Správa o činnosti slovenských univerzít tretieho veku a ich Asociácie UTV na Slovensku v roku 2007

Rok 2007 bol pre Asociáciu UTV na Slovensku významný z viacerých dôvodov.

V tomto roku sa prijatím Prešovskej univerzity a jej novovzniknutej UTV za člena ASUTV  podarilo po 15 tich rokoch celoplošne pokryť Slovensko ponukou vzdelávania pre starších študentov a títo študenti už nebudú musieť cestovať stovky kilometrov aby sa mohli vzdelávať aj vo vyššom veku. Dnes môžeme skonštatovať, že máme 13 členských univerzít, a podľa štatistiky v akademickom roku 2006/07 spolu 5282 seniorských študentov.

Napriek tomu sa však stále vzdelávanie seniorov na univerzitách nedostalo do zákona. Veríme, že podľa prísľubu zainteresovaných (podpredsedu vlády p. Čaploviča i riaditeľa odboru pre celoživotné vzdelávanie MŠ SR Mgr. Borisa Slobodu) sa tento proces zavŕši v roku 2008 tak, ako je zakotvené aj v „Prioritných úlohách MŠ SR na roky 2006-2010“, v ktorých je formulovaná úloha vypracovať návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní ako aj zmienka o podpore vzdelávania seniorov.

Z  aktivít Prezídia ASUTV v uplynulom období  by som uviedla:

– prijatie u štát. tajomníčky Dr. Kršíkovej a u štátneho tajomníka Ing. Siku (MPSVR SR);

– aktívnu účasť prezidentky na jednaní MŠ SR o Operačnom programe Vzdelávanie;

– účasť na otvorení akad. roku 2007/2008 na UTV v Žiline a následná účasť na panelovej diskusii k aktivitám

  pre seniorov Žiliny;

– vystúpenie zástupcov ASUTV na akcii personálnej agentúry Trenkvalder;

– vystúpenie prezidentky o výsledkoch činnosti a problémoch UTV na Slovensku

  v Slovenskom rozhlase, v regionálnom vysielaní STV a príspevok uverejnený v prílohe

  denníka SME.

Okrem toho sa prezidentka zúčastnila  na odbornom seminári Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých, ktorý sa konal v apríli 2007 k príprave Zákona o celoživotnom vzdelávaní.

Významnou udalosťou bola pre našu asociáciu a hlavne seniorských študentov a organizátorov UTV príprava konferencie k 15. výročiu UTV na Slovensku, ktorej organizáciu prevzalo na seba  Centrum ďalšieho vzdelávania TU vo Zvolene. Z tejto príležitosti sme vydali aj zborník príspevkov pod názvom „História a súčasnosť UTV na Slovensku“, ktorý je súčasne umiestnený aj na našej internetovej stránke www.uniba.sk/asociaciautv. Odborné vystúpenia štrnástich autorov i hodnotiaca správa boli prednesené 130 prítomným účastníkom. Konferencia dala priestor všetkým členským UTV a  podčiarkla význam organizovania vzdelávacích programov pre aktívne starnutie a to nielen zo všeobecného pohľadu starnutia populácie, ale hlavne z pohľadu zúčastnených seniorov, ktorí si aktívne prežívanie   staroby nevedia už predstaviť bez univerzity tretieho veku. Účastníci konferencie rozoslali Výzvu účastníkov na Úrad vlády, Ministerstvo školstva, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR i na Ministerstvo zdravotníctva, kde predložili k riešeniu niekoľko bodov, ktoré je potrebné pre udržanie kvality vzdelávania na UTV zabezpečiť. Na výzvu reagoval podpredseda vlády p. Čaplovič a riaditeľ odboru pre CŽV MŠ SR Mgr. Sloboda. Veríme, že požiadavky účastníkov nezapadnú prachom a budú sa patrične riešiť.

K tvorbe finálnej verzie Národného programu ochrany starších ľudí sme v roku 2007 vôbec neboli prizvaní a pravdepodobne tento program nebol zatiaľ ukončený. Viac nás môže informovať zástupca Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Na základe informácií z tlače a stanoviska Rady ASUTV zaslala prezidentka ASUTV list podpredsedovi vlády  p. Čaplovičovi s našim záujmom o zaradenie predstaviteľa ASUTV do novopripravovanej Rady vlády pre zdravotne postihnutých a seniorov. Podpredseda vlády vyjadril potešenie, ale súčasne nám oznámil, že sa zatiaľ nepodarilo nájsť riešenie, ktoré by bolo akceptovateľné všetkými zainteresovanými stranami a vláda potrebuje dostatočný časový priestor pre rokovania so zástupcami seniorov. Viac informácií má v tejto veci pravdepodobne opäť Jednota dôchodcov na Slovensku.

