Správa o činnosti slovenských univerzít tretieho veku a ich Asociácie UTV na Slovensku v roku 2008

Do roku 2008 vstúpila Asociácia s očakávaním na poskytnutie finančnej podpory podľa výnosu MPSVR a na základe žiadosti o dotáciu. Vo februári sme boli požiadaní doplniť žiadosť o ďalšie potvrdenia zo Sociálnej poisťovne, Daňového úradu i Obvodného súdu. Žiaľ, napriek všetkým poskytnutým dokladom, bola naša žiadosť v máji zamietnutá s odôvodnením, že ASUTV je neoprávneným žiadateľom. Poskytnutie dotácie na medzinárodné aktivity ASUTV sme na odporúčanie generálneho riaditeľa sekcie celoživotného vzdelávania MŠaV SR žiadali priamo od  ministra školstva SR zaslaním listu v júli 2008. Generálnym riaditeľom sekcie  Mgr. Borisom  Slobodom nám bol tlmočený súhlas pána ministra a v závere roka nám bola sľúbená podpora poskytnutá a bolo tak refundované ročné členské do AIUTA (svetovej asociácie UTV).  Žiaľ, žiadna iná finančná podpora na činnosť univerzít tretieho veku na Slovensku nebola univerzitám poskytnutá.

Pri vybavovaní potvrdení k očakávanej dotácii na daňovom úrade sme boli informovaní, že ASUTV nie je zaregistrovaná a je potrebné čo najskôr podať žiadosť o registráciu a pridelenie daňového čísla DIČ. O tejto veci Rada ASUTV rokovala dňa 25. apríla 2008 na svojom zasadnutí v Liptovskom Mikuláši, kde sme hovorili aj o koncentrácii všetkých dokladov k založeniu ASUTV v mieste sídla ASUTV. K prideleniu DIČ a registrácii postačili doklady o zápise do registra z Krajského úradu v Bratislave a pridelené IČO, ktoré ASUTV má už dávnejšie. K žiadosti sme priložili súhlas kvestorky Univerzity Komenského v Bratislave k sídlu ASUTV v budove UK. Týmto verím, že sa ukončili všetky administratívne povinnosti nášho záujmového združenia.

Záujem ASUTV mať reprezentanta v Rade vlády pre seniorov a zdravotne postihnutých sa stáva pomaly skutočnosťou. Pozitívne hodnotíme, že pôvodný návrh na založenie tejto rady sa upravil a Rada vlády sa má rozdeliť  na dve skupiny a to jednu zameranú na seniorov a druhú na zdravotne postihnutých. Do Rady vlády pre seniorov je za MŠ SR a teda oblasť vzdelávania navrhnutá sekciou pre CŽV prezidentka ASUTV Dr. Hrapková. Veríme, že táto skutočnosť nám otvorí možnosti podpory a rozvoja vzdelávacích aktivít na UTV.

Na rokovaní Rady ASUTV v apríli 2008 bola otvorená aj otázka možností získania dotácií na základe projektov z ESF. Žiaľ vo výzvach MŠ v Operačnom programe vzdelávanie sa seniori na UTV ako cieľová skupina stále nevyskytli.  Všetci dobre vieme, že seniori vzdelávajúci sa pre potreby pracovného trhu nie sú hlavnou cieľovou skupinou na UTV a vzdelávanie na UTV je záujmovou formou. Veď UTV sa zakladali pôvodne len pre dôchodcov so zámerom poskytovať záujmové vzdelávanie a nie profesijné, či rekvalifikačné kurzy.  Niektoré UTV sa zapájajú pravidelne do projektov EU Grundtvig, ktoré sú zamerané na celoživotné vzdelávanie dospelých. V roku 2008 získala nový projekt UTV CĎV UK v Bratislave, ktorý od augusta riešia seniori pod názvom VECU (Virtuálne Európske Kultúrne Centrum). Iný Grundtvig projekt pre študentov UTV sa rieši pod názvom Danube Networkers  pod vedením Filozofickej fakulty UK v Bratislave. V roku 2008 začali realizovať projekt Grundtvig aj so študentmi UTV na Žilinskej univerzite pod názvom T.A.P.E (Trans-generational Arts/cultural Platform in Europe). Taktiež UTV pri UMB v Banskej Bystrici je partnerom v projekte Grundtvig pod názvom TANDEMS – GO, ktorý je zameraný na komunikáciu medzi generáciami prostredníctvom IKT.

Na základe žiadosti od člena Prezídia ASUTV Ing. Jána Šturmankina o uvoľnenie z funkcie člena Prezídia z dôvodov pracovného zaneprázdnenia sa konali na rokovaní v novembri 2008 doplňujúce voľby a za nového člena Prezídia bola schválená Mgr. Zuzana Áková z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne.

Naša domovská stránka www.uniba.sk/asociaciautv je dnes ukončená už aj v nemeckej jazykovej verzii (popri slovenskej a anglickej), čo nám otvára ďalšie možnosti pre medzinárodné aktivity. Uvítame všetky pripomienky a návrhy na jej doplnenie a aktualizáciu, tak ako sme na ňu doplnili napr. informácie o výstave prác seniorských študentov z Nitry.

V roku 2008 sa Rada ASUTV stretla trikrát a Prezídium podľa plánu dvakrát v roku, a to 25. apríla v Liptovskom Mikuláši na Akadémii ozbrojených síl a 25. novembra 2008 v Nitre na SPU.

Počty študentov UTV sú v roku 2008/09 na jednotlivých univerzitách nasledovné:

 • UTV CĎV UK v Bratislave: 1666 / 1485 žien
 • UTV ICV STU v Bratislave: 598 / 526 žien
 • UTV, Trnavská univerzita v Trnave: 366 / 305 žien
 • UTV pri SPU v Nitre: 600/ 536 žien
 • UTV pri UKF v Nitre: 432 / 387 žien
 • UTV, Trenčianska univerzita A. Dubčeka: 187 / 160 žien
 • UTV Žilinská univerzita v Žiline: 246 / 217 žien
 • UTV UMB Banská Bystrica: 1179 / 1044 žien
 • UTV CĎV TU Zvolen: 250 / 219 žien
 • UTV Katolícka univerzita Ružomberok: 54 / 42
 • KU Košice: 68 / 62 žien
 • UTV TU Košice: 408 / 358 žien
 • UTV Prešovská univerzita, Prešov: 151 / 133 žien

Spolu majú v tomto akademickom roku UTV na Slovensku už  6205 starších študentov, z toho 5441 žien, čo je 88%.

Apríl 2009

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Prezidentka ASUTV