Správa o činnosti slovenských univerzít tretieho veku a ich Asociácie UTV na Slovensku v roku 2013

Hlavné oblasti činnosti ASUTV boli v roku 2013 zamerané na:

1.Výstupy z politických zámerov a iniciatív

Začiatkom roku 2013 sme sa zapojili do hodnotenia aktivít Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 na Úrade vlády SR. Európsky rok mal pre UTV najväčší prínos hlavne vo vyhlásení výzvy OP Vzdelávanie, na ktorú sme dlho čakali. Žiaľ finančné možnosti v rámci Bratislavského kraja boli už pre programovacie obdobie 2007 – 2013 vyčerpané a možnosť pre podanie projektov nižšia.

Rokovania Výboru pre seniorov, kde ASUTV reprezentuje jej prezidentka boli v roku 2013 zamerané na tvorbu dvoch významných dokumentov. Po štyroch rokoch práce dospel Výbor pre seniorov MPSVR SR k finalizácii Národného programu aktívneho starnutia (NPAS), ktorý bol vládou SR prijatý v závere roku 2013. Členovia ASUTV mali možnosť zapojiť sa aktívne do medzirezortného pripomienkového konania pred schválením NPAS. Veríme, že tento dokument bude na prospech a podporu vzdelávacích aktivít seniorov. Výbor pre seniorov sa od januára 2014 pretransformoval do Rady vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie, kde bola prezidentka ASUTV Nadežda Hrapková menovaná za člena reprezentujúceho ASUTV.

Tvorba Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv, časť Ochrana a podpora ľudských práv seniorov/starších osôbbola po teoretickej práci na materiáli doplnená verejnou diskusiou na pôde MPSVR SR formou workshopu s účasťou niektorých členov ASUTV a to reprezentantov UTV z JLF UK v Martine, ICV STU v Bratislave a CĎV UK v Bratislave. Časť stratégie zameraná na práva seniorov bola dopracovaná a predpokladáme, že v júni 2014 po doplnení ďalších častí celoštátnej stratégie bude finálny dokument predložený na rokovanie Vlády SR. Aktívny podiel členov ASUTV významne prispel k rozvoju imidžu a potvrdeniu významu našej asociácie.

2. Iniciatívy ASUTV: odborné podujatia na Slovensku a v zahraničí

List adresovaný p. D. Čaplovičovi, ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR bol zaslaný vo februári 2013 s požiadavkou na dotáciu a súčasne na riešenie finančnej situácie vzniknutej zmenami Zákonníka práce a zvýšením odvodov o.i. aj pre lektorov UTV pracujúcich na základe dohôd (DOVP, DOPČ). Odpoveď bola ASUTV doručená v júni 2013 s prísľubom, že MŠVVaŠ SR bude pri legislatívnych zmenách pamätať aj na financovanie UTV a hľadať vhodné riešenie – financovanie vzdelávania seniorov by výhľadovo mohlo byť súčasťou finančného plánu na roky 2014 – 2020.

Odborný seminár ASUTV spojený s rokovaním Prezídia a Rady ASUTV sa konal v Prešove v dňoch 9. a 10. apríla 2013 na pôde Prešovskej univerzite. Cieľom seminára bola prezentácia aktivít jednotlivých UTV, zmapovanie situácie na UTV na Slovensku, prerokovanie možnosti projektov OP Vzdelávanie a výmena skúseností v oblasti vzdelávania seniorov.

V tomto roku sa členovia ASUTV rozhodli zrealizovať reprezentatívny výskum zameraný na intergeneračné vzťahy a názory študentov členských univerzít ASUTV na Slovensku. Metodologickým garantom prieskumu bola doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková PhD. Databázu údajov budú mať k dispozícii všetci členovia ASUTV a predpokladá sa vydanie monografie ASUTV, ktorá bude spracovávať získané dáta.

