Správa o činnosti slovenských univerzít tretieho veku a ich Asociácie UTV na Slovensku v roku 2004

Univerzity tretieho veku na Slovensku poskytujú svojim poslucháčom široké možnosti vzdelávania na univerzitnej akademickej pôde s dôrazom na najnovšie vedecko-výskumné informácie  a  historicko – spoločenské udalosti.  Popri vzdelávacom faktore je neustále na druhom mieste záujmu spoločenská a kultúrna príležitosť na vzájomné stretávanie a spoznávanie sa. Participácia na programoch jednotlivých UTV dáva našim frekventantom  aj pocit sebarealizácie a pocit užitočne a harmonicky prežitého času vo vyššom veku.

Možnosti štúdia na univerzitách tretieho veku sa dopĺňajú  a modifikujú podľa podmienok jednotlivých vysokých škôl a súčasne aj podľa záujmu a potrieb seniorov.  Táto forma štúdia. sa stala súčasťou už skoro každej univerzity na Slovensku. Vďaka entuziazmu a trpezlivosti organizátorov i učiteľov a vďaka neutíchajúcemu záujmu seniorov a ich túžbe po poznaní sa ponuka  študijných odborov dopĺňa a formy vzdelávania sa rozširujú. Dnes už nielen klasické vyučovanie v laviciach, ale aj mnoho diskusných stretnutí, praktických cvičení, exkurzií i vzdelávanie cez Internet majú svoje miesto na UTV na Slovensku.

Dnes majú UTV na Slovensku spolu okolo 4133 frekventantov na 10-tich UTV a ďalšie dve vysoké školy prejavili záujem organizovať kurzy pre seniorov.  Súčasná ponuka vzdelávania je rozložená na Slovensku na týchto školách s počtom frekventantov:

  • UTV pri Univerzite Mateja Bela v  Banskej Bystrici (B.B, Poprad a D. Kubín, spolu 20 odborov) :  806
  • UTV pri Univerzite Komenského v  Bratislave (JLF UK v Martine,  Bratislava a RKCM bohosl. fak. Seminár Nitra, 26 odborov  : 1241
  • UTV pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave  :   499
  • UTV pri Technickej univerzite Košice ( 9 odborov)       :    289
  • UTV pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre   :    427
  • UTV pri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre :     171
  • UTV pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne :  128
  • UTV pri Trnavskej univerzite v Trnave  (v Trnave  a v Bratislave):   418
  • UTV pri Technickej univerzite  vo Zvolene ( 5 odborov) :     85
  • UTV pri Žilinskej univerzite v Žiline  :      69

Záujem otvoriť UTV prejavila Katolícka univerzita v Ružomberku a Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Ak by sa tieto dve školy zapojili do aktivít UTV, tak by sme mali na Slovensku už kvalitne obsadené aj Stredné Slovensko a seniori by nemuseli dochádzať niekoľko stoviek  kilometrov za svojimi aktivitami.

Záujem v Bratislave na dve UTV (pri UK a pri STU) je však taký veľký, že sa čaká na prijatie niekedy viac ako 2 roky. Založením Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave v decembri 2004 by mohla vzniknúť možnosť novej formy štúdia, ktorá by riešila tento problém, ktorý je jediný len na území hlavného mesta. Model štúdia, ktorý je viac menej rovnaký na celom Slovensku  sa počas 15 – rokov činnosti UTV osvedčil a je priaznivo hodnotený aj našimi partnermi v zahraničí. Trojročné súvislé štúdium vo vybranom odbore dáva seniorom možnosť získať hlbšie vedomosti a súčasne po absolvovaní sa opäť zapísať na iný nový zvolený odbor. Škála študijných odborov je veľmi bohatá. Orientovaná je nielen na humanitné, ale aj technické vedné disciplíny a odbory, ktoré prinášajú seniorom praktické využitie v ich živote. Sú to odbory filozofické, lekárske, farmaceutické, právne ale i telovýchovné a výpočtovej techniky.  Absolventi ktoréhokoľvek študijného odboru sa môžu po skončení štúdia zapo­jiť do aktivít  Klubov absolventov, ktoré pracujú na UTV pri UMB v Banskej Bystrici, na UTV pri JLF UK v Martine, na UTV pri UK v Bratislave a na UTV pri SPU Nitra. Tu si sami navrhujú svoj vzdelávací i spoločensko-kultúrny program.

