Kvalitatívna zmena je v tom, že možnosti tohoto nástroja radikálne menia naše doterajšie predstavy o tom, čo je dosiahnuteľné, možné a realizovateľné. Výsledkom technologickej revolúcie je  zníženie priestorového a časového obmedzenia a zvýšenie prístupu k množstvu verejných informácií. Oproti predchádzajúcim technologickým zmenám je vplyv prepojených informačných, komunikačných a mediálnych technológií charakterizovaný širokou plošnosťou a vysokou rýchlosťou preniknutia do všetkých oblastí spoločnosti. Zmeny sa vo veľmi krátkej dobe dotkli prakticky každého priemyslu aj služieb, verejného aj súkromného sektoru, v podstate   celej spoločnosti v práci i mimo nej, vzdelávania i zábavy v každodennom živote. Informačná spoločnosť tak zásadne mení podnikanie, verejnú administratívu ako aj  život každého občana. Základným predpokladom úspešného budovania informačnej spoločnosti a znalostnej ekono­mi­ky na Slovensku a zapojenia sa do globálnej znalostnej ekonomiky je vysoká vzdelanostná úro­veň jej obyvateľov. Vzdelávanie má preto kľúčový význam pri informatizácii spoločnosti. Vzde­lávanie pre informačnú spoločnosť a v informačnej spoločnosti má z pohľadu informatiky dve ro­vi­ny:

 • vzdelávanie v samotnej informatike, kde informatika je predmetom i prostriedkom a vzde­lá­va­­nie je zamerané na prípravu profesionálov v informatike,
 • vzdelávanie v ostatných oblastiach s použitím metód a prostriedkov informatiky, kedy hovo­rí­me o informatizácii vzdelávania.

IKT prinášajú nové možnosti pre participáciu občanov na správe vecí verej­ných, nové formy práce, spolupráce a komunikácie vo všetkých oblastiach ekonomiky a živo­ta spoločnosti, sprístupňujú obrovské informačné bohatstvo, uľahčujú individuálne vzdeláva­nie sa a v neposlednom rade prinášajú nové možnosti zvyšovania kultúrnej úrovne obyvateľ­stva a kultúrneho vyžitia. Predpokladaným dôsledkom informatizácie spoločnosti je nová kvalita spoločenského, hospoInformatizácia spoločnosti je chápaná ako koncepčne riadený proces, ktorý smeruje k maximálnemu využitiu potenciálu ponúkaného modernými informačnými a komunikačnými technológiami (IKT) vo všetkých relevantných oblastiach spoločenského, politického a hospodárskeho života podmienená vznikom transakčného prostredia, ktoré umožňuje efektívne uspokojovanie potrieb užívateľov. Predpokladá sa, že vzniknuté prostredie je:

ü      otvorené – 24 hodín denne a 7 dní v týždni

ü      rýchle – eliminujúce čakanie kombináciou adekvátnych riešení šírky pásma, koncových prístupových zariadení, logicky postavenou sieťou a štruktúrou obsahu

ü      dôveryhodné

Ø prístup k informáciám a službám je umožnený všetkým za rovnakých podmienok,

Ø informácie a služby sú kvalitné, jednoznačné a hlavne relevantné,

Ø informácie a služby sú prenosné na verejných sieťach bez ohrozenia bezpečnosti
a súkromia

ü      bezproblémové – to znamená že procesy budú štandardizované

ü      všadeprítomné – prístup je umožnený nielen cez internet, ale aj cez mobil, TV, telefón, atď., čomu zodpovedá aj rozmanitosť prístupových kanálov a to hlavne v zmysle www portálov, call centier, web mobilov, digitálnej televízie či  kioskov.  Rozmanitosť prístupov predpokladá vysoký stupeň integrácie výstupov.

ü      Prirodzené – technológia a štruktúra obsahu sú prispôsobené tvorcom a užívateľom a nie naopak

ü      inteligentné – tak v oblasti infraštruktúry ako aj v oblasti infoštruktúry za účelom obmedzenia redundancie a neprehľadnosti. Zaručuje nielen jednoduchý a priamy prístup k žiadanej, konkrétnej informácii a službe, ale aj pružnosť vo vzťahu k spätnej väzbe k užívateľovi. Používanie IKT sa v krátkom časovom horizonte stane takou nut­nou súčasťou bežnej existencie,  akou je dnes schopnosť čítať a písať. Informatika a IKT sa rozvíjajú tak rýchlo, že nie je možné dosiahnuť trvalú použiteľnosť zís­ka­ných vedomostí. Ich polčas rozpadu sa odhaduje na 5 rokov, t. j. polovica našich vedo­mostí z tejto oblasti je po piatich rokoch zastaralá. Pre trvalo udržateľný rozvoj informačnej spoločnosti treba zdokonaliť systém celoživotného vzdelávania. Samotná informatika a  IKT v  tom­to prinášajú nové možnosti (dištančné  vzdelávanie, e-vzdelávanie a v neposlednom rade vzdelávanie seniorov). Významnou formou celoživotného vzdelávania sa stáva aj individuálne vzdelávanie, ktorého rozvoj pod­poruje tvor­ba nových digitálnych informačných zdrojov a zlepšovanie prístupu k zdrojom v rámci celosvetovej siete www, ktorú absolventi odboru Počítače a informatizácia spoločnosti bez problémov vedia využívať.

Manifest UNESCO z novembra 1994 konštatuje, že rozvoj tvorivosti občanov a ich účasť na verejnom živote závisí od primeraného vzdelania, ako aj od slobodného a neobmedzeného prístupu k vedomostiam. Táto myšlienka bola rešpektovaná pri zaradení odboru Počítače a informatizácia spoločnosti do študijného programu.  Seniori si tiež uvedomili požiadavky informačnej spoločnosti, o čom svedčí veľký záujem o tento odbor. Prvú prednášku z odboru Počítače a informatizácia spoločnosti absolvujú seniori v prvom  všeobecnom ročníku. Niektorí z poslucháčov všeobecného ročníka majú jasnú predstavu o štúdiu v danom odbore, sú ale aj takí, ktorí majú pred týmto odborom rešpekt. Často sa definitívne rozhodnú po absolvovaní prednášky, prípadne po osobných konzultáciách. Oboznámime ich aj so spôsobom výučby, individuálnom prístupe k jednotlivým uchádzačom, čo niekedy vedie aj k vytvoreniu dvoch skupín prvého ročníka a to úplných začiatočníkov a mierne pokročilých. Po zverejnení týchto informácií padnú z nich aj posledné zábrany a v mnohých prípadoch to vedie k tomu, že po absolvovaní základného štúdia v odbore, pokračujú v štúdiu v nadstavbovom ročníku, ktorý pre veľký záujem bol doteraz vždy otvorený.

