Správa o činnosti slovenských univerzít tretieho veku a ich Asociácie UTV na Slovensku v roku 2010

1. Aktivity orientované k verejnosti a kompetentným orgánom
Prezidentka ASUTV ako členka Rady vlády pre seniorov spolu s odbornou pracovnou skupinou pre CŽV a informatizáciou predložili na RV Správu a analýzu vzdelávania a informatizácie seniorov v SR na rokovanie Rady vlády pre seniorov dňa 8.12.2009 a návrhy opatrení pre vládu SR boli prezentované v zborníku ASUTV vydanom k 20. Výročiu a z príležitosti konferencie konanej dňa 7. októbra 2010.
Prezidentka sa zúčastnila rokovania na Úrade vlády SR dňa 27.1.2010 s RNDr. Zajacovou, riaditeľkou odboru koordinácie projektov sekcie Ľudských práv a menšín Úradu vlády SR za prítomnosti MUDr. Javorkovej, riaditeľky RV a ďalších členov Rady vlády pre seniorov k možnostiam podpory a zapojenia seniorov do vzdelávacích aktivít a operačných programov Vzdelávanie a OPIS v roku 2010. Výsledkom rokovania bolo zistenie, že pre seniorov na UTV nie sú žiadne možnosti výziev v najbližšom období, čo súhlasí aj s predloženou analýzou vzdelávania seniorov v SR. Na tomto stretnutí bola vyslovená požiadavka na Ing. Baxu (Štatistický úrad SR) predložená Ing. Babinským k dodaniu štatistických údajov k vzdelávaniu a informatizácii sledovanej vekovej skupiny seniorov. Pre RV pre seniorov sme po analýze situácie na UTV na Slovensku zisťovali aj situáciu vo vzdelávaní seniorov na Akadémiách tretieho veku na Slovensku.
Prezidentka ASUTV sa zúčastnila rokovanie odbornej pracovnej skupiny pre aktualizáciu NPOSĽ dňa 9.2.2010, kde spolu s členmi skupiny diskutovali modifikácie textu a spresnenie opatrení a požiadaviek. Žiaľ finálna verzia nebola do volieb ukončená.
V januári sme zaslali list na ministra školstva SR čo iniciovalo stretnutie so štátnou tajomníčkou MŠ SR dňa 22.2.2010. Spoločne bol prerokovaný list s požiadavkou o fixný príspevok na študenta UTV, úhradu členského do AIUTA i príspevok na cestovné na medzinárodné podujatia. V období krízy nám nebolo poskytnuté pozitívne vyjadrenie, ktoré by sľubovalo finančnú podporu činnosti UTV na Slovensku, ale nám bolo uhradené členské do AIUTA na rok 2010.
Významným podujatím bola pre členov asociácie, organizátorov štúdia, pedagógov i študentov UTV konferencia k 20. výročiu UTV spolufinancovaná z projektu Nadácie Orange. Konferencie sa zúčastnilo z celého Slovenska cca 220 účastníkov a 15 zahraničných hostí z 9 európskych univerzít (Viedeň, Wroclav, Brno, Graz, Drážďany, Kiel, Hamburg, Groningen a Magdeburg). Konferencia sa konala pod záštitou rektora Univerzity Komenského v Bratislave doc. F. Gahéra. Významnými hosťami boli vedúca komisie pre starnutie OSN z Viedne Ing. arch. Monika Anna Klenovec, generálny riaditeľ sekcie pre CŽV MŠ SR Mgr. Boris Sloboda. Z odborných príspevkov z konferencie bol vydaný zborník, ktorý nájdete na web. stránke ASUTV.

 

2. Rokovania
V roku 2010 sa rokovanie Rady ASUTV a Prezídia konalo dvakrát a to na Katolíckej univerzite v Ružomberku dňa 26.apríla a v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela dňa 24. novembra.2010. Na druhom zasadnutí Rady ASUTV sa členovia ASUTV rozhodli zaslať závery z konferencie so stanoviskom členov ASUTV spolu s požiadavkami na kompetentné inštitúcie (Vláde SR, MŠVVaŠ SR, MPSVaR SR, Jednote dôchodcov a ZMOSu)
Prezidentka ASUTV s v tomto roku aktívne zúčastnila rokovania svetovej asociácie UTV AIUTA na Univerzite v Toulouse 14. -17.3.2010. Rokovanie sa zameralo hlavne na prípravu svetového kongresu a hlavným organizátorom bol syn zakladateľa prvej UTV na svete prof. Francois Vellas.
V apríli sa konalo rokovanie Európskej federácie starších študentov EFOS na VUT v Brne, kde sa začalo s prípravou medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v októbri v Bratislave.
V máji si Jednota dôchodcov Slovenska pripomínala 20. výročie svojho vzniku na konferencii za účasti vládnych predstaviteľov, hostí a delegátov všetkých okresných organizácií. Prezidentka ASUTV na konferencii vystúpila s príspevkom zameraným na význam spolupráce ASUTV a JDS.
Niektorí členovia ASUTV sa dňa 22. apríla zúčastnili Konferencie AIVD (Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých) konanej v Bratislave, za účasti štátneho tajomníka MŠ SR a vedúceho Stratégie CŽV MŠ SR. Na konferencii sa okrem iného diskutovalo o aplikácii nového Zákona o CŽV do praxe. a činnosti UTV.
Na základe rokovania na Úrade vlády SR a spolupráce s veľvyslanectvom Francúzskej republiky pri príprave odborného seminára sme dostali príspevok z Francúzskeho veľvyslanectva na pokrytie nákladov na pobyt počas rokovania AIUTA v Toulouse.