Výrazný rozvoj vedy a techniky  ovplyvňuje všetky oblasti života človeka a tým zasahuje aj do jeho každodennej existencie. Nielen mladí ľudia musia spracúvať stále viac informácií ale aj seniori, ktorí sú mnohokrát postavení pred  nové životné situácie. Nielen účasť na prednáškach a sebavzdelávanie ale aj účasť na európskych projektoch  sú kvalitnou náplňou pre voľný čas seniorov. Projekt Socrates Grundtvig pod názvom EuCoNet, do ktorého sa v rokoch 2002 – 2004 zapojilo  sedem európskych seniorských univerzít výrazne ovplyvnil aj slovenské UTV. Jedným z riešiteľov bola aj UTV pri UK. Cieľom projektu bolo  zvyšovať počítačovú gramotnosť seniorov a rozširovať  používanie Internetu. Kurzy Počítače a informatizácia  spoločnosti“  v školskom roku 2003/2004 navštevovalo na slovenských UTV  263 seniorov a v minulosti absolvovalo už niekoľko stoviek  poslucháčov. Ďalším cieľom projektu bolo informovať širokú seniorskú verejnosť o výhodách používania Internetu a možnostiach práce s počítačom. Naši seniorskí študenti za pomoci tútorov realizovali niekoľko prednášok pre seniorov v penziónoch dôchodcov i seniorov, ktorí sú návštevníkmi knižníc. Tieto bezplatné kurzy pomôžu seniorom i pri ich knižničnej práci a dávajú im základné informácie o práci s počítačom.  Posledný projektový seminár sa konal v dňoch 16. – 19. júna 2004 na UTV pri UK s účasťou 40 zahraničných hostí a niekoľko účastníkov zo slovenských UTV. Tento seminár bol posledný, nakoľko sa UTV UK rozhodla v projekte už v ďalšom roku nepokračovať. V roku 2004 sme začali  pracovať aj na webovej stránke Asociácie UTV, ktorá je dnes v slovenskej aj anglickej verzii pod adresou: www.uniba.sk/asociaciautv.

Do ďalšieho projektu z oblasti informačných technológií sa na jeseň 2004 zapojila aj UTV pri STU v Bratislave za spoluúčasti UTV pri UK. Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu a je zameraný na zlepšovanie IT zručností seniorov a aj na budovanie počítačovej učebne pre seniorov. Mnohé UTV na Slovensku si už vytvorili vlastné webové stránky ako časť stránky ich materských univerzít:

V novembri 2004 bol na pôde STU v Bratislave pripravený odborný metodický seminár s medzinárodnou účasťou pod názvom „Vzdelávanie seniorov na Slovensku“, kde mali možnosť vystúpiť reprezentanti všetkých UTV na Slovensku. Hostia z Prahy a Brna nám vykreslili možnosti edukácie seniorov v Čechách a konkrétne nás informovali okrem iného o finančnej podpore, ktorá sa dostáva UTV v Čechách každoročne vo výške niekoľkých miliónov korún. Programy UTV v Čechách sú podporované rozvojovými programami Ministerstva školstva a Ministerstva práce a sociálnych vecí a pravidelne dostávajú takmer všetky UTV finančné prostriedky na svoju činnosť. Tým nie sú nútené pri zvýšení nákladov zvyšovať poplatky seniorom tak, ako tomu je dnes na Slovensku. Na seminári sme požiadali o preverenie možností podpory na Slovensku riaditeľa oddelenia ďalšieho vzdelávania MŠ SR Dr. Dušana Kulicha. Touto otázkou sa budeme primárne zaoberať v roku 2005.

Z dôvodu zmeny prezidenta ASUTV v januári 2003 sa podľa Stanov ASUTV mení aj sídlo Asociácie UTV. Nové sídlo Asociácie UTV na Slovensku je na UTV pri UK v Bratislave, Šafárikovo nám.6. Bratislava. V roku 2004 sa Prezídium zišlo štyrikrát a Rada dvakrát na rôznych univerzitách.

Členovia ASUTV prejavili záujem o členstvo ASUTV v Medzinárodnej Asociácii UTV – AIUTA. Slovensko má zastúpenie vo výbore AIUTA v osobe prezidenta ASUTV Dr. Hrapkovej.  Na svetovom kongrese medzinárodnej asociácie AIUTA, ktorý sa konal v októbri 2004 v Shanghaji bola za člena prijatá aj Asociácia UTV na Slovensku.

Od roku 2004 UTV na Slovensku prešli k odovzdávaniu nových osvedčení  absolventom štúdia na UTV. Po mnohých rokoch odovzdávania diplomov bolo Zákonom o VŠ presne určené kto a za akých podmienok môže dostať diplom o absolvovaní štúdia. Univerzity tretieho veku na Slovensku teda realizujú svoju činnosť podľa Zákona o ďalšom vzdelávaní  so záverečným dokladom „Osvedčenie“. Vieme, že tento akt, je veľmi vážený u našich frekventantov a preto všetky ostatné náležitosti odovzdávania v aule za prítomnosti akademických funkcionárov univerzít zostávajú zachované.

V Bratislave 8.4.2005

   PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

               Prezident ASUTV