2  Výučba v  odbore počítače a informatizácia spoločnosti

Počas dvoch ročníkov tohoto štúdia po zvládnutí terminológie z oblasti informatizácie spoločnosti a informatiky prechádzame v pedagogickom procese z pohľadu seniorov k najzaujímavejšej časti odboru a to k vlastnej práci na počítači. Výučba  prebieha v počítačovej učebni vo veľmi priaznivých podmienkach  –  každý študent UTV pracuje samostatne na počítači, čo sa na prvý pohľad zdá samozrejmosťou, ale nie vždy je tomu tak, dokonca aj u študentov denného štúdia. Za tieto priaznivé podmienky sme povďační tak poslucháči, ako aj vyučujúci nemalému úsiliu a iniciatíve vedúcej Referátu celoživotného vzdelávania a Univerzity tretieho veku a ústretovosti vedenia univerzity. Poslucháčom vysvetlíme princíp práce počítačov, venujeme sa   základom ich obsluhy, naučíme ich najpotrebnejšie činnosti v rámci operačného systému Windows, upozorníme ich na dôležitosť ochrany údajov, poukážeme na nebezpečenstvo vírusov a prípadných škôd nimi spôsobených. Študenti sa oboznámia so základnými výhodami práce pod operačným systémom Windows:

Ø      režim WYSIWYG – What You See It`s What You Get – „Čo vidíš, to dostaneš“ technika

Ø      DRAG & DROP – „Tiahni a pusť“,

Ø      technika OLE  – Object Linking and Embeding – technika spájania a vkladania objektov medzi aplikáciami v prostredí Windows

Ø      možnosť práce s viacerými dokumentmi

Ø      možnosť vnútorného prepojenia objektov v aplikácii

Ø      ľahšie ovládanie programu pomocou rôznych sprievodcov.

Najvýznamnejším rysom informačnej spoločnosti je posun od závislosti na interných informačných systémoch k systémom, ktoré využívajú externú komunikáciu. Internet je konkrétnym príkladom a dôležitým nástrojom pre rozšírenie nových služieb. Splývanie informačných, komunikačných a masmediálnych technológií tvorí kľúčovú pozíciu tohoto storočia. To samozrejme zohľadňujeme a vďaka tomu, že UTV predstavuje otvorený vzdelávací systém, ktorý umožňuje každý rok aktualizovať obsah študijného odboru, zaraďujeme do programu témy, ktoré umožňujú študentom využívať možnosti elektronickej pošty, oboznámime ich s programovým vybavením, prostredníctvom ktorého sú schopní vyhľadávať si informácie v internete a aj týmto spôsobom si rozširovať svoj obzor. Nakoľko najviac využívaným súborom programov je súbor programov známy pod pojmom „Elektronická kancelária“ podstatnú časť výučby venujeme tejto problematike. Po softvérovej stránke  hlavným predstaviteľom riešiacim „kancelársku problematiku“ je  najviac rozšírený balík kancelárskych programov MS Office. Najviac používanými komponentmi MS Office sú MS Word – textový procesor, ktorý tvorí základ štúdia v druhom ročníku a MS Excel – tabuľkový procesor, ktorý sa vyučuje v 3. ročníku nadstavbového štúdia.

3   Elektronická kancelária

Pred masovým rozšírením počítačov do kancelárií bola kancelária a činnosti v nej významným spôsobom závislá od človeka. Všetky činnosti boli vykonávané manuálne, alebo s minimálnou mierou automatizácie. Základom kancelárskych prác je vytváranie, výmena a spracovávanie textových alebo číselných informácií. Vybavenosť kancelárií bola veľmi jednoduchá. Mechanické písacie stroje, šanóny, veľa papiera a obrovské archívy. Doklady sa vypĺňali manuálne, zakladali sa do šanónov, vnútropodniková komunikácia bola papierová, alebo telefonická. Azda jedinou formou komunikácie bol telefón. Keďže ale množstvo operácií sa s postupom času zväčšovalo, museli sa hľadať riešenia, ktoré by zrýchlili prácu a zautomatizovali ju. Toto riešenie sa hľadalo v počítačoch.

Počítače sa stali neodmysliteľnou súčasťou kancelárie. Postupne boli nahrádzané mechanické písacie stroje elektrickými, neskôr elektronickými, ktoré umožňovali nielen pohodlné písanie, ale boli už inteligentné. Obsahovali rôzne druhy písiem, znakov a mali veľa funkcií porovnateľných s jednoduchými textovými editormi. Postupne boli aj elektronické písacie stroje nahradené počítačmi, lebo počítače poskytovali jedinú a neodmysliteľnú výhodu: písanie dokumentov a zostavenie si úpravy dokumentu, kontrolu dokumentu a až potom tlač dokumentu, samozrejme bez chýb. Množstvo papiera sa v kancelárii nezmenšilo, ale zefektívnila a zrýchlila sa práca s dokladmi a papiermi, znížil sa odpad, lebo dokument sa vytlačí až vtedy, keď je správny.

