Správa o činnosti slovenských univerzít tretieho veku a ich Asociácie UTV na Slovensku v roku 2003

Univerzity tretieho veku na Slovensku poskytujú svojim poslucháčom popri možnosti vzdelávať sa aj spoločenské a kultúrne príležitosti na vzájomné stretávanie a spoznávanie sa. Participácia na programoch jednotlivých UTV dáva našim seniorským študentom nielen možnosť získavať vedecky podložené informácie, ale aj pocit sebarealizácie a pocit užitočne a harmonicky prežitého času vo vyššom veku.

Počas vývoja UTV sa nielen postupne otvárali jednotlivé seniorské štúdia v univerzitných mestách, ale sa aj modifikovali možnosti štúdia podľa záujmov a potrieb frekventantov a v závislosti od podmienok jednotlivých škôl. K všeobecnému prvému ročníku sa postupne pridávali študijné odbory. Počet poslucháčov a súčasne aj počet študijných od­borov v minulosti z roka na rok narastal a dnes by sme mohli povedať, že situácia v UTV sa stabilizovala. Seniorské štúdia sa stali súčasťou života už skoro každej univerzity na Slovensku a to najmä vďaka obetavosti a trpezlivosti organizátorov i učiteľov, ktorí za symbolickú odmenu neváhajú venovať svoj voľný čas odovzdávaniu svojich vedomostí. V neposlednom rade ale aj vďaka zanietenosti a túžbe po poznaniu samotných seniorov – poslucháčov UTV.

Dnes majú UTV na Slovensku spolu 3635 frekventantov a pri rozšírení priestorových a personálnych  podmienok by mohlo byť frekventantov štúdia aj viac. Počet frekventantov v roku 2003/04 je na jednotlivých UTV  nasledovný:

  • UTV pri UMB Banská Bystrica :  340
  • UTV pri UK  Bratislava   : 1277
  • UTV pri STU Bratislava  :   428
  • UTV pri TU Košice  :    378
  • UTV pri SPU Nitra   :    486
  • UTV pri UKF Nitra :     164
  • UTV pri TUAD Trenčín :  88
  • UTV pri TU v Trnave :    338  (175 v Trnave + 163 v Bratislave)
  • UTV pri TU Zvolen  :       76
  • UTV pri ŽU v Žiline  :      60

Záujem otvoriť UTV prejavila v tomto roku aj Katolícka univerzita v Ružomberku.

Nie je už novinkou, že v Bratislave sa na dve UTV (pri UK a pri STU) čaká na prijatie niekedy viac ako 2 roky. Model štúdia, ktorý je viac menej rovnaký na celom Slovensku  sa počas trinástich rokov činnosti UTV osvedčil a je priaznivo hodnotený aj našimi partnermi v zahraničí. Absolventi ktoréhokoľvek študijného odboru sa môžu po skončení štúdia zapo­jiť do aktivít  formou členstva v Kluboch absolventov, ktoré aktívne pracujú na UTV pri UMB v Banskej Bystrici, na UTV pri JLF UK v Martine, na UTV pri UK v Bratislave a na UTV pri SPU Nitra.

Výrazný rozvoj vedy a techniky  ovplyvňuje všetky oblasti života človeka a tým zasahuje aj do jeho každodennej existencie. Nielen mladí ľudia musia spracúvať stále viac informácií ale aj seniori, ktorí sú mnohokrát postavení pred  nové životné situácie. Vzdelávanie na UTV a ďalšie sprievodné aktivity seniorských univerzít dávajú možnosť jej frekventantom držať krok s novými informáciami a uplatňovaním rôznych metód výučby vytvárať priestor pre komunikáciu medzi ľuďmi. V celosvetovom ponímaní je škála študijných zameraní na univerzitách tretieho veku veľmi široká. Nielen účasť na prednáškach a sebavzdelávanie ale aj účasť na európskych projektoch  sú kvalitnou náplňou pre voľný čas seniorov. Najnovší projekt siedmich európskych UTV, ktorý je zahrnutý do projektov Socrates Grundtvig je projekt EuCoNet, v septembri 2003 začal už druhý rok svojej realizácie. Jedným z riešiteľov je aj UTV pri UK. Jeho cieľom je  zvyšovať počítačovú gramotnosť seniorov a rozširovať  používanie Internetu. Mnohé UTV na Slovensku si už vytvorili webové stránky ako súčasť stránky ich materských univerzít. Sú to:

Na základe potrieb verejnosti i celosvetového trendu sme začali v roku 2003 pracovať aj na webovej stránke ASUTV. Kontakt sme hľadali na SANET, kde by bolo najvýhodnejšie využiť ich doménu. Súčasne so zaslaním žiadosti pracujeme na návrhu portálu stránky ASUTV. (o návrh obsahu a grafickej realizácii budeme diskutovať v ďalšom bode)

V novembri 2002 bol na pôde UTV pri UK pripravený odborný seminár s medzinárodnou účasťou pod názvom „Vzdelávanie seniorov a nové trendy pre tretie tisícročie“, kde mali možnosť vystúpiť reprezentanti všetkých UTV na Slovensku. V roku 2003 sa nám následne podarilo vydať zborník príspevkov  zo seminára, ktorý bol financovaný z prostriedkov MŠ a MP SVR SR.

