ORGÁNY ZDRUŽENIA

Prezidentka:
Ing. Lucia HREBEŇÁROVÁ, PhD.
Adresa:
Žilinská univerzita v Žiline
Ústav celoživotného vzdelávania
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina, SLOVAKIA
phone: +421-41-513 5041
mail: asutvsk@gmail.com

Viceprezidentka:
PhDr. Nadežda HRAPKOVÁ, PhD.
Adresa:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava, SLOVAKIA
phone: +421-2-50117 722
mail: nadezda.hrapkova@rec.uniba.sk


Tajomníčka:
doc. Mgr. Ing. Danka MORAVČÍKOVÁ, PhD.
Adresa:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Kancelária celoživotného vzdelávania
Trieda Andreja Hlinku 2
949 76 Nitra, SLOVAKIA
phone: +421-37-641 5516
mail: danka.moravcikova@uniag.sk

Členovia prezídia:
doc. PhDr. Martin JAVOR, PhD.
Adresa:
Prešovská univerzita
Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania
17. novembra 15
080 01 Prešov
phone: +421-51-7563 166
mail: martin.javor@unipo.sk

pplk. Ing. Milan ŠVRLO
Adresa:
Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika
Centrum vzdelávania
Demänová 393
031 06  Liptovský Mikuláš, SLOVAKIA
phone : +421-960-422506
mail: u3v@aos.sk

Predseda revíznej komisie:
Ing. Danica KLAČKOVÁ
Adresa:
Technická univerzita vo Zvolene
Centrum ďalšieho vzdelávania
T.G.Masaryka 24
960 53 Zvolen, SLOVAKIA
phone: +421-45-5206599
mail: danica.klackova@tuzvo.sk