Správa o činnosti slovenských univerzít tretieho veku a ich Asociácie UTV na Slovensku v roku 2012

Aktivity Asociácie UTV na Slovensku by sme mohli rozdeliť do niekoľkých oblastí.

1. Aktivity k Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 (ERAS) boli zamerané na vypracovanie projektu k ERAS k výzve Úradu vlády SR so zapojením členov ASUTV do prieskumnej štúdie. Projekt podala Univerzita Komenského v Bratislave a jej UTV. Návrh projektu nebol podporený ÚV SR napriek tomu, že obsahoval odborné a prieskumné aktivity všetkých UTV zamerané na metodiku vzdelávania na UTV a na prípravu prieskumnej štúdie zameranej na intergeneračnú solidaritu študentov VŠ na Slovensku. Z uvedených dôvodov bola realizácia prieskumu posunutá na jar 2013. Metodický seminár „Kvalita vzdelávania na UTV v SR“, konaný v apríli 2012 mal za cieľ prediskutovať a konzultovať otázky organizácie, didaktiky a metodiky vzdelávania na UTV. Seminár v plnej miere splnil očakávania členov a popri tom prispel k zblíženiu jednotlivých reprezentantov univerzít. V rámci ERAS bolo na Slovensku pripravených niekoľko konferencií a seminárov, na ktorých sa zúčastnili aj členovia Prezídia ASUTV PhDr. Nadežda Hrapková, PhD, prezidentka ASUTV i Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD, viceprezidentka ASUTV. Aktívnou účasťou informovali účastníkov na konferencii k ERAS v SR organizovanej ÚV SR dňa 7.2.2012, na konferencii MPSVR SR 28.2.2012 a na medzinárodnej konferencii „Vzdelávanie pre pracovný trh“ organizovanej Ústredím práce, soc. vecí a rodiny SR v marci 2012.

2. Rozvoj medzinárodných kontaktov

Aktívna účasť prezidentky ASUTV a členov ASUTV  na otvorení Európskeho roku aktívneho starnutia v ČR     v Senáte ČR v Prahe na pozvanie Českej Asociácie UTV v dňoch 16.-17.1.2012 rozšírila kontakty a podporila vzťahy s Českou republikou a Asociáciou UTV.
Ďalšie aktivity, ktoré boli realizované v oblasti rozvoja medzinárodných kontaktov:

 • Európsky projekt CĎV UK ForAge, ktorý sleduje celoslovenské aktivity seniorov, vzdelávajúcich sa na UTV;
 • Projekt Grundtvig SVP Dobrovoľnícke aktivity – zapojenie Žilinskej univerzity v spolupráci s FF     Karlovej Univerzity v Prahe;
 • Aktívna účasť prezidentky ASUTV na svetovom kongrese AIUTA v Lisabone, prezentácia     aktivít seniorov a projektov na Slovensku;
 • Rokovanie exekutívy výboru medzinárodnej asociácie UTV – AIUTA na pôde UK     v Bratislave dňa 10. septembra 2012 bolo prvou návštevou AIUTA na Slovensku. Významnou bola pre nás osobná návšteva prof. Francois Vellasa, syna zakladateľa prvej UTV na svete v meste Toulouse v roku 1973 prof. Piera Vellasa;
 • Účasť prezidentky ASUTV na európskej konferencii k ERAS a Dunajskom festivale v Ulme, kde aktívne vystúpila v júli 2012 s prezentáciou výsledkov projektov Grundtvig: Danube     Networkers a SVP „Danube that connects us“ a aktivít UTV na Slovensku;
 • Účasť prezidentky na Ministerskej konferencii EU a konferencii UNECE pre MVO v septembri     2012 vo Viedni, kde sa podieľala v rámci diskusie na pripomienkovaní a tvorbe     Deklarácie EU k starostlivosti o staršiu generáciu.

