Správa o činnosti slovenských univerzít tretieho veku a ich Asociácie UTV na Slovensku v roku 2014

Asociácia UTV na Slovensku v roku svojho 20. výročia založenia sa zamerala na mnohé národné i medzinárodné aktivity, ktoré mali rozšíriť jej kontakty, podporiť rozvoj aktivít a potvrdiť jej postavenie v sústave združení, ktoré sú zamerané na rozvoj života staršej generácie.

1. Na národnej úrovni sa ASUTV výrazne presadila pri podpore, tvorbe a šírení informácií o vzdelávacích aktivitách seniorov rôznymi formami a prostriedkami, ako sú:

 • Príprava Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v časti Ochrana a podpora ľudských práv seniorov / starších osôb;
 • Rozvoj spolupráce a partnerstva s národnými partnermi, ako sú Jednota dôchodcov na Slovensku (rokovanie 6.10.2014) a SAACV (Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávania);
 • Spolupráca s organizáciami Jednoty dôchodcov je na veľmi dobrej úrovni hlavne na UTV v Nitre, vo Zvolene, v Martine i na ústredí v Bratislave, kde JDS je viacerými UTV hodnotená ako jedna z kľúčových aktivít v rozvoji vzdelávania seniorov;
 • Napĺňanie Národ. programu aktívneho starnutia (NPAS) bolo v centre pozornosti na rokovaní Rady vlády pre práva seniorov i na rokovaniach ASUTV;
 • Realizácia projektov jednotlivých UTV z OP Vzdelávanie;
 • Príprava podkladov pre rokovania Rady vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie seniorov, účasť na rokovaniach prezidentky ASUTV ako reprezentanta ASUTV;
 • Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Edukácia v treťom veku“ realizovaná z príležitosti 20. výročia ASUTV za finančnej podpory MŠVVŠ SR. Konferencia prezentovala vzdelávacie aktivity jednotlivých UTV, výskumnú štúdiu ASUTV, projekty zamerané na vzdelávanie a rozvoj vzdelávania seniorov, návrhy na nové metodické postupy a riešenia v metodike vzdelávania, nové zámery a perspektívy i výmenu skúseností. Hosťami konferencie boli prof. Roland Schone z Univerzity v Chemnitz, doc. Pavel Máchal, prezident Asociácie UTV v ČR z Mendelevovej univerzity v Brne a Dr. Aleksander Kobylarek z Univerzity Wroclaw. Z konferencie bol vydaný zborník so všetkými príspevkami referujúcich autorov;
 • Vydanie odbornej publikácie „Univerzity tretieho veku na Slovensku“ z iniciatívy Ing. Erika Seleckého bolo významnou prezentačnou a odbornou aktivitou pre zviditeľňovanie ASUTV smerom k odbornej verejnosti i štátnym orgánom. Publikácia bude plniť funkciu informátora ASUTV zameraného na históriu, prítomnosť i perspektívy UTV;
 • Národné fórum pre celoživotné poradenstvo zaradilo do novovytvorenej komisie Poradenstvo pre dospelých a poradenstvo pre VŠ aj reprezentantov ASUTV, ktorí sú doc. Danka Moravčíková, PhD.(SPU Nitra) a PhDr. Mária Zvaríková (TU Košice);
 • Prezentácia vzdelávania seniorov na verejnosti a v médiách nám umožnila stretnutie s novinármi pripravené Poštovou bankou i v rámci regionálnych vysielaní Rádia Slovensko, rádia Regina, Televízie Ružinov a ďalších tlačových správ;

2. Projektové aktivity

Projektové aktivity členov ASUTV pokračovali riešením úloh jednotlivých UTV z projektov OP Vzdelávanie. Projekty Grundtvig boli realizované aktuálnym projektom na CĎV UK v Bratislave projektom ForAge: www.foragenetwork.eu, ktorý končí v závere roka 2014. Európske Projekty Grundtvig, ktoré končia svoje trvanie sa novým projektovým programom pretransformovali do projektov Erasmus plus. V novembri 2014 mala nový projekt Erasmus plus schválený Univerzita Komenského v Bratislave pod názvom Educational Senior Network (EduSenNet) zameraného na rozvoj a inováciu vzdelávacích programov orientovaných na staršiu generáciu so zapojením siedmich univerzít zo 6 krajín Európy. V roku 2014 bola ASUTV oslovená Univerzitou Heidelberg pre partnerstvo v novom projekte intergeneračnej spolupráce Inter-generation (Ageeing population – Intergenerational Learning – Future for economy and civil society). Asociácii UTV na Slovensku bola poskytnutá možnosť o registráciu v novej databáze Národ. kancelárie európskych projektov SAAIC, ktorú sme využili v záujme získavania informácií pre budúce projektové obdobie. Niektoré UTV využili v roku 2014 výzvy rôznych nadácií, čím žiadali podporu na projekty rôzneho zamerania ako napr. Športové hry seniorov vo Zvolene, či project UMB v Banskej Bystrici. Mnohé UTV pripravujú programy aj počas letných mesiacov – napr. Detské leto v knižnici v Žiline, Letná škola pre seniorov ako projekt GSK Žilina, ako aj v Bratislave Letná bratislavská univerzita seniorov v priestoroch magistrátu hl. mesta SR Bratislavy i projekt TU vo Zvolene Letná škola archeológie pre seniorov. Uvedené aktivity boli realizované aj na základe rozvoja spolupráce s miestnymi samosprávami a verejnými inštitúciami. Novou iniciatívou v Martine je zriadenie „Rady starších“ pri miestnom úrade, kde sú reprezentanti UTV aktívne zapojení do činnosti mesta spolu s organizáciou Jednoty dôchodcov v prospech seniorov v Martine.
Projekty UTV, ktoré boli podporené z OP Vzdelávanie:

