Správa o činnosti slovenských univerzít tretieho veku a ich Asociácie UTV na Slovensku v roku 2006

Asociácia UTV vstupovala do roku 2006 s dvanástimi členskými univerzitami, keď Prezídium ASUTV vo februári akceptovalo prihlášku Katolíckej univerzity v Ružomberku za člena ASUTV. Táto univerzita začala svoj nový program pre seniorov v októbri 2006.

V roku 2006 mali členské univerzity podľa štatistiky v akademickom roku 2005/06 spolu 5069 seniorských študentov, čím sme zaznamenali opäť nárast a prekročili sme hranicu 5000 vzdelávajúcich sa starších študentov na slovenských univerzitách.

Rokovania ASUTV sa realizovali podľa plánu. Prezídium Asociácie sa zišlo 4 x a to vo februári na  UTV pri STU v Bratislave, v máji a v októbri v Bratislave na UK a v novembri na TU vo Zvolene. Rada ASUTV sa stretla na rokovaní podľa programu dvakrát a to v Bratislave na UK a vo Zvolene na TU.

Vo februári 2006 na základe uznesenia z rokovania Rady ASUTV Prezídium prejednalo a schválilo list a pripojilo materiály pre Slovenskú rektorskú konferenciu. List zdôrazňoval potrebu zakotviť vzdelávanie seniorov ako jednu z neformálnych foriem vzdelávania na univerzitách do zákona. Slovenská rektorská konferencia vyjadrila podporu nášmu návrhu a záujem  riešiť túto otázku celoplošne na slovenských vysokých školách a podporou v zákone. Dôkazom podpory bolo pre nás aj zverejnenie tohto zámeru na domovskej stránke MŠ SR v časti „Prioritné úlohy MŠ SR na roky 2006-2010“, v ktorých je formulovaná úloha vypracovať návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní ako aj zmienka o podpore vzdelávania seniorov.

V máji 2006 sa na zasadaní Rady ASUTV konali voľby členov  Rady ASUTV. Zmeny nastali po odchode prorektora doc. Ivana Baránka z Trenčianskej univerzity, na miesto ktorého bol zvolený Mgr. Ján  Šturmankin z AOS v Liptovskom  Mikuláši. Do funkcie predsedkyne revíznej komisie bola zvolená doc. Ľudmila Nagyová z UKF v Nitre. V revíznej správe sa nezistili žiadne vážne nedostatky, len predsedkyňa RK Ing. Adamovská zdôraznila nutnosť pohotovejšej kontroly platenia členských príspevkov jednotlivých UTV do Asociácie UTV a lepšej platobnej disciplíny.

Počas rokovaní a hodnotení činnosti ASUTV členovia Rady konštatovali, že skúsenosti s plnením Národného programu ochrany starších ľudí sú negatívne a program vôbec nepomáha pri riešení otázok UTV a podpore ich činnosti. Preto vedenie ASUTV uvítalo pozvanie Jednoty dôchodcov Slovenska  na konferenciu k tvorbe NPOSĽ na ďalšie obdobie. Konferencie sa zúčastnil zástupca Rady ASUTV  s tým záverom, že Národný program bude zaslaný ASUTV na pripomienkovanie, no žiaľ sa tak dodnes nestalo.

V roku 2006 pokračovali projektové aktivity niektorých UTV a to na UTV pri STU v Bratislave riešením Projektu ESF orientovaného na zlepšovanie IT zručností seniorov  a projektu  Sokrates Grundtvig Sen Net.  UTV CĎV UK v Bratislave získala v tomto roku európsky projekt  EFOSEC Sokrates Grundtvig 2, ktorý je zameraný na metodiku vzdelávania starších študentov a hľadanie optimálnych foriem a metód vzdelávania. Súčasne sa táto UTV zúčastňuje na plnení úloh a testovaní možností e-learningu v projekte E-LiLL Grundtvig 1.

Z dôvodu meniacich sa podmienok na členských univerzitách sa Rada ASUTV rozhodla po tretíkrát (za ostatné 2 roky) zaslať list, teraz novozvolenej ministerke práce o poskytnutie finančnej podpory na činnosť UTV na Slovensku. Treba pripomenúť, že MPSVR SR bolo jedným z hlavných subjektov podieľajúcich sa na zakladaní prvej UTV na Slovensku v roku 1990. Odpoveď nám bola zaslaná s odporúčaním na využitie možností dotácií pre občianske združenia.  V novembri 2006  sme zaslali 3 žiadosti o dotácie, k čomu sme zatiaľ nedostali vyjadrenie.

Prezidentka ASUTV aj z  pozície prezidentky EFOS-u (Európskej federácie starších študentov).zaslala list, ktorý bol pripravený  členmi EFOSu  komisárovi EK Jánovi Fígeľovi, v záujme zdôrazniť význam vzdelávania v staršom veku so žiadosťou  o vyjadrenie podpory. V odpovedi bolo konštatované, že podpora našich aktivít je možná len cestou projektov EU Grundtvig a  smerovanie EK v tejto oblasti je zakotvené v materiály Komunikácia o vzdelávaní dospelých, ktorý je na domovskej stránke:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0614en01.pdf

V roku 2006 sa prezidentka ASUTV aktívne zúčastnila niekoľkých medzinárodných aktivít. Bola to v júni medzinárodná konferencia k 30. výročiu UTV v Poľsku na univerzite vo Wroclave, v septembri Svetový kongres AIUTA v Remeši, konferencia na Masarykovej univerzite v Brne v októbri a v novembri rokovanie výboru Európskej federácie starších študentov EFOS vo Viedni.

V tomto roku bolo pre ASUTV zriadené IČO, čo bolo nevyhnutné pre podávanie žiadostí o dotácie i pre vedenie vlastného účtu v banke.

V roku 2006 začal fungovať nový internetový portál www.modernaskola.sk , ktorý je udržiavaný pod záštitou MŠ SR a prezidentka ASUTV bola oslovená podať bližšie informácie o UTV na Slovensku pre tento portál. Na tejto stránke však nami podané informácie sa nám nepodarilo nájsť. Naša internetová stránka ASUTV www.uniba.sk/asociaciautv je dnes k dispozícii okrem SJ aj v NJ, AJ a vo franc. jazyku, čo je náročné na jej aktualizáciu.

Rada ASUTV sa rozhodla v roku 2007 pripraviť konferenciu k 15. výr. UTV na Slovensku, ktorá sa bude konať na Centre ďalšieho vzdelávania TU vo Zvolene. Z tejto príležitosti bude vydaný aj zborník príspevkov pod názvom „História a súčasnosť UTV na Slovensku“. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo kontaktovať Prešovskú univerzitu a jej novovznikajúcu UTV, ktorá akceptovala ponuku pripojiť sa k aktivitám ASUTV a stať sa jej členom v roku 2007. Takto budeme môcť v roku 2007 skonštatovať, že po 15 rokoch sa nám podarilo celoplošne pokryť Slovensko ponukou vzdelávania pre starších študentov a títo študenti už nebudú musieť cestovať aj 300 km, aby mohli aktívne vzdelávaním sa na univerzitách napĺňať svoj voľný čas.

V Bratislave 11.4.2007

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

prezidentka Asociácie UTV na Slovensku