3. Odborné podujatia
Začiatkom roka 2010 (15.1.2010) sa konala konferencia na Prešovskej univerzite pod názvom Múdrosť veku, vek múdrosti“. Prezidentka ASUTV tu vystúpila s odborným príspevkom na tému Intergeneračné vzťahy a kontakty vo vzdelávaní seniorov.
V júni sa v Poľsku na Univerzite vo Wroclawe konala odborná konferencia pod názvom „Vzdelávacie a kultúrne podoby starnutia“, kde prezidentka ASUTV vystúpila s odborným príspevkom na tému Európsky seniorský študent v transformácii vzdelávania.
Začiatkom septembra sa prezidentka ASUTV zúčastnila otvorenia študijného roka Akadémie tretieho veku v Trenčíne, kde prezidentka ASUTV informovala prítomných o význame a možnostiach vzdelávania seniorov na UTV na Slovensku.
Dňa 20. septembra 2010 sa prezidentka ASUTV zúčastnila na UTV pri Žilinskej univerzite Workshopu, ktorý bol spojený s otvorením akademického roka a projektom Grundtvig na tému Nech poznanie spája.
Na svetovom kongrese AIUTA viedla prezidentka workshop na tému „Interkultúrna práca seniorov“, kde vystúpila s vlastnou prezentáciou na túto tému i prezentovala poster s výsledkami medzinárodných projektov Grundtvig. Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých nám ponúkla vydať monotematické vydanie časopisu Vzdelávanie dospelých zamerané na vzdelávanie seniorov. Niektorí naši členovia túto možnosť využili a AIVD zaradila ich príspevku do prvého čísla vydaného v roku 2011.
Naša Asociácia podala v roku 2010 dve žiadosti o projekty. Jedným bol projekt podaný na Nadáciu Orange zameraný na realizáciu konferencie k 20. výročiu UTV na Slovensku. Projekt bol nadáciou významne podporený, čím sme finančne pokryli výdaje a aktivity, ktoré by sme inak na konferencii nemohli zrealizovať.
Ďalším podaným projektom bol projekt Grundtvig „Dobrovoľníci“ pre obdobie September 2010 – August 2012 kde bude koordinátorom Univerzita v Ulme. Projekt bol Národnou kanceláriou prijatý a v roku 2011 sa doň zapoja 3 UTV- UTV CĎV UK v Bratislave, UTV ICV STU v Bratislave a UTV pri UKF v Nitre.

Ďalšie aktivity Web. stránka ASUTV bola aktualizovaná a doplnená o aktivity a dokumenty ASUTV. Čím sme spopularizovali konferenciu i všetky členské UTV, ktoré majú vytvorený link na webe ASUTV.
Aktivity jednotlivých UTV hlavne z príležitosti 20. výročia vzniku prvej UTV ma Slovensku boli prezentované v tlači, slovenskom rozhlase i televízii a v regionálnych médiách.
V deň konania konferencie, 7. októbra 2010, bola pozvaná prezidentka ASUTV na stretnutie seniorov s novým ministrom práce, ktorého sa ale z objektívnych príčin nemohla zúčastniť.
V rámci Mesiaca úcty k starším boli seniorskí študenti z Nitry z UKF dňa 27. októbra 2010 prijatí u primátora Mesta Nitra Jozefa Dvonča. Seniori aktívne participovali na výstave seniorov v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre – Chrenová a zúčastnili sa besedy s deťmi na základných školách. Katedra ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva pripravila meranie tlaku a cholesterolu pre seniorov. Seniori mesta Nitra sa zúčastňujú rokovaní v Rade seniorov pri MsU Nitra.
V Bratislave sa seniorskí študenti zapojili do prípravy a realizácie Dňa seniorov. Informačné podujatie sa konalo v nákupnom centre Eurovea a konferencia v spolupráci nadácie Socia s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.
Naša ASUTV bola na základe požiadavky MŠ SR zaregistrovaná do: International Directory of LLL Policy and Research Form for Entry Nomination.
V roku 2010 nastali personálne zmeny na UTV v Trnave, v Prešove a v Liptovskom Mikuláši.

Počet študentov UTV k 31.10.2010:

 • UTV CĎV UK v Bratislave: 1839 / 1637 žien
 • UTV ICV STU v Bratislave: 680 / 600 žien
 • UTV, Trnavská univerzita v Trnave: 297 / 245 žien
 • UTV pri SPU v Nitre: 520/443žien
 • UTV pri UKF v Nitre: 522 / 446 žien
 • UTV, Trenčianska univerzita A. Dubčeka: 101 / 88 žien
 • UTV Žilinská univerzita v Žiline: 326 / 278 žien
 • UTV UMB Banská Bystrica: 965 / 820 žien
 • UTV CĎV TU Zvolen: 241 / 211 žien
 • UTV Katolícka univerzita Ružomberok: 110 / 91 žien
 • UTV TU Košice: 465 / 421 žien
 • UTV Prešovská univerzita, Prešov: 133/ 113 žien
 • UTV AOS Liptovský Mikuláš: 18 / 9 žien


Na základe štatistických hlásení môžeme konštatovať, že na horeuvedených univerzitách a vysokých školách na Slovensku máme v roku 2010/2011 v seniorských kurzoch spolu 6217 frekventantov z toho 5402 žien, t.j. 87,76%.

V Bratislave dňa 10.1.2011

     PhDr. Nadežda Hrapková, PhD. 

prezidentka Asociácie UTV na Slovensku