Správa o činnosti slovenských univerzít tretieho veku a ich Asociácie UTV na Slovensku v roku 2011

Asociácia UTV vstúpila do roku 2011, ktorý je Rokom dobrovoľníctva, so schváleným projektom EU Grundtvig  SVP (Senior volunteering project) a s mnohými očakávaniami pre riešenie situácie vo vzdelávaní seniorov. V tomto smere sme mali záujem kontaktovať na MŠ VVaŠ generálneho riaditeľa sekcie CŽV Mgr. Borisa Slobodu, ktorý však zmenil pôsobisko a sekcia dostala novú generálnu riaditeľku. Potrebné záležitosti preto diskutovala prezidentka ASUTV na Úrade vlády, kde sa formovala nová pracovná skupina – Výbor pre seniorov pre tvorbu Národného programu Riadiaci výbor pre prípravu aktivít k ERAS a solidarity medzi generáciami 2012. Kontakty s MŠ VVaŠ sú udržiavané osobne s Dr. Auxtovou, s ktorou sme spoločne diskutovali aj prípravu výzvy k OP Vzdelávanie zameranú na vzdelávanie seniorov „Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich nezávislosť a kvalitu života starších osôb“. Verím, že výzva bude čo najskôr zverejnená a bude podporovať čo najviac aktivít zaoberajúcich sa vzdelávaním seniorov. Problémom by mohla byť dolná hranica dotácie a jej finančný limit. Pre ERAS 2012 bola na Úrade vlády vytvorená pracovná skupina, ktorá diskutovala možnosti rozšírenia aktivít pre aktívne starnutie. Za našu ASUTV boli navrhnuté nasledovné aktivity:  príprava metodického seminára,  realizácia celoslovenskej konferencie „Vzdelávanie seniorov – istota aktívneho života“, rozvoj vzdelávacích programov UTV, výmena informácií so zahraničnými UTV formou účasti na kongrese AIUTA a prieskum vzťahov a názorov medzi generáciami na opačnú generáciu, ich vzájomné kontakty, pomoc a akceptácia.  Na Novelu zákona o VŠ sme reagovali za pomoci Úradu vlády a sekcie pre diskrimináciu a menšiny s doplňujúcim návrhom na doplnenie § 2 o nový bod 14 v tomto znení: „(14) Vysoké školy poskytujú, organizujú a zabezpečujú vzdelávanie v programoch univerzít tretieho veku“. Žiaľ náš návrh nebol presadený.

V spojení s Rokom dobrovoľníctva sa konalo rokovanie AIUTA, ktoré bolo spojené aj s workshopom k vyhlásenému roku. Na workshope PhDr. Nadežda Hrapková, PhD. prezentovala výsledky projektu SVP „Danube that connects us“ a skúsenosti, ktoré sme získali v spolupráci s partnerskou univerzitou v Ulme. Do tohto projektu boli zapojené okrem UTV CĎV UK aj UTV pri STU v Bratislave, UTV pri UKF v Nitre a UTV pri Žilinskej univerzite. Na projekte sa vymenilo 8 seniorov, ktorí mali možnosť pracovať v rámci sociálnych aktivít, učiť sa jeden od druhého dobrovoľníctvu, nájsť nové kontakty, spoznávať nové veci, kultúry a históriu a byť užitoční všeobecne. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k splneniu projektových úloh. Adresa projektu je zverejnená na stránke našej ASUTV. Výsledky projektu boli prezentované aj na Informačnom seminári SAAIC dňa 12. Októbra a prezentácia bude zaradená aj do programu konferencie MŠ VVŠ, ktorá sa má konať dňa 7.12.2011 v Bratislave. Verím, že sa konferencie zúčastnia aj mnohí z Vás. S Národnou kanceláriou LLP sme v pravidelnom kontakte a na základe požiadavky NK sme v marci tohto roku navrhli za členov výberových komisií dve odborníčky (z JLF UK Mgr. Máriu Zanovitovú, PhD. a z SPU v Nitre Ing. Danku Moravčíkovú, PhD.)ale zatiaľ neboli pozvané k prípravnému konzultačnému stretnutiu.