Už v prvej kapitole sme zdôraznili význam informácie. V histórii sa šírili informácie najmä vo svojej tlačenej podobe, ktorá sa uplatňuje v médiách, ako sú knihy, noviny a časopisy. Tieto sú nositeľmi cenných vlastností, ktoré boli overované po celé storočia. Informácia ale môže byť reprezentovaná rozličnými spôsobmi, a to nielen vo svojej konvenčnej tlačenej podobe. Táto požiadavka sa prejavuje najmä v dnešnej dobe, keď informatizácia ľudskej spoločnosti sa stáva jedným z jej hlavných hnacích prvkov. Mnohé informácie a myšlienky už dnes musia byť k dispozícii nielen v konvenčnom spracovaní, ale i v mnohých iných formách. A tak sa stáva aktuálnou aj myšlienka ich elektronickej reprezentácie a vznik elektronických dokumentov, na čo poslucháčov upozorňujeme a oni si túto skutočnosť uvedomujú. Poukážeme samozrejme aj na situáciu v praxi. Jadrom súčasnej kancelárie musí byť dobrá komunikačná sieť a jednotný formát toho, čo sa bude po sieti v rámci podniku alebo mimo neho prenášať. Musí sa stanoviť jednotný program v rámci podniku na prenos týchto informácií. V súčasnosti v podnikoch prebieha z veľkej časti vnútropodniková bezpapierová komunikácia (EDI – Electronic Data Interchange). Je to jednoduchšie, rýchlejšie, bezpečnejšie, lacnejšie a bez chýb. EDI sa chápe ako spôsob výmeny štruktúrovaných dát na základe dohodnutých štandardov správ. Pretože ide o automatickú komunikáciu medzi aplikáciami, vyžaduje sa štandardizovaný formát. EDI sa môže realizovať v podniku na viacerých úrovniach. Na najnižšej úrovni dochádza len k náhrade papierových dokumentov. Integrácia EDI do podnikového informačného systému je úrovňou strednou. Najradikálnejšiu úroveň predstavuje najvyššia úroveň, kedy je zmenená úplne podniková koncepcia a vzťahy k jej partnerom.

Záver

Vo svojom príspevku sme sa nevenovali podrobnejšie obsahovej náplni, skôr sme chceli poukázať na zmenu v myslení absolventov a na ich prístup k práci na počítači. S radosťou konštatujeme, že myslenie poslucháčov postupne nadobúda ďalší rozmer, mení sa spôsob ich vyjadrovania a komunikácie, štúdium ich často motivuje ku kúpe vlastného počítača, písomná korešpondencia, či už s priateľmi, alebo rodinnými príslušníkmi v rámci našej krajiny, alebo aj so zahraničím ustúpi elektronickej komunikácii. Prekvapuje nás aj spôsob vyjadrovania a komunikácie absolventov, ktorý je úplne iný ako na začiatku štúdia. U seniorov stúpne sebavedomie v rodinnom prostredí, nakoľko počítač už nie je pre nich tabu, neviazne komunikácia s mladšou generáciou a odstráni sa bariéra v tejto oblasti medzi staršou a mladšou generáciou. Okrem získaných odborných znalostí sme svedkami odstránenia izolovanosti a uzavretosti niektorých poslucháčov. Stretávajú sa aj mimo času výučby, získavajú nové priateľstvá a nie sú zriedkavosťou spoločné posedenia, prípadne návštevy internetových kaviarní.

Tieto naše konštatovania sa potvrdili aj v zrealizovanom výskume (Results of EuCoNet QUESTIONNAIRE/Slovakia) medzi testovanými poslucháčmi v dňoch 24. – 29. marca 2003. Výskumu sa zúčastnilo 58 poslucháčov UTV. Na ilustráciu uvádzame niektoré konkrétne výsledky z tohoto výskumu:

Na otázku „Máte doma počítač?“ 50 respondentov odpovedalo áno a 8 nie. Zaujímavé boli odpovede na otázku „Na čo používate PC?“ Respondenti odpovedali takto: 40 na písanie, 32 na prístup do internetu, 10 na hry, 10 na spracovanie účtovníctva a 14 na iné. Na otázku na čo študenti používajú internet boli odpovede nasledovné:

Kvôli všeobecnej informovanosti  51, za účelom získania vedomostí 12, na korešpodenciu 22  a na diskusiu 9.

 


Praktická výučba počítačov na UTV pri TU v Košiciach

Ing. Rastislav Antalík

                                                           Rastislav.Antalik@tuke.sk

 

Technická univerzita Košice

Abstrakt:

Príspevok obsahuje základný prehľad náplne výučby na Univerzite tretieho veku pri Technickej univerzite v Košiciach. Zameriava sa na proces praktickej výučby počítačov v 3. ročníku odboru Informatika a informačné technológie a jeho úspešné zvládnutie. V závere sú zhodnotené prínosy praktickej výučby pre poslucháčov UTV a uvedené niektoré možnosti skvalitnenia  výučby .

Úvod

Hlavným poslaním Univerzity tretieho veku je vhodnou formou sprístupniť súčasné poznatky vo vybraných odboroch a umožniť tým zúčastňovať sa na rozvoji spoločnosti, školstva, vedy a techniky aj tým občanom, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu byť zapojení v aktívnom každodennom pracovnom procese. Mnohé vedné odbory v posledných rokoch napredujú veľmi rýchlo, vývoj ide dopredu míľovými krokmi. To, čo je dnes samozrejmé, pred niekoľkými desiatkami rokov alebo aj pred niekoľkými rokmi ešte nebolo. Jednou z týchto oblastí sú v súčasnosti počítače a s tým spojené vedné odbory ako Informatika, Výpočtová technika, Informačné technológie a iné. V čase, keď dnešní ľudia v strednom a dôchodkovom veku navštevovali školy, počítače ešte neboli, alebo boli len na začiatku vývoja. Preto súčasné štúdium počítačov na Univerzite tretieho veku umožňuje oboznámiť sa s najmodernejšími produktmi výpočtovej techniky a čo je dôležité, je tu aj možnosť praktickej práce s počítačmi počas vyučovacieho procesu.

Štruktúra vyučovacieho procesu

Štúdium je rozdelené na dve časti. V 1. ročníku sú prednášky všeobecné a spoločné pre všetkých poslucháčov z oblasti filozofie, etiky, psychológie, práva, medicíny a stavebníctva.  Po úspešnom ukončení 1. ročníka sa poslucháč môže zapísať do 2. ročníka na odbor, v ktorom pokračuje až do 3. ročníka. Poslucháči, ktorí majú záujem študovať počítače, sa prihlasujú na odbor Informatika a informačné technológie, ktorého garantom je Katedra počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach. Celkovú štruktúru vyučovacieho procesu zobrazuje obr. 1.