3. Projekty Grundtvig a iné projekty členov ASUTV:

 • Projekt Asociácie UTV Grundtvig SVP za účasti slovenských seniorov a seniorov z Univerzity v Ulme bol prezentovaný na viacerých konferenciách v roku 2012 doma a v zahraničí ako napr. Konferencia MPSVR SR dňa 28.2.2012, Európska konferencia v Ulme v júli 2012;
 • Projekt „GAIN – Opäť spojení – dobrovoľníctvom“ podporený Európskym grantovým Programom celoživotného vzdelávania, podprogram Grundtvig – Dobrovoľnícke  projekty pre seniorov, realizácia: august 2012 – júl 2014, partner projektu: Centrum  ďalšieho vzdelávania Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe;
 • Účasť členov ASUTV na Informačných dňoch SAAIC (október 2012);
 • Projekt spoločnosti EKOLAMP – zaslanie podporného listu členských univerzít na základe  vlastného rozhodnutia (september);
 • Agentúra Focus – Projekt finančnej akadémie – ponuka na spoluprácu zaslaná členom;
 • Športová olympiáda seniorov / študentov UTV (Nadácia Orange) – TU Zvolen pozvala  seniorov z iných UTV;
 • Projekt TU vo Zvolene: Letná škola archeológie pre seniorov;
 • Projekt CĎV UK a magistrátu hl. mesta SR Bratislavy „Letná bratislavská univerzita  seniorov“, druhý ročník s účasťou 150 seniorov;
 • K ERAS Európska súťaž – životné príbehy seniorov – informácia o možnosti zapojenia sa  bola zaslaná všetkým členom ASUTV;
 • Projekt „3. ročník Letnej školy pre seniorov“ v Žiline podporený Fondom GSK, realizácia:  apríl – jún 2012, náplň: konverzácie v anglickom jazyku, tvorba vlastnej fotoknihy,  pohybovo – relaxačné cvičenie, tvorivé dielne, tréning pamäte;
 • Projekt „Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku“ podporený Žilinským  komunitným fondom, realizácia: máj – október 2012, náplň: tvorba Zborníka  záverečných prác študentov UTV (výber závereč. prác). Nosnou časťou projektu bola  dobrovoľnícka práca študentov UTV – prepis záver. prác do elektronickej podoby,  jazyková korektúra, grafika predelových listov a obálky Zborníka;
 • Aktivita „Detské leto v knižnici“ – spolupráca s Krajskou knižnicou v Žiline. Aktivita  pripravovaná každoročne Krajskou knižnicou počas školských letných prázdnin,  určená  pre deti od 6 – 12 rokov. Po druhýkrát sa zapojili aj študentky UTV, ktoré  pripravili a zrealizovali rôzne workshopy pre deti;
 • Projekt „Aktívny senior“ podporený Žilinským komunitným fondom, realizácia: október –  december 2012, náplň: pohybovo – relaxačné cvičenie pre seniorov.

4. Účasť na podujatiach členských UTV a partnerských organizácií v rámci Slovenska

 •  Otvorenie akademického roka a slávnostná imatrikulácia 2012/13 na AOS v Liptovskom     Mikuláši (24.9.2012);
 •  Účasť tajomníčky na otvorení UTV 2012/13 na Žilinskej univerzite;
 •  Účasť prezidentky ASUTV na konferencii k 20. výročiu založenia UTV na UMB v Banskej     Bystrici (25.10.2012);
 •  Účasť na rokovaní AIVD – Ing. Erik Selecký, PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

5. Rokovania Prezídia a Rady ASUTV, metodická a odborná práca v rámci ASUTV

 •  Metodický seminár ASUTV spojený so zasadnutím Prezídia a Rady ASUTV – Šachtičky (26 – 27.apríl 2012);
 •  Zasadnutie ASUTV na Žilinskej univerzite v Žiline (14.11.2012);
 •  Príprava výskumnej štúdie predložená v apríli na rokovaní ASUTV na Šachtičkách bola zámerom ASUTV pre aktivity v rámci ERAS. Projekt Úrady vlády k tejto téme nebol  priznaný. V rámci opatrení bolo potrebné aktualizovať informácie o počtoch študentov  1. a 2.stupňa i UTV na členských univerzitách, definovanie ASUTV reprezentatívnej  vzorky, s pokračovaním pre-test dotazníka. Realizácia štúdie sa posunula na rok 2013.
 •  Príprava Katalógu/Informátora ASUTV ako všeobecného informačného materiálu ASUTV na základe podkladov pre ponuku vzdelávacích aktivít UTV v roku 2012/13. Katalóg by  sa mal vydať v roku 2013;
 •  Záujem o členstvo v ASUTV prejavil Dubnický technologický inštitút, kde rozbehli činnosť na  novej UTV v roku 2012/13. Inštitút bol prijatý za člena ASUTV dňa 14. novembra 2012  v Žiline;
 •  Nová UTV v Bratislave vzniká aj na Univerzite sv. Alžbety v Bratislave od roku 2012/13  a postupne aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