Už som Vás na rokovaní v apríli informovala, že začiatkom roku 2011 naša asociácia zaslala listy premiérke SR, na MPSVR SR, MŠVVaŠ SR a na Slov. rektorskú konferenciu. Priama odpoveď nám bola zaslaná ministrom z MPSVR a za MŠVVaŠ generálnym riaditeľom sekcie ďalšieho vzdelávania a mládeže, kde nám boli odporučené OP ZaSI a OP Vzdelávanie. Pani premiérka náš list postúpila na riešenie príslušným ministerstvám.

Medzinárodné kontakty sme v roku 2011 napĺňali niekoľkými aktivitami ako bola účasť a aktívne vystúpenia prezidentky ASUTV na rokovaniach výboru AIUTA v Paríži a v Lignano Sabbiadoro.  Kontakty sa od januára 2011 prehĺbili aj v tom smere, že prezidentka ASUTV sa stala generálnou sekretárkou AIUTA. Momentálne AIUTA pripravuje najbližší kongres na dni 17.-20. Apríl 2012 v Portugalsku. Funkciou našej prezidentky vo výbore sa aktívne zapájame aj do aktivít Európskej federácie starších študentov EFOS , ktorá okrem iných aktivít v súčasnosti pripravuje Memorandum na Európsku komisiu a nový projekt Grundtvig Učiace sa partnerstvá.

Na pozvanie Českej Asociácie UTV sa zúčastnila v dňoch 31.5. – 2.6.2011 Ing. Hrebeňárová, PhD. rokovania na Univerzite v Opave, kde prezentovala aktivity na UTV na Slovensku. Ďalšie pozvanie dostala prezidentka ASUTV na konferenciu, ktorú Česká asociácia UTV pripravuje v januári v Prahe z príležitosti otvorenia Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 v Českej republike.

Plánované aktivity na rok 2011 sa nám žiaľ nie všetky podarilo splniť. Jednou bol zámer spolupodieľať sa na príprave konferencie k 20. Výročiu UTV pri SPU v Nitre. Konferencia sa nekonala a univerzita si toto výročie pripomenula v spojení so slávnostnou imatrikuláciou a stretnutím lektorov, kde už chýbal dlhoročný organizátor UTV pri SPU a aktívny člen našej asociácie prof. Ing. Švihru, DrSc., ktorý nás nečakane v lete opustil. Na smútočnom obrade nás zastúpil Ing. Deák. Venujme prosím prof. Švihrovi symbolickú minútu ticha na vyjadrenie úcty k tomuto človeku.

V roku 2011 sa konali dve rokovania ASUTV a to na UKF v Nitre dňa 13.4.2011 a  dňa 23.11.2011 na SPU v Nitre. V budúcom roku na jar sa plánujeme stretnúť na UTV pri TU vo Zvolene, kde bude rokovanie spojené s metodickým seminárom.

Výdavky v roku 2011 boli hlavne zamerané na úlohy projektu Grundtvig a na výdavky spojené s účasťou na konferenciách v zahraničí.

Počet študentov UTV k 31.10.2011:

 • UTV CĎV UK v Bratislave: 1947 / 1717 žien
 • UTV ICV STU v Bratislave:  699 / 597 žien
 • UTV, Trnavská univerzita v Trnave:  270 / 225 žien
 • UTV pri SPU v Nitre: 437 / 369 žien
 • UTV pri UKF v Nitre:  563 / 485 žien
 • UTV, Trenčianska univerzita A. Dubčeka: 78 / 66 žien
 • UTV Žilinská univerzita v Žiline: 414 / 356 žien
 • UTV UMB Banská Bystrica:  1044 / 909 žien
 • UTV CĎV TU Zvolen: 284 / 243 žien
 • UTV Katolícka univerzita Ružomberok: 96 / 78 žien
 • UTV TU Košice:  519 / 464 žien
 • UTV Prešovská univerzita, Prešov: 106 / 86 žien
 • UTV AOS Liptovský Mikuláš: 20 / 13 žien


Spolu majú UTV na Slovensku 6477 študentov z toho 5608 žien, t.j. 87,5%.

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

                Prezident ASUTV