Všetky prednášky v 2. ročníku sú z oblasti počítačov, ako sú základy výpočtovej techniky, sieťové služby, informačné systémy, informatika manažmentu, kybernetika a elektronické obchodovanie. Tieto prednášky sú teoretické, počas semestra majú poslucháči exkurziu do počítačových laboratórií na Katedre počítačov a informatiky.

Náplňou 3. ročníka je praktická výučba počítačov v laboratóriách Katedry počítačov a informatiky systémom „menej teórie a viac praxe“. Teoretické vedomosti o počítačoch, ich technickom a programovom vybavení získavajú poslucháči na prednáškach v 2. ročníku.

zbornik2004-image013

Obr. 1.  Štruktúra vyučovacieho procesu na UTV pri TU v Košiciach

Praktická výučba počítačov

Teoretické vedomosti z oblasti počítačov získavajú poslucháči na prednáškach v 2. ročníku, takže celý 3. ročník prebieha praktická výučba na počítačoch typu PC v dostupných laboratóriách Katedry počítačov a informatiky. Hlavnými prostriedkami pri výučbe sú počítače, tabuľa a meotar pre podklady pripravené na priesvitných fóliách.

Zimný semester

Výučba v zimnom semestri 3. ročníka sa začína úvodom do operačných systémov (základné pojmy). Podrobnejšie sa preberá operačný systém Windows od firmy Microsoft, konkrétna verzia podľa aktuálnej dostupnosti. Pred niekoľkými rokmi to bol Windows 98, v súčasnosti je to Windows 2000. Od začiatku semestra poslucháči sedia pred PC, jeden alebo dvaja pri jednom PC (podľa počtu poslucháčov v skupine a počtu PC v učebni). Aby vôbec mohli ovládať systém Windows, musia sa najprv naučiť pracovať s myšou. To, čo je už pre dnešné deti samozrejmosťou, sa niektorí poslucháči musia učiť od začiatku (pohyb myšou, účel pravého a ľavého tlačítka myši, jednoclick myšou, dvojclick myšou a pod.). Základ prostredia systému Windows tvoria okná (z angl. window) a teda poslucháči musia zvládnuť aj základné operácie s oknami na obrazovke (minimalizácia, maximalizácia, zmena veľkosti, uzavretie okna). Ďalej musia zvládnuť rýchle spúšťanie programov pomocou ikon na pracovnej ploche Windows a tiež aj vytváranie nových zástupcov programov (ikony) na pracovnej ploche (zároveň musia zvládnuť aj prehľadávanie adresárov a vyhľadávanie súborov). Podrobnejšie sa oboznámia so štandardnými ikonami Windows na pracovnej ploche, ako sú Kôš (vymazávanie a obnova objektov) a Tento počítač (prehľadávanie diskiet, pevných diskov a ovládacie panely). Z ovládacích panelov sa oboznámia s niektorými nastaveniami Windows, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi (napr. nastavenia obrazovky, klávesnice, myši, písma, dátumu a času –     z používateľského, nie zo systémového hľadiska). Nakoniec sa oboznámia s voľbami v ponuke Štart (vyvolanie nápovedy k systému, spúšťanie programov z príkazového riadku, vyhľadávanie súborov a adresárov, spúšťanie ostatných programov).

Na ďalších prednáškach sa poslucháči oboznámia s textovými editormi. Najprv sú to editory, ktoré sú štandardnou súčasťou Windows (Notepad, Wordpad). Tu sa naučia základné činnosti pri písaní textu (zmena klávesnice na slovenskú, vkladanie a vymazávanie znakov aj riadkov, pohyb po editore, kopírovanie textu na iné miesto, formátovanie textu – zarovnávanie, zmena veľkosti, farby, tvaru a typu písma a nakoniec uloženie napísaného textu). Na tieto editory potom priamo nadväzuje textový editor MS Word. V súčasnej dobe je to MS Word 2000. V tomto editore si poslucháči môžu vyskúšať všetku prácu s textom, ktorú sa naučili v predchádzajúcich editoroch. Druhou časťou práce s MS Word je tvorba jednoduchej grafiky. Poslucháči sa tu naučia kreslenie jednoduchých objektov (čiary, obdĺžniky, elipsy, kružnice, ozdobné texty) a operácie s tými objektmi (posun, zmena veľkosti, vypĺňanie oblastí farbou a pod.).

Posledné prednášky v zimnom semestri sú venované tabuľkovému procesoru MS Excel. Poslucháči majú možnosť oboznámiť sa s tvorbou jednoduchých tabuliek, ich editovaním a následným generovaním rôznych typov grafov podľa definovanej tabuľky.

Skúška v zimnom semestri je praktická – poslucháči predvedú, ako vedia pracovať s editorom MS Word. Ich úlohou je napísať krátky text a vytvoriť jednoduchý obrázok.

Letný semester

Výučba v letnom semestri 3. ročníka sa začína úvodom do grafických editorov. Najprv sú to editory, ktoré sú štandardnou súčasťou Windows (Paint, Imaging). Poslucháči sa oboznámia s jednoduchým kreslením obrázkov podobne ako v editore MS Word (čiary, elipsy, kružnice, obdĺžniky, definovanie textu, vypĺňanie oblastí a pod.). Pozornosť je venovaná štandardným obrazovým formátom (ako sú obrázky ukladané na disk), aby poslucháči vedeli, aký formát majú vybrať pri uložení obrázku. Ďalej poslucháči musia zvládnuť vytvorenie obrázku z časti obrazovky s využitím tzv. clipboard (skopírovanie celej obrazovky do schránky, načítanie obsahu schránky do grafického editora, orezanie časti, z ktorej má byť vytvorený obrázok       a uloženie obrázku na disk). Na konci sa poslucháči oboznámia s editorom Corel Draw, kde si môžu precvičiť to, čo sa naučili v predchádzajúcich grafických editoroch.