V roku 2007 pokračovali projektové aktivity niektorých UTV a to na UTV pri STU v Bratislave riešením Projektu ESF orientovaného na zlepšovanie IT zručností seniorov  a projektu  Sokrates Grundtvig Sen Net.  UTV CĎV UK v Bratislave realizovala  európsky projekt  EFOSEC Sokrates Grundtvig 2, ktorý je zameraný na metodiku vzdelávania starších študentov a hľadanie optimálnych foriem a metód vzdelávania. Súčasne sa táto UTV podieľala úlohách projektu E-LiLL Grundtvig 1 zaoberajúcim sa e-learningom starších študentov.  Žiaľ projekt EFOSEC nebol Národnou kanceláriou LLP Grundtvig predĺžený pre formálnu chybu pri predlžovaní žiadosti o projekt v roku 2007.

V roku 2007 sa prezidentka ASUTV aktívne zúčastnila niekoľkých medzinárodných aktivít. Boli to rokovania EFOS (Európskej federácie starších študentov) v apríli a v septembri 2007, a rokovanie svetového výboru medzinárodnej asociácie AIUTA.

Rokovania ASUTV sa v roku 2007 realizovali podľa plánu. Prezídium Asociácie sa zišlo 4 x a to vo februári na UTV pri STU v Bratislave, v novembri v priestoroch CĎV UK v Bratislave a vždy pred rokovaním Rady. Rada ASUTV sa stretla v roku 2007 na rokovaní podľa programu dvakrát a to v apríli na Trnavskej univerzite v Trnave a v novembri na Žilinskej univerzite v Žiline.

Zo žiadostí o udelenie dotácie z prostriedkov MPSVR SR na základe výnosu MPSVR bola akceptovaná iba jedna požiadavka na podporu medzinárodných aktivít. Druhá žiadosť o finančnú podporu z dôvodu konania konferencie k 15. výročiu UTV na Slovensku bola  akceptovaná až na základe osobnej návštevy štátnej tajomníčky i štátneho tajomníka MPSVR SR. Finančná podpora a osobná účasť štátneho tajomníka Ing. Petra Siku, PhD. umocnila charakter celoslovenskej konferencie a význam jej realizácie. V závere roka 2007 sme sa opätovne uchádzali o podporu na základe Výnosu MPSVR ale nakoľko bola výzva k 5. decembru 2007 zmenená (o čom sme boli informovaní až po zaslaní žiadostí a zmenách v aparáte MPSVR), tak nám bola jedna žiadosť zamietnutá z dôvodu zmeny v podporených prioritách. Druhá žiadosť o podporu medzinárodných aktivít bola doplnená mnohými potvrdeniami (zo Sociálnej poisťovne, Obvodného súdu,  Daňového úradu a ďalšími), ale napriek tomu nie je isté, či sme oprávneným žiadateľom o dotáciu. Žiaľ do výzvy sú zahrnuté ako oprávnení žiadatelia subjekty ako napr. občianske združenia, ale naša asociácia, ktorá je záujmovým združením právnických osôb nemá istotu, či je oprávneným žiadateľom. Čo tak založiť si občianske združenie pri záujmovom združení? Bude to riešiť situáciu? Pri zabezpečovaní všetkých náležitostí k dotáciám bolo zistené, že je nutné Asociáciu zaregistrovať aj na Daňovom úrade Bratislava I, čo nás čaká zariadiť v roku 2008. Teda nám do budúcna pribudne ďalšia povinnosť podávať daňové priznania.

Naša internetová stránka ASUTV je dnes k dispozícii okrem SJ aj v NJ, AJ a vo franc. jazyku, čo je náročné na jej aktualizáciu. Napriek tomu sme si našli spôsob jednoduchšie a rýchlejšie aktualizovať aspoň texty, ktoré tam priamo dopĺňa prezidentka ASUTV. Grafické úpravy sú ponechané na odborníka.

Zo spomenutého vidíme, že v roku 2007 sa opäť nič nepohlo k lepšiemu. Myslím, že nám už ostáva opäť len optimizmus a zápal, ktorý máme pre svoju prácu na štátnych univerzitách, ktoré pre vzdelávanie seniorov nedostávajú žiadne prostriedky z rozpočtu.

 

V Bratislave 12.4.2008

 PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

prezidentka Asociácie UTV na Slovensku