Medzinárodné aktivity členov ASUTV boli opätovne zamerané na rozvoj kontaktov, prezentáciu a výmenu výsledkov a dobrých praxí. Prezentácie boli pravidelne časťou rokovaní, konferencií a workshopov medzinárodnej asociácie AIUTA a Európskej federácie starších študentov EFOS, či tvoriacej sa novej Dunajskej asociácie – siete seniorských vzdelávacích inštitúcií DANET. Prieskumná štúdia v rámci siete seniorov dunajských krajín organizovaná Univerzitou v Ulme – Feasibility study – bola spracovaná s cieľom zmapovať situáciu a úroveň vo vzdelávaní seniorov. Za Slovensko sme dosiahli v rámci hodnotenia postavenie na úrovni univerzity v Ulme a Univerzity v Ljubljane v rámci troch najlepšie hodnotených krajín – výsledky štúdie budú po sfinalizovaní umiestnené na stránke ASUTV. Výstupy budú využité pre prezentáciu vzdelávania seniorov rámci Dunajskej regionálnej stratégie EU a ako podklady k projektom v tomto regióne. Do štúdie prispeli vyplnením prieskumných dotazníkov UTV v Liptovskom Mikuláši, v Žiline, STU v Bratislave a CĎV UK v Bratislave.

3. Projektové vzdelávanie a aktivity

Na základe výzvy OP Vzdelávanie mali mimobratislavské univerzity tretieho veku možnosť podať projekt zameraný na vzdelávanie seniorov. Projekty UTV, ktoré boli podporené z OP Vzdelávanie:

 1. UTV UMB – „Ďalšie vzdelávanie ako výzva k aktívnemu starnutiu“ – 18 mesiacov;
 2. UKF Nitra – „Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre“ (ITMS kód 26120130028). Informácie o projekte sú zverejnené nahttps://www.ukf.sk/dokumenty/projekty/Projekt_U3V_v2.pdf
 3. UTV JLF UK v Martine – „Aktívne starnutie s informáciami z oblasti všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov;
 4. SPU v Nitre – „Vidiecka univerzita tretieho veku“ (http://www.vutv.uniag.sk/);
 5. TU vo Zvolene – „20 rokov UTV na TU vo Zvolene. ITMS: 26120130039. Dátum realizácie: august 2013 – január 2015;

 6. Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie Andreja Hlinku 60, 034 01 Ružomberok, Vzdelávanie seniorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku a jej pracoviskách;

 7. Prešovská univerzita v Prešove, ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, Inovácia neformálneho vzdelávania na Univerzite tretieho veku PU v Prešove;

 8. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín, Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom Univerzity tretieho veku pri TnUAD Trenčín.

Ďalšie projekty členov ASUTV a ich UTV:

Žilinská univerzita a jej UTV realizuje projekt GAINaGAin connected by volunteerINg (Opäť spojení – dobrovoľníctvom) ktorý je podporený európskym grantovým programom LLP, podprogramom Grundtvig a grantovou schémou „Dobrovoľníctvo seniorov“.Projekt je realizovaný v období od augusta 2012 do júla 2014 v podmienkach partnerských univerzít: UTV pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline a UTV pri Centre ďalšieho vzdelávania Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.Nosnou časťou projektu sú tri vzájomné výmenné pobyty študentov – seniorov za účelom aktívneho zapájania sa do dobrovoľníckych aktivít na pôde univerzity.Projekt má za sebou prípravnú aj časť realizačnej fázy. V prvej prípravnej fáze sa uskutočnili počítačové, prezentačné a komunikačné tréningy pre študentov – seniorov a tiež stretnutia s tematikou o dobrovoľníctve, aby sa tak seniori pripravili na pobyt v partnerskej univerzite. V realizačnej fáze sa uskutočnil najskôr prvý trojtýždenný výmenný pobyt študentiek UTV z Prahy na UTV v Žiline v období od 15. apríla do 5. mája 2013 s veľmi úspešným priebehom za spoluúčasti UTV UK v Bratislave. Následne bol zrealizovaný druhý výmenný pobyt slovenských študentiek v Prahe v období od 7. do 27. októbra 2013. Projekt bude pokračovať tretím výmenným pobytom na jar 2014. Projekt Delíme sa o poznanie je zameraný na vybrané záverečné práce študentov UTV v Žiline s cieľom vydať zborník prác. Projekt je podporený grantovým systémom Mesta Žilina a trval od mája do októbra 2013. Zborník bol vydaný v počte 130 ks a súčasne je zverejnený na internetovej stránke Ústavu celoživotného vzdelávania ŽU v Žiline. Ďalšími aktivitami UTV ŽU v Žiline bola v roku 2013 Letná škola pre seniorov (vždy posledné dva júnové týždne ponuka prednášok, workshopov a tvorivých dielní), Detské leto v knižnici (dobrovoľnícke stretnutia študentiek – senioriek s deťmi počas leta v Krajskej knižnici) na spoločných stretnutiach s rôznou tematikou, Seniorský časopis SCHODY – vydaný 2x ročne.