Náplňou ďalších prednášok sú počítačové siete a Internet. Poslucháči sa oboznámia s najpoužívanejšími prehliadačmi internetových stránok (Internet Explorer, Netscape Communicator). Musia zvládnuť definovanie internetovej adresy v okne prehliadača a kliknúť myšou na požadované odkazy. Ďalej sa poslucháči oboznámia s internetovými vyhľadávačmi (napr. Google, AltaVista a pod.), pomocou ktorých vedia vyhľadať na Intenete požadované informácie. Prvou časťou je teda zvládnutie surfovania po Internete.

Najzaujímavejšou časťou z oblasti Internetu je elektronická pošta (e-mail). Poslucháči sa oboznámia so stránkami štandardných serverov, ktoré poskytujú poštové služby (napr. Post.sk, Pobox.sk, Orangeportal.sk a pod.). Ich úlohou je zaregistrovať sa na poštovom serveri  a vytvoriť si vlastný používateľský účet. Potom už môžu komunikovať navzájom medzi sebou, posielajú si maily navzájom, alebo aj iným známym a príbuzným. Ďalšou zaujímavou časťou je posielanie SMS správ na mobilné telefóny z Internetu. Poslucháči sa zaregistrujú na serveri, ktorý poskytuje tieto služby a môžu si navzájom posielať správy.

Na konci semestra sa poslucháči oboznámia s multimédiami. Na internete si nájdu nejaké videosúbory a môžu si ich hneď prehrať (obraz so zvukom).

Skúška v letnom semestri je takisto praktická – poslucháči predvedú, ako vedia pracovať s elektronickou poštou. Ich úlohou je poslanie krátkeho mailu na určenú adresu.

Záver

Na Univerzite tretieho veku pri TU v Košiciach pôsobím 6. rok. Za ten čas ukončilo odbor Informatika a informačné technológie približne 80 poslucháčov. Niektoré roky bol počet poslucháčov v skupine aj 25 a skupina musela byť delená na dve podskupiny z dôvodu obmedzenej kapacity počítačových laboratórií. V porovnaní s prvým rokom pribudli niektoré nové témy (MS Excel, o ktorý bol záujem) a rozšíril sa obsah niektorých prednášok (zameraných na textové editory a Internet).

Praktická výučba počítačov má veľký význam pre poslucháčov. Niektorí poslucháči získané poznatky vedia dobre zužitkovať v práci, ak každý deň pracujú s počítačom. Pre iných zase štúdium uvedeného odboru je možnosťou získania základnej počítačovej gramotnosti a títo poslucháči sa potom necítia byť tak „stratení “ vo svete súčasnej výpočtovej techniky. Mnohí pritom uvažujú o tom, že si kúpia počítač domov a tešia sa na to, ako s ním budú pracovať.

Úroveň výučby počítačov by mohla byť skvalitnená napr. využitím projektora a prezentáciami v programe PowerPoint, ktoré by zároveň mohli byť aj animované (nielen statické), čo nie je možné dosiahnuť používaním priesvitných fólií na spätnom projektore (meotar). Rovnako by bolo v budúcnosti možné obsahovo rozšíriť prednášky o nové technológie (napr. priama komunikácia v Internete – využitie ICQ a pod.).

V súčasnosti nie je na Univerzite tretieho veku pri TU v Košiciach výuka cudzích jazykov. Ako však vyplynulo z rozhovorov s niekoľkými poslucháčmi, mnohí z nich by uvítali aj výuku cudzích jazykov, čo by tiež mohlo prispieť k rozšíreniu ponuky prednášok a ku skvalitneniu celkovej úrovne výučby.

Literatúra

1.                 Lapáček, J.: Internet pre úplných začiatočníkov. Alfa Bratislava, 2001.

2.                 Sobota, B.: ABC o PC. Hardware PC. MS Windows Me. MS Word 2000. Elfa s.r.o. Košice, 2001.

3.                 Sobota, B.: Grafické editory. Elfa s.r.o. Košice, 1997.

4.                 Záujmové štúdium tretieho veku TU v Košiciach:  http://www.tuke.sk/tu/u3v

 


Skúsenosti z prednášok o využití počítačov na UTV pri STU.

Ing. Michal Strečanský, CSc.

strecanskym@centrum.sk

                                 „ Môj sen je, aby každučký človek na svete mal svoj vlastný počítač.

P. Jobs v knihe J. Sculleyho a J.A. Byrne „ Odysea od Pepsi k Apple

 

Úvod

Priatelia v tvorivosti páni Jobs a Sculley, uvedení v motte prednášky, dosiahli svoj cieľ. Hlavne ich zásluhou je dnes skutočne technicky možné, aby mal každý človek svoj počítač. Iná je už otázka spoločenská a ekonomická. Teraz je na nás urobiť všetko pre to, „aby každý človek, ktorý má prístup k počítaču nielen počítač ovládal, ale aby  sme presvedčili našich ľudí, že počítač je pre nich strašne užitočný pomocník“.., „že počítač je nástroj pre myslenie, pomôcka pre zvýraznenie hodnoty individuálnej práce a života vôbec.“(Tamtiež, ako motto.)

Cieľ výučby počítačov

Cieľom UTV pri STU v ŠO  „Praktické využitie počítačov“ je, aby každý, kto pracuje s počítačom, dokázal efektívne využiť všetko, čo potrebuje a čo počítač poskytuje.

K dosiahnutiu tohto cieľa nám pomáhajú alebo bránia pozitívne a negatívne faktory, ktoré pri výučbe  musíme zvládnuť. Z krátkej ankety sme si potvrdili, že medzi pozitívnymi faktormi prevláda odveká túžba človeka po vedomostiach. Naopak, už aj vzhľadom na uvedenú štruktúru poslucháčov, medzi negatívnymi faktormi jednoznačne dominuje strata krátkodobej pamäte, rozdielna úroveň základných zručností ovládania počítača a v neposlednom rade zhoršenie sluchu a zraku. Toto  je príznačné pre seniorskú vekovú kategóriu, ale slúži jej ku cti, s akou odhodlanosťou  a vytrvalosťou sa snaží nielen si tento handicap nepripustiť, ale v drvivej väčšine aj nad ním zvíťaziť.

