Správa o činnosti slovenských univerzít tretieho veku a ich Asociácie UTV na Slovensku v roku 2009

Rok 2009 by sme mohli nazvať rokom snažení, presadzovania sa, analyzovania, posudzovania, prezentovania sa a tvorby návrhov. V úvode roka nás potešilo, že začala svoju činnosť Rada vlády pre seniorov, kde bola za stáleho člena menovaná ako odborník pre vzdelávanie seniorov prezidentka našej ASUTV PhDr. Hrapková. Išlo nielen o česť mať reprezentanta v odbornej pracovnej skupine pre aktualizáciu a tvorbu nového Národného programu ochrany starších ľudí, ale o rok tvrdej práce. Po zvážení všetkých povinností a možností bolo veľmi dobrým riešením rozhodnutie navrhnúť Rade vlády vytvorenie novej odbornej pracovnej skupiny pre celoživotné vzdelávanie a informatizáciu seniorov. Nová pracovná skupina, ktorá má 7 členov začala pracovať 7. júla a z našej asociácie bola do nej navrhnutá a aktívne v nej pracuje aj Ing. Lucia Hrebeňárová.

Odborná  pracovná skupina vypracovala Správu a analýzu vzdelávania seniorov a informatizácie, čím zmapovala situáciu na Slovensku na všetkých úrovniach vzdelávania a podľa dostupných informácií popísala všetky možnosti na Slovensku. Kriticky sme sa postavili k legislatívnemu a finančnému zabezpečeniu UTV na Slovensku s porovnaním so susednými štátmi. Taktiež kritika možností projektov a vyhlasovanie výziev boli zahrnuté do vypracovanej správy. Písomný materiál bude predložený členom Rady vlády pre seniorov na rokovanie 7. decembra v tomto roku.

Druhým materiálom, ktorý je predkladaný sú návrhy do nového NPOSĽ. Návrhy do kapitoly vzdelávania seniorov majú 17 bodov a do časti informatizácie 7 návrhov. Obidva materiály boli riaditeľkou Ray vlády, tajomníčkou rady i predsedom Jednoty dôchodcov vysoko hodnotené. Na ostatnom stretnutí Rady vlády pre seniorov pre aktualizáciu NPOSĽ dňa 16. novembra sa hovorilo o akútnej potrebe riešenia financovania UTV zo štátneho rozpočtu. Riaditeľka RV prisľúbila rokovanie so štátnou tajomníčkou MŠ SR.

Ďalšou dôležitou informáciou je skutočnosť, že návrh Zákona o celoživotnom vzdelávaní bol ukončený a je pripravený na schválenie do parlamentu. V tomto zákone sa hovorí po prvýkrát o vzdelávaní seniorov ako o jednej z možností záujmového vzdelávania. Ostáva nám už len veriť, že napriek tomu, že predloženie nového NPOSĽ už pravdepodobne nebude riešiť súčasná vláda, tak aspoň financovanie UTV bude možno riešené uznesením vlády a príspevkom zo štátneho rozpočtu.

Počas roku 2009 mala prezidentka ASUTV možnosť prezentovať činnosť ASUTV a aktivity UTV na Slovensku na rokovaní Európskej federácie starších študentov EFOS v Grazi, ktoré sa konalo v apríli tohto roku a na jeseň na rokovaní AIUTA v Edinburgu. V Poľsku sa v septembri 2009 konala konferencia poľskej asociácie UTV, ktorá sa za účasti viac ako 200 poľských seniorov konala v Nowom Saczi. Prezidentka ASUTV bola následne aj hosťom panelu na veľtrhu Ekonomické fórum v Krynica Zdroj v Poľsku. Účastníci a organizátori boli nielen veľmi milí, ale mali veľký záujem o rozšírenie kontaktov a získanie informácií o možnostiach a programoch aktívnej staroby na Slovensku. Bolo obdivuhodné vidieť záujem predstaviteľov mesta a rôznych organizácií o aktivity seniorov a o ich podporu v Poľsku.

Na Slovensku sme mali záujem zúčastniť sa v máji workshopu k návrhu Zákona o celoživotnom vzdelávaní organizovaného Académiou Istropolitana. Workshop sa však nekonal. Ďalšou aktivitou, ktorá bola zameraná na seniorov bol odborný seminár Úradu vlády „Integrácia seniorov prostredníctvom celoživotného vzdelávania ako dôležitý spoločenský indikátor“, ktorý sa konal dňa 27. novembra 2009. Je na škodu veci, že sa podujatie konalo v obmedzených priestoroch, lebo záujem o účasť malo omnoho viac seniorov, ako bolo možné uspokojiť. Na seminári sme mali možnosť nielen prezentovať našu činnosť, ale aj získať informácie o aktivitách pre seniorov v rámci univerzít voľného času vo Francúzsku a ďalších možnostiach pre trávenie voľného času.

Členovia Asociácie UTV na Slovensku sa stretli v tomto roku na TU  v Košiciach a na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Členovia Prezídia sa stretávali podľa potreby k riešeniu aktuálnych otázok vzdelávania seniorov u nás. V tomto roku sme aj pristúpili k účtovnej evidencii ASUTV za pomoci externej hospodárky, ktorá je v tejto problematike vzdelaná a z titulu študentky UTV je nám veľmi nápomocná.

Našu domovskú  stránku bolo potrebné v uplynulom roku celú preklopiť z dôvodu zmeny servera na UK, kde našu stránku spravujeme. Toto sa nám podarilo a budem rada, keď budete pravidelne posielať pripomienky a návrhy na jej doplnenie. Stránku zatiaľ spravujeme bez akýchkoľvek finančných nákladov a je zriadená v 4 jazykových verziách.

UTV na Slovensku vstúpili v tomto akademickom roku do 20. ročníka existencie univerzitného vzdelávania seniorov na Slovensku a to tým, že UK otvorila 15. októbra 1990 prvú UTV.  Rada by som, aby sme v roku 2010 venovali pozornosť tejto udalosti a využili výročie na zorganizovanie spoločnej medzinárodnej konferencie a prezentácii našich nových či u seniorov osvedčených a obľúbených vzdelávacích aktivít.

Na základe štatistických hlásení zaslaných na Ústav informácií a prognóz MŠ SR majú UTV na Slovensku nasledovný počet starších študentov:

 • UTV CĎV UK v Bratislave:   1834 / 1617 žien
 • UTV ICV STU v Bratislave:  596 / 457 žien
 • UTV, Trnavská univerzita v Trnave:  349 / 286 žien
 • UTV pri SPU v Nitre:  707 / 608 žien
 • UTV pri UKF v Nitre:  499 / 444 žien
 • UTV, Trenčianska univerzita A. Dubčeka:  172 / 150 žien
 • UTV Žilinská univerzita v Žiline: 224 / 196 žien
 • UTV UMB Banská Bystrica: 1259 / 1111 žien
 • UTV CĎV TU Zvolen:  245 / 213 žien
 • UTV Katolícka univerzita Ružomberok: 133 / 112 žien
 • UTV TU Košice:  421 / 374 žien
 • UTV Prešovská univerzita, Prešov:  151 / 140 žien
 • UTV AOS Liptovský Mikuláš 13 / 9 žien

Členom Asociácie UTV na Slovensku nie je Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, ktorá má 49 starších poslucháčov.

Na základe štatistických hlásení môžeme konštatovať, že na univerzitách a vysokých školách na Slovensku máme v seniorských kurzoch spolu 6652 frekventantov.

V Bratislave 3. januára 2010

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Prezidentka ASUTV