Na zasadnutí 16. januára 2003 po uskutočnení volieb v zmysle stanov nastali zmeny členov Prezídia ASUTV nasledovne:

Prezident: PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Viceprezident: Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.

Tajomník: RNDr. Eleonóra Adlerová, PhD.

Členovia: doc. Ing. Ivan Baránek, CSc.

               Doc. Ing. Michal Pokorný, CSc.

Predseda revíznej komisie: Ing. Mária Adamovská

Členovia RK: doc. Ing. Viliam Horniak, CSc.

                Prof. Ing. Ján Švihra, CSc.

Z dôvodu zmeny prezidenta ASUTV sa podľa Stanov ASUTV mení aj sídlo Asociácie UTV. Žiadosť o zmenu sídla ASUTV z SPU Nitra na UTV pri UK v Bratislave bola odovzdaná na Ministerstvo vnútra SR, ako nám bolo odporučené po dlhom hľadaní  informácií na Krajskom úrade Bratislava I. Následne nám bola žiadosť z MV SR vrátená, nakoľko Asociácia je registrovaná v Nitre ako záujmové združenie právnických osôb a nie je evidovaná na MV SR ako občianske združenie. Je nevyhnutné začať riešiť zmenu sídla v Nitre, v prípade potreby i zmenu registrácie. Počas roku 2003 sa konali spoločné zasadnutia Prezídia a Rady ASUTV trikrát – v januári na UK v Ba, v máji na UMB v BB, v novembri na STU v Ba.  Prezídium sa popri tom zišlo podľa plánu aj na TUAD v Trenčíne a v Bratislave na UK.

Členovia ASUTV prejavili záujem o členstvo ASUTV v medzinárodnej asociácii UTV AIUTA. Slovensko má zastúpenie vo výbore AIUTA v osobe prezidenta ASUTV, ktorý však vo výbore reprezentuje UTV pri UK v Bratislave. Z AIUTA sme obdržali tlačivo žiadosti, ktoré je potrebné vyplniť a zaslať na sekretariát do konca februára budúceho roku, nakoľko sa najbližšie zasadnutie výboru AIUTA koná v marci 2004. Ročný členský príspevok za členské Asociácie je však podstatne vyšší, ako by bol príspevok vypočítaný z počtu študentov UTV na Slovensku. Je to 457,35 EUR. Je však možné požiadať o zníženie stanovenej výšky.

V apríli 2003 v záujme riešenia postavenia UTV na Slovensku a zakotvenia seniorského štúdia v  Novele zákona o VŠ navštívila delegácia členov Prezídia ASUTV riaditeľa oddelenia ďalšieho vzdelávania MŠ SR, PhDr. Dušana Kulicha. Výsledok rokovaní vyznel pozitívne. Novela zákona neobsahuje žiadne doplnky ohľadom  seniorského vzdelávania.

Vieme, že ďalšie vzdelávanie starších ľudí sa nesmie obmedziť na formy pasívneho prijímania informácií. Schopnosti starších ľudí je potrebné rozvíjať a umožňovať seniorom sebarealizovať sa nielen účasťou na prednáškach, ale aj aktívnym vzdelávaním sa modernými metódami a používaním Internetu. Bolo by preto potrebné robiť na Slovensku opatrenia a vytvárať podmienky aj na ďalších univerzitách a v seniorských centrách.  Keď sa pozrieme na populáciu ľudí v poproduktívnom veku v našej krajine, z 920.000 obyvateľov  Slovenska,   navštevuje UTV ročne len okolo 3.000 poslucháčov. Je to výzva aj pre nás – hľadať väčšie možnosti, lepšie podmienky a flexibilnosť v ponuke odborov. Najmä situácia v hlavnom meste poukazuje na nutnosť zaoberať sa hlbšie touto problematikou a hľadať nové riešenia v záujme uspokojenia čakateľov na štúdium.

V Bratislave 26.11.2003

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Prezident ASUTV