Toto kladie mimoriadne nároky na prednášateľa. Ten, ak chce byť úspešný, musí sa vcítiť do situácie odlišných jednotlivcov, vyzbrojiť sa enormnou dávkou trpezlivosti a tiež vytrvale  a pokojne   opakovane vysvetľovať čo treba robiť, až do úplného pochopenia problému. Vo viacerých prípadoch na to nestačí čas vymedzený na prednášku, preto musí pokračovať v konzultačných hodinách.

Počítačová výučba seniorov nie je ľahká ani jednoduchá práca, ale prináša uspokojenie. Či nie je dostatočnou satisfakciou pre učiteľa Univerzity tretieho veku pri STU za vynaložené úsilie, že sme pred štyrmi rokmi začínali skromne s Hromadnou korešpondenciou, Zoznamami, Filtrami, Jednoduchou databázou, Makrami, a po čase sa program rozšíril o Využitie Internetu ako uceleného predmetu, a využitie ďalších programov  MS Office (PowerPoint, ACCESS, Outlook).

Využitie získaných vedomostí

Čiastočne môžeme byť spokojní aj s využívaním získaných vedomostí na tvorbu užitočných aplikácií. Čiastočne preto, že dobrého nikdy nie je dosť, ale aj preto, že rozšírenie prednášaných aplikácií nie je zatiaľ rozsiahle.

Využitie získaných poznatkov na aplikácie programov MS Office pre vlastnú potrebu  môžeme zatriediť do niekoľkých oblastí, a to využitie:

v domácnosti:

Ø      v oblasti zdravia a výživy – sledovanie spotreby potravín a porovnanie s odporúčanými dávkami (OVD), výživových faktorov, tlaku krvi a indexu telesnej hmotnosti (ITH, BMI)

Ø      v oblasti evidencie a spotreby – sledovanie článkov z časopisov, dlhodobého a krátkodobého uchovávania potravín, skladovaných dielcov, evidencia receptov, evidencia spotreby energií a pod.

v zamestnaní:

Ø      využitie hromadnej korešpondencie (obálky, menovky, menovky s logom obojstranné menovky), sledovanie a vyhodnocovanie dochádzky do práce, absencie (absenčné karty), evidencia postupu v zamestnaní, transponovanie údajov zo zoznamov a i.

Nasledujúce obrázky predstavujú ukážky aspoň niektorých výsledkov prác poslucháčov.

zbornik2004-image014

Obr. č. 1 Rozdiel spotrebovaných živín voči OVD

zbornik2004-image015

Obr. č.2.Znázornenie hodnôt tlaku krvi.

zbornik2004-image016

Obr. č.3 Priemerná spotreba energie a vody počas štyroch rovnakých intervalov odpočtu. zbornik2004-image017

Obr. č.4 Spotreba elektriny za rok 2004 podľa mesiacov v %.

zbornik2004-image018

Obr. č.5  Priemerná denná spotreba elektriny a vody  podľa mesiacov

Nesporne najväčší záujem  je o využívanie aplikácie Hromadná korešpondencia vo všetkých oblastiach. Je to aj preto, lebo tu sa jednoznačne a zreteľne preukazuje prínos počítača. Z toho istého dôvodu je možné aplikáciu ľahšie a rýchlejšie pochopiť. Najväčšie problémy sú pri vysvetľovaní prínosu Makier. Ten, kto neprichádza do styku s pravidelne sa opakujúcimi činnosťami, len veľmi ťažko uznáva ich prínos.

Možnosti zvyšovania kvality počítačovej výučby

Zvyšovanie kvality výučby závisí od toho, do akej miery sa nám podarí využiť pôsobenie pozitívnych faktorov a potlačiť negatívne pôsobiace faktory V oblasti potláčania negatívnych faktorov sa nám podarilo podstatne vylepšiť vybavenie počítačovej učebne. Počítače typu 286 až 486 nahradili typy Pentium I až III. Od začiatku tohto akademického roku môžeme pri výučbe využívať dataprojektor a je k dispozícii toľko požadovaná tlačiareň. Všetky počítače sú zapojené v sieti a je teda možné  zdieľanie  priečinkov. Toto všetko umožňuje v oveľa väčšej miere ako doteraz plniť požiadavky poslucháčov a využiť novú účinnejšiu metodiku pri výučbe.

V ŠO „Praktické využitie počítačov“ sme opäť a dôslednejšie  rozdelili poslucháčov do skupín podľa úrovne ich znalostí, aj keď rozdiely sú v slabšej skupine ešte dosť veľké. Krátkodobú pamäť vylepšuje už vlastné štúdium počítačov, ale mnohí využívajú aj iné metódy, napr.  navštevujú kurzy angličtiny pre začiatočníkov. Za účelom citlivého ovládnutia myši, čo je pre náročnejšie aplikácie nevyhnutné, sme umožnili využívanie hier firmou MICROSOFT za týmto účelom inštalovaných. Záujem je značný, dokonca sa prejavil záujem o súťaž v ovládaní myši. Ozvučili sme učebňu, čím sa podstatne zlepšila počuteľnosť a zrozumiteľnosť hovoreného slova. Vekové rozdiely sa nám asi nepodarí úplne vyriešiť, pretože máme najstaršieho poslucháča, ktorý v auguste t.r. dovŕšil 85 rokov a najmladšiu poslucháčku 45- ročnú. Za tieto  pozitívne zmeny poslucháči vďačia vedeniu UTV pri STU, ICV, ako aj STU, ktorí vynakladajú maximálne úsilie na to, aby podmienky pre výučbu boli čo najlepšie.