UTV Košice realizovala 8. seniorskú vedeckú konferenciu, v spolupráci so Senior domom o.z., pod záštitou primátora mesta Košice p. Rašiho, v Košiciach dňa 24.10.2013. Aktívnou účasťou prispeli s príspevkami lektori UTV (Račková- Koncept úspešného starnutia, Kimáková – Zdravá výživa v starobe).

TU Zvolen realizovala Športové hry seniorov a otvorila 2. ročník Športovej olympiády študentov UTV popri slovenských senioroch aj s účasťou seniorov z UTV Zlín a UTV CZU Praha.

AOS v Liptovskom Mikuláši realizovala po prvýkrát v júli 2013 Letnú univerzitu seniorov bez finančnej podpory projektových výziev.

CĎV UK v Bratislave a jeho UTV realizovala v apríli 2013 workshop s medzinárodnou účasťou „Hodnoty v živote človeka“ spojený s rokovaním EFOS. V auguste otvorila 3. ročník Letnej bratislavskej univerzity seniorov v spolupráci s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy. V decembri zahájila Finančné vzdelávanie seniorov v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Rok 2013 bol druhým rokom projektových aktivít projektu Grundtvig ForAge zacieleného na možnosti vzdelávania a sieťovanie vzdelávacích inštitúcií seniorov v rámci Európy s účasťou 19 európskych partnerov (http://www.foragenetwork.eu/sk/).

Marketingové aktivity členov ASUTV v záujme šírenia informácií a podpory myšlienky vzdelávania seniorov boli realizované rozhovorom v Rádiu Reginadňa 23. októbra 2013 (Jana Sňahničanová – ŽU Žilina, Zuzana Chabadová – TU Zvolen) s prezentáciou aktivít UTV, rozhovorom v novembri pre Rádio VIVA (Nadežda Hrapková – CĎV UK v Ba), v Košiciach vo vysielaní Rádia Regina – 5.11. 2013 v relácii Rádiobudík rozhovorom na tému aktívneho spôsobu života v seniorskom veku, v Košiciach informáciou o konferencii v Regionálnych novinách Košické Echo (november 2013) a pre STV v decembri (Janka Chládecká – CĎV UK).

4. Rokovania ASUTV a administratívna oblasť

Zasadnutia Rady a Prezídia ASUTV sa konali podľa plánu na jar na pôde Prešovskej Univerzity v Prešove a na jeseň na pôde JLF UK v Martine.

Finančné a daňové zúčtovanie ASUTV bolo ako zvyčajne uzavreté v mesiacoch február a marec 2013. Úhrada

lenského príspevku do AIUTA bola financovaná na základe listu zo strany MŠVVaŠ SR vo februári 2013.

Nová doména web stránky ASUTV bola zriadená v októbri 2013 pod adresou www.asutv.sk a je priebežne dopĺňaná ďalšími informáciami.

5. Počet študentov UTV na Slovensku podľa štatistiky Škol 11-01 :

 • Bratislava UK: 1887/1681 žien
 • Bratislava STU: 750/672 žien
 • Bratislava PEVŠ: 41/35 žien
 • Trnavská univerzita: 591/472 žien
 • Nitra SPU: 359/293 žien
 • Nitra UKF: 600/484 žien
 • Trenčín TUAD: 103/88 žien
 • Dubnický technologický inštitút: 27/19 žien
 • Žilina ŽU: 492/419 žien
 • Ružomberok KU: 146/116 žien
 • Banská Bystrica UMB: 830/722 žien
 • Zvolen TU: 302/259 žien
 • LM AOS: 125/101 žien
 • Prešov PU: 154/124 žien
 • Košice TU: 447/395 žien

Spolu 6854/5880 žien, t.j. 85,789 %

V sumáre nie je uvedený počet študentov nových UTV, ktoré nie sú zatiaľ členmi ASUTV a to Bratislavská Business School EU v Bratislave, UTV na SZU v Bratislave a UTV na VŠ sv. Alžbety. V Bratislave 10.4.2014