Správa o činnosti slovenských univerzít tretieho veku a ich Asociácie UTV na Slovensku v roku 2005

Asociácia UTV na Slovensku pokračovala v roku 2005 v činnosti, ktorá bola rozbehnutá už v minulosti. Jednou z úloh, ktoré bolo treba splniť bola kompletizácia zborníka z metodického seminára, konaného v decembri 2004 na UTV pri SUT v Bratislave. Žiaľ, niektoré príspevky sa nám nepodarilo zabezpečiť v písomnej forme, konkrétne vystúpenie hosťa z UTV v Prahe z Českej republiky, čo nás aj zdržalo pri záverečných prácach na zborníku.

V tomto roku sa nám úspešne podarilo ukončiť pre-registráciu Asociácie z Nitry do Bratislavy a to ku dňu 24.3.2005. Súčasne boli upravené Stanovy ASUTV a otvorený nový účet v Tatrabanke s dispozičným právom 2 osôb. Prezídium sa zišlo začiatkom roka dňa 7.2.2005 k prerokovaniu rozpočtu i správy o hospodárení a taktiež k posúdeniu správy o činnosti a prijatiu nových členov ASUTV. Od posledného zasadnutia Prezídia a Rady ASUTV konaného dňa 7. apríla 2005 v Trenčíne na Univerzite A. Dubčeka sa P-ASUTV v plnom počte nestretlo z dôvodu organizačných zmien, ktoré ovplyvnili túto skutočnosť. Jednotliví členovia však boli v kontakte a riešili priebežne potrebné úlohy ASUTV.

V máji na základe rozhodnutia Rady ASUTV boli zaslané listy ministrovi MPSVaR SR a podpredsedovi vlády SR Ing. Pál Csákymu so záujmom stretnúť sa a vykresliť situáciu na UTV na Slovenských VŠ. Žiaľ, ani jeden z oslovených nám na listy neodpovedal. Následne sme oslovili a na jeseň 2005 osobne navštívili JUDr. Ivana Šimka v Parlamente a súčasne p. poslankyňu doc. Brestenskú a vykreslili sme situáciu na UTV, ktorá nie je podporovaná zo strany vlády ani príslušných ministerstiev. Menovaní nám prisľúbili pomoc pri riešení finančnej ale i legislatívnej podpory UTV.O tejto situácii informovali na stretnutí s prvou dámou SR p. Gašparovičovou aj členovia Klubu UTV pri UK v Bratislave. Opätovne sme v decembri 2005oslovili novú ministerku MPSVaR SR. Veríme, že sa situácia zmení a niekto z oslovených podporí naše záujmy a ciele UTV. Na niektorých UTV na Slovensku sa všetka činnosť i platy zamestnancov musia hradiť z poplatkov študentov-seniorov. Pri zvyšujúcich sa nákladoch na bežný život dôchodcov nie je pre všetkých záujemcov o vzdelávanie možné platiť vysoké školné a postupne sa stanú UTV elitnou záležitosťou. Toto však nebol ich zámer pred 15timi rokmi pri ich zakladaní.

Listy na jednotlivé UTV so žiadosťou o úhradu členského príspevku do Asociácie boli zaslané na všetky UTV. Príspevky sa použijú na vydanie zborníka a iné potrebné výdaje, ako je cestovné na zasadnutia a i. V roku 2004  sme presiahli už počet 4000 seniorov (presne 4133) a v roku 2005 vysokým nárastom počtu študentov v Bratislave sme dosiahli počet 5069 seniorských študentov na Slovensku.

V júni 2005 sa prezidentka ASUTV zúčastnila zasadnutia Českej Asociácie UTV v Brne a prezentovala na základe ich pozvania vo svojej prezentácii správu „Možnosti štúdia a aktivity na UTV na Slovensku“. Vystúpenie bolo prijaté s veľkým záujmom, kde českí zástupcovia ocenili našu obsahovo ucelenú a prepracovanú ponuku štúdia pre seniorov.

Jesenné zasadnutie Prezídia ASUTV sa neuskutočnilo z dôvodu nízkej účasti. Stretnutie sa malo konať v septembri na ŽU v Žiline, kde sa dňa 20.9.2005 konal odborný seminár a oslavy 10. výročia UTV. Je na škodu všetkých, ktorí sa tohto veľmi vydareného a príjemného podujatia nezúčastnili napriek tomu, že boli pozvaní a organizátori si dali veľkú námahu s jeho prípravou.

S radosťou konštatujeme, že dňa 12. októbra bola otvorená nová UTV v Liptovskom Mikuláši na Akadémii ozbrojených síl, kde som mala dňa 13.10 prvú prednášku pre našich nových seniorských študentov. Niekoľkí z nich už v minulosti navštevovali UTV v Žiline a uvítali túto možnosť bližšie k bydlisku, čo určite pritiahne aj ďalších. Pre rok 2006 sme už zaznamenali ďalšieho záujemcu o realizáciu programov pre starších študentov a to Katolícku univerzitu v Ružomberku.

V organizačnej a administratívnej oblasti  sme boli upozornení Tatra bankou, kde máme otvorený bežný účet, že naša asociácia nemá vybavené IČO. Na tejto záležitosti pracovala bývala tajomníčka asociácie Ing. Adamovská, nakoľko nám číslo malo byť v čase zakladania ASUTV pridelené Štatistickým úradom v Nitre. V súčasnosti boli zistené, že nám číslo nebolo vôbec pridelené a je potrebné požiadať Štatistický úrad v Bratislave o IČO pre ASUTV.

V roku 2005 sa UTV pri STU v Bratislave prihlásila do projektu podporovaného ESF a v súlade s cieľmi projektu zabezpečuje rozvoj počítačovej gramotnosti seniorov i vybudovanie a poskytovanie počítačovej učebne starším záujemcom v rámci mesta.

Na webovej stránke sa ďalej pracuje, máme už pripravený aj nemecký a francúzsky preklad. Anglická verzia je aktualizovaná a samozrejme sa neustále podľa potreby aktualizuje aj slovenská. Článok o našej ASUTV je kompletne pripravený vo francúzskom jazyku pre vydanie v medzinárodnom  časopise AIUTA Courier v najbližšom čísle. Naša asociácia je členom AIUTA od októbra 2004 a na základe žiadosti sa nám podarilo znížiť členský príspevok do svetovej asociácie o 50%. Najbližší kongres AIUTA bude v septembri 2006 v meste Remeš a bolo by vhodné, keby sa ho zúčastnilo čo najviac reprezentantov Slovenska. Stránka ASUTV je pod adresou: www.uniba.sk/asociaciautv

V Bratislave 22.2.2006

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Prezident ASUTV