Predpoklady pre úspešnú výučbu

„Praktické využitie počítačov“ zahrňuje ich využitie vo všetkých oblastiach. Je len samozrejmé, že ak chceme začať tvoriť aplikácie počítačových programov, musíme mať zvládnuté základné princípy príslušného programu. Ak tomu tak nie je, je nutné tieto princípy oživiť opakovaním, nakoľko v prevážnej väčšine ide o zabudnutie. Opakovanie obvykle  vyvolá nevôľu časti poslucháčov, ktorí v sú tomto smere vo výhode a teda vidia v opakovaní stratu času. Iná možnosť je zabezpečiť opakovanie na konzultačných hodinách. My však máme záujem, aby všetci, ktorí v minulosti ovládali základy programov MS WORD a MS EXCEL, zvládli látku uvedenú v študijnom programe. Robíme pre to všetko, čo je v našich možnostiach, vrátane nových foriem výučby. Jednou z možností je, aby si poslucháči navzájom pomohli, čo sa všeobecne nestretáva s pochopením. Okrem toho ten, kto vysvetľuje niečo susedovi, sám zaostane a potom niet inej cesty, ako sa vrátiť späť na začiatok. Oveľa účinnejšie je prísne dodržiavať disciplínu tak, aby všetci vykonávali príslušné úkony súbežne s prednášateľom. V tomto smere je významným prínosom použitie dataprojektora, čo umožňuje prednášateľovi skontrolovať správnosť prevedenia zápisu a okamžite demonštrovať nápravu. Ďalšou nevýhodou doterajšieho spôsoby výučby bolo vyžadovanie dodržiavania  predpísanej látky v študijnom programe, paradoxne práve zo strany poslucháčov. Tu si treba uvedomiť, že nie sme v škole, v ktorej sa hodnotí známkami a preto je možné niektoré témy nahradiť inými, ktoré poslucháči viac potrebujú. Iste mi dáte za pravdu, ak budem tvrdiť, že každý prednášateľ bude oveľa radšej hovoriť o tom, čo poslucháč potrebuje, alebo čo ho zaujíma, ako o tom, čo mu sám alebo niekto iný predpíše. Preto sme sa rozhodli uskutočniť malú anketu, aby sme zistili čo by sa poslucháči chceli ešte naučiť (oslovení boli poslucháči, ktorí už absolvovali ŠO „Využitie počítačov….“). Jej výsledky prekonali všetky naše očakávania. V uvedenej otázke sa ocitlo vyše 70 konkrétnych tém, ktoré poslucháčov zaujímajú. Ihneď sme prikročili k zaradeniu tém, ktoré sa najčastejšie  vyskytovali do ŠO „Praktické využitie ..“. Anketa sa v najbližšej dobe uskutoční aj v druhej skupine poslucháčov. Zmenili sme aj náplň ŠO v Študijnom programe. Po patričnom vysvetlení bola u terajších poslucháčov zmena prijatá.

Chyby vyskytujúce sa po zvládnutí základov

V podstate nie je problém naučiť sa zadávanie príkazov. Oveľa zložitejšie je odstrániť chyby vzniknuté z akéhokoľvek dôvodu. Preto je dôležité rozpoznať chyby a nájsť spôsob na ich  odstránenie. Najčastejšie chyby, ako napríklad: príkazy nie sú aktívne, nie je možné vkladať údaje do bunky, nie je možná úprava textu, príkaz sa nevykoná a pod.,   znemožňujú pokračovať v práci a neskúseného pracovníka privádzajú do stavu beznádeje, hoci ich odstránenie je veľmi jednoduché. Často stačí stlačenie tlačidla ENTER, alebo dvojité kliknutie do bunky (v EXCELI), alebo do riadku vzorcov. Je preto užitočné mať ich stále na pamäti a až po ich vyčerpaní pokúsiť sa nájsť závažnejšie príčiny, alebo obrátiť sa na pracovníka s väčšou praxou. Toto sú maličkosti, ale pri práci v skupine často úplne zastavia postup vpred.

Ak niekto nezachytil o čo ide, mal by sa ihneď prihlásiť. Žiaľ, napriek všetkému sa tak nestane vždy a zaostávajúci sa prihlási oveľa neskôr, ako je možné chybu odstrániť jednoduchým spôsobom. Ostatní už značne pokročili, s ním  sa treba vrátiť, ostatní strácajú kontakt, sú dezorientovaní, nespokojní, lebo nevedia odhadnúť, kedy sa dostane na ich úroveň. V takom prípade je najlepšie vrátiť sa na začiatok vykonávaného postupu. To znamená veľkú stratu času a spravidla aj nutnosť začať odznova so všetkými. Pritom nie je vylúčené, že v tomto prípade zasa iný sa dopustí podobnej chyby, a situácia by sa mohla zopakovať. Preto je veľmi dôležitá disciplinovanosť.  Všetci prítomní musia disciplinovane vykonávať operácie súbežne s prednášajúcim a nepripustiť, aby niekto zaostal.

Projekty

Jedným zo spôsobov, ako vylúčiť  negatívny vplyv rozdielnej  úrovne znalostí poslucháčov,  je pracovať systémom projektov. Na vypracovávaní projektu sa zúčastňujú 2 až 4 poslucháči, ktorí pracujú tímovým spôsobom. Podstatné pri tom je to, že do tímu priberú aj jedného pracovníka s nižšou úrovňou znalostí a podniknú všetko pre to, aby splnil úlohu zároveň s nimi. Tímy  dostávajú zadanie projektu, návod na spôsob realizácie projektu, a potom všetci spoločne, ako tím pracujú na projekte samostatne. Tím spolupracuje aj počas konzultácií a hlavne doma podľa pokynov vedúceho tímu. Na nasledujúcej prednáške alebo konzultácii prednesie vedúci tímu problémy, s ktorými sa stretli. Prednášateľ ich vysvetlí a tím pokračuje v práci až do úplného ukončenia projektu. Očakávame, že sa nielen vyrovná úroveň znalostí, ale, že sa podstatne zvýši samostatnosť pri práci s počítačom.

Uvedomujeme si celú sériu problémov, ktoré bude treba riešiť, aby sme dosiahli želaný výsledok. Predsa však sme podľa tohoto  spôsobu výučby začali nový akademický rok   v dvoch skupinách. Čas ukáže, ako sa nám podarí splniť náročné ciele.