6. Zastupovanie záujmov seniorských študentov na univerzitách a VŠ, rozširovanie informácií o UTV:

 • Účasť prezidentky na rokovaniach odbornej pracovnej skupiny pre CŽV a rokovaní Výboru pre seniorov pre tvorbu NPAS SR (január, jún, október 2012) – podarilo sa presadiť doplnenie CŽV seniorov do Preambuly osnovy NPAS na roky 2014-2020 a do bodu VII.
 • Vystúpenia prezidentky ASUTV v Slovenskom rozhlase v rámci relácií: Aula Európy a Rozhlasová akadémia 3V (14.4. a 5.12.2012), Nočná pyramída(20.6. 2012);
 • Účasť prezidentky na rokovaní odbornej pracovnej skupiny k ERAS pri MPSVR SR;
 • Presadenie potreby Výzvy z OP Vzdelávanie namierenej priamo na UTV;
 • Zaslanie návrhov k Novele Zákona o VŠ, a na rokovanie v Parlamente nasledovne: 1. List     v rámci medzirezortného pripomienkového konania k Novele zákona o VŠ na Mgr. Divincovú – riaditeľku spoločného sekretariátu výborov, kancelárie ministra MPSVR SR. 2. List na poslanca Parlamentu doc. Mikloška, člena Výboru pre seniorov, 3. List na     poslanca Viliama Jasaňa k pripomienkovaniu a návrhu do Novely zákona o VŠ.
 • Účasť prezidentky na konferencii UNECE a OSN pre MVO vo Viedni (17.-19.9.2012).     Vystúpenie a presadzovanie návrhov k LLL seniorov smerom k Európskemu parlamentu – výstup Ministerská deklarácia Európskej komisie európskych ministrov    práce;
  Informácie pre Európsku komisiu – Active Ageing Publications – Martin Rocca ako reakcia na moje vystúpenie a účasť na UNECE konferenciu vo Viedni;

7. Ďalšie aktivity:

 • Udržiavanie domovskej stránky ASUTV – priebežne počas celého roka;
 • Zmena disponenta pre účet ASUTV na základe personálnych zmien v Prezídiu ASUTV;

8. Počet študentov na UTV na Slovensku podľa štatistického hlásenia Škol 11-01 k 31. októbru 2012: 

 • UTV CĎV UK v Bratislave:   1859 / 1678 žien
 • UTV ICV STU v Bratislave:  762 / 647 žien
 • Paneurópska VŠ v Bratislave: 55 / 42 žien
 • UTV UMB Banská Bystrica:  1211 / 1049 žien
 • Dubnický technolog. inštitút: 22 / 16 žien
 • UTV TU Košice:  472 / 418 žien
 • UTV AOS Liptovský Mikuláš: 90 / 69 žien
 • UTV pri SPU v Nitre:  357 / 292 žien
 • UTV pri UKF v Nitre:  629 / 537 žien
 • UTV Prešovská univerzita, Prešov:  118 / 93 žien
 • UTV Katolícka univerzita Ružomberok: 117 / 96 žien
 • UTV, Trenčianska univerzita A. Dubčeka:  100 / 89 žien
 • UTV, Trnavská univerzita v Trnave:  670 / 520 žien
 • UTV CĎV TU Zvolen:  263 / 229 žien
 • UTV Žilinská univerzita v Žiline:  483 / 411 žien

Na Slovensku je v roku 2012/13 na 15-tich UTV spolu 7208 študentov UTV / z toho 6186 žien t.j. 85,8%

V Bratislave 31.01.2013

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

prezidentka ASUTV

2. Rozvoj medzinárodných kontaktov