 1. UTV UMB – „Ďalšie vzdelávanie ako výzva k aktívnemu starnutiu“ – 18 mesiacov;
 2. UKF Nitra – „Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre“ (ITMS kód 26120130028). Informácie o projekte sú zverejnené nahttps://www.ukf.sk/dokumenty/projekty/Projekt_U3V_v2.pdf
 3. UTV JLF UK v Martine – „Aktívne starnutie s informáciami z oblasti všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov;
 4. SPU v Nitre – „Vidiecka univerzita tretieho veku“ (http://www.vutv.uniag.sk/);
 5. TU vo Zvolene – „20 rokov UTV na TU vo Zvolene. ITMS: 26120130039. Dátum realizácie: august 2013 – január 2015;
 6. Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie Andreja Hlinku 60, 034 01 Ružomberok, Vzdelávanie seniorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku a jej pracoviskách;

 7. Prešovská univerzita v Prešove, ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, Inovácia neformálneho vzdelávania na Univerzite tretieho veku PU v Prešove;

 8. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín, Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom Univerzity tretieho veku pri TnUAD Trenčín.

3. Medzinárodné aktivity členov ASUTV

Asociácia UTV na Slovensku je od roku 2002 členom medzinárodnej asociácie UTV AIUTA, kde je Dr. Hrapková naďalej vo funkcii generálnej sekretárky AIUTA. Na rokovaní EFOS (Európskej federácie starších študentov na univerzitách) bola Dr. Hrapková zvolená na najbližšie štyri roky za prezidentku EFOS. Tak významným medzinárodným presadením sa v orgánoch medzinárodných asociácií v jednom období sa môže prezentovať máloktorá krajina. Dňa 13. marca 2014 bola z iniciatívy Univerzity v Ulme a Danube Büro v Ulme  založená nová Asociácia seniorských vzdelávacích inštitúcií dunajských krajín DANET, kde sa ASUTV stala jedným zo zakladajúcich členov.
Rok 2014 bol rokom osláv 40. výročia prvej UTV na svete (od r. 1973) na Univerzite Toulouse spojenej so svetovou konferenciou AIUTA a jej Generálnym zhromaždením v dňoch 2.- 4. júna 2014. Konferencia bola príležitosťou aj pre pripomenutie si blížiaceho sa 40. výročia založenia svetovej asociácie AIUTA (od r. 1975).
Asociácia UTV bola opätovne pozvaná na Ekonomické fórum Krynica Zdroj v Poľsku, kde sme sa však nemohli osobne zúčastniť.
Medzinárodnými aktivitami členov ASUTV sa zaoberalo aj rokovanie Rady vlády SR pre práva seniorov, kde sme na októbrové rokovanie predložili informácie v rámci Správy o medzinárodných aktivitách seniorov v SR.
Rok 2014 priniesol nadviazanie kontaktov s novým prezidentom Asociácie UTV v Českej republike doc. Pavlom Máchalom,CSc.  ktorý prejavil záujem o širšie naplnenie programu spolupráce spoločnými aktivitami na území obidvoch krajín.

4. Perspektívy Rokovania ASUTV a administratívna oblasť

Rokovanie Rady ASUTV sa v roku 2014 konalo na pôde STU v Bratislave a CĎV UK v Bratislave. Rokovania v Bratislave boli zavŕšené celoslovenskou odbornou konferenciou „Edukácia v treťom veku“ organizovanou CĎV UK v priestoroch Študijného a kongresového strediska v Modre Harmónii. Rokovanie Rady ASUTV prinieslo aj voľby nových členov Prezídia ASUTV. Dňa 28. novembra 2014 sa stala novou prezidentkou  ASUTV Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline. Tieto zmeny priniesli aj nové povinnosti ASUTV na základe Stanov ASUTV a potrebu preregistrácie ASUTV do Žiliny. Administratívne záležitosti a zmena sídla ASUTV budú doriešené v roku 2015. Archív ASUTV bude presunutý do Žiliny.
Domovská stránka: www.asutv.sk bola v roku 2014 rozšírená o anglickú verziu a aktualizovaná novými informáciami.
Novým zámerom ASUTV je vytvorenie Legislatívnej komisie ASUTV s cieľom sledovania politických dokumentov SR a EU zameraných na politiky starších ľudí.
Na rokovaní ASUTV dňa 10. Apríla 2014 bola za člena prijatá nová UTV zriadená na Bratislavskej Bussiness school, čím sa rozšíril počet členských UTV spolu na 16.

5. Počet študentov UTV na Slovensku v roku 2014-2015 podľa štatistiky
k 31 októbru 2014:

 • Banská Bystrica UMB: 829 / 722 žien
 • Bratislava UK:     2059 / 1818 žien
 • Bratislava STU:     716 / 632 žien
 • Bratislava PEVŠ:     17 / 15 žien
 • Bratislavská bussiness school: 50 / 44 žien
 • Dubnický technologický inštitút: 46 / 35 žien
 • Košice TU:    526 / 473 žien
 • Liptovský Mikuláš AOS: 133 / 107 žien
 • Nitra SPU:    141 / 112 žien
 • Nitra UKF:     612 / 499 žien
 • Prešov PU: 271 / 198 žien
 • Ružomberok KU:    121 / 94 žien
 • Trenčín TUAD: 128 / 120 žien
 • Trnavská univerzita: 623 / 497 žien
 • Zvolen TU:     447 / 360 žien
 • Žilina ŽU: 479 / 419 žienSpolu         7 198 / 6 145 žien      t.j.    85% žien