 

 

Použitá literatúra

Strečanský M.,  Prednášky na UTV pri STU na ŠO Využitie počítačov v práci a v domácnosti, 2001-2004

Strečanský M., Analýza spotreby poživatín, Ročníková práca  na UTV pri TU, 2000

Strečanský M., Od oddelenej stravy k racionálnej výžive, Záverečná práca na UTV pri STU, 2001

Anketa: Prečo chcem ovládať počítač a ako ho chcem využívať?

Strečanský M., Prípravy pre prednášky  „Učíme sa na projektoch.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávanie seniorov na Univerzite tretieho veku

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Doc. Ing. Lýdia Schniererová, CSc.

centrumcv@rekt.umb.sk

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

                                                                                                Kým žiješ, uč sa!

Solon

 

Univerzita tretieho veku UMB v Banskej Bystrici je jednou z najstarších a počtom študentov najväčších univerzít tretieho veku na Slovensku. Bola založená v septembri 1992 a je vyhľadávaná staršími občanmi z celého stredoslovenského regiónu. Jej poslaním je formou záujmového štúdia umožniť občanom tretieho veku získať nové poznatky a zručnosti z vedeckých disciplín v priamej nadväznosti na ich životné skúsenosti a schopnosti, vytvárať vysoko hodnotný vzdelávací program pre seniorov a pomáhať ich včleneniu sa do spoločnosti v nových podmienkach, ktoré vznikajú v období prechodu z produktívneho do postproduktívneho veku i počas neho.

UTV predstavuje otvorený vzdelávací systém, čo umožňuje v každom akademickom roku priebežne aktualizovať ponuku študijných odborov a ich obsah, podľa záujmu študujúcich.

Pri vzniku UTV UMB bolo do prvého ročníka prijatých 44 seniorov. V akademickom roku 2004/2005 študuje na nej 815 študentov. V tomto akademickom roku boli vytvorené dve detašované pracoviská a to v Poprade a v Dolnom Kubíne. V Poprade študuje 303 študentov na 6 študijných odboroch, v Dolnom Kubíne 110 študentov na 4 študijných odboroch. V Banskej Bystrici bolo do prvého ročníka prijatých 143 študentov a celkove tu študuje 402 študentov na 9 študijných odboroch. Za uplynulé obdobie na UTV UMB úspešne skončila štúdium 648 absolventov.

UTV UMB ponúka záujemcom štúdium na 16 študijných odboroch a kurzy cudzích jazykov. Najviac vyhľadávané študijné odbory sú právo, výživa a netradičné formy medicíny, fytoterapia, gerontológia, záhradníctvo, informatika, psychológia, filozofia a výtvarné umenie, spoločenský a diplomatický protokol a dejiny Slovenska.

Štúdium je trojročné. Pre študujúcich, ktorí po ukončení 3. ročníka majú záujem vzdelávať sa ďalej, UTV ponúka nadstavbové alebo rozšírené štúdium. Výučbu zabezpečujú vysokoškolskí pedagógovia a odborníci z praxe. Pri vyučovaní sa využívajú najrôznejšie metódy a formy vzdelávania: prednášky, semináre, praktické cvičenia.

Študentom je umožnené pracovať v laboratóriách, ateliéroch, umeleckých dielňach ako aj pri počítačoch. Vyučovací proces vhodne dopĺňajú odborné exkurzie, v rámci ktorých študenti navštevujú rôzne potravinárske podniky, výstavy, galérie, historické pamiatky, múzeá a to nielen na domácej pôde, ale aj v zahraničí.

Študenti UTV sa podieľajú aj na výskumnej činnosti. Založili si Klub ochrany spotrebiteľa, ktorý má vo svojom programe kontrolu akosti a cien potravín v banskobystrických predajniach. Výsledky prieskumu uverejňujú v regionálnej tlači. Pomáhajú študentom jednotlivých fakúlt UMB pri výskume, ktorý potom slúži ako podklad pre ich diplomové práce.

Vzdelávanie seniorov prispieva aj k optimálnemu využívaniu voľného času a vedie k aktívnej starobe. Preto okrem vlastného štúdia UTV pripravuje každý rok pre študujúcich bohatý program kultúrnospoločenskej a zdravotnokondičnej činnosti. Študenti si založili turistický krúžok a pod heslom „Pešou turistikou za  zdravím“ sa zoznamujú s prekrásnym okolím Banskej Bystrice. Umožnené je im tiež plávanie a cvičenie v športových zariadeniach vysokej školy. Pri UTV pôsobí tiež Senior klub, ktorého program je zameraný hlavne na prednáškovú činnosť.

UTV UMB ponúka študentom široké možnosti vzdelávania, čím prispieva k obohacovaniu a skvalitňovaniu života starších ľudí. Plní tým veľmi dôležité poslanie, pretože otázka kvality života v séniu je integrálnou súčasťou kvality života súčasného človeka.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závery seminára

Účastníci metodického seminára „Vzdelávanie seniorov na Slovensku“  v záujme ďalšieho rozvoja činnosti UTV stanovili nasledovné závery:

1.      kodifikovať zásady vzdelávania seniorov na UTV v podmienkach na Slovensku

2.      vytvárať ponuku študijných odborov UTV smerom k praktickému významu a využitiu získaných informácií v živote seniorov

3.      organizovať vzdelávací proces na UTV primerane ku schopnostiam a  psychofyzickým danostiam ľudí vyššieho veku

4.      metodické postupy a prístupy vo vzdelávaní ako aj v preverovaní  vedomostí optimalizovať tak, aby sme predchádzali vzniku stresových situácií

5.      hľadať cesty k otvoreniu ďalších špeciálnych učební pre počítačovú výučbu seniorov

6.      osloviť príslušný odbor MŠ SR, mapovať podmienky vzdelávania seniorov a hľadať možnosti spolupráce a podpory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZDELÁVANIE SENIOROV NA SLOVENSKU

 

Zborník príspevkov z metodického seminára

 

Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave ako účelovú publikáciu v počte 200 výtlačkov.

 

ISBN 80-227-2417-3